Vilka åtgärder kan jag vidta när en person olovligen avverkat stor mängd skog på min mark?

FRÅGA
En granne har olovandes, på ett berg, avverkat skog och röjt sly på en yta av mer än 5000 kvm på min jordbruksfastighet. Vilka möjligheter har jag att agera och med vilka tänkbara utfall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av 3 kap. 2 § jordabalken. Enligt 3 kap. 1 § jordabalken. syftar dessa regler till att skapa vissa riktlinjer för hur grannar ska förhålla sig när de vidtar åtgärder på sin eller annans fasta egendom för att inte orsaka besvär för andra. Detta omfattar dock inte stammen och man får heller inte ta bort grenar och rötter på ett sådant sätt som leder till att träder dör.

I detta fall är det dock knappast fråga om avverkande av grenar och rötter som hänger in på din tomt, utan istället avverkning av träd i stor skala.

Enligt 2 kap. 1 st. 3 jordabalken så utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom så kan den dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken och 1 kap. 2 § brottsbalken). Beroende på de fällda trädens värde kan det istället vara fråga om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse. Med hänsyn till den stora ytan bör det dock vara fråga om skadegörelse.

Om en person uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom genom att fälla eller förstöra ett träd så skall den personen ersätta sakskadan 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Högsta domstolen har i tidigare rättsfall (dom 2015-04-02, mål B 19-13, dvs det handlar om ett brottmål; jfr. NJA 2015 s. 199) fastställt skadestånd utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom det inte går att reparera ett fällt träd. Den olovliga avverkningen av träden bör därför värderas utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har fällts. I fall där det inte varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har istället skadeståndet bestämts utifrån vedvärdet, samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde.

Vad du kan göra

Du kan göra en polisanmälan rörande de nedsågade träden. Det bör i detta fall vara fråga om skadegörelse. Påföljden (utan beaktande av strafflindring) är fängelse. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bl.a. återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts. Eftersom jag inte innehar vetskap om avverkningens omfattning (förutom ytans storlek) eller trädens kvalitet, kan jag dessvärre inte uttala mig mer ingående avseende skadeståndet storlek.

För att undvika framtida grannosämja kan du välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här.

Jag kommer att ringa dig fredag den 6:e juli ca kl. 13.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?