urkundsförfalskning

2010-01-27 i Övriga brott
FRÅGA |jag har haft ett företag med en kompis och sålde företaget för ett är sedan till han.Nu har jag upptäckt att han har förfalskat min namntäckning på bokslutet 2007,jag satt i styrelsen och var firmatecknare,han skötte bokföringen.Vad har han gjort sej skyldig till
Elias Himsel |Hej Genom att din kompis skrivit ditt namn på bokslutet kan han ha ha gjort sig skyldig till *urkundsförfalskning* enligt BrB 14 kap 1 §. För att så skall vara fallet krävs att det föreligger "fara i bevishänseende" vilket kort innebär att det skall finnas en fara för att namnteckningen förväxlas med din, sannolikhet att namnteckningen kommer till användning som bevisning och att det i så fall skulle innebära skada eller olägenhet. Det krävs alltså att den förfalskade namnteckningen inte är så dålig att ingen låter sig luras av den för att din komips agerande skall vara brottsligt. Det framgår inte av frågan varför din kompis valt att förfalska din namnteckning, men om exempelvis syftet varit att lura dig på grund av ekonomiska motiv kan han också gjort sig skyldig till bedrägeri. Med vänliga hälsningar Elias Himsel

Narkotikabrott

2010-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag åkte fast för narkotika innehav för 0.29g kokain och har ett tidigare dom där jag hade 1g MDMA detta var ca 2 år sen. vad kan jag vänta mig för dom på detta ?
Tobias Andersson |Hej! Högsta Domstolen har bland annat i domen NJA 2008 s. 653 ansett att vid mindre mängder narkotika straffvärdesbedömningen sker med hjälp av schabloner. Högsta Domstolen har klargjort att innehav av kokain under 0.6 gram normalt skall klassas som ringa narkotikabrott och bestraffas med böter. Enligt Narkotikastrafflagens 2 § (https://lagen.nu/1968:64) skall för ringa narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Det normala i dessa fall är att böter utdöms, som exempel kan nämnas att Hovrätten i fallet RH 1994:54 dömdes för ett litet innehav av heroin till 40 dagsböter. Det följer dock av Brottsbalken 29:4 vid straffmätningen skall ta i beaktande om den tilltalade tidigare dömts för brott, då du har det kan detta leda till högre böter. Lycka till! MVH Tobias

Polisens agerande i anledning av missbruk av urkund.

2009-12-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har lite frågot kring urkundsförfalskning. I helgen försökte jag komma in på krogen med min systers pass. Vakten såg att det inte var jag och förde mig till en liten korridor vart jag får vänta på polisen. En polis kommer, han hälsar inte eller presenterar sig inte. Utan börjar direkt fråga person uppgifter osv. Jag som var orolig över vad som kommer hända frågade mycket, han blir irriterad och frågar mig om han måste hämta en till polis. Innan jag får gå och jag fortfarande inte vet vad det är som händer så frågar jag en polis om jag kan få låna telefon och ringa till min bror, visst säger han och ber mig följa med, vi går förbi en dörr, 2 st poliser och en vakt går till ett bord och ställer sig. Jag som skulle låna telefon kollar på dom och undrar var telefonen är, alla tre kollar snett på mig, får mig att känna mig as dum och ena polisen vräker ut spydigt att jag kan höra i receptionen om telefon. Mycket riktigt lånar jag telefonen. När jag ska gå därifrån så glor de på mig som om jag var värsta mördaren eller vad som helst, som att jag hade begått världens största brott. Så innan jag går ut pekar jag fingret åt en av dom. Vilket jag såklart ångrar bittert. En polis kommer springande mot mig och tar tag i min arm sten hårt, andra polisen tar tag i min andra arm ännu hårdare och de säger att jag får följa med till stationen. När de är påväg till polis bilen som står just vid öppningen vid krogen, försöker jag sätta min hand mot ansiktet, ville inte visa mitt ansikte för alla som stod i kön det kändes jätte skämmigt, men nej det fick jag inte då tar ena polisen tag i armen och rycker ner den, jag får ont i armen. Väl inne i bilen påväg till stationen, vägrar dom prata med mig, de ignorerar mig fast jag frågar saker. Sen när vi kommer till stationen får jag sitta där i en soffa å känna mig as dum i typ 10 min innan min bror kommer och vi går hem. Så var det verkligen nödvändigt att skämma ut mig och känna mig jätte kränkt för att jag ska sitt på en jävla soffa i 10 min? Jag skulle gärna vilja veta om jag kan lägga detta emot poliserna när det väl blir förhör osv.?Tacksam för svar.
Linus Jonson |Urkundsförfalskning (BrB 14:1, se https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1) och brukande av något som förfalskats (BrB 14:9, se https://lagen.nu/1962:700#K14P9S1) kräver att förfalskning förekommit, vilket inte verkar troligt i ditt fall, då jag utgår från att din systers pass är äkta i sig. Att använda någon annans identitetshandling och på så sätt utge sig för att vara någon annan är istället straffbart så som missbruk av urkund (BrB 15:12, se https://lagen.nu/1962:700#K15P12S1). Som du ser i lagtexten är det också straffbart att lämna ut identitetshandlingen med insikt om att den kommer att missbrukas, vilket alltså tar sikte på din syster, förutsatt att hon frivilligt lämnat ut passet till dig.Missbruk av urkund har en straffskala om böter till fängelse i högst sex månader, i normalfallet. För grova fall dömes till fängelse i högst två år. Högsta domstolen har i NJA 2007 s. 319 ansett att grovt brott inte förelegat då en man utnyttjat sin tvillingbrors pass för att resa in i Sverige. I ditt fall rör det sig alltså med största sannolikhet om brott av normalgraden och straffet torde stanna vid 40-50 dagsböter, förutsatt att inte några försvårande omständigheter föreligger (t.ex. att du tidigare dömts för brott). Dagsbotens storlek bestäms utifrån din inkomst, men är alltid minst 50 kr (BrB 25:2, se https://lagen.nu/1962:700#K25P2S1). Döms du för brottet kommer du även att åläggas att betala 500 kr till brottsofferfonden (1 § lag om brottsofferfond, se https://lagen.nu/1994:419#P1S1). Polisens agerande (rätt eller fel) påverkar inte det faktum att du har begått en straffbar gärning. Brottet från din sida fullbordades när du använde passet. Du kan alltså inte komma lindrigare undan i påföljdshänseende p.g.a. de efterföljande omständigheter som du beskriver. Däremot gäller brottsbalken även för poliser. En polis kan alltså göra sig skyldig till t.ex. misshandel, ofredande eller förolämpning. Om ingen brottsrubricering är tillämplig, men polisen ändå åsidosatt vad som åligger honom eller henne i tjänsten, kan han eller hon dömas för tjänstefel (BrB 20:1, se https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1) Emellertid har polisen i flera situationer rätt att använda tvång och/eller våld i tjänsten, vilket innebär att många gärningar som polisen företar inte utgör brott. Då du gjort dig skyldig till brott på vilket fängelse kan följa, har både entrévärden och polisen haft laglig rätt att gripa dig (RB 24:7, 2 st. se https://lagen.nu/1942:740#K24P7S1). Polisen har även haft rätt att bruka våld mot dig, om andra åtgärder varit otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt (10 § 2 p. polislagen, se https://lagen.nu/1984:387#P10S1). Huruvida så varit fallet, kan jag inte bedöma utifrån din fråga, men anser du att t.ex. tjänstefel har begåtts kan du själv lämna in en polisanmälan angående detta. Med vänliga hälsningar

Brottsanmälan samt påföljd vid mened

2009-11-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag medverkade på en rättegång för några månader sedan och uppmärksammade att en person vid upprepade tillfällen ljög när han skulle vittnade. Jag känner att jag gärna vill anmäla honom. Hur gör man för att anmäla honom och vilket straff kan han får? Mvh
Anna Eriksson |Hej,för att anmäla ett brott vänder man sig till närmaste polismyndighet. Brottsanmälan kan man göra personligen på polisstationen, via telefon eller via Internet. Man får då lämna kontaktuppgifter, uppgifter om brottet och eventuella vittnen osv. Av 20 kap 2§ + 3§ Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K20P2S1, framgår att alla brott hör till allmänt åtal om inget annat stadgas. Mened är ett brott som hör under allmänt åtal och det är därmed upp till åklagaren att besluta om åtal. Mened, som regleras i 15 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1, innebär att en person som avlagt ed uppger osanna uppgifter eller förtiger sanningen. Att vittnen måste avlägga ed framgår av 36 kap 11§ Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K36P11S1. Straffskalan för mened är fängelse i högst fyra år. Bedöms brottet som ringa så döms man till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt 26 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K26P1S1, får man döma till fängelse i lägst 14 dagar. Vid grov mened är straffskalan fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömning huruvida brottet är att anse som grovt beaktar man särskilt om brottet begåtts uppsåtligt för att en oskyldig person ska dömas till ansvar för ett allvarligt brott eller på annat sätt tillfogat annan person synnerlig skada. Med vänliga hälsningar

Urkundsförfalskning

2010-01-24 i Övriga brott
FRÅGA |Jag hade förfalsad tågbiljett, värdet på biljetten är 2397kr. Jag har erkännt brottet. Bli jag dömd till fängelse ? Eller vad blir det ?
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga. Av döma av din fråga har du , i det fall du själv förfalskat biljetten, gjort dig skyldig till urkundsförfalskning enligt 14:1 Brottsbalken. I det fall du inte framställt biljetten utan endast åberopat den, har du istället gjort dig skyldig till brukande av falsk urkund enligt 14:9 Brottsbalken. Har du däremot både framställt och brukat biljetten är ditt handlande istället att bedöma enligt 14:1 tillsammans med 15:11 BrB. För att de i samtliga fall skall röra sig om brott måste gärningarna ha inneburit "fara i bevishänseende", vilket innebär att förväxling mellan förfalskningen och den äkta biljetten sannolikt kan ske. Det stämmer att det i straffskalan för unkundsförfalskning ingår fängelse i högst två år; därmed inte sagt att fängelse i det specifika fallet kommer att bli den påföljd som döms ut. Påföljdvalet beror på omständigheterna i det enskilda fallet och innebär en mycket omfattande bedömning.Domstolen har exempelvis att beakta praxis på området, huruvida den som begått den aktuella gärningen gjort sig skyldig till brott tidigare, hur gammal den som begått brottet är ect. Med vänlig hälsning,

Förtal på arbetsplats

2009-12-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej Om någon på ett företag vet att någon annan har begått ett brott, som inte påverkar hur man är som person eller hur man behandlar andra eller sköter sitt arbete, och säger det till chefen i avsikt att den personen ska förlora sin anställning kan man då anmäla den personen för förtal.
Martin Fridh |Hej, Brottsbeskrivningen för förtal finns i 5 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) För att kunna fällas för brottet krävs att alla objektiva förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda samt att det var denna någons vilja att förtala dig.Förtal innebär att utpeka någon som till exempel brottslig med uppsåt att utsätta denna person för andras missaktning. Men enligt andra stycket kan man ej dömas till ansvar om det finns en uppgiftsplikt eller det var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 Att berätta för arbetsgivare om kollegas brott är i allra högsta grad försvarligt, dessutom var uppgiften sann. En brottsanmälan om förtal är därför inte att rekommendera.

Wii-spel försvann. Låntagares ersättningsskyldighet.

2009-12-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Mitt ex har ett wii-spel som hon lånat av mig. Nu när jag vill ha det tillbaks säger hon att hon inte har det längre. Hur gör jag nu? Kan jag polisanmäla henne? Kan jag kräva henne på pengarna det kostat? Var ligger bevisbördan egentligen?
Jonathan Nirmark |Hej! Den som lånar något ska lämna tillbaka det, se https://lagen.nu/1736:0123_2#K11P1S1 . Låntagaren har en vårdplikt för det lånade. Det innebär att man måste sköta om det man lånat och se till att det inte går sönder eller försvinner, se https://lagen.nu/1736:0123_2#K12P2S1 . Om ditt spel blir skadat eller inte kan återlämnas har du rätt till ersättning för den skada som du lider pga ditt ex:s bristande vårdplikt. Skadan torde i ditt fall uppgå till vad ett nytt spel av samma slag kostar. Låntagaren anses ha bäst möjlighet att säkra bevisning om vad som händer med det lånade. Bevisbördan har därför i praxis ålagts honom för frågan om orsaken till skador som uppkommer på det som lånats. Ditt ex har alltså ett s k presumtionsansvar för spelet. Ditt ex behöver inte ersätta ditt spel om hon bevisar att spelet inte försvunnit på grund av oaktsamhet från hennes sida. Detta kan i praktiken bli svårt.Att slarva bort ett spel kan vara brottsligt. Det kan t ex vara fråga om olovligt förfogande, se https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1 eller åverkan, se https://lagen.nu/1962:700#K12P2S1, allt beroende på omständigheterna. Dessa brott är dock uppsåtliga brott. Att, enbart av oaktsamhet, slarva bort eller ha sönder något är dock inte brottsligt men som jag nämnde tidigare kan handlningen vara skadeståndsgrundande. Om du tror att ditt ex på något sätt uppsåtligen "tappat bort" ditt spel borde det i vart fall inte kunna bli fråga om falsk/obefogad angivelse, se https://lagen.nu/1962:700#K15P6S1 , att polisanmäla ditt ex.För straffrättsligt ansvar gäller också en annan bevisbörda: åklagaren har hela bevisbördan. Ditt ex behöver därför inte medverka till utredningen. Om ingen annan bevisning om spelets försvinnande kan skaffas fram kan det bli svårt att få ditt ex fälld. Mitt råd är att du tar kontakt med ditt ex, förklarar att bevisbördan ligger på henne beträffande skadeståndsskyldigheten och ber henne köpa ett nytt spel till dig eller att du köper ett nytt spel och ber henne ersätta dig vad det kostade.Hoppas det löser sig!Med vänlig hälsning

Får jag ta med kundregister till min nya arbetsgivare?

2009-12-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Om jag kopierar adressdatabaser eller kundregister ca. 50-100 000 adresser) när jag slutar på ett telemarketingföretag och tar med mig dom till mitt nya jobb på ett annat telemarketing bolag, vad klassas det som för brott? Vad kan straffpåföljden bli?
Jonathan Nirmark |Hej! Adressdatabaser och kundregister utgör s k företagshemligheter. Den som olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet döms för företagssppioneri, se https://lagen.nu/1990:409#P3S1 . Brottet kan begås av både anställda i företaget och utomstående. Straffbestämmelsen omfattar dock bara olovliga beredningar. Om du har lovlig tillgång till informationen i ditt arbete kan du inte straffas för företagsspioneri. Straffskalan för företagsspioneri är böter till fängelse i två år. För grova brott är straffmaximum istället 6 års fängelse.Om du ger din arbetsgivares kundregister till din nästa arbetsgivare blir ersättningsskyldig för de skador som din nuvarande arbetsgivare lider av att du missbrukar företagshemligheterna, se https://lagen.nu/1990:409#P7S1 . Observera att skadeståndsskyldigheten också omfattar förberedande av röjande under anställningen men faktiskt röjande efter att anställningen upphört.Eftersom din fråga rör avslöjande av omfattande kundregister kan skadeståndsskyldigheten uppgå till mycket höga belopp. Jag vill därför starkt avråda dig från att ta med dig kundregistret till din nya arbetsgivare.Se också Högsta domstolens avgörande NJA 2001 s 362 vilken du finner https://lagen.nu/dom/nja/2001s362 .Med vänlig hälsning