Vilka åtgärder kan jag vidta när en person olovligen avverkat stor mängd skog på min mark?

2018-07-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |En granne har olovandes, på ett berg, avverkat skog och röjt sly på en yta av mer än 5000 kvm på min jordbruksfastighet. Vilka möjligheter har jag att agera och med vilka tänkbara utfall?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av 3 kap. 2 § jordabalken. Enligt 3 kap. 1 § jordabalken. syftar dessa regler till att skapa vissa riktlinjer för hur grannar ska förhålla sig när de vidtar åtgärder på sin eller annans fasta egendom för att inte orsaka besvär för andra. Detta omfattar dock inte stammen och man får heller inte ta bort grenar och rötter på ett sådant sätt som leder till att träder dör.I detta fall är det dock knappast fråga om avverkande av grenar och rötter som hänger in på din tomt, utan istället avverkning av träd i stor skala.Enligt 2 kap. 1 st. 3 jordabalken så utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom så kan den dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken och 1 kap. 2 § brottsbalken). Beroende på de fällda trädens värde kan det istället vara fråga om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse. Med hänsyn till den stora ytan bör det dock vara fråga om skadegörelse.Om en person uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom genom att fälla eller förstöra ett träd så skall den personen ersätta sakskadan 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Högsta domstolen har i tidigare rättsfall (dom 2015-04-02, mål B 19-13, dvs det handlar om ett brottmål; jfr. NJA 2015 s. 199) fastställt skadestånd utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom det inte går att reparera ett fällt träd. Den olovliga avverkningen av träden bör därför värderas utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har fällts. I fall där det inte varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har istället skadeståndet bestämts utifrån vedvärdet, samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde.Vad du kan göraDu kan göra en polisanmälan rörande de nedsågade träden. Det bör i detta fall vara fråga om skadegörelse. Påföljden (utan beaktande av strafflindring) är fängelse. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bl.a. återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts. Eftersom jag inte innehar vetskap om avverkningens omfattning (förutom ytans storlek) eller trädens kvalitet, kan jag dessvärre inte uttala mig mer ingående avseende skadeståndet storlek.För att undvika framtida grannosämja kan du välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här.Jag kommer att ringa dig fredag den 6:e juli ca kl. 13.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!Vänligen

Grannen har olovligen klippt ner vår häck

2018-06-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejVi har en granhäck som gränsar mot en jordbruksfastighet. Idag klippte de som hyr hästhagen granhäcken ca 50 meter från marken och upp till 1 meter. Vilket tyvärr kommer att döda den 30 år gamla häcken. Hur kan jag göra nu?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om din fråga hittar vi i Jordabalken (JB) där det står om en fastighets omgivning. Möjliga brott hittar vi Brottsbalken (BrB).Grannens rättigheterSom jag förstår det har de som hyr delar av grannfastigheten klippt ner er granhäck i så stor omfattning att den kommer dö. En granne har i regel rätt att ta bort en gren eller rot som tränger in på hans tomt om det är så att den väcker olägenhet för honom. Det är dock viktigt att han rådgör med ägaren av föremålet för att undvika onödig skada och han ska även ha tillfälle att yttra sig, 3 kap. 2 § JB. Möjliga brottVad jag förstår har inte er granne rådgjort med er innan han klippte ner häcken och därför kan detta innebära ett brott. Häcken räknas som lös egendom och då grannen klipper ner den så pass mycket att den möjligen dör framöver så kan det innebära skadegörelse eller åverkan enligt 12 kap. 1–2 §§ BrB. Åverkan är en mildare form av skadegörelse. Vilket av brotten det handlar om beror alltså på vilket värde häcken kan ha uppgått i. Gränsen mellan brotten brukar ligga på ungefär 1000 kr. Det kan även handla om egenmäktigt förfarande då grannen har tagit bort häcken, men utan syftet att behålla den, 8 kap. 8 § BrB.RådNi har, med tanke på det anförda rätt att polisanmäla er granne för hans handlande om ni vill. Dock är det viktigt att komma ihåg att en rättsprocess kan dra ut på tiden och även komplicera er relation till varandra mer än tidigare. Jag skulle därför rekommendera er att försöka komma överens med grannen om en skälig ersättning eller gottgörelse i form av att sätta dit en ny häck eller liknande för att undvika att göra situationen värre er grannar emellan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och du är mer än välkommen att höra av dig igen!Vänligen

Polisanmäla cyklist som kört på en bakifrån?

2018-06-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! För en månad sedan fick jag en komplicerad axelskada i samband med att en man försökte cykla mellan mellan mig och min väninna. Vi cyklade i bredd på en cykelväg. Han cyklade på oss bakifrån. Hans försäkringsbolag har sagt sig ta på sig ärendet. Jag kommer att få bestående men, har mycket ont och har avbokat flera resor. Rehabiliteringen kommer ta lång tid. Jag är rädd för att försäkringsbolaget inte kommer att ersätta mig tillräckligt. Bör jag polisanmäla mannen? Jag har vittnen. Ska jag ta kontakt med en advokat redan nu? Vad kan en advokat hjälpa mig med nu i detta skede?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, och jag beklagar vad som inträffat dig. Polisanmäla cyklisten? Om jag förstår dig rätt, är din största oro att cyklistens försäkringsbolag inte kommer ge dig tillräckligt med ersättning i förhållande till dina nuvarande och framtida kostnader på grund av skadan. En polisanmälan, och en eventuell rättegång, kommer dock troligtvis inte hjälpa rent ekonomiskt. Vid ett åtal som detta (där brottet sannolikt skulle vara vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § brottsbalken) så består processen av två delar - en straffrättslig, och en skadeståndsrättslig. Den straffrättsliga delen fokuserar enbart på huruvida gärningspersonen gjort sig skyldig till det brott som åklagaren påstår att denne begått, och vad för eventuell påföljd som ska utdelas med anledning av brottet. Den skadeståndsrättsliga delen är till för att kompensera den som råkat ut för ett brott. Skadeståndsberäkningen När ett skadestånd med anledning av ett brott som detta ska bestämmas, tillämpas skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Skadeståndsberäkningen återges i 5 kap. 1 § SkL, som sammanfattningsvis medger ersättning för direkta kostnader (sjukvårdskostnader och övriga kostnader), inkomstförlust, sveda och värk samt ersättning för lyte och stadigvarande men (ifall den skadelidande får några bestående skador av olyckan). Min generella bedömning är att det inte är värt att genomgå en process i detta fall. Det faktum att försäkringsbolaget redan är inkopplat är sannolikt tillräckligt. De följer samma mall som skadeståndslagen utgår ifrån, och att driva igång en hel process när resultatet av det fortfarande kommer vara att försäkringsbolaget kommer ersätta dig för dina skador är varken nödvändigt eller att rekommendera. Avvakta, se vad försäkringsbolaget ger för ersättningsförslag och ta det vidare därifrån. Skulle det vara så att du anser att de ger dig för lite ersättning, kan du alltid ta det till domstol som kan avgöra tvisten i form av ett (civilt) försäkringsrättsligt mål - men att försöka starta en straffrättslig process kommer alltså inte gynna dig ekonomiskt. Dessutom är det osannolikt att en åklagare skulle ta upp ett fall som detta till åtal. Jag vill erinra om att detta är min bedömning utifrån den begränsade information jag har om fallet. Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt. Vänliga hälsningar, Sandra Söderberg

Begära skadestånd pga spark under fotbollsmatch?

2018-05-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Jag fick en fotledsfraktur på en fotbollsmatch för ett par dagar sen. Jag fick opereras och ska ha gips i 6 veckor. Skadan skedde pga att en motståndare sparkade mig med flit på grund av frustration, vilket var onödigt. Jag ramlade efter sparken och bröt fotleden. Har jag rätt till skadestånd?Tack!
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer gå igenom din fråga steg för steg, och slutligen summera vilka handlingsmöjligheter du har. 1. a) Vad för skada är det fråga om? Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. I detta fall är det fråga om en personskada, vilket är en fysisk eller psykisk skada som uppkommer på människokroppen - typexemplet är ett brutet ben. Som ovan nämnt så krävs det inte att skadan sker uppsåtligen ("med flit"). Att personen i fråga var vårdslös/oaktsam kan vara tillräckligt för att ett skadeståndsansvar kan uppkomma. I detta fall verkar det dock vara fråga om en uppsåtlig handling (en aktiv spark mot dig), varför jag inte kommer gå djupare in på den bedömningen. Men det kan vara bra att veta att om det vara så att personen i fråga inte alls sparkade med syfte att träffa dig, utan bara "ut i luften" och sedan råkade träffa dig, så kan denna vårdslöshet också vara tillräcklig för att ett skadeståndsansvar kan uppkomma. 1. b) Vem är eventuellt skyldig för att ha åsamkat skadan? När en utredning om ett eventuellt skadeståndsansvar görs, måste det finnas åtminstone en tänkbar ansvarig person för skadan. I förevarande scenario verkar det bara finnas en person som eventuellt kan hållas skyldig för detta; fotbollsspelaren från motståndarlaget som sparkade dig vilket ledde till fallet. Några andra presumtiva gärningspersoner finns inte i detta fall. 1. c) Vad är handlingen som orsakade skadan? Handlingen i detta fall är en aktiv sådan, dvs. när fotbollsspelaren av frustration sparkade dig vilket ledde till att du föll. 1. d) Finns det någon grund för ansvarsfrihet? I vissa fall, t ex om en nödsituation föreligger, kan en person gå fri från ansvar när denne orsakar en skada - se 24 kap. brottsbalken (även om detta är en skadeståndsrättslig fråga, så används samma bedömning som vid en straffrättslig fråga). Om en ansvarsfrihetsgrund enligt detta kapitel är tillämplig, leder det till att personen går fri straffrättsligt - och med detta följer i princip alltid också en skadeståndsrättslig ansvarsfrihet. I detta fall verkar det dock inte vara en handling som orsakades av en nöd- eller nödvärnssituation. Men, det finns ytterligare en ansvarsfrihetsgrund, som är viktig att uppmärksamma i detta fall - samtycke (24 kap. 7 § brottsbalken). När en skadelidande samtycker till att skadas, eller samtycker till risken att skadas, så går personen i fråga fri från ansvar med anledning av detta. Varför jag uppmärksammar detta är för att det inom sportens värld alltid finns ett visst utrymme att rättfärdiga vissa skador mot enskilda genom att hänvisa till att det var en del av utövandet av sporten; annars hade exempelvis boxning eller MMA aldrig varit godtagbart eller lagligt. Termen social adekvans används ofta i dessa sammanhang, och ger uttryck för situationer då det kan anses socialt adekvat att företa vissa handlingar, trots att de objektivt sett utgör en skada - exempelvis olika kirurgiska ingrepp eller just utövandet av olika idrotter/sporter. Men var går då gränsen? I RH 2011:62 dömdes en fotbollsspelare för misshandel mot en fotbollsspelare från motståndarlaget. Den åtalade hänvisade till att samtycke och social adekvans förelåg. Domstolen uttalade att "fotboll är en sport som i allmänhet bedrivs på sådant sätt att den som frivilligt deltar får anses ha samtyckt till att utsättas för visst våld; inom idrottens värld finns ett utrymme för att under hänvisning till samtycke godta svårare misshandel än vad som i allmänhet accepteras." Domstolen nämnde även att "ju närmare handlingen ligger den aktuella idrottens idé, desto större är möjligheterna till detta synsätt". Situationen i detta fall ägde dock inte rum i "stridens hetta under pågående spel", utan tvärtom i en lugn situation när varken den åtalade eller skadelidande deltog i spelet om bollen. Av vad som framgick föregicks inte handlingen av någon provokation från den skadelidandes sida. Den åtalade dömdes därför för misshandel. Alltså, vad domstolen lade vikt vid var det faktum att misshandeln inte föregicks av någon provokation och att det inte skedde under själva spelet om bollen. Vad gäller i ditt fall? I detta fall vet jag inte om skadan skedde i stridens hetta, eller om det skedde oprovocerat medan bollen var på andra planhalvan. Denna information är viktig och nödvändig för att göra en korrekt bedömning av huruvida våldet kan anses vara godtagbart eller inte. Utifrån den korta information jag tagit del av i ditt fall så kan jag åtminstone säga att en spark på grund av frustration generellt sett inte leder till ansvarsfrihet på grund av att det skedde under en fotbollsmatch - men det är svårt att säga något slutgiltigt om detta utan att ha mer information. 1. e) Ledde handlingen till skadan? En annan viktig punkt att uppmärksamma i ditt fall är frågan om adekvat kausalitet. För att ett skadeståndsansvar ska uppkomma måste det föreligga kausalitet/korrelation/orsakssamband mellan handlingen i fråga och den uppkomna skadan. Om handlingen inte orsakade skadan, så är personen inte skyldig att ersätta skadan. Skadan ska vara en följd av handlingen. Huvudregeln är att kausalitet föreligger om handlingen i fråga var nödvändig, eller i sig självt tillräcklig, för att skadan i fråga ska uppkomma. I detta fall var sparken tillräcklig för att du skulle falla, och sparken var sannolikt också nödvändig för att du skulle falla (ingen spark - inget fall). Detta led är alltså sannolikt uppfyllt. Men, det slutar inte där. Orsakssambandet/kausaliteten måste vidare vara adekvat. Ett samband räcker inte - sambandet i fråga måste också vara påräkneligt/normalt/förutsebart/rimligt. Skadan måste ligga i "farans riktning", och inte vara en totalt orimlig konsekvens av handlingen i fråga. I detta fall kan det inte anses orimligt att en spark leder till ett fall av detta slag (givetvis beroende på vad för typ av spark, vilken kraft som användes, vad underlaget var etc). Men sannolikt är även detta steg uppfyllt. Vilka slutsatser går att dra? Du har råkat ut för en personskada, orsakad av fotbollspelaren från motståndarlaget. Denna person kommer eventuellt kunna åberopa samtycke, eller social adekvans, till sitt försvar. Det är dock tveksamt om personen i fråga kommer ha framgång med ett sådant försvar i det här fallet. 2. Vad för skadestånd kan du få? Skadeståndsberäkningen för personskador anges i 5 kap. 1 § skadeståndslagen: Som skadelidande har man rätt till full ersättning för sjukvårdskostnader, övriga kostnader och inkomstförlust (1 punkten). Vidare har man också rätt till ersättning för sveda och värk, vilket utgör smärta under den akuta sjukdomstiden (2 punkten). Denna ersättning utges oftast utifrån schabloner (alltså, exempelvis en fast summa för ett brutet ben eller en bruten ankel). Slutligen kan man också ha rätt till ersättning för lyte och stadigvarande men, vilket är bestående skador (ett amputerat finger eller ett fult ärr) (3 punkten). 3. Vad kan du göra nu? Jag tycker inte du har ett omöjligt fall här - möjligheten till ersättning finns. Du kan antingen vända dig direkt till personen som utdelade sparken och begära ersättning enligt skadeståndslagen (se ovan) - men du kan också vända dig till ditt försäkringsbolag och se om en skada av denna typ täcks av din försäkring (ditt försäkringsbolag kommer sedan eventuellt vända sig mot personen som utdelade sparken med ett regresskrav). Om du inte får någon respons eller ersättning, kan du vända dig till domstol med din begäran om ersättning. Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt. Vänliga hälsningar, Sandra Söderberg

Var kan jag vända mig om jag har blivit bestulen men inte kan få ersättning från mitt försäkringsbolag?

2018-06-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min mor blev bestulen på mobil o nycklar, o vibytte då låskolv i dörren. Det är polisanmält. Nu när vi kontaktade försäkringsbolag o vill ha de pengar för låskolven ( 2900kr) så får vi veta att mor endasthar bas försäkring o inga pengar utgår. Var kan man vända sig? Polisen sa brottsofferfonden. Ska tillägasatt min mor är 84 år. M.V.H E
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din mor blev bestulen på nycklar och mobil är hon ett brottsoffer. Brottsoffer kan få ersättning för de skador de lidit till följd av brottet. I ert fall har din mor lidit sakskada. Beroende på omständigheterna kring brottet kan hon också ha lidit skada som kränkning eller liknande. Först och främst är det gärningsmannen som blir skyldig att betala skadestånd som ska täcka eventuella skador. Om gärningsmannen inte kan betala eller är okänd kan brottsoffrets försäkringsbolag gå in och betala. Detta gäller om du har en sådan försäkring. Om du saknar sådan försäkring kan, i vissa fall, brottsskadeersättning utgå från brottsoffermyndigheten (1 § brottsskadelagen.). Brottsoffermyndigheten ger brottsskadeersättning i den mån varken gärningsman eller försäkringsbolag ger ut full ersättning (10 § brottsskadelagen.). I första hand ger brottsoffermyndigheten ut ersättning för personskada eller kränkning. Det är svårt att få ersättning för sakskador. Det utgår ifall gärningsmannen varit intagen på t.ex. kriminalvårdsanstalt eller i vissa fall boende för missbrukare (4–8 §§ brottsskadelagen.). Detta innebär att din mor kanske inte får pengar heller från brottsoffermyndigheten. För att få ersättning från brottsoffermyndigheten krävs att du har undersökt andra sätt att få ersättning och att brottet är polisanmält (16 § brottsskadelagen.). Så innan gärningsmannen är dömd och det är utrett att hen inte kan betala skadestånd, eller innan förundersökningen är nedlagd, kan man inte få ersättning från brottsoffermyndigheten (15 § brottsskadelagen.). För att få brottsskadeersättning måste man ansöka till brottsoffermyndigheten som gör en bedömning (21 § brottsskadelagen.). Ansökan måste ha inkommit till brottsoffermyndigheten senast 3 år från det att brottet begicks, dom beslutades eller förundersökningen blev nedlagd (15 § brottsskadelagen.). I din mors läge bedömer jag att hon troligen inte kommer kunna få brottsskadeersättning för den utbytta låskolven eller mobilen tyvärr, men jag rekommenderar att ni tar kontakt med brottsoffermyndigheten.Du kan läsa mer på brottsoffermyndighetens hemsida här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan anmälan av brott föranleda skadeståndsskyldighet?

2018-06-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Om jag gör en polisanmälan om förtal som bygger på brev som är klockrent förtal, vilken risk löper jag att bli stämd för att ha förorsakat skada för den jag anmält?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB). Jag vill inledningsvis påpeka att mitt svar är ganska långt och teoretiskt och att jag i slutet sammanfattar det som i praktiken är mest relevant för dig. Att ett brottsoffer, och andra för den delen, har rätt (och i vissa fall skyldighet) att anmäla begångna brott är en självklar utgångspunkt. En del av detta är att skadeståndsskyldighet inte kan aktualiseras av att någon anmält ett brott, eftersom detta skulle kunna verka avskräckande för brottsoffer. Det skulle även te sig moraliskt tveksamt. Anta att polisen A skjuter B med sitt tjänstevapen med avsikt att mörda B helt kallblodigt. B överlever, och när denne återhämtat sig anmäler denne brottet. A döms till slut för mordförsök och detta innebär ekonomisk skada för A; kanske förlorar denne sitt arbete, eller så tvingas A att erlägga skadestånd till B. Rent strikt har B:s handling att anmäla brottet orsakat A skada. Det rör sig dock om ren förmögenhetsskada, alltså inte skada på ett visst föremål eller B:s person. Därför krävs enligt 2 kap. 2 § SkL att skadan orsakats av ett brottsligt beteende, vilket en brottsanmälan inte är. Det är även svårt att föreställa sig att en sakskada eller personskada skulle orsakas av en anmälan om brott på ett skadeståndsrättsligt relevant sätt. Svaret är alltså att det är mycket svårt att föreställa sig en situation där skadeståndsrättsligt ansvar uppkommer som en följd av en anmälan om brott när denna leder till en rättegång och fällande dom. Din fråga är dock intressantare än så. Förtalsbrottet (5 kap. 1 § BrB) har två relativt ovanliga aspekter som blir aktuella i sammanhanget. Dels ska åklagare som regel inte väcka åtal för förtalsbrott, utan det åligger målsäganden (5 kap. 5 § BrB). Din anmälan kommer därför sannolikt inte leda till åtal om du inte driver åtalet själv, vilket är ovanligt och en stor process. Låt oss därför anta att det aldrig blir någon domstolsprövning. Om vi antar att den anmälde i det läget lidit en skada redan av anmälan har vi då en situation där skada lidits och anmälan (åtminstone i teorin) kan utgöra förtal eftersom det är en uppgift som spritts som utpekar en person som brottslig. Alltså skulle man i denna situation i princip kunna tänka sig ett skadeståndsrättsligt ansvar för anmälaren, även om det onekligen är ganska långsökt. Det skulle även innebära svårigheter för den anmälde eftersom det då skulle åligga denne att driva en målsägandeprocess mot den anmälaren för att visa att ett brott begåtts, anmälaren skulle då få visa att det ursprungliga brottet begåtts och att anmälan därmed var korrekt och inte förtal, och så vidare.För att sammanfatta det som är relevant för dig kan vi konstatera att du genom din anmälan närmast garanterat inte skulle ådra dig skadeståndsskyldighet. Du bör dock vara medveten om att din anmälan med absolut största sannolikhet inte kommer leda till åtal; vill du få en fällande dom kommer du behöva driva processen själv.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Vad kan jag begära i skadestånd efter att min egendom blivit förstörd?

2018-05-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Två olika bolag har utan mitt tillstånd grävt på min tomt och därmed förstört värdefull gröda. Vad kan jag begära i skadestånd?
Simon Rydberg |HejTack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att beräkna storleken av skadeståndet i den situation som du beskriver behöver vi mer uppgifter än de du lämnat. Vi behöver till exempel vet värdet av det som är förstört och sen eventuella kostnader för att återställa tomten till hur den var. Därför rekommenderar jag dig att du avvänder dig av någon av någon av våra andra tjänster eller ställer en till fråga där du beskriver mer i detalj hur stor skadan är.Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det värt att anmäla ett slag i ansiktet och kan jag få pengar från ansvarig?

2018-05-07 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, jag var och drack förra helgen och blev rätt så packad. Senare under 3-4 tiden på morgonen gick jag och en kompis till McDonalds där jag ställde mig bredvid disken och dansade. Sen sa en tjej till mig att gå därifrån så sa jag skämtsamt nej. Därefter det kommer en kille som också jobbar på donken och slår mig i ansiktet sedan drar ner mig på marken och drar ut mig genom dörren. Jag har inga jätte synliga märken bara en trasig jacka och det jag undrar är ifall det är värt att anmäla detta? Och ifall det går att få pengar från ansvarande? Tack på förhand
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!Fy vilken tråkig situation du hamnat i! Jag hoppas att du återhämtat dig från slaget och att du mår bra nu. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL). Att slå någon kan vara misshandelKillen som jobbade på McDonalds kan ha gjort sig skyldig till misshandel genom att slå dig på det sättet (3 kap. 5 § BrB). Det innebär, som du säkert vet, att det finns en möjlighet att killen kan fällas för det brottet om fallet går till domstol. Pengar får du i detta fall genom skadeståndDu frågar om det går att få pengar från ansvarande, och ja det är möjligt om du kräver skadestånd. Om killen har slagit dig med flit så ska du som utgångspunkt ha rätt till skadestånd både för kroppsskadan och den trasiga jackan (2 kap. 1 § SkL). Det finns alltså möjlighet för dig att få ersättning för den skada du utsatts för om du i samband med ett eventuellt åtal säger att du begär det. Det är då upp till domstolen att avgöra saken.Jag rekommenderar dig att anmäla händelsenJag rekommenderar såklart att anmäla händelsen, det finns inget (som jag ser det) negativt med det eftersom att det då är upp till polisen att utreda. Det som kan vara svårt är bevisning, men av vad jag förstår fanns det i alla fall ett vittne. Kanske finns det övervakningskameror också eftersom att det var på McDonalds. Jag rekommenderar även dig att höra av dig till McDonalds för att se hur de ser på saken.Det finns även en möjlighet att ta fallet vidare till domstol genom att tvista om det. Det kan dock bli kostsamt och är inte något jag rekommenderar i första hand. Känner du att du ändå vill gå vidare med det kan du kontakta någon av våra jurister här på Lawline, annars får du återkomma om du har någon mer fråga!Jag önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,