Vem kan göra en anmälan om falsk tillvitelse?

2020-12-25 i Övriga brott
FRÅGA |Om en person anmäler en annan person för ett brott som inte har hänt, och detta kan bevisas. Vem ska då göra anmälan om falsk tillvitelse? Har polisen skyldighet att upprätta anmälan om det uppdagas att det är en falsk anmälan? Eller är det den utsatta personen som ska göra anmälan?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns två st brott i brottsbalken ( brottsbalken kommer härefter att benämnas som "BrB") som kan komma att bli aktuella när någon anmäler annan för ett brott som inte har hänt. Dessa är falsk angivelse och falsk tillvitelse. Jag kommer börja med att förklara skillnaden mellan dessa två och till sist besvara frågan om vem som kan respektive har skyldighet att anmäla brottet. Falsk angivelse Om en person anger en annan till en myndighet, ex. till polis eller socialnämnden, och påstår att denne begått ett brott med syfte att denne ska åtalas, trots att personen i fråga är oskyldig, kan denne dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § BrB). För att det ska föreligga falsk angivelse krävs det alltså att angivaren haft uppsåt till att personen åtalas, dvs. syftet med angivelsen är att personen ska åtalas för brottet som man påstår att denne har begått. Att något åtal de facto har väckts är däremot inget krav som ställs för att det ska föreligga falsk angivelse. Falsk tillvitelse Om en person lämnar osanna uppgifter om annan till en myndighet och påstår att denne begått ett brott, trots att man vet att personen i fråga är oskyldig, kan denne dömas för falsk tillvitelse (15 kap. 7 § bra). Till skillnad från falsk angivelse finns det här inte något krav på uppsåt, dvs. anmälaren behöver inte ha haft uppsåt för att det ska väckas något åtal mot personen i fråga. Har polisen skyldighet att upprätta anmälan? Enligt 9 § polislagen är polisen skyldig att rapportera brott som hör under allmänt åtal. Vidare enligt 20 kap. 3 § rättegångsbalken anses alla brott höra under allmänt åtal om det inte uttryckligen sägs annat i lagtexten. Det finns inget i lagtexten som uttrycker att falsk angivelse och tillvitelse inte hör under allmänt åtal och därför har polisen skyldighet att rapportera. Däremot när det gäller just falsk angivelse och tillvitelse kan det vara svårt för polisen att bedöma att det rör sig om just en falsk anmälan, därför är det viktigt att den som blir utsatt för detta brott själv anmäler brottet hos polisen. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Önskar dig en God Jul! Med vänliga hälsningar,

Vad kan hända om man förfalskar sin bokföring?

2020-12-21 i Övriga brott
FRÅGA |När någon photoshopar om månadsutdraget från banken för att ändra om siffror och insättningar och uttag på sitt företagskonto. För att sedan skicka in det redigerade pappret till sin revisor. Detta har pågått till och från under flertal år. Vad räknas det som och vad kan hända om det upptäcks?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bokföringsskyldighet:Det som inledningsvis kan sägas är att alla som driver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. En viktig sak att komma ihåg är att man aldrig kommer undan ansvaret för att ens bokföring är laglig oavsett om man lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.Bokföringsbrott:Sköter en företagare inte sin bokföring på det sätt som lagen säger kan man göra sig skyldig till bokföringsbrott. Bokföringsbrott regleras i 11 kap. 5 § Brottsbalken och innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin bokföringsskyldighet. Detta kan personen göra genom att underlåta att bokföra affärshändelser, bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen. För att det ska handla om bokföringsbrott krävs även att handlingen leder till att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan bedömas med ledning av bokföringen. Straffet för bokföringsbrott av normalgraden är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt är straffet för bokföringsbrott lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falsk handling, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.Sammanfattning:Sammanfattningsvis kan en person som använder Photoshop för att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen dömas för bokföringsbrott om handlingen inneburit att det varit omöjligt att bedöma resultat och ställning. Om detta upptäcks kan personen dömas till allt mellan böter och sex års fängelse beroende på hur grovt brottet är. Att tänka på är att faktumet att personen har förfalskat handlingarna är en försvårande handling som kommer höja straffvärdet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skyddas svenskar av bestämmelsen hets mot folkgrupp?

2020-12-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Kan en person dömas för brott om han på Facebook uttrycker mycket nedsättande och grova ord om svenskar och därefter önska en utrotning av svensken som människogrupp?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hets mot folkgruppBrottet som skulle kunna bli relevant är hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken [BrB] ). För att dömas till hets mot folkgrupp ska en person i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotat eller uttryckt missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Nedanför kommer jag kortfattat gå igenom de olika kraven som ska vara uppfyllda för att paragrafen ska bli tillämpbar. Under varje rubrik kommer jag diskutera hur kraven förhåller sig till situationen som beskrivs i frågan. Längst ner i svaret finns en slutsats.Meddelandet ska spridasEtt uttalande eller en framställning (det kan exempelvis vara ett inlägg eller en bild) på Facebook borde kunna omfattas av bestämmelsen, men eftersom det finns ett krav på spridning kan inte helt privata meddelanden räknas. Det räcker dock med att endast ett fåtal människor tar del av meddelandet. Kan svenskar omfattas av bestämmelsen?Med ordet "folkgrupp" avses kollektivt bestämda grupper. Enskilda individer eller exempelvis en familj som utsätts för kränkande uttalanden omfattas inte. Svenskar borde eventuellt kunna skyddas av bestämmelsen, även om syftet med 16 kap. 8 § BrB var att skydda folkgrupper som har ett annat nationellt ursprung än majoritetsbefolkningen. Ordalydelsen i bestämmelsen ger ett visst tolkningsutrymme. I ett mål från tingsrätten (dom T 1987 - 14, Norrköpings tingsrätt) uttalades det att svenskar omfattas av bestämmelsen, men att behovet att inskränka yttrandefriheten angående uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper inte gör sig gällande i lika stor uträckning som i förhållande till minoritetsgrupper. Om man gör samma tolkning som tingsrätten i dom T 1987 - 14 omfattas alltså svenskar av bestämmelsen. Dock menade Norrköpings tingsrätt att det finns det ett större utrymme för att uttala sig nedsättande om marjoritetsgrupper (exempelvis svenskar) än minoritetsgrupper eftersom skyddsintresset inte gör sig lika gällande för majoritetsgrupper. Eftersom frågan aldrig har tagits upp av Högsta domstolen och eftersom det finns väldigt lite rättsfall på området är rättsläget är tyvärr oklart. Hota eller uttrycka missaktningBegreppet hota innefattar många typer av hotfulla meddelanden. Att önska en utrotning av en folkgrupp skulle kunna anses vara ett sådant hot.Att uttrycka missaktning innebär att man indirekt eller direkt uttrycker sig kränkande/nedsättande angående någon av de grupper som skyddas av bestämmelsen. Dock har vi i Sverige en långtgående yttrandefrihet som måste beaktas. Alla uttalanden som är negativa kan inte omfattas av bestämmelsen, utan det handlar om yttranden som klart överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. I rättsfallet NJA 2005 s. 805 hade en präst under en predikan inför åtminstone ett femtiotal personer beskrivit homosexualitet som "en djup cancersvulst på hela samhällskroppen". Prästen friades av Högsta domstolen på grund av rätten till yttrandefrihet som följer av Europakonventionen. Rättsfallet visar på att taket för vad som anses utgöra missaktning sätts högt på grund av den starka yttrandefriheten. Uttalandet som beskrivs i din fråga borde kunna anses utgöra sådan missaktning som avses i 16 kap. 8 § BrB, dock måste alltid en avvägning göras mot yttrandefriheten. I målet från tingsrätten (se under rubriken "kan svenskar omfattas av bestämmelsen") friades den tilltalade även om hen hade uttalat att det inte vore "mer än rätt om alla svenskar utrotades" och att svenskar är "vidrig ohyra". SlutsatsEn person som på Facebook uttrycker mycket nedsättande och grova ord om svenskar och dessutom önskar en utrotning av folkgruppen svenskar skulle eventuellt kunna dömas för hets mot grupp. Meddelandet ska för det första spridas. För det andra måste det avgöras om svenskar faktiskt skyddas av bestämmelsen vilket får anses oklart i dagens rättsläge. Uttalandena som beskrivs borde kunna anses uttrycka missaktning och hot, dock måste personens rätt till yttrandefrihet beaktas. Antagligen måste svenskar tåla mer eftersom svenskar är en majoritetsgrupp och var inte det avsedda skyddsintresset med bestämmelsen när den tillkom.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Får minderåriga sälja eller ge bort tobaksvaror till andra minderåriga?

2020-12-17 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Det är ju olaglig att sälja tobaksvaror till minderåriga dvs folk under 18 år men om jag som 17 åring säljer till någon som är under 18 är det fortfarande ett brott ? Och om jag ger bort tex en cigg eller ett paket utan att någon form av betalningen sker är det då fortfarande ett brott ?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du, som minderårig, får sälja eller ge bort cigaretter eller andra tobaksvaror till andra minderåriga. Regler om försäljning av tobaksvaror finns i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Vem får sälja tobaksvaror?För att få bedriva handel med tobaksvaror så krävs det tillstånd (5 kap. 1 §, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Detta gäller för detaljhandel (försäljning till konsumenter) såväl som för partihandel (försäljning till företag) av tobaksvaror. Detta innebär att det inte är tillåtet med försäljning av tobaksvaror mellan privatpersoner. Det är alltså aldrig tillåtet för en privatperson att sälja tobaksvaror till en annan privatperson, oavsett köparens ålder.Är det olagligt att sälja tobaksvaror till minderåriga?Vidare är det, som du nämner i din fråga, inte tillåtet att sälja tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år (5 kap. 18 §, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Skulle en näringsidkare, eller kassapersonal anställd av näringsidkaren, sälja tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år skulle denne göra sig skyldig till olovlig tobakshantering (10 kap. 2 § 2 stycket, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). För olovlig tobakshantering är påföljden böter eller fängelse i högst 6 månader. Eftersom man får arbeta med exempelvis kassaarbete från det år man fyller 16 år (5 kap. 2 § arbetsmiljölag) och det saknas ett uttryckligt förbud mot att personer under 18 år säljer tobaksvaror så gäller det även anställda som inte själva har fyllt 18 år. Skulle du som anställd i en butik sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år skulle du därför göra dig skyldig till olovlig tobakshantering, även om du är under 18 år själv. Observera dock att personer som är mellan 15 och 21 år döms till lindrigare straff än vuxna.Är det olagligt för minderåriga att inneha och bruka tobaksvaror?Det är däremot inte olagligt för någon under 18 år att inneha eller bruka tobaksvaror. Något sådant förbud saknas i lagstiftningen. Om du skulle ge bort några cigaretter till någon som inte har fyllt 18 år så borde det således vara tillåtet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Vänligen,

Är det brottsligt att ha hakkors på väggen hemma?

2020-12-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag var på besök hemma hos en nära bekant tillsammans med 20 personer till för en fest. Väl hemma såg jag att han hade en hakkors flagga samt ett porträtt av Hitler upphängd på väggen. Jag gissar att han har de på väggen annars också men att han tar ner de när andra är i hans hem, den här gången hade han visst glömt göra det. Så med andra ord har hans beundrandan för Hitler exponerats till andra, är det brottsligt att göra så som han gör?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott som kan bli aktuellt i detta fallet är hets som folkgrupp som regleras i 16 kap. 8 § Brottsbalken. För att dömas till brottet krävs att tre rekvisit är uppfyllda: 1) Spridande av ett uttalande eller meddelande, 2) som uttrycket hot eller missaktning 3) för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, sexuell läggning, trosbekännelse, etnisk eller nationellt ursprung eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Straffet för den som döms för hets mot folkgrupp är böter eller fängelse upp till 2 år, eller om brottet anses som grovt till fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år (8 § 2 st brottsbalken). SpridningsrekvisitetTidigare krävdes att uttalandet eller meddelandet spreds på en allmän eller offentlig plats men det kravet gäller inte längre. Ett meddelande kan också utgöras av en bild eller annat som inte är skrift. Det första spridningsrekvisitet är uppfyllt om meddelandet/uttalandet når ut till fler än ett fåtal personer och utanför den helt privata sfär. I tidigare domar har domstol uttalat att rekvisitet inte är uppfyllt om det enbart spridits till 3-4 personer. Ingår hemmet som den privata sfären även om det är många människor där? Det är troligt att svaret är nej här. Det är inte straffbart att göra uttalanden till någon nära bekant om ni är hemma, men om personen bjuder dit väldigt många människor får meddelandet anses ha spridits. En annan sak är att i målet RH 1997:28 uttalade domstolen att straffansvaret inte är begränsat till meddelanden som sprids till andra personer som inte sympatiserar med det. Utifrån detta menar jag att spridningsrekvisitet kan vara uppfyllt i ditt fall eftersom 20 + personer får anses som fler än ett fåtal, och att det inte är avgörande hur många på festen som sympatiserar med den nazisitiska ideologin eller annat liknande. Hot eller missaktning för en folkgrupp som anspelar på någon av de skyddade gruppernaDessa rekvisiten brukar sällan vara problem att avgöra om de är uppfyllda eller inte. Det finns väldigt många domar för hets mot folkgrupp som behandlar olika uttryck av sympati med naziströrelsen.Det är också så att brottet inte är ett målsägandemål, vilket innebär att det inte måste vara en person tillhörande den skyddade gruppen som upplever uttalandet/meddelandet för att det ska vara brottsligt. Sammantaget, enligt min bedömning kan din vän uppfylla rekvisiten för brottet hets mot folkgrupp genom att ha visa upp de sakerna och bilderna under en kväll när många människor var närvarande och kunde uppfatta dessa. Dock är det inte ett brott att äga saker från andra världskriget eller Nazityskland och har de uppsatta i sin bostad eller som ovan nämnt om han möjligtvis har de framme när någon av hans närmaste kommer över. Jag hoppas att detta besvarade din fråga.

Får medhavd alkohol intas i en lokal med serveringstillstånd?

2020-12-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag äger en restaurang med alkoholtillstånd, kan jag och mina vänner dricka i restaurangen efter att jag har stängt för dagen? Utan att nån försäljning sker, alltså vi tar med egen alkohol.Tack på förhand Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till alkohollagen.Får medhavd alkohol intas i en lokal med serveringstillstånd?Svaret på denna fråga är nej. På ett serveringsställe där serveringstillstånd gäller, till exempel din restaurang, får inte någon inta eller tillåtas inta annan alkohol än den som har serverats i enlighet med tillståndet (8 kap. 24 § alkohollagen). Detta innebär alltså att medhavd alkohol inte får intas på en restaurang som innehar serveringstillstånd. Det är endast den alkohol som restaurangen serverar i enlighet med sitt tillstånd som får intas.Detta förbud är även straffsanktionerat, vilket innebär att man kan straffas för att man bryter mot det. Den som tillåter alkoholintag i strid med bestämmelsen jag skrivit om ovan, alltså tillåter att medhavd alkohol intas på en restaurang med serveringstillstånd, gör sig skyldig till olovlig hantering av alkohol (11 kap. 9 § alkohollagen). För detta kan man dömas till böter eller fängelse i max 6 månader.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är tecknad djurporr olagligt? (tidelag i hentai)

2020-12-19 i Övriga brott
FRÅGA |Är produktion av tidelag lagligt i hentai form? Frågar därför att jag utvecklar ett hentaispel och det är planerat att sådant innehåll kommer att inkluderas för en bredare men extremt niche marknad. Jag hittar dock ingenting gällande det. Bara att lolicon/shotacon är lika straffbart som äkta barnporr och att tidelag har varit olagligt sedan 2014 pga att det är misshandel av djur. Men inget om tidelag i hentai form och produktionen av det. Eftersom varken djur eller människor skadas och att alla karaktärer kommer vara byxmyndiga så blir man extremt förvirrad och nyfiken på om det är tillåtet eller ej. Hoppas finna svaret här och om jag inte hittar det så är det ok, jag tackar oavsett.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att förklara förbudet mot barnpornografi i hentaiform och sedan diskuterar jag din specifika fråga om tidelag i hentaiform. Du har helt rätt i att barnpornografi är straffbart även i hentaiform. Detta följer av den s.k Mangadomen där Högsta domstolen kom fram till att mangabilder kan vara i strid med förbudet mot barnpornografi. Dock kom de fram till att så inte var fallet när det rörde sig "om fantasifigurer och det är uppenbart att det inte är fråga om avbildningar av några verkliga barn." Alltså föreligger inte något strikt förbud mot hentai som föreställer barn. Det är dock svårt att dra en gräns för när det blir tillräckligt verklighetstroget för att vara straffbart (NJA 2012 s 400 & BrB 16:10a). Vad gäller tidelag är frågan mer oklar. Det finns ingen motsvarighet till barnpornografi vad gäller djur. Det enda möjliga brottet jag kan identifiera är olaga våldsskildring. Brottet består i att någon "i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring" (BrB 16:10c). Även våld/tvång som utövas av djur omfattas (Prop 1986/87:151 s 183). Det får antas att även sexuellt våld/tvång riktat mot djur omfattas. I förarbeten sägs att även teckningar omfattas (Prop 1986/87:151 s 183). Med tanke på att du belyser att djuren kommer vara byxmyndiga och att ingen skadas så låter det dels som att det inte kommer vara någon vidare verklighetstrogen skildring och dels som att det inte förekommer "sexuellt våld eller tvång". Med tanke på detta samt uttalanden i Mangadomen finner jag det osannolikt att det skulle vara olagligt att producera hentai som innehåller tidelag. Rättsläget är dock oklart varför jag rekommenderar att du agerar med försiktighet, undvik att göra det för realistiskt eller att inkludera något som kan uppfattas som sexuellt våld eller tvång. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Utlåning av konto - penningtvättsbrott

2020-12-17 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag har fått ett erbjudande via sociala medier från en person som lyder "söker bankkonton för att ta emot överföringar. Du får 30 000 för hjälpen, riskfritt!!! Spelar ingen roll om du har kronofogden skuld". Skulle gissa att pengarna inte är helt rena men har ingen aning om detta. Är det lagligt att anta ett sådant erbjudande?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett sådant förfarande som du beskriver kan omfattas av Lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt Åklagarmyndigheten är "att omvandla pengar från brott till tillgångar som kan redovisas öppet" ett penningtvättsbrott. Penningtvätt via exempelvis Swish har blivit ett vanligare fenomen och ofta är det unga personer som utnyttjas som "penningmålvakter".I detta fall kan 4 § (penningtvättsbrott) eller 6 § (penningtvättsförseelse) bli tillämpliga.För ansvar enligt 4 § förutsätts att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet samt att åtgärden innebär att omsättningen av egendomen otillbörligen främjas. Härrör från brott eller brottslig verksamhet Gällande att egendomen ska härröra från brott eller brottslig verksamhet kan ansvar finnas i det fall att man tar emot en betalning som inte anses "normal i det aktuella sammanhanget" (prop 2013/14:121). Då kan man anses ha åtminstone likgiltighetsuppsåt till pengarnas härkomst (alltså: man är likgiltig inför risken/omständigheten att pengarna kan härröra från brottslighet). Vidare måste det inte kunna bevisas att pengarna faktiskt härrör från ett specifikt brott, utan det räcker med att det kan styrkas. Till exempel kan en åklagare peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av viss art, exempelvis narkotikabrottslighet eller ekobrottslighet. Även egendom som trätt i stället för det konkreta brottsutbytet omfattas.Otillbörligt främjande Ett otillbörligt främjande föreligger enligt förarbetena när egendomen av någon anledning är svåromsatt. Som exempel nämns kontanter, konst och smycken. Av relevans är också vad som kan anses normalt i ifrågavarande fall. Det är således inte omöjligt att ett förfarande som det du beskriver kan medföra ansvar, eftersom det svårligen kan betraktas som en "normal" transaktion.SammanfattningOmständigheterna kring detta erbjudande är sådana att det finns skäl att misstänka att pengarna härrör från någon typ av olaglig verksamhet och således kan ansvar för penningtvätt föreligga. Med andra ord är det inte lagligt och jag avråder starkt från att anta ett sådant erbjudande. För mer information kring detta rekommenderar jag att du besöker polisens hemsida! Hoppas att du fått svar på din fundering! Vänligen,