Begära skadestånd pga spark under fotbollsmatch?

Hej. Jag fick en fotledsfraktur på en fotbollsmatch för ett par dagar sen. Jag fick opereras och ska ha gips i 6 veckor. Skadan skedde pga att en motståndare sparkade mig med flit på grund av frustration, vilket var onödigt. Jag ramlade efter sparken och bröt fotleden. Har jag rätt till skadestånd?

Tack!

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer gå igenom din fråga steg för steg, och slutligen summera vilka handlingsmöjligheter du har.

1. a) Vad för skada är det fråga om?
Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. I detta fall är det fråga om en personskada, vilket är en fysisk eller psykisk skada som uppkommer på människokroppen - typexemplet är ett brutet ben.

Som ovan nämnt så krävs det inte att skadan sker uppsåtligen ("med flit"). Att personen i fråga var vårdslös/oaktsam kan vara tillräckligt för att ett skadeståndsansvar kan uppkomma. I detta fall verkar det dock vara fråga om en uppsåtlig handling (en aktiv spark mot dig), varför jag inte kommer gå djupare in på den bedömningen. Men det kan vara bra att veta att om det vara så att personen i fråga inte alls sparkade med syfte att träffa dig, utan bara "ut i luften" och sedan råkade träffa dig, så kan denna vårdslöshet också vara tillräcklig för att ett skadeståndsansvar kan uppkomma.

1. b) Vem är eventuellt skyldig för att ha åsamkat skadan?
När en utredning om ett eventuellt skadeståndsansvar görs, måste det finnas åtminstone en tänkbar ansvarig person för skadan. I förevarande scenario verkar det bara finnas en person som eventuellt kan hållas skyldig för detta; fotbollsspelaren från motståndarlaget som sparkade dig vilket ledde till fallet. Några andra presumtiva gärningspersoner finns inte i detta fall.

1. c) Vad är handlingen som orsakade skadan?
Handlingen i detta fall är en aktiv sådan, dvs. när fotbollsspelaren av frustration sparkade dig vilket ledde till att du föll.

1. d) Finns det någon grund för ansvarsfrihet?
I vissa fall, t ex om en nödsituation föreligger, kan en person gå fri från ansvar när denne orsakar en skada - se 24 kap. brottsbalken (även om detta är en skadeståndsrättslig fråga, så används samma bedömning som vid en straffrättslig fråga). Om en ansvarsfrihetsgrund enligt detta kapitel är tillämplig, leder det till att personen går fri straffrättsligt - och med detta följer i princip alltid också en skadeståndsrättslig ansvarsfrihet. I detta fall verkar det dock inte vara en handling som orsakades av en nöd- eller nödvärnssituation.

Men, det finns ytterligare en ansvarsfrihetsgrund, som är viktig att uppmärksamma i detta fall - samtycke (24 kap. 7 § brottsbalken). När en skadelidande samtycker till att skadas, eller samtycker till risken att skadas, så går personen i fråga fri från ansvar med anledning av detta. Varför jag uppmärksammar detta är för att det inom sportens värld alltid finns ett visst utrymme att rättfärdiga vissa skador mot enskilda genom att hänvisa till att det var en del av utövandet av sporten; annars hade exempelvis boxning eller MMA aldrig varit godtagbart eller lagligt. Termen social adekvans används ofta i dessa sammanhang, och ger uttryck för situationer då det kan anses socialt adekvat att företa vissa handlingar, trots att de objektivt sett utgör en skada - exempelvis olika kirurgiska ingrepp eller just utövandet av olika idrotter/sporter. Men var går då gränsen?

I RH 2011:62 dömdes en fotbollsspelare för misshandel mot en fotbollsspelare från motståndarlaget. Den åtalade hänvisade till att samtycke och social adekvans förelåg. Domstolen uttalade att "fotboll är en sport som i allmänhet bedrivs på sådant sätt att den som frivilligt deltar får anses ha samtyckt till att utsättas för visst våld; inom idrottens värld finns ett utrymme för att under hänvisning till samtycke godta svårare misshandel än vad som i allmänhet accepteras." Domstolen nämnde även att "ju närmare handlingen ligger den aktuella idrottens idé, desto större är möjligheterna till detta synsätt".

Situationen i detta fall ägde dock inte rum i "stridens hetta under pågående spel", utan tvärtom i en lugn situation när varken den åtalade eller skadelidande deltog i spelet om bollen. Av vad som framgick föregicks inte handlingen av någon provokation från den skadelidandes sida. Den åtalade dömdes därför för misshandel.

Alltså, vad domstolen lade vikt vid var det faktum att misshandeln inte föregicks av någon provokation och att det inte skedde under själva spelet om bollen.

Vad gäller i ditt fall?
I detta fall vet jag inte om skadan skedde i stridens hetta, eller om det skedde oprovocerat medan bollen var på andra planhalvan. Denna information är viktig och nödvändig för att göra en korrekt bedömning av huruvida våldet kan anses vara godtagbart eller inte. Utifrån den korta information jag tagit del av i ditt fall så kan jag åtminstone säga att en spark på grund av frustration generellt sett inte leder till ansvarsfrihet på grund av att det skedde under en fotbollsmatch - men det är svårt att säga något slutgiltigt om detta utan att ha mer information.

1. e) Ledde handlingen till skadan?
En annan viktig punkt att uppmärksamma i ditt fall är frågan om adekvat kausalitet. För att ett skadeståndsansvar ska uppkomma måste det föreligga kausalitet/korrelation/orsakssamband mellan handlingen i fråga och den uppkomna skadan. Om handlingen inte orsakade skadan, så är personen inte skyldig att ersätta skadan. Skadan ska vara en följd av handlingen. Huvudregeln är att kausalitet föreligger om handlingen i fråga var nödvändig, eller i sig självt tillräcklig, för att skadan i fråga ska uppkomma. I detta fall var sparken tillräcklig för att du skulle falla, och sparken var sannolikt också nödvändig för att du skulle falla (ingen spark - inget fall). Detta led är alltså sannolikt uppfyllt.

Men, det slutar inte där. Orsakssambandet/kausaliteten måste vidare vara adekvat. Ett samband räcker inte - sambandet i fråga måste också vara påräkneligt/normalt/förutsebart/rimligt. Skadan måste ligga i "farans riktning", och inte vara en totalt orimlig konsekvens av handlingen i fråga. I detta fall kan det inte anses orimligt att en spark leder till ett fall av detta slag (givetvis beroende på vad för typ av spark, vilken kraft som användes, vad underlaget var etc). Men sannolikt är även detta steg uppfyllt.

Vilka slutsatser går att dra?
Du har råkat ut för en personskada, orsakad av fotbollspelaren från motståndarlaget. Denna person kommer eventuellt kunna åberopa samtycke, eller social adekvans, till sitt försvar. Det är dock tveksamt om personen i fråga kommer ha framgång med ett sådant försvar i det här fallet.

2. Vad för skadestånd kan du få?
Skadeståndsberäkningen för personskador anges i 5 kap. 1 § skadeståndslagen: Som skadelidande har man rätt till full ersättning för sjukvårdskostnader, övriga kostnader och inkomstförlust (1 punkten). Vidare har man också rätt till ersättning för sveda och värk, vilket utgör smärta under den akuta sjukdomstiden (2 punkten). Denna ersättning utges oftast utifrån schabloner (alltså, exempelvis en fast summa för ett brutet ben eller en bruten ankel). Slutligen kan man också ha rätt till ersättning för lyte och stadigvarande men, vilket är bestående skador (ett amputerat finger eller ett fult ärr) (3 punkten).

3. Vad kan du göra nu?
Jag tycker inte du har ett omöjligt fall här - möjligheten till ersättning finns. Du kan antingen vända dig direkt till personen som utdelade sparken och begära ersättning enligt skadeståndslagen (se ovan) - men du kan också vända dig till ditt försäkringsbolag och se om en skada av denna typ täcks av din försäkring (ditt försäkringsbolag kommer sedan eventuellt vända sig mot personen som utdelade sparken med ett regresskrav). Om du inte får någon respons eller ersättning, kan du vända dig till domstol med din begäran om ersättning.

Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Sandra Söderberg

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo