Kan jag erhålla skadestånd på grund av upplevd rädsla och obehag genom eventuellt brott?

FRÅGA
Jag beställde pizza via Onlinepizza och var nöjd med tjänsten. Efter leveransen började mannen som levererade pizzan förfölja mig och aktivt använda mina personliga uppgifter som namn, telefonnummer, portkod m.m. jag gett till Onlinepizza för att kunna fullfölja deras tjänst. Jag kände en enorm rädsla och obehag över hans agerande och utnyttjandet av hans maktposition. Jag gjorde dessutom allt jag kunde för att mannen skulle sluta kontakta mig genom att blockera överallt han försökte få tag på mig, och överväger även nu att byta telefonnummer. Efter att ha kontaktat Onlinepizza fick jag tillbaka pengarna för ordern och pizzerian skulle prata med den anställda. Jag undrar om jag har någon rätt till skadestånd för den kränkning och enorma rädsla mannens beteende gav mig? Är det isåfall hans arbetsgivare på pizzerian eller Onlinepizza igen angående hantering av personuppgifter jag vänder mig mot?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring möjligheterna till ersättning för eventuell personskada eller kränkningsersättning.

Frågor kring ersättning regleras främst i skadeståndslagen (SkL). Frågor om ersättning såsom enskilt anspråk med anledning av brott regleras i rättegångsbalken (RB).

Allmänt om rätt till skadestånd
För att få rätt till ersättning krävs att man kan påvisa att en skada har skett. Skadan och den handling (antingen en oaktsam eller uppsåtlig handling) som orsakat skadan ska också grundas i en adekvat kausalitet. Detta innebär att det ska finnas ett typiskt orsakssamband mellan den skada som uppstått och själva handlingen. Handlingen ska typsikt sett ha föranlett skadan. Den som påstår sig ha rätt till ersättning måste kunna bevisa att skada har skett (antingen genom oaktsamt eller uppsåtligt handlande. Alltså inte pga. ren olyckshändelse) och att det finns ett typiskt orsakssamband mellan skadan och handlingen.

Vidare delas skadestånd in i olika slags poster. Två av dessa är ersättning för personskada och kränkning.

Personskada i bemärkelsen ideell skada

Ersättning för sveda och värk

Vid personskada utgår bland annat ersättning för vad som kallas för ideell skada. Detta innefattar ersättning för bland annat sveda och värk.

Sveda och värk gäller skadeföljder under akut sjukdomstid, närmast fysiskt och psykiskt lidande och obehag, depressiva reaktioner som ångest, sömnsvårigheter, sexuella störningar etc. som skadan har fört med sig. Sveda och värk avser psykiskt lidande av övergående natur. För att psykiska skador ska ge rätt till ersättning krävs det dock att tillståndet är medicinskt påvisbart. Känslor i form av oro eller rädsla räknas därför inte som en personskada i lagens mening.
(2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § punkt 3 SkL).

Kränkningsersättning

Kränkningsersättning utgår vid vissa typer av allvarliga brott. Kränkningsersättning ersätter psykiskt lidande i form av kränkning av den personliga integriteten. Ersättningen tar således sikte på de känslor hos den skadelidande som uppkommer i samband med angreppet såsom förnedring, rädsla, skam, chock eller liknande psykiska påfrestningar. Kränkningen kan även skapa en känsla om bristande personvärde, vilket kan medföra att den skadelidande utestänger sig från sin sociala gemenskap. Skillnaden mellan kränkningsersättning och annan ideell ersättning är att kränkningsersättning inte medicinskt uttryckt är att anse som en personskada. I allmänhet är det vid sexualbrott och våldsbrott, men även vid förtal, som denna typ av skadestånd kan utgå. Kränkningsersättning syftar inte till att kompensera för de personskador, som psykiska skador, som brottet kan ha medfört utan är som en "extra" ersättning.
(2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § SkL).

För att kunna erhålla ersättning för kräkning krävs alltså att det är utrett och klarlagt att ett allvarligare brott har begåtts. Vid anspråk om ersättning med anledning av brott kan denna talan föras i samma mål som brottmålet dvs. både brottet och utgående eventuell ersättning fattar rätten beslut om i ett och samma mål. Det behövs alltså inte att du som målsägande väcker talan om tvistemål bara för att få själva ersättningen dömd av rätten (även om du kan göra detta om du så önskar).
(22 kap. 1 § RB).

Arbetsgivarens principalansvar
Arbetsgivaren ansvarar för sin arbetstagares oaktsamma eller uppsåtliga handlande vid utförandet av själva arbetet eller i visst samband med arbetsuppgifterna. I sådant fall kan arbetsgivaren bli skyldig att ersätta personskadan eller kränkningen som uppstått genom brott. Avgörande för vem av arbetsgivaren eller Onlinepizza som i sådant fall kan bli ansvarig beror bland annat på sambandet med avtalet och vad som är reglerat i avtalet mellan dessa parter.
(3 kap. 1 § SkL).

Sammanfattningsvis
För att kunna få rätt till skadestånd krävs att du kan påvisa att en skada har skett och att handlingen som du pekar ut var den som typiskt sett orsakade skadan.
Vidare måste den personskada som du upplever kunna vara medicinskt påvisbar. Detta kan innebära att det i princip krävs att du sökt vård för din rädsla och oro som kan komma till uttryck i någon form av medicinskt utlåtande.
För att kunna erhålla kränkningsersättning måste du polisanmält händelserna och dessa måste utredas, rubriceras och bedömas såsom allvarliga brott för att du ska kunna erhålla en sådan ersättning.
Huruvida du kan rikta anspråket mot vederbörandes arbetsgivare eller Onlinepizza beror på handlingens samband med utförandet av tjänsten (dvs. om dessa handlingar har skett under arbetstid eller i nära anslutning till arbetstid eller inte) och själva avtalet mellan arbetsgivaren och Onlinepizza som reglerar principalansvaret.

Sammanfattningsvis kan du ha rätt till ersättning beroende på om du kan påvisa att du lidit en personskada eller av ett brott som innebär en allvarligare kränkning.
För att utreda detta rekommenderar jag dig att vända dig till polisen (för att polisanmäla händelserna) och till en jurist som han hjälpa dig med skadeståndsfrågorna.
För det fall du önskar hjälp av en jurist vill våra jurister på Lawline gärna hjälpa dig.
Information om pris och tidsbokning hittar du i sådant fall här.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?