FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott14/12/2022

Vad kan man göra om grannen använder min tomt utan samtycke?

Hej och god helg. Jag har en hörntomt som hela tiden utnyttjas av grannfastigheten. Trots att jag utryckningen sagt nej att som får inte på några villkor köra på den. Den bärighet som krävs finns inte vilket jag också förklarat för dom. Men jag har blivit hotad och dom ignorerar. Jag försökte sätta upp ett staket vilket dom sätter stopp för. Nu senast när detta skrivs så körde dom med en stor traktor och tog bort en snöhög som jag ville ha där. Som ger också åkerier ok att gena så mycket det går. Dom är verkligen på min garage uppfart och kör. Så en av dom är polisanmäld för trakasserier och olaga hot. Hur gör jag på billigaste möjliga sätt. Har inte råds med dra dom till rätten .

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar dig som att du har problem med att din granne utnyttjar och beträder din tomt utan ditt samtycke, och du undrar vad som gäller och vad du kan göra åt det. Det finns lite olika utgångspunkter för svaret på dina frågor, beroende på flera olika omständigheter i situationen, men jag ska försöka redogöra för dem utifrån din fråga!


Allemansrätten och hemfridszonen

Jag utgår från att det inte finns något servitut eller liknande för grannen för att använda din tomt. I Sverige finns vissa grundläggande regler om allemansrätt, vilket innebär att var och en har rätt att fritt röra sig i naturen (2 kap. 15§ 4st regeringsformen). Allemansrätten är som utgångspunkt ett undantag från det vidsträckta egendomsskyddet, men allemansrätten begränsas dock av den så kallade hemfridszonen, vilket är det området närmst ditt hus. Vad som räknas som hemfridszonen varierar från fall till fall, och beror lite på hur fastigheten ser ut och hur den är belägen, exempelvis i ett villaområde eller liknande, men man brukar prata om ett område på omkring 15-20 meter från huset. Inom detta område finns det alltså ett mycket begränsat utrymme att vistas för andra, och gör man det kan man göra sig skyldig till brottet hemfridsbrott (4 kap. 6§ brottsbalken). Om din granne utnyttjar din tomt inom den så kallade hemfridszonen utan ditt samtycke, kan hen alltså göra sig skyldig till brott.


Även om det utrymmet som din granne brukar inte täcks av hemfridszonen, innebär allemansrätten inte ett fritt brukande av naturen och din tomt, utan det måste ske utan att det stör eller skadar din fastighet. Man ska visa hänsyn och varsamhet i sitt brukande (7 kap. 1§ miljöbalken). Överträdelse av denna bestämmelse är i sig inte särskilt straffbelagd, och allemansrätten skyddar ju egentligen huvudsakligen envars rätt att utnyttja naturen. Om din granne genskjuter din tomt för att komma till annat område eller liknande, kan det vara ett beteende som skyddas av allemansrätten. Det kan också vara så att det finns något form av områdesskydd som inskränker din rättighet ytterligare, exempelvis strandskydd eller liknande. Reglerna om allemansrätten syftar huvudsakligen till att skydda naturen, så om allemansrätten utnyttjas på sätt som skadar dig och din egendom, är det svårt att kräva åtgärd med stöd av dessa regler specifikt.


Rätten att bruka annans fastighet för underhåll av egen fastighet

Nu vet jag inte hur era fastigheter är belägna i förhållande till varandra, och inte heller varför dina grannar brukar din tomt (enligt dem) men det finns vissa regler i situationer om din granne i användandet av sin egen tomt, nyttjar din tomt, exempelvis om det krävs för att de ska kunna underhålla sin tomt, att hde genskjuter eller beträder din. I lag finns reglerat vissa allmänna principer om hänsyn mellan grannar, där var och en ska vid nyttjandet av sin egen fastighet ta hänsyn till omgivningen så att det inte orsakar besvär eller skada på annans fastighet (3 kap. 1§ jordabalken). Jag kan tyvärr inte gå in mer i detalj i denna del, då jag inte vet tillräckligt om varför och om din granne ens har behov av att nyttja din tomt, men det ska göras med hänsyn till dig och på sätt som orsakar dig så liten olägenhet som möjligt. Läs mer om olika regleringar beroende på beeeendet, i 3 kap. 2-12§ jordabalken. Detta är såklart under förutsättning att området inte täcks av hemfridszonen, då krävs det ditt medgivande.


Störningar på din fastighet vid brukandet av sin egen?

Jag kan inte helt tyda ur din fråga om det är så att dina grannar i sitt agerande brukar sin egen fastighet, och genom det orsakar dig dessa störningar, eller om beteendet är frånkopplat från grannens egen fastighet. Om man vid användandet av sin egen fastighet, orsakar annan sakskada, personskada eller ren förmögenhetsskada, kan man bli ersättningsskyldig för detta med stöd av miljöbalken (32 kap. 1§ miljöbalken). Det finns dock viss kvalifikation för denna typ av ersättningsmöjlighet, och det är att störningen som sker gentemot dig och din fastighet är av viss art. I lagen räknas upp huvudsakligen skador så som vattenskador, luftföroreningar, buller, skakningar och andra liknande störningar (32 kap. 3§ miljöbalken). Andra olägenheter är väldigt brett, och kan handla om allt från obehag av boskap, spridning av starkt ljus, vissa estetiska störningar och liknande. Det kan även gälla vid grävning eller liknande arbete, om grannen försummat att vidta skyddsåtgärder eller brustit i sin omsorg vid utförandet (32 kap. 5§ miljöbalken). Av endast din beskrivning, kan jag inte riktigt se om någon av dessa förutsättningar föreligger, men troligtvis inte.


Vad kan du göra?

Beroende på omständigheterna i din situation, hur du bor, varför dina grannar brukar din fastighet och liknande, kan grannarnas brukande skyddas av allemansrätten och vara tillåten, såvida grannarnas brukande inte sker inom hemfridszonen, då är det inte tillåtet utan ditt medgivande. Som jag förstår har du redan anmält dem till polisen. Det är då bra om du ger in allt underlag du har till polisen, som kan styrka det din granne gjort, om du har fotografier, filmer, sms-konversationer eller liknande. Det är huvudsakligen denna process som är enklast för dig, och som medför lägst kostnader. Det är inte du som bekostar rättegångskostnaderna i brottmål, utan det är staten. Det kostar dig alltså ingenting att anmäla dina grannar, och inte heller i det fall åklagare skulle åtala personen och gå till tingsrätten med det. De brotten som kan aktualiseras är huvudsakligen hemfridsbrott (4 kap. 6§ brottsbalken), då det föreskrivs brottsligt att olovligen tränga in eller stanna kvar även på gårdsplan, trädgård eller liknande platser (beroende på hur din fastighet ser ut). Om detta inte uppfylls, kan brottet ofredande vara aktuellt, om man i stället tar sikte på att utövandet utgör upprepade, oönskade kontakter med dig eller liknande störningar (4 kap. 7§ brottsbalken). Det skulle även kunna utgöra brottet tagande av olovlig väg (12 kap. 4§ brottsbalken), om grannen går, kör eller liknande på område av din tomt som inte utgör en väg, alltså exempelvis på din gräsmatta utanför din hemfridszon. Det krävs att det finns risk för att din mark skadas, vilket risk finns för om man skadar exemeplvis gräsmatta eller liknande vid upprepad användning. Då kan även brottet skadegörelse bli aktuellt (12 kap. 2§ brottsbalken), om skadorna är av mer betydande karaktär. Däremot kan du som markägare inte sätta upp skylt eller stängsel för att förstärka detta. 


Det kan även finnas vissa möjligheter att utkräva skadestånd för sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada med stöd av miljöbalken, om det är så att din granne i brukandet av sin egen fastighet, skadar din fastighet (32 kap. 1§ miljöbalken). Det är dock begränsat vilken typ av störning man kan grunda sådant anspråk på, men en sådan talan ska föras i mark- och miljödomstol. Läs mer om detta på mark- och miljödomstolens hemsida här.


Vidare kan man basera en skadeståndstalan, eller en förbudstalan (talan om att en person ska upphöra med visst beteende) vid allmän domstol (tingsrätt). En sådan talan kan baseras på 3 kap. 1§ jordabalken, reglerna om grannars hänsyn och ansvar, och då kan domstol döma ut skadestånd och i vissa fall även förelägga personen att sluta med sitt beteende mot hot om att annars få betala vite (böter).


I sista hand, kan man också basera en skadeståndstalan på allmänna skadeståndsrättsliga grunder, enligt skadeståndslagen, och då ska du visa att grannen varit vårdslös (2 kap. 1§ skadeståndslagen). En skadeståndstalan baseras på skadeståndslagen förs även denna i allmän domstol genom stämning mot dina grannar, läs mer om detta på allmän domstols hemsida här.


En civilrättslig process om förbud eller skadestånd, har dock lite andra ekonomiska förutsättningar. Exempelvis kostar det i ansökningsavgift till domstolen att stämma någon, och sedan, beroende på beloppet du kräver, kan du behöva betala hela eller delar av din motparts rättegångskostnader om du förlorar målet. Om du dock vinner, brukar motparten behöva betala dina rättegångskostnader och ansökningsavgiften. Om det uppstått skador som härrör från brott, kan dock ett sådant anspråk avhandlas inom ramen för en brottmålsprocess, vilket är fördelaktigt för då slipper du processa två gånger och betala ansökningsavgift och riskera att behöva betala din grannes rättegångskostnader i ett tvistemål.


Sammanfattning och råd

Som utgångspunkt så får vem som helst egentligen beträda annans tomt, så länge man gör det med hänsyn till markägaren, utifrån allemansrätten. Allemansrätten gäller dock inte för hemfridszonen, och då kan man i stället göra sig skyldig till brott. Om man i stället skadar något på annans tomt, utan att brott anses begånget, kan man kräva ersättning för detta. Det kan göras via Kronofogden, om motparten inte motsätter sig anspråket (läs mer här), annars måste det göras genom stämning i domstol.


Bedömningen om din granne har rätt att beträda din tomt, vilket brott som kan aktualiseras och liknande måste göras mot bakgrund av flera omständigheter vilka jag inte känner till, omständigheter så som hur era fastigheter är belägna både geografiskt och i förhållande till varandra, fastighetstyper, orsaken till att din granne använt din tomt, hur din bostad är belägen i förhållande till det område som grannen har brukat och liknande. Beroende på dessa omständigheter kan olika regler bli aktuella som både kan medge och förbjuda din granne att bruka din mark. Enligt din uppfattning låter det dock som att grannen varken har fått ditt medgivande, eller brukat din tomt hänsynsfullt, utan att din granne gör detta utan legitim anledning.


Jag rekommenderar att du först och främst kontrollerar så att det inte finns något servitut för grannen att utnyttja din tomt, det är Lantmäteriet som handlägger dessa frågor, mest för att utesluta att det finns sådan rätt för grannen att utnyttja din tomt. Sedan förstår jag det som att du redan har polisanmält beteende. Du bör då ge in allt som kan utgöra underlag för att styrka gärningarna. Om de kommer fram till att brott begåtts, finns det utrymme att kräva skadestånd för både person- och sakskada, om grannen skadat din personliga integritet eller något faktiskt på din tomt. Då behöver du inte betala något för processen i sig. Om de dock beslutar att brott inte föreligger, eller om de inte kan styrka brott, är din andra utväg för att få ersättning för eventuellt skadad egendom eller att föra en förbudstalan, genom att stämma civilrättsligt, antingen i mark- och miljödomstol om skadorna omfattas av miljöbalkens regler, eller via tingsrätt. Du nämner själv att du inte har råd med en sådan process, och då kan det vara bäst att låta polisutredningen bli klar, och kanske påtala för din granne att du gjort sådan anmälan och att du åtminstone kan hota om att stämma i domstol om personen inte slutar, om inget annat för dess signalvärde.


Jag beklagar din situation, det kan vara nog så frustrerande att inte komma överens med sina grannar. Om du önskar vidare vägledning beaktat sådana omständigheter som jag inom ramen för denna tjänst inte kunnat beakta, kan vår juristbyrå vara behjälplig. Om du önskar komma i kontakt med dem kan du återkomma till mig så kan jag förmedla kontakt, jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se


I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo