Vad kan vara särskilda skäl enligt 10 a § i lagen om sjuklön?

2020-11-26 i Sjuk
FRÅGA
Hej, Lag 1991:1047) om sjuklön 10 a § En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 § första stycket 1 eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt 10 § första stycket 2. En begäran som gäller kommande sjukperioder får inte avse längre tid än ett år. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens begäran ska vara skriftlig.Paragrafen anger att en arbetsgivare kan begära att en arbetstagare ska styrka nedsättning av arbetsförmågan från den första dagen i sjukperioden om det finns särskilda skäl.Om personen är hemma från arbetet efter en lättare arbetsskada (vrickat foten, mindre skärskada mm), finns det något särskilt skäl som gör att arbetsgivaren kan begära läkarintyg från den första dagen i sjukdomsperioden? Tar tacksamt emot exempel på vad som menas med särskilda skäl.Vet att 10 § är tillfälligt upphävd men vill veta vad som gäller f.o.m. 1 jan 2021.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Frågor om sjuklön regleras i lag 1991:1047 om sjuklön (SjLL). Precis som du säger är 10 a § SjLL tillfälligt upphävd. När den träder i kraft igen kommer en arbetsgivare precis som förut kunna kräva ett läkarintyg av arbetstagaren från och med den första sjukdomsdagen om det finns särskilda skäl för det.

För att ta reda på vad som kan utgöra särskilda skäl får man kolla i förarbetena till lagen. Där nämns som exempel att sådana skäl kan föreligga när det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller när kontrollsynpunkter talar för tidigareläggning av kravet på intyg. Ett konkret exempel på när tidigareläggning kan bli aktuellt är om arbetstagaren har många korta sjukdomsfall under en begränsad tidsperiod utan att ha tagit kontakt med läkare och utan att det framkommit att arbetstagaren lider av en kronisk sjukdom eller liknande (se prop. 1990/91:181 s. 76).

Jag skulle inte tro att särskilda skäl för en sådan begäran föreligger i ditt exempel, när arbetstagaren enbart är hemma en gång med en lättare arbetsskada. Bestämmelsen tar snarare sikte på fal där det förekommer ett flertal kortvariga sjukdomsperioder för arbetstagaren.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (209)
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?

Alla besvarade frågor (91130)