Straffrättsligt ansvar för falskt larm

2021-01-12 i Övriga brott
FRÅGA |Är det straffbart att förorsaka en onödig utryckning för räddningstjänsten (sjöräddning, fjällräddning, etc)? Vilken lag bryter man mot i så fall?
Amanda Aitomäki |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som aktualiseras i din fråga är Brottsbalken (1962:700).Falskt larmAtt förorsaka en onödig utryckning kan vara straffbart. Om man orsakar en utryckning genom att lämna en oriktig uppgift om att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller en fara för omfattande förstörelse av egendom kan man dömas för brottet falskt larm (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken).Straffet för brottet falskt larm är böter eller fängelse i högst ett år (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken). Anses brottet vara grovt, är straffet istället fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (16 kap. 15 § andra stycket brottsbalken).SammanfattningFör att straffrättsligt ansvar ska uppstå krävs alltså att oriktiga uppgifter lämnas och att detta faktiskt orsakar en onödig skyddsåtgärd, till exempel en utryckning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Nakenbilder mellan 17- och 28-åring

2021-01-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Har en vän som träffat en tjej över internet, han bor i Sverige och hon bor i England. Han är 28 år och hon är 17. De gillar varandra trots ålderskillnaden och har samtycke i allt de gör. Nyligen hade de för första gången inlett en mer intim relation över internet med hjälp av webbkameror samt bilder över snapchat. Han är numera livrädd att han detta är olagligt, trots 100% samtycke och han vet inte riktigt hur han vill hantera relationen.Hur fungerar det med "sexuellt umgänge" när de sker över internet genom webbkameror, bilder (snapchat) och liknande med åldersskillnaden 28 och 17? Samt hur ser lagen ut när detta då sker internationellt?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i brottsbalken (BrB). Jag kommer begränsa mig till svensk rätt. Jag har inte kunskaperna för att ge ett tillfredsställande svar gällande engelsk rätt och inte vill ta risken att säga fel när det rör sig om ett potentiellt brott.Så länge det sker frivilligt och utan att ersättning ges så rör det sig inte om något sexualbrott mot barn. Samtliga av dessa regleras i brottsbalkens sjätte kapitel och kräver att barnet är under 15 år. Det brott som däremot kan ha begåtts är "barnpornografibrott". Din kompis får nämligen antas inneha eller i vart fall ha betraktat en pornografisk bild av någon som är under 18 år (BrB 16:10a 1st 5p j. 3st). Eftersom han känt till hennes ålder har han haft uppsåt (BrB 1:2 1st). Med tanke på att det rör sig om innehav som skett med samtycke från tjejen och att hon nästan är 18 år lär brottet ses som ringa (BrB 16:10a 2st). Det finns förvisso en öppning för att ansvar inte utdöms över huvud taget i situationer som dessa men det förutsätter att skillnaden i ålder & utveckling är väldigt liten (BrB 16:10b 1st). Över 10 år kan inte sägas vara en liten skillnad varför jag bedömer att undantaget inte är aktuellt.Alltså har din kompis förmodligen begått barnpornografibrott. Straffet för ringa barnpornografibrott är böter eller fängelse i upp till sex månader. Med tanke på att det skett frivilligt och när tjejen nästan var arton så tror jag att straffet skulle bli böter, om det mot all förmodan väcks ett åtal - vilket jag finner osannolikt i sig.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Fyrverkerier och hundar

2020-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Nu är det ju nyårstider. Det skrivs mycket i media om att fyrverkerier skrämmer djuren, vissa får men för livet. Jag undrar om det är brottsligt att medvetet skjuta upp fyrverkerier nära grannens hus som har en hund bara för att "jävlas" med den?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt ordningslagen (OL) 3 kap 7 § gäller att tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs exempelvis då fyrverkerierna ska skjutas upp i närheten av människor och hus. Kommunerna har lokala bestämmelser om när och var fyrkverkerier får avfyras. Det är alltså möjligt att din granne bryter gör sig skyldig till en överträdelse av ordningslagen. Påföljden är penningböter enligt OL 3 kap 22 § st 2. Din granne kan göra sig skyldig till andra brott, eftersom det verkar som att han har uppsåt att skada hunden eller utsätta den för lidande ("för att jävlas"). Djurplågeri enligt brottsbalken (BrB) 16 kap 13 § aktualiseras eftersom din hund utsätts för lidande. Hundar anses vara egendom, vilket innebär att grannen kan göra sig skyldig till skadegörelse enligt BrB 12 kap 1 § om hunden skadas. Jag vill dock understryka att lidandet eller skadan måste uppnå en viss (om än liten) styrka för att dessa brott ska ha begåtts. Bevisfrågan kan också vålla problem vid en eventuell rättegång. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ringa 112 och inte få hjälp - vilket brott?

2020-12-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Om jag ringer 112 och personen som svarar i telefon vägrar skicka iväg en polisbil hem till mig, trots att läget är jätte allvarligt och jag riskerar dö, gör sig personen på andra sidan linjen skyldig till brott då?
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga! En SOS-operatör tar emot 112-samtal och har till uppgift att förmedla rätt hjälpinstans till den som ringer. Exempelvis ambulans till den som råkat ut för en olycka eller polis till den som bland annat blivit utsatt för brott. Alltså ska en SOS-operatören utifrån en snabb bedömning av situationen skicka rätt hjälpinstans till den som ringer. En person som ringer in under kritisk fara ska självklart få hjälp, SOS-operatören måste ta allvarligt på sådana samtal. I annat fall kan denne eventuellt göra sig skyldig till brottet tjänstefel (20 kap. 1 § BrB). Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?

2021-01-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Är uttryck som: Alla män är potentiella våldtäktsmän, eller alla män förtjänar en plågsam död brottsliga? Detsamma hade väl gällt om man bytte ut ordet man mot muslimer eller romer istället.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Med hänsyn till din frågeställning tolkar jag frågan som att det gäller brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Varför anses vissa meddelanden vara hets mot folkgrupp?Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas till hets mot folkgrupp, eller för att en mening/ett uttryck ska vara brottsligt. I svensk lag står dessa krav med i lagtexten. För brottet hets mot folkgrupp är kraven: 1. Ett meddelande/ eller ett uttalande sprids. 2. Detta meddelande uttrycker missaktning för en folkgrupp…3. … eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Om dessa tre krav är uppfyllda har alltså ett brott begåtts. Kravet att missaktningen ska rikta sig mot en "folkgrupp" är avsedd att ge lagstöd till att en mindre grupp inom en exempelvis religiös grupp eller HBTQ grupp ska kunna omfattas. Ex. kan man då smalna av så att offren endast är katolska eller endast lesbiska istället för att hela gruppen ska ha utsatts för missaktningen. Att kravet säger "folkgrupp" betyder därför inte att man kan säga att vilken folkgrupp som helst passar in; det ska vara en mindre grupp i de andra folkgrupper som omnämns i lagtexten. Det kan därför sägas att de folkgrupper som nämns i lagtexten är uttömmande. Vad gäller för just dessa meddelanden?I de exemplen som du tar upp är det män som har blivit missaktade. Kön tas dock inte upp som en folkgrupp i lagtexten. Detta innebär att varken män eller kvinnor kan vara föremål för brottet hets mot folkgrupp. Troligen har man ansett att kön är en för stor grupp för att anses vara en folkgrupp på det sätt som lagen kräver. I ett mål från tingsrätten har man uttalat att det inte finns ett lika stort behov av att begränsa uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper på det sättet som man behöver göra för minoritetsgrupper (dom T 1987 - 14, Norrköpings tingsrätt). Därför är det inte brottsligt att säga att "alla män är våldtäktsmän" men det är brottsligt att säga att "alla muslimer är våldtäktsmän" eftersom muslimer anses vara en folkgrupp p.g.a sin trosbekännelse. De är en utsatt grupp på ett systematiskt sätt som män inte är. Det finns med andra ord ingen möjlighet för någon att dömas för hets mot folkgrupp om det är riktat mot ett visst kön. Däremot bör man ha i åtanke att om det riktar sig mot en specifik person kan brott såsom förolämpning vara aktuellt. Om det sker på en arbetsplats kan det också vara fråga om diskriminering, då kön är en diskrimineringsgrund. I dessa fall skulle dock adressaten behöva vara en specifik person, inte män som grupp. Hoppas du fick svar på din fråga. med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

2020-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är lagligt ifall personen vars fötter är på bilden har varit medveten och samtyckt till att bilden togs (för att säljas till en utomstående), och att denna personen är över 18 år gammal. Ifall du köper fotot från någon annan än personen som är på bilden riskerar du att begå ett brott. Se vidare i Brottsbalken kapitel 4 och kapitel 6 för att vara säker på att den handling du vill begå inte strider mot någon av paragraferna. Hoppas att du fick svar på din fråga och alltid agerar inom ramarna för samtycke.Vänligen,

Är det brottsligt för ett barn att titta på barnpornografiska filmer?

2020-12-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt för en tioårigt barn att titta på barnpornografiska filmer, med tanke på att han själv är ett barn fortfarande?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Det är inte straffbart att endast titta på en barnpornografisk bild eller film på en datorskärm. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år (16 kap. 10 a § fjärde stycket BrB). Däremot är bland annat innehav eller betraktande av en barnpornografisk bild/film som gärningsmannen berett sig tillgång till, exempelvis att skildringen sparas genom att överföras till datorns hårddisk, brottsligt (16 kap. 10 a § första stycket p 5 BrB). Även att sprida, överlåta eller förvärva sådana bilder är olagligt (16 kap. 10 a § första stycket p 2–3 BrB). Det tioåriga barnet kommer oavsett inte att straffas eftersom barnet inte ännu är straffmyndig (1 kap. 6 § BrB).Sammanfattningsvis kan det vara brottsligt om barnet uppfyller förutsättningarna. Barnet kommer dock oavsett inte att dömas till påföljd eftersom barnet inte är straffmyndigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det lagligt att äga en tärning gjord av mänskligt skelett?

2020-12-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag är en spelnörd som håller på med brädspel med mina kompisar, jag hittade ett par tärningar man kan köpa från USA där själva tärningen är gjord av mänskligt skelett, jag hörde av mig till tullverket som förklarade att det inte finns några restriktioner kring att importera själva varan men att jag borde höra med er om det ens är lagligt att äga en sån tärning i Sverige, så min fråga är helt enkelt: Är det lagligt att äga en tärning gjord av mänskligt skelett?Om det är viktigt att veta så kommer skelettet från en person som donerat sin kropp efter hen gått bort.Tack på Förhand!
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 16 kap. 10 § Brottsbalken stadgas bland annat att den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, döms för brott mot griftefrid, till böter eller fängelse i högst två år. Vad innebär "lik eller avlidens aska"? Tydligt är att skyddsobjektet är den avlidnes kvarlevor såsom kroppen eller aska efter kremering. Straffansvaret omfattar åtgärder med en död kropp som ännu inte har omhändertagits för gravsättning samt åtgärder med ett lik som redan är gravlagt såsom att ta upp det eller "misshandla" det.Frågan om skelett och skelettdelar omfattas av straffansvaret har prövats i Hovrättens för Västra Sverige dom den 8 oktober 2013, mål B 1270-13. Målet handlade om en kvinna som hade köpt ett antal olika skelettdelar på internet. Nästan så många att det var ett komplett skelett samt även sålt vidare vissa skelettdelar till andra. Utredningen gav inte stöd för att dessa kom från en människa som nyss avlidit och en fråga blev därmed om hennes hantering av skelettdelarna kunde omfattas av rekvisitet "lik eller avlidens aska". Hovrätten ansåg att lagstiftarens syfte med bestämmelsen måste ha varit att bestämmelsen ska omfatta alla angrepp på en död kropp, även efter att de har omhändertagits för kremering/gravsättning samt efter det att gravsättningen/urnsättningen har skett. Däremot så kan varken bestämmelsens ordalydelse, lagstiftarens vilja eller rättspraxis ge stöd åt att straffansvaret omfattar skelett eller skelettdelar från en avliden person som inte är avsedda att kremeras eller gravsättas och som inte ligger i kista, grav eller annat de dödas vilorum. Kvinnan friades från åtalet på den grunden att det inte utgjorde ett brott. Är det lagligt att äga en tärning gjord av mänskligt skelett?Utifrån det nyss nämnda hovrättsfallet, där hovrätten ansåg att brott mot griftefriden inte omfattar skelett eller skelettdelar som inte kan knytas till någon viss tidigare levande person och som inte tagits om hand eller är avsedda att tas om hand för kremering eller gravsättning, tolkar jag det som att det inte är olagligt att äga en tärning gjord av mänskligt skelett. Skelettet har ju inte varit avsett att gravsättas, utan doneras. Samtidigt vill jag betona att hovrättens avgöranden inte är vägledande för liknande fall i framtiden och att HD lika gärna skulle kunna bedöma frågan annorlunda. I målet dömde exempelvis tingsrätten att bestämmelsen även inrymmer hantering av skelett och skelettdelar. Kvinnan friades som sagt senare av hovrätten och hovrättens tolkningen av bestämmelsen har inte överklagats. Med detta sagt så verkar det som att frågan om vad som är lagligt att göra med människors kvarlevor inte är helt klar, men utifrån hovrättens tolkning (en tolkning som inte har överklagats), är det inte olagligt. Hoppas att svaret var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar