Vad kan straffet bli för någon som utger sig för att vara polis?

2020-12-11 i Övriga brott
FRÅGA |Om man har gjort något olagligt och så kommer det fram en vanlig mäniska som inte är polis och han visar upp en polis bricka som han har lånat av en polis vad kan straffet bli för han då
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är olagligt och vilket straff någon kan få som utger sig för att vara polis. Regler om detta hittar du i brottsbalken (BrB). Att någon låtsas vara polis till exempel genom att visa upp en polisbricka som inte tillhör hen är brottsligt. Detta kallas föregivande av allmän ställning och kan leda till böter eller fängelse i högst 6 månader, eller om brottet anses grovt till 2 år (17 kap 15§ BrB). Skulle du ha fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Har Kina rätt att undersöka vraket Estonia, eller utgör det ett brott mot gravfriden?

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Har Kina rätt att undersöka Estoniavraket och bärga fartyget? Är det ett brott mot gravfriden?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om Kina har rätt att undersöka vraket Estonia, och om det utgör ett brott mot gravfriden att dyka vid vraket. Regler om gravfriden vid vraket Estonia finns i lag om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia (Estonialagen). Regler om havsrätt finns i havsrättskonventionen (UNCLOS).Vraket Estonia ligger på fritt hav. Fritt hav tillhör alla stater vilket innebär att alla stater som utgångspunkt är fria att genomsegla och bedriva marin vetenskaplig forskning på fritt hav, under förutsättning att staterna inte avtalat om annat (Art. 87.1 UNCLOS). Att vraket Estonia ligger på fritt hav innebär således att alla stater som utgångspunkt har rätt att dyka vid vraket. Rättigheterna ska utövas med hänsyn till andra staters intressen (Art. 87.2 UNCLOS).För att skydda vraket har ett antal stater vid Östersjön, bland annat Sverige, Finland, och Estland ingått en traktat som Sverige skrivit under och införlivat genom Estonialagen. Dykning eller annan undervattensverksamhet får som utgångspunkt inte bedrivas i eller runt vraket Estonia (2 § Estonialagen). Den som uppsåtligen bryter mot gravfriden döms till böter eller fängelse i högst två år (3 § Estonialagen).Eftersom Kina inte är part till traktaten som ligger till grund för Estonialagen, kan kinesiska dykare fritt dyka vid vraket utan att det utgör ett brott mot gravfriden. Eftersom Kina inte är part till traktaten torde kinesiska dykare också kunna bärga Estonia utan att bryta mot gravfriden, däremot går det att argumentera för att en eventuell bärgning från Kinas sida skulle strida mot art. 87.2 UNCLOS, då de måste beakta även andra staters intressen.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Mened i andra nordiska länder

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. I Sverige får den åtalade ljuga i rätten. Vittnen och målsägande får inte det. Har något av länderna Norge, Finland, Danmark samma bestämmelser
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först ett förtydligande gällande svensk rätt. Målsäganden kan inte straffas för att ljuga i rätten, då de inte avlägger ed och därmed inte talar under straffansvar. Vittnen avlägger ed enligt 36 kap 11 § rättegångsbalken, och brottet mened gäller den som under laga ed lämnar osann uppgift (15 kap 1 § brottsbalken). I Norge gäller 22 kap 221 § straffloven enligt vilken det är straffbart att lämna oriktig upplysning till rätten. Enligt andra stycket i samma paragraf gäller det inte en misstänkt som uttalar sig oriktigt angående de förhållanden som misstanken gäller.I Danmark är falsk förklaring inför rätten straffbart enligt 17 kap 158 § straffeloven. Det gäller inte den tilltalade enligt 159 §. I Finland gäller strafflagen 15 kap 1 § om osann utsaga inför domstol för den som avlagt ed. Enligt 17 kap 44 § finska rättegångsbalken ska vittnen avlägga ed.Våra nordiska grannländer har alltså mycket liknande bestämmelser gällande mened. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det olagligt att kolla på pornografi?

2020-12-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående porr. Närmare bestämt porr som skapas på hemsidan "onlyfans" och huruvida det är lagligt eller olagligt att kolla på denna porren utanför onlyfans på sidor som t.ex pornhub, reddit eller xvideos mm. Vad jag förstår så är det olagligt att ladda ner, sprida eller sälja dessa bilder utan tillåtelse från skaparen. Men är det olagligt att se och kolla på dem? Vill naturligtvis vara på rätt sida lagen. Har gjort en research på internet men inte lyckats få ett klart och konsekvent svar.Stort tack på förhand.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har ingen kunskap kring vad de hemsidorna du nämner visar för slags pornografi och om du menar någon specifik skildring. Jag tolkar däremot din fråga som att du undrar om det är olagligt att kolla på pornografi rent allmänt. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).Utifrån brottet olaga våldsskildring kriminaliseras inte själva tittandet på pornografiDet som straffbeläggs gällande pornografi är dels att skildra sexuellt tvång eller våld i spridningssyfte eller att sprida en sådan skildring. Dels viss skildring i rörliga bilder av grovt våld mot människor eller djur i spridningssyfte eller spridning av sådana skildringar. Den personen som gör detta döms för brottet olaga våldsskildring (BrB 16 kap. 10 c § första stycket). Enligt regeln straffbeläggs alltså inte att enbart kolla på sådana skildringar, det vill säga att kolla på pornografi. Barnpornografi är ett undantagSkulle däremot barn skildras i pornografisk bild så är det olagligt att kolla på sådan pornografi (BrB 16 kap. 10 a §). Om de webbsidor du nämner visar barnpornografi och någon kollar på dessa skildringar så gör den sig skyldig till barnpornografibrott. Sammanfattningsvis innebär det alltså att kolla på barnpornografi är olagligt men att kolla på annan pornografi (där barn inte skildras i pornografisk bild) är inte olagligt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att köpa eller få receptbelagd medicin som inte är utskriven till en själv?

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.Är det olagligt om en person köper eller får receptbelagd medicin av sin kompis som är utskriven till kompisen? Vad kan personen som får medicinen isåfall få för straff?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du endast undrar om det kan vara olagligt att köpa eller få receptbelagd medicin, och inte om det är olagligt att sälja eller ge medicinen. De lagar som kan bli aktuella för denna fråga är narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.Narkotikabrott Det framgår inte i frågan vad det är för receptbelagd medicin. Om den receptbelagda medicinen är narkotikaklassad, så kan personen som köper eller får medicinen göra sig skyldig till narkotikabrott (narkotikastrafflag 1 § första stycket 6 p.). Detta eftersom personen olovligen innehar narkotika efter att personen har köpt eller fått medicinen. Det kommer röra sig om ett olovligt innehav, eftersom medicinen inte har ordinerats till den personen och det är inte meningen att det är den personen ska inneha och bruka medicinen.Medicinen ska klassificeras som narkotika om den har beroendeframkallande egenskaper eller har euforiserande effekter, samt att medicinen på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller om regeringen har förklarat att medicinen är att anse som narkotika (narkotikastrafflag 8 §). På läkemedelsverkets hemsida är det möjligt att söka på den receptbelagda medicinen och se om den är narkotikaklassad, se här.Om medicinen är narkotikaklassad så riskerar personen att dömas till för narkotikabrott och straffet är fängelse i högst tre år. Om personen endast innehar en liten mängd medicin, så riskerar den istället ringa narkotikabrott, och då är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (narkotikastrafflag 2 §). Brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varorOm den receptbelagda medicinen inte är narkotikaklassad, så kan den ha inneboende egenskaper som medför fara för människors liv eller hälsa och som används i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 1 §). I ett rättsfall från hovrätten ansågs sömnmedel exempelvis vara sådan medicin som omfattades av lagen (RH 2009:36).Det är förbjudet att inneha sådan medicin som omfattas av lagen utan tillstånd (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 3 § första stycket 7 p.). Eftersom det inte är personen som har fått medicinen oskriven, så har inte personen ett tillstånd att inneha medicinen. Personen riskerar att dömas för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och straffet som den riskerar är böter eller fängelse i högst ett år (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 4 § första stycket). Om den receptbelagda medicinen inte träffas av någon av de nämnda lagarnaDet ska dock poängteras att även om situationen inte faller inom narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, så är det möjligt att situationen omfattas av annan straffrättslig lagstiftning. Detta eftersom det är en viss gråzon om vad som är tillåtet. Även om situationen inte skulle omfattas av någon straffrättslig lag så ska det även poängteras att ordinerad medicin till en person kan vara farligt för en annan person. Det är därför det finns strikta regler om det. Trots att personen kanske inte gör sig skyldig till något brott om den köper eller tar emot medicinen, så är det inte lämpligt att ta medicin som inte har ordinerats till en själv. Personen bör uppsöka läkare som kan skriva ut medicin till denne. Sammanfattning Den personen som köper eller tar emot den receptbelagda medicinen riskerar att dömas för narkotikabrott, om medicinen är narkotikaklassad. Straffet är fängelse i högst tre år. För ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Om medicinen inte är narkotikaklassad så är det möjligt att medicinen omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Då är straffet böter eller fängelse i högst ett år. Även om den receptbelagda medicinen inte skulle träffas av någon av de två nämnda lagarna, så är det inte lämpligt att personen tar medicinen eftersom det kan vara farligt då medicinen inte är ordinerad till den personen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Olovlig befattning med falska sedlar

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vilka brott aktualiseras om man säljer falska sedlar till folk?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.PenningförfalskningPenningförfalskning är ett brott mot allmänheten eftersom det kan få otaliga konsekvenser i samhället. Det är mycket mer ovanligt med penningförfalskning nu eftersom vi inte använder oss av kontanta medel lika mycket.Att förfalska gällande sedel eller mynt är olagligt (14 kap. 6 § Brottsbalken Brb). Att försöka kopiera eller på annat sätt efterlikna och tillverka såväl svenska som utländska pengar brukar bedömas som penningförfalskning. Just penningförfalskning handlar om själva tillverkningen. Det krävs även att gärningspersonen ska ha insett att det fanns en risk att personer kunde förväxla dem med riktiga sedlar. Man bedömer ofta likheten med de förfalskade respektive de äkta sedlarna, och hur stor risken är att de kan förväxlas. Beroende på brottets allvar kan man dömas till böter samt fängelse från sex månader upp till åtta år. Olovlig befattning med falska pengarOm man har att göra med förfalskade pengar på annat sätt än att tillverka dem, så kan också man anses begå ett brott. Att anskaffa, lämna, ta emot, förvara, transportera eller på annat sätt befatta sig med falska pengar kan utgöra brottet olovlig befattning med falska pengar (14 kap. 7 § Brb).Här ställs det krav på gärningsmannens uppsåt, att det ska finnas uppsåt att de förfalskade pengarna ska sättas i omlopp. Det krävs även att gärningsmannen visste att pengarna var förfalskade. Påföljden vid brottet olovlig befattning med falska pengar är som huvudregel fängelse i upp till två år.Min bedömning är att sälja falska sedlar till folk är brottet olovlig befattning med falska pengar, om man uppfyller kraven där. Det krävs således medvetenhet om att de var falska. Om man även varit med och tillverkat pengarna, så kan penningförfalskning bli aktuellt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man ta tillbaka ett falskt vittnesmål?

2020-12-07 i Övriga brott
FRÅGA |hejsan. jag har ställt en kompis i dålig sits, hen ställde upp på att vittna falskt. själva brottet är rätt litet, ( en påbackning på min bil). kan man dra tillbaks på nått sätt så att jag tar smällen själv? och jag antar att det blir böter på en sånhär sak. de är en gammal bil som knappt har nått värde i sig.mvh
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan man ta tillbaka ett falskt vittnesmål?Till att börja med kan sägas att ett vittne som efter att ha avlagt ed, lämnar falska uppgifter vid en rättegång kan dömas för brottet mened. Det innebär att din kompis kan ha gjort sig skyldig till mened om hen ställde upp och vittnade falskt för dig när du stod anklagad för ett brott. Påföljden för mened är fängelse i högst fyra år. Om brottet bedöms som ringa, är det böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 1 § första stycket brottsbalken).När det kommer till om din kompis kan ta tillbaka sitt vittnesmål så beror det lite på hur lång tid som passerat. Eftersom jag saknar information hur långt du kommit i denna process så ska jag förklara rent allmänt. Om din kompis som möjligen gjort sig skyldig till mened frivilligt tar tillbaka sitt vittnesmål kan det påverka hens situation. Hen måste dock ha rättat felet innan en avsevärd olägenhet uppkommit, eller på något sätt avvärjt fara för en olägenhet. Om din kompis gör detta, får hen dömas till lindrigare straff. Det finns även en möjlighet att din kompis inte ska dömas till ansvar alls, om faran var liten, dvs. ringa och det inte var föreskrivet längre straff än fängelse i sex månader för gärningen (15 kap. 14 § brottsbalken).Slutligen innebär det att det är upp till åklagaren om hen väcker åtal eller inte mot din kompis pga. mened. Vidare är det i sin tur domstolen som avgör om din kompis skulle dömas för mened och isåfall till vilken påföljd. Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar

2020-11-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Att uttrycka saker som: Din missbildade jävla svartskalle och lata zigenare kan ju vara brottsligt ellerhur, typ HMF eller förolämpning. Då undrar jag om det varit lika allvarligt att säga: missbildade jävla svenne, lata svenne och korkade vita svenne-skit istället?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida etniska svenskar ska omfattas av lagen om hets mot folkgrupp eller inte har varit föremål för debatt ända sedan lagens tillkomst. Å ena sidan, menar vissa, är lagens syfte att skydda minoriteter och inte majoritetsbefolkningen. Å andra sidan menar menar andra att det är i linje med lagtexten att etniska svenskar ska omfattas. Den senare tolkningen gjorde riksdagens justitieutskott i betänkandet 2012/13:JuU10. Och denna skrivelse åberopades i en dom från Norrköpings tingsrätt år 2015, där domstolen fann att svenskar omfattades av lagen (men där den tilltalade av andra skäl blev friad), mer om den kan läsas här. Högsta Domstolen har emellertid inte satt ner foten varför frågan med säkerhet inte kan besvaras. Hoppas du fick svar på din fråga!