Kräva läkarintyg som arbetsgivare

2020-03-31 i Sjuk
FRÅGA |kan man begära ett kvitto på att arbetstagaren vart hos läkaren, vi misstänker att han ljuger om läkarbesök.Det har vart tidigare omständigheter som låter orimliga från just denna arbetstagare.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsgivarens krav på sjukintyg regleras i lag om sjuklön, se här. Om du är sjuk i mer än 7 dagar i följd måste sjukdomen styrkas genom att du måste lämna en kopia av ett läkarintyg från och med den 8:e dagen. Intyget ska styrka hur stor del av din arbetstid du är oförmögen att arbeta, helt eller delvis, samt sjukperiodens längd. Intyget ska du lämna till din chef. Om din sjukdom inte kan styrkas genom läkarintyget bedöms din frånvaro vara ogiltig, och det kommer därmed inte betalas ut sjuklön till dig. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas även för en kortare sjukperiod se 10 a § lag om sjuklön. Detta kallas att kräva in ett förstadagsintyg men det krävs särskilda skäl för att arbetsgivaren ska ha rätt att kräva detta. Detta kan bli aktuellt om det gäller exempelvis missbruksproblem eller vid misstanke om att annan frånvaro än sjukdomen egentligen ligger bakom sjukfrånvaron. Det är i princip arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger särskilda skäl. Möjligheten att kräva ett förstadagsintyg gäller för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Har man kollektivavtal gäller i stället avtalets bestämmelser. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte lämnar ett sjukintyg är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden där intyg saknas. Det jag skulle råda dig att göra i denna situation är att kräva ett läkarintyg från arbetstagaren. Under den 8:e sjukdagen kan detta göras utan att särskilda skäl föreligger och innan detta måste det som sagt föreligga särskilda skäl för detta. Detta kan vara vid misstanke om att sjukdom inte föreligger utan att frånvaron handlar om annat, vilket det låter som att det finns i ditt fall.

Återinsjuknanderegeln - När avslutas en sjukperiod?

2020-03-27 i Sjuk
FRÅGA |HejJag har en följdfråga på denna frågahttps://lawline.se/answers/aterinsjuknande-inom-fem-kalenderdagar-vilka-dagar-raknasOm A (Anställd) är sjuk Tors-Fre, är tillbaka på måndag och blir sjuk igen Tors-Fredag veckan efter.När räknas A som frisk under helgen med tanke på regeln om 5 kalenderdagars återinsjuknande?Räknas det från fredagen, då veckan tar slut eller från måndagen då det är första dagen som A återvänder till jobbet. Tillfrisknade på lördagen.
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarDen dag A faktiskt är frisk, oavsett om hen skulle arbetat eller inte, räknas hen som frisk och återinsjuknandedagarna börjar räknas. För utredning och motivering, se nedan.Allmänna förutsättningarFrågan rör den så kallade återinsjuknanderegeln som återfinns i 7 § 3 st. lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) och lyder enligt följande:"Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. […]"För att svara på din fråga måste vi helt enkelt ta reda på när en sjukperiod avslutas.När avslutas en sjukperiod?Sjukperioden är enligt 7 § 2 st. SjLL den tid som arbetstagaren i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 4 § (sjukdom som sätter ner arbetsförmågan). Stadgandet talar alltså för att en sjukdomsperiod avslutas så fort arbetstagaren blir frisk, oavsett om det sker under en arbetsdag eller en ledig dag.Denna tolkning bekräftas även av uttalanden i prop. 1992/93:31 s. 77–78:"De fem dagarna inom vilka det senare sjukfallet skall inträffa räknas fr.o.m. den första arbetsdagen efter den första sjukperioden, eller den tidigare dag fr.o.m. vilken arbetstagaren blivit frisk och den tidigare sjukperioden följaktligen upphört." SlutsatsA räknas således som frisk från och med den dag då hen är fri från sådan sjukdom som anges i 4 § SjLL. Samma dag som A har sin första "friskdag" börjar de fem återinsjuknandedagarna räknas.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till sjukersättning som timanställd vikarie?

2020-03-22 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag jobbar som lärarvikarie och med det menas att dom ringer mig vid behov. Man får jobb varje dag. Men oftast inte schemalagt utan dom ringer ju på morgonen. Nu har jag länge varit sjuk och inte kunnat ligga tillgänglig. Vilket betyder att jag inte jobbar och inte får in pengar. Kan jag få sjukersättning om jag inte är schema lagd utan jobbar på timme. Eller hur ska jag kunna överleva en månad om jag är sjuk?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arbetsförhållanden och sjuklön regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt Lagen om sjuklön. Vilka har rätt till sjukersättning?Enligt 3 § lagen om sjuklön har en arbetstagare rätt till sjukersättning i form av sjuklön från första anställningsdagen. Förutsättning är att personens arbete omfattas av en anställningsform enligt lag, det kan vara tillsvidareanställning (fast anställning) 4 §, tidsbegränsad anställning (allmän, vikariat eller säsongsarbete) 5 § eller provanställning 6 § enligt LAS. Vad gäller för dig?Sjuklön betalas endast ut av arbetsgivaren de arbetsdagar som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Gällande timanställt vikariat innebär det att du endast har rätt till sjuklön för de dagar du skulle ha arbetat dvs inbokade arbetsdagar eller pass. Övriga dagar när du inte blir tillfrågad om arbete eller tackar nej, har du alltså inte rätt till sjuklön. Undantag kan förekomma exempelvis om det står annat reglerat i ett kollektivavtal kan det gå före. Ett annat eventuell alternativ jag kan tänka mig är att du med hänsyn till att du får så mycket jobb, kan fråga arbetsgivaren om det finns möjlighet att få en tillsvidareanställning på deltid eller liknande. Vid en sådan anställning med ett schema och visst antal timmar, har du rätt till sjuklön för de timmarna som du planerat ska arbeta även om schemat ännu inte har fastlagts. Dock vet jag inte hur omständigheterna ser ut på din arbetsplats gällande om det finns möjlighet för dem att anställa dig fast eller inte, eller om det är något du vill. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!Vänligen,

Har jag rätt till sjuklön?

2020-03-19 i Sjuk
FRÅGA |Undrar om jag har rätt till sjuklön, har börjat en provanställning som upphör efter 16 arbetsdagar.Blev sjuk efter arbetat 7 arbetsdagar.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstagare har rätt till sjuklön om han eller hon har tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd (3 § sjuklönelagen). Arbetsförmågan hos arbetstagaren måste dessutom vara nedsatt (4 § sjuklönelagen). Vid bedömningen om arbetsförmågan är nedsatt tittar man på om arbetstagaren är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt vanliga eller därmed jämförligt arbete. Bedömningen kan alltså bli olika beroende på vilket arbete du har. Du har påbörjat provanställningen och varit anställd i 16 arbetsdagar. Du har alltså rätt till sjuklön om din arbetsförmåga är nedsatt.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Förstadagsintyg vid vård av barn

2020-03-31 i Sjuk
FRÅGA |Kan en arbetsgivare kräva forstadagsintyg för vård av barn?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren visar läkarintyg första sjukdagen, vilket innebär att den anställde ska visa upp ett förstadagsintyg. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du vill veta om din arbetsgivare har rätt att kräva läkarintyg för att ditt barn är sjukt och att du därmed också ska ha rätt till ledighet. Arbetsgivaren kan kräva ett förstadagsintyg om det finns särskilda skäl till det. I rättsfallet AD 2013 nr 63(se här) konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har rätt att kräva läkarintyg från arbetstagaren avseende barnets sjukdom när det gäller ledighet för VAB. Om barnet skulle vara sjuk längre än sju dagar (inklusive helgdagar) är du som vabbar skyldig att visa upp ett läkarintyg för Försäkringskassan. Din arbetsgivare har dock inte rätt att kräva läkarintyg från varken dig eller från Försäkringskassan. I vissa kollektivavtal kan det finnas krav på att arbetstagaren visar upp ett utdrag från Försäkringskassan med antalet dagar föräldrapenning, detta bland annat för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera rätten till föräldralön. Trots att arbetstagaren inte har någon skyldighet att lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren, kan denne be att du lämnar ett intyg till Försäkringskassan om att de mottagit anmälan om VAB.

Sjukpenning som pensionär

2020-03-25 i Sjuk
FRÅGA |Undrar om man som pensionär och arbetar har rätt till sjukpenning?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om sjukpenning finns i 27 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).En arbetstagare har rätt till sjukpenning vid sjukdom om hans eller hennes arbetsförmåga sätts ned med minst en fjärdedel. De enda krav som ställs upp är att man ska vara arbetstagare, som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, således finns det ingen åldersgräns på vem som är berättigad till sjukpenning 27 kap. 1 § SFB. Däremot finns det olika regler för hur länge man kan få sjukpenning beroende på hur gammal man är, om man fått sjukpenning för 180 dagar från ingången av den månad man fyllt 65 år har försäkringskassan rätt att besluta att sjukpenning inte längre ska utbetalas 27 kap. 36 § SFB. Om man fyllt 70 år får sjukpenning lämnas i högst 180 dagar 27 kap. 37 § SFB.

Sjuklön om man återinsjuknar inom fem dagar från sin tidigare sjukperiod

2020-03-22 i Sjuk
FRÅGA |Om jag är sjukskriven enstaka dagar pågrund av skada gäller en halvdag som sjukdag för att slippa ny karensdag?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett nytt karensavdrag ska göras om man är sjuk några dagar, därefter arbetar en halv dag men sedan sjukanmäler sig igen. Jag kommer inledningsvis att redogöra för hur sjuklönen (samt karensavdraget) beräknas och därefter redogöra för vad som gäller för karensavdraget om man återinsjuknar.Sjuklöneperioden och sjuklönens storlekNärmare rättsregler om sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjLL). De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk (sjuklöneperioden) får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Sjuklönen utgör 80 procent av en arbetstagares inkomst (6 § första stycket SjLL). Den 1 januari 2019 genomfördes en lagändring som innebar att en karensdag ersattes till ett karensavdrag. Det här innebär att man istället gör ett karensavdrag från sjuklönen. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL).Om man återinsjuknar inom fem dagar från det att den tidigare sjukperioden avslutats, ska den nya sjuklöneperioden betraktas som en fortsättning på den tidigare sjuklöneperioden. I detta fallet ska ett nytt karensavdrag inte göras (7 § tredje stycket SjLL). Detta är den så kallade återinsjuknanderegeln. Det här innebär att om du är sjuk några dagar och sedan arbetar en halv dag, men därefter blir sjuk igen - så kommer det inte att göras ett karensavdrag igen utan du kommer att erhålla din sjuklön.Sammanfattningsvis, ska ett nytt karensavdrag av din sjuklön inte att göras om du återinsjuknar efter att ha arbetat i en halv dag. Du ska erhålla din fulla sjuklön.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Arbetsgivaren tar inte sitt rehabiliteringsansvar

2020-03-03 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag vill anmäla min arbetsgivare pga. diskriminering.Jag råkade i ett traumatiskt olycksfall på fritiden och var sjukskriven i 3 månader. Ingen från min arbetsgivare har ringt eller frågat vad som hände och hur jag mår. Efter tre månader började jag jobba ingen, och meningen var att jag ska omplaceras till lättare uppgifter, men det blev inte så. Nu har det gått 3 månader och jag få inte någon plats trots läkarintyget och skyddsombudet. Jag får bara uppgifter jag inte klarar, medan andra fick dessa uppgifter under tiden jag väntade på ledig plats. När jag frågade fick jag samma svar hela tiden, att allt är överbemannat. Nu mår jag ännu sämre och detta skadar min arbetsförmåga och mitt psykiska välmående.Jag vet intevad ska jag göra eftersom det är min chef och HR som behandlar mig orättvist.Facket är inte av någon hjälp. De hittar bara ursäkter att bli av migDe erbjuder bara det jag inte klarar avJag vet inte vad jag ska göraMvh/M----a
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I din situation kommer det troligen inte löna sig att vända sig till DO(Diskrimineringsombudsmannen). För att diskriminering ska vara otillåten krävs att den sker med grund i någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Dessa räknas upp i diskrimineringlagen (1 kap 1, 5 § Diskrimineringslagen). De enda av dessa som skulle kunna tänkas vara relevanta är funktionsnedsättning och etnicitet.Funktionsnedsättning kommer inte på fråga, eftersom skadan inte är permanent. Du skriver att du har återvänt från en sjukskrivning, vilket indikerar att du är på bättringsvägen.Etnicitet* håller inte heller, eftersom dessa problem uppstod först efter din återkomst från sjukskrivningen. Hade den dåliga behandlingen du utsätts för varit betingad vid din etnicitet hade den sannolikt pågått redan innan din sjukskrivning, eftersom någons etnicitet inte ändras.Du har nog mer under fötterna ifall du vänder dig till Arbetsmiljöverket. De utövar tillsyn över frågor som rör arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Det verkar som att din arbetsgivare inte tar detta ansvar.Jag hoppas du har fått den hjälp du behöver* Jag behövde göra omfattande ändringar i formuleringen av frågan för att göra den lättare att förstå. Jag antar därför att svenska inte är ditt modersmål, och du har en annan etnicitet än svensk. Om jag har fel i detta ber jag om ursäkt.Med vänlig hälsning