Barnpornografibrott

2021-05-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag ska till rättegång snart gör att jag skickade en video på barnpornografi jag visste dock inte det var barnporn och mitt mål var aldrig att sprida en sådan video vad kan jag straffas för detta brott gjordes när jag var 17 år
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om barnpornografi finns i Brottsbalken (BrB). I 16 kap. 10 a § BrB p.2 stadgas att den som sprider, överlåter, upplåter, förvisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för annan döms för barnpornografibrott. Med barn avses i 10 a § enligt tredje stycket en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år.Huvudregeln är att könsmognadsprocessen i bemärkelsen pubertetsutvecklingen är avgörande. Den vars pubertetsutveckling inte fullbordats kan vara ett barn även efter 18 års åldern, vid tillämpning av detta lagrum. Alternativet är att bilden visar ett barn som inte fyllt 18 år. Har barnets pubertetsutveckling fullbordats krävs för gärningsformen "spridning av barnpornografiska bilder" att det av bilden och omständigheterna kring den ska framgå att den avbildade personen är under 18 år. Detta innebär att gärningen att sprida pornografiska av ett barn under 18 år inte ska straffas som barnpornografibrott om barnets pubertetsutveckling har avslutats och det inte finns andra tecken på att barnet var under 18 år. Ansvar ska inte utdömas om du råkat sprida en pornografisk video som skildrar en minderårig, utan kännedom eller anledning att misstänka att barnet (vars pubertetsutveckling var fullbordat) var minderårig. Alla tänkbara förfaranden som innebär att ett bildinnehåll förmedlas eller görs tillgängligt för andra är spridning. Att bilden förmedlas till allmänheten uppställs inte som något krav. Om en bild inte förmedlas till allmänheten, fordras något mer än att bilden gjort tillgänglig för endast ett fåtal personer, för att bilden ska anses vara spridd. För ansvar krävs slutligen även uppsåt, dvs. medvetenhet om de faktiska omständigheterna. Uppsåtet ska täcka såväl befattningen som bilden innehåll. Det som är avgörande för utdömandet av ansvar i ditt fall är bl.a: 1. om barnets pubertetsutveckling är fullbordat ska ansvar för spridningen dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton, 2. bilden ska inte anses vara spridd om den endast gjorts tillgäng för ett fåtal personer, 3. att det krävs uppsåt till gärningen. Straffskalan för barnpornografibrott av normalgrad är fängelse i högst två år. Är brottet ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Utifrån din bakgrundsinformation är det troligt att straff inte utdöms om den avbildade personen inte framstod som minderårig eller att bilderna inte ansågs spridda. Om ansvar trots det skulle utdömas finns det möjlighet till strafflindring enligt 29 kap. 5 § BrB som stadgar att hänsyn tas till att en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid har förflutit sedan brottet begicks. Det beaktas även att du vid gärningstillfället endast var 17 år. Av den informationen som du tillgängliggjort är det svårt att med säkerhet dra någon slutsats kring påföljdsvalet, men det är troligt att inget straffansvar utdöms eller det enbart blir bötesstraff. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Får jag bjuda min nästan 20-åriga sambo på alkohol hemma?

2021-05-08 i Övriga brott
FRÅGA |Jag är 20 år och har flyttat ihop med en tjej som fyller 20 år om tre månader. På helger går vi ibland ut och äter på restaurang: delar en flaska vin till maten och tar några drinkar i baren i goda vänners lag. Jag har av vänner blivit varnad mot att göra detta när vi är hemma. Detta eftersom det vore straffbart att i vårat hem servera min sambo alkohol i sådana mängder som hon får dricka på restaurang (hon har ännu inte fyllt 20 år). Min fråga : Är det verkligen så? (Jag har förstått att det finns regler om detta i 3 kap. 9 § andra och tredje styckena i alkohollagen, men jag har svårt att förstå det krångliga språket där.)
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att dina vänner på det stora hela har rätt. Saken är lagreglerad på så vis att den som ännu inte fyllt 20 inte hur som helst får erbjudas alkohol. I 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen anges huvudregeln, det vill säga att alkohol inte får ges till den som ännu inte fyllt 20 år. Tredje stycket innebär emellertid ett undantag. Undantaget tar sikte på den situationen där den underårige bjuds på en mindre mängd alkohol att dricka där och då, under ordnade förhållanden (såsom en lugn middag jämfört med en hemmafest). Därutöver behöver det framstå som försvarligt att bjuda den underårige på alkohol, med hänsyn till dennes ålder och mognad. Det som fortfarande är förbjudet i och med andra stycket är exempelvis att ge någon under 20 års ålder alkohol att dricka vid senare tillfälle.Den som bryter mot förbudet i 3 kap. 9 § gör sig skyldig till brottet olovligt anskaffande av alkohol (11 kap. 7 §). Om omständigheterna talar för att brottet är att anses som lindrigt, ska den som bröt mot förbudet ändå inte dömas till brott (11 kap. 10 §). Det som kan tala för att det ska bedömas som lindrigt är främst om den som bröt mot förbudet inte gjorde det med avsikt (se bl.a. NJA 2007 s. 61) (även om det också fortfarande kan vara straffbart), snarare än mängden det rör sig om eller hur snart den underårige i fråga skulle fylla 20 år (se bl.a. RH 2005:74). Generellt är det mycket sällan gärningar som dessa kan anses lindriga.Vad gäller i ert fall?Med hänsyn till att din sambo endast är några månader yngre än 20 år torde det som regel vara försvarligt att bjuda din sambo på en mindre mängd alkohol, om det sker i hemmet under lugna och ordnade förhållanden. Det finns väldigt få fall som gått till domstol som visar exakt hur bestämmelsen ska tolkas, så jag skulle rekommendera att ni är försiktiga med att utgå ifrån att det faktum att hon så snart ändå fyller 20 skulle innebära att den mängd som är tillåten skulle vara större. Så är inte nödvändigtvis fallet. Att hon är så nära att ha åldern inne kan istället huvudsakligen medföra att det troligare anses vara försvarligt att överhuvudtaget bjuda henne på alkohol, förutsatt att övriga förutsättningar är uppfyllda: det får fortfarande endast röra sig om en mindre mängd, samt förtäring direkt på platsen och under ordnade förhållanden. Vad är en tillåten mängd?Det är tyvärr svårt att uttala sig om exakt vad som är tillåtna mängder, då lagstiftaren valt att inte fastslå några exakta gränser. Lagtexten ger emellertid uttryck för att det inte får röra sig om mer än en relativt liten mängd alkohol. Samma mängder som din sambo får dricka på restaurang torde därmed överstiga vad som vore en tillåten mängd, precis som dina vänner är inne på.Mot bakgrund av hur sällan brott mot förbudet anses lindriga, kan det vara klokt att vara försiktiga avseende mängden tillsvidare, i synnerhet som din sambo så snart fyller 20 och förbudet då inte längre träffar er. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Får man bära skjutvapen

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall man får äga en handpistol utan slagstift?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 vapenlagen. Polisen beslutar om vapentillstånd enligt 2:2 vapenlagen. Enligt 2:5 vapenlagen ska tillstånd bara beviljas om det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Rikspolisstyrelsen (RPS) har utfärdat allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vad som ska bedömas vid ett tillståndsärende. De råden har sedan varit vägledande i mål som rört vapentillstånd (HFD 2016 ref 33).Sammanfattningsvis är det straffbart att bära skjutvapen utan tillstånd. det spelar inte roll om den är utan slagstift. Vänligen,

Kan hets mot folkgrupp bli aktuellt om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Kan brottsrubriceringen "Hets mot folkgrupp" gälla om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hets mot folkgrupp är ett hatbrott som regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Genom att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på deras ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning kan man bli skyldig till hets mot folkgrupp. Att det hetsas mot en familj eller släkt ryms alltså inte in i brottsbeskrivningen självständigt men om hetsandet utgår från hot med anspelning på familjemedlemmarnas hudfärg, etniska ursprung, trosbekännelse etc. kan hets mot folkgrupp aktualiseras. Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor! Vänligen,

​Får man ha sin tjänstebatong i bilen då man inte är påväg till eller från tjänst?

2021-05-09 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag undrar om jag kan förvara min tjänstebatong i bilen då jag jobbar som väktare även fast jag inte är påväg till eller från jobbet, om polisen skulle stoppa en finns de risk att man åker dit för brott mot knivlagen och andra farliga föremål? För jag brukar ha den längst ner i väskan och väskan ligger alltid i bilenTack
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det strider mot någon lag att du har med dig din tjänstebatong i bilen även när du inte är i tjänst. Gällande rätt. Knivar andra stick och skärvapen eller andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmänna platser eller i bilar på allmänna platser (1 kap. 1 § Knivlagen). Dock gäller inte detta förbud om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst (1 kap. 1 § 1 st. Knivlagen). Det omfattar då tex när ordningsvakter bär batong, det betyder då att en ordningsvakt som bär batong inte omfattas av förbudet. Detta undantag omfattar dock endast när ordningsvakt är i tjänst. Vad betyder det här för dig. Du är alltså undantagen från förbudet mot att bära batong på allmän plats när du är i tjänst som ordningsvakt. Dock när du inte är i tjänst så bedöms du enligt huvudregeln, det betyder alltså att det bryter mot ovan nämnda förbud att ha batongen i bil som är på allmän plats när du har den i väskan i bilen och inte är i tjänst. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

När kan åklagaren väcka åtal?

2021-05-02 i Övriga brott
FRÅGA |Om man blivit anklagad för ett brott man ej har begått och har bevis för att en av anklagelserna är falska men målsägande säger säg ha vittnen (som vi misstänker är hens kompisar) några andra bevis finns inte. Hur stor är risken att de väcks åtal eller att man blir dömd? Räknas vittnen som bevis?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag klargöra att jag inte kan uttala mig hur det kommer bli i ditt specifika ärende, men jag kommer att gå igenom generella förhållningsregler för vad som krävs för att åtal ska väckas och för att bli dömd för ett brott. Hur stor är risken att det väcks åtal eller att man blir dömd?När polisen får kännedom om ett brott inleds en förundersökning. Förundersökningen är en utredning för att utreda om ett brott överhuvudtaget har begåtts och i så fall av vem (23 kap. 2 § RB). Under förundersökningen insamlas bevis som sedermera blir avgörande för om det är möjligt att väcka åtal eller ej (23 kap. 20 § RB). Förundersökningen ska bedrivas objektivt vilket innebär att både uppgifter som talar för och emot den misstänkta ska samlas in (23 kap. 4 § RB). När förundersökningen är klar ska en åklagare bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal eller ej. Åklagaren har skyldighet att väcka åtal i de fall där hen kan förvänta sig en fällande dom. Finns inte tillräckliga bevis för att väcka åtal ska så inte ske.En åklagare ska alltså inte väcka åtal om hen inte kan förvänta sig en fällande dom. Om åklagaren väcker åtal överlämnas målet till rättens prövning. Enligt huvudregeln hålls då en huvudförhandling där parterna frambringar bevis. Rätten dömer sedan i målet utifrån de omständigheter som framkommit under huvudförhandlingen. Räknas vittne som bevis?Bevis kan innefatta många olika saker. Vittne kan absolut räknas som ett bevis – exempelvis om någon sett en brottslig gärning inträffa eller gjort andra iakttagelser av vikt för brottets uppklarande. Vad kan jag göra i mitt fall?Om du blivit anklagad för ett brott kan polisen eller en åklagare besluta om att inleda en förundersökning. I förundersökningen är målet att utreda om ett brott har begåtts och av vem och att samla in tillräckliga bevis. Under en eventuell förundersökning kan vittne höras för att utreda läget. Du har dock också rätt att berätta och framföra bevis och detta måste tas i beaktan av förundersökningsledaren. Viktigt att notera är dock att du inte har någon bevisbörda, du har dvs inga krav på att bevisa dig oskyldig. För att kunna dömas för brott krävs att åklagaren bortom rimligt tvivel kan bevisa att du begått brottet. Åklagaren har alltså full bevisbörda. Eftersom förundersökningen måste bedrivas objektivt måste samtliga omständigheter beaktas – både sådant som skulle tala mot dig, även även sådant som gynnar dig. Vilken betydelse vittnena kommer att tillmätas beror på flera faktorer – vad de har sett, vad de kan bidra med i utredningen och hur tillförlitliga deras uppgifter är. Om det inte finns några andra bevis än vittnen måste deras utsagor räcka som bevis bortom rimligt tvivel för att du ska kunna dömas för ett brott. Om bevisningen inte kan anses räcka till för att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom ska hen inte väcka åtal. Jag hoppas du fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Griftefrid

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, de som förvaltar min mammas grav gjorde bort sig och råkade gräva i min mammas grav. Graven ser kaos ut nu. Detta är en stor sorg för mig. Har dom gjort nåt brott, kan jag anmäla, möjlighet till skadestånd?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det kan vara ett brott att gräva i en grav, och om du kan ha rätt till skadestånd.Att gräva i en grav utan tillåtelse att göra det kan vara ett brott mot griftefriden (brottsbalken 16 kap. 10 §). I regel är den som begår brott skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar genom skadestånd. Om du vill kräva skadestånd ska du gärna göra det redan vid polisanmälan.Beroende på hur avtalet ser ut med dem som förvaltar graven och eventuellt de som ansvarar för skötseln av gravarna, kan du också ha rätt till att graven ska återställas i det skick det var.Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Brott som faller under allmänt åtal

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man anmäla någon för falsk tillvitelse å en annan persons vägnar?I mitt fall gäller det min fd sambo som gjorde en orosanmälan mot sin sons far till socialtjänsten där hon målade upp en väldigt klandervärd bild av honom. Dessförinnan hade hon manipulerat mig under flera år att tro på hennes bild av sonens far vilket medförde att jag stöttade henne fullt ut i processen samt även medverkade i utredning som kallat "vittne". Nu har bilden klarnat och socialtjänstens utredning har inte visat något av det hon målade upp. Hon är helt enkelt inte frisk och i störningen ligger att vara patologiskt lögnaktig. Därav min fråga!
Victoria Andersson |Hej!Jag har uppfattat det som att din före detta sambo har lämnat in uppgifter om barnets far till socialtjänsten. Såsom du skriver så kan detta potentiellt innebära att hon har begått falsk tillvitelse förutsatt att uppgifterna var osanna och att hon var medveten om att de var osanna.Angående möjligheten för dig att anmäla brottet så måste det handla om ett brott som hör under allmänt åtal. Detta eftersom ett brott som hör under allmänt åtal innebär att åklagaren kan väcka åtal och att anmälan i princip kan inkomma från vem som helst (inte endast brottsoffret). Enligt 20 kap. 3 § rättegångsbalken (RB) hör alla brott under allmänt åtal såvida inte annat framgår i lagtext. Exempelvis så hör inte de flesta ärekränkningsbrotten i 5 kap BrB (se 5 kap. 5 § BrB) under allmänt åtal (ex. förtal).Eftersom det inte framgår någonstans i lagtexten att falsk tillvitelse inte skulle höra under allmänt åtal så är det alltså möjligt för dig att anmäla händelsen. Därefter är det upp till åklagaren att bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal gentemot din före detta sambo. Utifrån uppgifterna du har lämnat så kan jag inte ge ett uttömmande svar huruvida ett brott har begåtts eller inte, men detta är alltså något som kommer utredas utförligt efter att en anmälan har inkommit.Jag hoppas du fick svar på din fråga!MVH