Preskription av skadestånd i anledning av brott

FRÅGA
Hej! Jag blev dömd att utbetala ett skadestånd september 2015. Personen i fråga gör nu anspråk på skadeståndet. Preskriptionstiden för brottet är 3 år tror jag, (olaga hot). Min fråga är om jag kan hävda att preskription inträtt då kravet kommer mer än ett år efter domen? Tack på förhandVänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga får vi undersöka preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln för preskription är att en fordran preskriberas efter 10 år, se 2§ PreskL. I 3§ PreskL finner vi dock vissa preskriptionsregler som blir applicerbara vid vissa situationer när skadeståndet grundar sig på ett brott.

Det är här värt att förklara termen åtalspreskription. Det innebär att ett brott preskriberas om man inte hunnit lagföra den som begått brottet inom en viss tid. Tiden innan åtalspreskription varierar beroende på brottet. Grövre brott har längre åtalspreskriptionstider. Dessa tider stadgas i 35 kap 1§ Brottsbalken. Olaga hot är ett mindre brott och därav är åtalspreskriptionstiden två år.

3§ PreskL är ganska komplicerad. Om vi går igenom varje mening för sig så blir den lite tydligare.

I första meningen så stadgas att en fordran inte kan preskriberas före tiden för åtalspreskription (vid olaga hot, 2 år) om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts innan denna tidpunkt. Här blev du dömd för brottet så i denna situation så kan en fordran preskriberas före tiden av åtalspreskription. Andra meningen innebär att när en fordran preskriberas ett år efter att en dom meddelats förutsatt att preskriptionen inte går ut senare enligt 2§ PreskL. Här har man alltså stadgat att preskriptionstiden för fordran som grundar sig på mildare brott är 10 år. De grövre brotten där preskriptionstiden är längre har en längre preskriptionstid. I detta fall blir alltså preskriptionstiden är 10 år. Man räknar ifrån den dagen som brottet begicks.

Den meningen där ett år nämns är ganska förvirrande. Den gäller i scenariot där preskriptionstiden är på väg att gå ut. Exempelvis att ett brott begicks ca 9,5 år innan en dom dömdes ut. Den stadgade ettårsregeln ger offret en alltid minst ett helt år att kunna kräva ut skadeståndet.Sammanfattning

Preskriptionen i detta fall gäller i 10 år från det att brottet begicks. Detta förutsätter att brottet inte begicks tidigare än 2006, då det skulle inneburit att preskription skulle kunna ske ett år efter domen.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isak Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (174)
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?
2020-11-12 När betalar man skadestånd?
2020-11-06 Föreligger en skadeståndsskyldighet med makar sinsemellan?

Alla besvarade frågor (86660)