Skadeståndets omfattning vid sakskada

2018-09-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejVi har utsatts för skadegörelse i vår villa genom fönsterkrossning med att en yngling slängt in gatstenar och krossat alla fönster till två rum. Ersättning för våra kostnader, nya fönster, förststörda golv och annat är löst med vårt försäkringsbolag. Skadegörelsen inträffade kring midsommar, innebar att leverans av nya fönster tog extra lång tid, 10 veckor. Under denna tid har vi inte kunnat nyttja dessa rum, fönstren har varit täckta med en träskiva, ett av rummen är vårt sovrum. Kan man och är det rimligt att begära en kompensation för olägenheten att vi under så här lång tid inte kunnat leva ett normalt liv i,vårt hus pga detta, vid en kommande rättegång? Tacksam för er syn på detta!Vänligen Berit Huldt
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser om vad som omfattas av skadeståndet hittar vi i Skadeståndslagen (SkdstL).Skadeståndets omfattning Vid en beräkning av skadeståndet grundat på en sakskada, vilken ni har blivit utsatta för, ersätts ni för reparationskostnader eller värdeminskning. Detta innebär i ert fall en ersättning för nya fönster och återställning av golvet, 5 kap. 7 § SkbrL. Eftersom er försäkring täckte detta finns det ingen anledning till skadestånd på den grunden. Ni kan även ersättas för övriga kostnader som skadegörelsen har åsamkat er. Dessa övriga kostnader måste vara en direkt följd av skadan som exempelvis att ni var tvungna att bo någon annanstans under renoveringstiden, exempelvis ta in på vandrarhem eller liknande. Ersättning för inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet innefattas också. Något skadestånd för sådana olägenheter ni har lidit genom att inte kunna vistas i de berörda rummen omfattas tyvärr inte av skadeståndet. Detta är alltså något som ni inte kan kräva skadestånd för.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att du hör av dig igen om du skulle undra något annat!Vänligen

Vilken ersättning kan man kräva när man blivit hotad?

2018-08-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag och min sambo har blivit hotade av vår granne både med meddelande och muntligt, hon har hotat oss med en person samt med mc gäng, vad kan begära i ersättning pga detta? Vi har anmält och lämnat allt till polisen samt varit på målsägande förhör
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån din fråga utgår jag från att det brott som är aktuellt är olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Det normala skadeståndet vid olaga hot är 5.000-15.000 kr. För ett muntligt eller skriftligt hot brukar skadestånd om 5.000-7.000 kr utdömas. För högre skadestånd brukar det krävas att det innefattar hot med livsfarligt vapen.Du kan läsa mer om olika skadeståndsgränser på Brottsoffermyndighetens hemsida. Brottsoffermyndigheten ger även ut en referatsamling som sammanfattar vad som utdömts i olika fall. I referatsamlingen kan du läsa om bland annat skadestånd för olaga hot (Brottsoffermyndighetens Referatsamling 2017, s. 73 ff.).Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan jag erhålla skadestånd på grund av upplevd rädsla och obehag genom eventuellt brott?

2018-07-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag beställde pizza via Onlinepizza och var nöjd med tjänsten. Efter leveransen började mannen som levererade pizzan förfölja mig och aktivt använda mina personliga uppgifter som namn, telefonnummer, portkod m.m. jag gett till Onlinepizza för att kunna fullfölja deras tjänst. Jag kände en enorm rädsla och obehag över hans agerande och utnyttjandet av hans maktposition. Jag gjorde dessutom allt jag kunde för att mannen skulle sluta kontakta mig genom att blockera överallt han försökte få tag på mig, och överväger även nu att byta telefonnummer. Efter att ha kontaktat Onlinepizza fick jag tillbaka pengarna för ordern och pizzerian skulle prata med den anställda. Jag undrar om jag har någon rätt till skadestånd för den kränkning och enorma rädsla mannens beteende gav mig? Är det isåfall hans arbetsgivare på pizzerian eller Onlinepizza igen angående hantering av personuppgifter jag vänder mig mot?
Linn Östman |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring möjligheterna till ersättning för eventuell personskada eller kränkningsersättning. Frågor kring ersättning regleras främst i skadeståndslagen (SkL). Frågor om ersättning såsom enskilt anspråk med anledning av brott regleras i rättegångsbalken (RB). Allmänt om rätt till skadestånd För att få rätt till ersättning krävs att man kan påvisa att en skada har skett. Skadan och den handling (antingen en oaktsam eller uppsåtlig handling) som orsakat skadan ska också grundas i en adekvat kausalitet. Detta innebär att det ska finnas ett typiskt orsakssamband mellan den skada som uppstått och själva handlingen. Handlingen ska typsikt sett ha föranlett skadan. Den som påstår sig ha rätt till ersättning måste kunna bevisa att skada har skett (antingen genom oaktsamt eller uppsåtligt handlande. Alltså inte pga. ren olyckshändelse) och att det finns ett typiskt orsakssamband mellan skadan och handlingen. Vidare delas skadestånd in i olika slags poster. Två av dessa är ersättning för personskada och kränkning. Personskada i bemärkelsen ideell skadaErsättning för sveda och värkVid personskada utgår bland annat ersättning för vad som kallas för ideell skada. Detta innefattar ersättning för bland annat sveda och värk. Sveda och värk gäller skadeföljder under akut sjukdomstid, närmast fysiskt och psykiskt lidande och obehag, depressiva reaktioner som ångest, sömnsvårigheter, sexuella störningar etc. som skadan har fört med sig. Sveda och värk avser psykiskt lidande av övergående natur. För att psykiska skador ska ge rätt till ersättning krävs det dock att tillståndet är medicinskt påvisbart. Känslor i form av oro eller rädsla räknas därför inte som en personskada i lagens mening. (2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § punkt 3 SkL). Kränkningsersättning Kränkningsersättning utgår vid vissa typer av allvarliga brott. Kränkningsersättning ersätter psykiskt lidande i form av kränkning av den personliga integriteten. Ersättningen tar således sikte på de känslor hos den skadelidande som uppkommer i samband med angreppet såsom förnedring, rädsla, skam, chock eller liknande psykiska påfrestningar. Kränkningen kan även skapa en känsla om bristande personvärde, vilket kan medföra att den skadelidande utestänger sig från sin sociala gemenskap. Skillnaden mellan kränkningsersättning och annan ideell ersättning är att kränkningsersättning inte medicinskt uttryckt är att anse som en personskada. I allmänhet är det vid sexualbrott och våldsbrott, men även vid förtal, som denna typ av skadestånd kan utgå. Kränkningsersättning syftar inte till att kompensera för de personskador, som psykiska skador, som brottet kan ha medfört utan är som en "extra" ersättning. (2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § SkL). För att kunna erhålla ersättning för kräkning krävs alltså att det är utrett och klarlagt att ett allvarligare brott har begåtts. Vid anspråk om ersättning med anledning av brott kan denna talan föras i samma mål som brottmålet dvs. både brottet och utgående eventuell ersättning fattar rätten beslut om i ett och samma mål. Det behövs alltså inte att du som målsägande väcker talan om tvistemål bara för att få själva ersättningen dömd av rätten (även om du kan göra detta om du så önskar).(22 kap. 1 § RB). Arbetsgivarens principalansvarArbetsgivaren ansvarar för sin arbetstagares oaktsamma eller uppsåtliga handlande vid utförandet av själva arbetet eller i visst samband med arbetsuppgifterna. I sådant fall kan arbetsgivaren bli skyldig att ersätta personskadan eller kränkningen som uppstått genom brott. Avgörande för vem av arbetsgivaren eller Onlinepizza som i sådant fall kan bli ansvarig beror bland annat på sambandet med avtalet och vad som är reglerat i avtalet mellan dessa parter. (3 kap. 1 § SkL).Sammanfattningsvis För att kunna få rätt till skadestånd krävs att du kan påvisa att en skada har skett och att handlingen som du pekar ut var den som typiskt sett orsakade skadan. Vidare måste den personskada som du upplever kunna vara medicinskt påvisbar. Detta kan innebära att det i princip krävs att du sökt vård för din rädsla och oro som kan komma till uttryck i någon form av medicinskt utlåtande. För att kunna erhålla kränkningsersättning måste du polisanmält händelserna och dessa måste utredas, rubriceras och bedömas såsom allvarliga brott för att du ska kunna erhålla en sådan ersättning. Huruvida du kan rikta anspråket mot vederbörandes arbetsgivare eller Onlinepizza beror på handlingens samband med utförandet av tjänsten (dvs. om dessa handlingar har skett under arbetstid eller i nära anslutning till arbetstid eller inte) och själva avtalet mellan arbetsgivaren och Onlinepizza som reglerar principalansvaret. Sammanfattningsvis kan du ha rätt till ersättning beroende på om du kan påvisa att du lidit en personskada eller av ett brott som innebär en allvarligare kränkning. För att utreda detta rekommenderar jag dig att vända dig till polisen (för att polisanmäla händelserna) och till en jurist som han hjälpa dig med skadeståndsfrågorna. För det fall du önskar hjälp av en jurist vill våra jurister på Lawline gärna hjälpa dig. Information om pris och tidsbokning hittar du i sådant fall här. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Preskriberas skadeståndsfordran på grund av brott någonsin?

2018-07-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har en fråga gällande skadestånd. Om man döms till ett skadestånd på x antal kronor, preskriberas det då nån gång? Till exempel, jag döms att betala ett skadestånd i samband med brott till 100 000 kr. Påföljden i övrigt är villkorlig dom. Jag har inga som helst möjligheter att betala det beloppet. Preskriberas det då nån gång så att kravet på mig till slut försvinner? Kan nämnas också att jag var minderårig då brottet begicks.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För skadestånd med anledning av brott gäller den allmänna preskriptionstiden enligt preskriptionslagen (PreskrL). En sådan fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionstiden avbryts (2 § PreskrL). Det finns i 3 § PreskrL ett undantag avsett för det fall att det gått mer än nio år mellan brottet och domen. Efter vad jag kan utläsa av din fråga är inte undantaget aktuellt. Undantaget är främst till för att förlänga preskriptionstiden när det mellan begånget brott och dom gått lång tid.Preskriptionen bryts genom att du betalar på skulden, du får ett kravbrev om skulden eller den som har rätt till skadeståndet väcker talan i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten om skulden (5 § PreskrL). Om preskriptionen bryts löper ny preskriptionstid om tio år (6 § PreskrL).I ditt fall innebär det att så länge den du är skyldig att betala skadeståndet till bevakar skulden och håller den levande kommer skulden heller inte att försvinna. Varje gång du får ett kravbrev om skulden (antingen från den du är skyldig pengar, via inkasso eller Kronofogdemyndigheten) kommer en ny tid om tio år att börja löpa. Samma sker varje gång du betalar på skulden.Mitt råd till dig för att bli av med skulden är att försöka betala av på den. Jag förstår av din fråga att du inte har möjlighet och är väl medveten om att 100.000 kronor är mycket pengar. I vissa fall går det dock att komma överens om en betalningsplan, antingen direkt med den du är skadeståndsskyldig till eller via Kronofogdemyndigheten. Annars är alternativet att du hoppas att den du är skadeståndsskyldig till slutar att bevaka skulden och att du heller ej betalar på den. Har det gått tio år från senaste preskriptionsavbrottet preskriberas skulden.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan man få både skadestånd och försäkringsersättning vid brott?

2018-08-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, min son ska ha ett skadestånd efter att ha blivit utsatt för en misshandel. Jag har en privat försäkring på ett försäkringsbolag där han/vi har fått ut en ersättning. Innebär detta att han nu inte kommer få sitt skadestånd från den åtalade? Enligt dom på försäkringsbolaget så har denna utbetalningen inget att göra med skadeståndet utan detta hade vi fått utöver skadeståndsersättningen. När jag läser vissa inlägg här på sidan så verkar det som att han nu inte kommer få sitt skadestånd från gärningsmannen? Enligt mig så har ju inte ersättningen från mitt försäkringsbolag med skadeståndet att göra. Enligt dessa regler så slipper ju gärningsmannen i så fall betala skadestånd? Med vänliga hälsningar
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utfås som försäkringsersättning framgår av den försäkringen som omfattar din son det är alltså försäkringsvillkoren som avgör rätten till ersättning.När det gäller ersättning för personskada ska den som orsakade denna ersätta (2 kap. 1 § skadeståndslag). Ofta går det även att kräva skadestånd på grund av den kränkning som angreppet innebär om det skett genom brott (2 kap. 3 § skadeståndslag). Dessa två tar inte ut varandra utan det går att få ut båda ersättningarna.Om gärningspersonen inte har möjlighet att betala skadeståndet så går det att ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten, men där har man inte rätt till ersättning om man blivit kompenserad redan från antingen gärningsmannen eller försäkringsbolaget. Du kan läsa mer om detta här.Med vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd vid slag mot ansiktet?

2018-08-14 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Har en fråga, om någon person kommer fram och slår till mej i ansiktet och att det resulterar i att mina glasögon som kostar minst 1000 kronor blir sönderslaget samt att man till exempel blir tillfogad en skada i ena ögat. Har man rätt till ersättning?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mina utgångspunkter/antagandenI din fråga saknas det relevant information för att kunna avgöra vilken brottsrubricering som är aktuell för angriparen. Exempelvis framkommer det inte om du själv provocerat fram slaget, något som kan vara avgörande för själva rubriceringsfrågan. För enkelhetens skull kommer jag utgå från att personen i ditt scenario döms för brottet misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken). När är en person skadeståndsskyldig?I 2 kap. 1 § skadeståndslagen anges det att om en person, av uppsåt eller oaktsamhet, vållar en sakskada eller personskada ska denne ersätta skadan. I det här fallet har ju personen i ditt scenario orsakat både en sakskada (dina förstörda glasögon) samt en personskada (ditt öga har blivit skadat). I enlighet med 2 kap. 3 § skadeståndslagen ska även den som allvarligt kränker någon annan genom brott ersätta denna kränkning ekonomiskt. Misshandel är ett sådant brott som enligt praxis kan ge upphov till kränkningsersättning.Hur mycket kommer ersättningen uppgå till?Vad gäller sakskadan kommer skadevållaren behöva utge ersättning till dig som motsvarar glasögonens värde, dvs 1000 kr (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Beträffande personskadan kan du kräva ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Denna ersättning tar sikte på att kompensera det fysiska och psykiska lidande som du åsamkats till följd av ögonskadan. Det är svårt att ange exakt vilket belopp som du kan få för sveda och värk utan att känna till omständigheterna kring den händelse som du redogör för i din fråga. Mitt råd till dig är att du därför kontaktar Brottsoffermyndigheten. De kan ge dig svar på just sådana här specifika frågor rörande skadestånd i förhållande till brott. Du når Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090-70 82 00.Angående kränkningsersättningen är det återigen svårt att ge en exakt siffra men en misshandel av normalgraden berättigar, enligt praxis, den skadelidande till en ekonomisk ersättning motsvarande 5000 kr. Även i det här avseendet kan det vara värt att kontakta Brottsoffermyndigheten och efterhöra deras bedömning i frågan.Vänligen,

Preskription av skadestånd i anledning av brott

2018-07-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd att utbetala ett skadestånd september 2015. Personen i fråga gör nu anspråk på skadeståndet. Preskriptionstiden för brottet är 3 år tror jag, (olaga hot). Min fråga är om jag kan hävda att preskription inträtt då kravet kommer mer än ett år efter domen? Tack på förhandVänligen
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga får vi undersöka preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln för preskription är att en fordran preskriberas efter 10 år, se 2§ PreskL. I 3§ PreskL finner vi dock vissa preskriptionsregler som blir applicerbara vid vissa situationer när skadeståndet grundar sig på ett brott.Det är här värt att förklara termen åtalspreskription. Det innebär att ett brott preskriberas om man inte hunnit lagföra den som begått brottet inom en viss tid. Tiden innan åtalspreskription varierar beroende på brottet. Grövre brott har längre åtalspreskriptionstider. Dessa tider stadgas i 35 kap 1§ Brottsbalken. Olaga hot är ett mindre brott och därav är åtalspreskriptionstiden två år.3§ PreskL är ganska komplicerad. Om vi går igenom varje mening för sig så blir den lite tydligare.I första meningen så stadgas att en fordran inte kan preskriberas före tiden för åtalspreskription (vid olaga hot, 2 år) om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts innan denna tidpunkt. Här blev du dömd för brottet så i denna situation så kan en fordran preskriberas före tiden av åtalspreskription. Andra meningen innebär att när en fordran preskriberas ett år efter att en dom meddelats förutsatt att preskriptionen inte går ut senare enligt 2§ PreskL. Här har man alltså stadgat att preskriptionstiden för fordran som grundar sig på mildare brott är 10 år. De grövre brotten där preskriptionstiden är längre har en längre preskriptionstid. I detta fall blir alltså preskriptionstiden är 10 år. Man räknar ifrån den dagen som brottet begicks.Den meningen där ett år nämns är ganska förvirrande. Den gäller i scenariot där preskriptionstiden är på väg att gå ut. Exempelvis att ett brott begicks ca 9,5 år innan en dom dömdes ut. Den stadgade ettårsregeln ger offret en alltid minst ett helt år att kunna kräva ut skadeståndet.SammanfattningPreskriptionen i detta fall gäller i 10 år från det att brottet begicks. Detta förutsätter att brottet inte begicks tidigare än 2006, då det skulle inneburit att preskription skulle kunna ske ett år efter domen.Jag hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utgår kränkningsersättning till polisman om man bitit och slagit denne?

2018-07-11 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om man är misstänkt för våld mot tjänsteman där man bitit polisman och utdelat ett knytnävslag vad kan man förvänta sig att betala i skadestånd då?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om kränkningsersättningDen ersättning som aktualiseras i förevarande fall är så kallad kränkningsersättning (2 kap. 3 § skadeståndslagen). För att denna typ av ersättning ska utgå krävs det att någon allvarligt kränker någon annan genom brott. I rättspraxis har domstolarna varit obenägna att tillerkänna personer från vissa yrkesgruper kränkningsersättning, däribland polismän, eftersom de har anledning att förvänta sig vissa angrepp i sin yrkesutövning och därav anses de ha beredskap för att hantera kränkningar i viss utsträckning.Bedömningen i ditt fallI rättspraxis har det visat sig vara svårt för poliser att få kränkningsersättning för knytnävesslag (se bland annat Svea hovrätt, 9 mars 2017, mål B 9370-16). I det fallet utdelade den tilltalade slag mot polismannens ansikte/huvud, men inget skadestånd utgick. Jag har därför svårt att se att någon kränkningsersättning skulle utgå för knytnävesslaget.Vad gäller frågan om kränkningsersättning kommer utgå för bettet är den svårare att svara på. I rättspraxis är det svårt att urskilja någon tydlig linje, eftersom bedömningen är så pass beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Om bettet inte trängde igenom huden eller förstärktes av ett hot har jag dock svårt att se att kränkningsersättning skulle kunna utgå.Om du önskar ett tydligare svarEftersom du i din fråga inte redogjort för omständigheterna kring händelsen är det svårt att uttala sig om bedömningen i ditt fall. För det fall du vill ha ett tydligare svar behöver du återkomma till oss med mer information om den aktuella händelsen. Antingen kontaktar du oss på telefonnummer 08-533 300 04 eller så skickar du in en ny fråga på vår hemsida. Vänligen,