Kan man bestrida bot om man skrivit under?

2019-06-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Åkte dit för fortkörning idag.Polisen sa att det gick i 73 på 50 väg men såg aldrig vad det stod på lasern.Tyckte själv det lät konstigt. Skrev iaf på för man får ju lita på att det stämmer.Nu i efterhand ser jag på böteslappen polisen skrev att han inte fyllt i varken uppmätt hastighet eller tillåten på vägen.Kan jag bestrida denna i efterhand fastän jag skrivit på och betalat in?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!När du skrev under boten innebar det att du godkände den och kan därför inte i efterhand överklaga/bestrida den. Jag tror inte heller att tingsrätten kommer godkänna en resning av målet och ompröva den, enligt punkterna i 58 kap 2 § Rättegångsbalken (RB). Du skulle dock kunna klaga skriftligen till den tingsrätt som kan ta upp prövningen inom ett år, se 59 kap 6- 7 §§ RB och förklara att polismannen gjort fel vid ärendets behandling.Annars kan jag inför framtiden rekommendera att inte skriva under boten direkt, utan be om att få tänka på saken, eftersom du alltid kan skriva under en bot i efterhand.Återkom gärna vid ytterligare funderingar!Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Rattfylleri utan körkort

2019-06-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad händer om man inte har körkort och får drograttfylla och rattfylleri
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Olika former av brott i trafiken behandlas i lag om straff för vissa trafikbrott - trafikbrottslagen (TBL).Att köra utan körkortDet är olagligt att köra utan körkort i sig. Om man avsiktligen kör ett fordon som kräver körkort utan att ha tillräckliga kvalifikationer för att få köra fordonet kan man dömas för olovlig körning. Normalt döms man då till böter. Det finns dock risk att brottet ses som grovt med tanke på att du också intagit alkohol och narkotika i samband med körningen. I så fall riskerar du att dömas till fängelse i upp till sex månader, 3 § TBL.Drograttfylla och rattfylleriOm du kör ett motordrivet fordon efter att du har druckit alkohol och det under eller efter färden visar sig att du har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften kan du dömas för rattfylleri. Detsamma gäller om du har intagit narkotika i sådan mängd att det finns kvar narkotiskt ämne i blodet under eller efter färden. Straffet är då antingen böter eller fängelse upp till sex månader, 4 § TBL. Du kan även dömas för rattfylleri om det kan antas att du inte har kunnat framföra fordonet på ett betryggande sätt på grund av intag av alkohol.Beroende på vilken alkoholkoncentration som kan uppmätas hos dig riskerar du att dömas för grovt rattfylleri. Då kan det bli aktuellt med fängelsestraff i upp till två år. Gränsen för att alkoholkoncentrationen ska leda till att brottet anses vara grovt är antingen mins 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften. Man beaktar även om du i övrigt har varit avsevärt påverkad av alkohol eller andra medel och om ditt sätt att framföra fordringen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten, 4 a § TBL.Återkallande av körkortDu kan även vänta dig att ditt körkort kan komma att återkallas på grund av rattfylleri, 5 kap. 3 § Körkortslagen. Vanligen sätts en spärrtid och under denna spärrtid får ett nytt körkort inte utfärdas. Normalt är spärrtiden minst en månad och högst tre år. Skulle det vara så att du döms för grovt rattfylleri är spärrtiden för körkortet dock minst ett år, 5 kap. 6 § Körkortslagen.Trafikbrott är med andra ord något som man ser väldigt allvarligt på. För din egen och andras säkerhet, ta det försiktigt i trafiken och kör aldrig under påverkan av alkohol eller narkotika.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vad blir straffet om man kör bil med lite narkotika i kroppen?

2019-06-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej igår hade polisen stannat min man som var på väg till jobbet med bilen. Tydligen hade han kört lite vingligt så att polisen stannade honom. Han var inte påverkad av någon drog utan endast trött. Polisen blev då misstänkt av droger eftersom han hade "dåsiga" ögon som de påstod. Då tar de honom till stationen och han måste göra både urin och blod prov, trots att hans register är helt rent. Det jag undrar är vad som händer ifall det påvisas THC i hans kropp, även om det är en liten mängd?Är det inget konstigt i hur de har behandlat honom och vad kommer han få som böter ifall att det visar positivt. Hur länge kommer hans körkort att vara indraget? Eftersom han jobbar inom transportbranchen.Tacksam för svar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din man har spår av THC i kroppen kan han dömas för ringa narkotikabrott och drograttfylla (2 § narkotikastrafflagen, 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Normalstraffet för att framföra ett fordon och samtidigt ha spår av narkotika i kroppen är 50 dagsböter (Strafföreläggande i bötesmål, Åklagarmyndigheten). Det tas inte hänsyn till hur stor mängd narkotika som finns i kroppen, även en liten mängd innebär ett brott.Körkortet återkallas inte av polisen, utan eventuell återkallelse sker av Transportstyrelsen. Exakt hur länge körkortet återkallas kan tyvärr inte ges besked om då det sker en bedömning i varje enskilt fall. Innan körkortet återkallas kommer din man att få möjlighet att yttra sig. Min rekommendation är att han i yttrandet förklarar, och bifogar intyg från arbetsgivare, att han behöver körkortet i anställningen. Det kan eventuellt påverka så återkallelsen inte blir lika lång.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan påföljden bli om man kör bil trots återkallat körkort?

2019-06-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan. Min expartner lever men en man som fått sitt körkort återkallat på grund av att han dömdes till grovt rattfylleri. Han har fortfarande inte fått tillbaka det. Trots det köra han bil, bland annat med min 7 åriga dotter. Jag har sett själv att han kört. Vad är påföljden för detta?
Amanda Keith |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha körkort gör sig skyldig till olovlig körning. Detta regleras i 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och påföljden är böter. Om personen ifråga tidigare har haft körkort som blivit indraget eller om det sker vanemässigt kan påföljden dock bli fängelse upp till 6 månader.Med vänlig hälsning,

Hur mycket bevis krävs för att polis skall kunna bötfälla och omhänderta körkort?

2019-06-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.jag blev stoppad för fortkörning av en civilpolis. De påstod att jag åkte 130 på en 70 väg. När jag frågade om de hade filmat det men det sa nej. Jag fick böter på 4000kr plus att körkortet blev omhändertagen och ska tas upp av transportstyrelsen. Min fråga är då, kan poliser böta en och dra in körkortet om de inte visar några bevis så som film eller liknande. Polis bilen var långt bakom mig ca 200 meter.Tack för eran tid.
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer i mitt svar att utgå ifrån att polisen har utfärdat en s.k ordningsbot som du sedan godkänt. Jag kommer också att utgå ifrån att polisen på plats omhändertagit ditt körkort. Polisen kan utfärda en ordningsbot även utan "filmbevis" eller dyliktRegler om ordningsböter finns i rättegångsbalken (hädanefter RB). I 48 kap 3 § andra stycket RB föreskrivs att ett godkänt föreläggande om ordningsbot, gäller som lagakraftvunnen dom. I 48 kap 13 § RB föreskrivs vidare att en polisman får förelägga om ordningsbot, för brott som inte har mer än penningböter i straffskalan. Hastighetsöverträdelse med motordrivet fordon, är ett utmärkt exempel på ett sådant brott för vilket i regel (såvida överträdelsen inte i det enskilda fallet utgör vårdslöshet i trafik eller dylikt) bara penningböter kan komma ifråga.I 48 kap 15 § RB finns dock ett viktigt undantag - en ordningsbot får aldrig utfärdas, om den misstänkte förnekar gärningen. Regeln i 15 §, skall dock inte förstås som att den misstänkte måste erkänna gärningen. Det räcker i det enskilda fallet att polismannen, utifrån sin egen observation och den misstänktes berättelse, anser att en ordningsbot bör utfärdas. Med tanke på att föreläggandet om ordningsbot utfärdades i ditt fall, antar jag att du inte förnekade gärningen - det krävs därefter inte någon specifik typ av bevisning från polisens sida för själva utfärdandet, utan det räcker att den utfärdande polisen anser att det utifrån förefintliga iakttagelser och bevisning anser att det finns skäl att utfärda en ordningsbot. Dessutom krävs enligt 48 kap 16 § RB att den misstänkte godkänner föreläggandet; det är alltså inte möjligt för polisen att utan den misstänktes godkännande med rättslig verkan utfärda en ordningsbot. Sammanfattningsvis har polisen rätt att utfärda en ordningsbot även utan "filmbevis". Däremot krävs för att ordningsboten skall få verkan att den misstänkte (i detta fallet du) godkänner föreläggandet. Jag vet inte vad som har hänt i ditt fall, men som sagt är det omöjligt för polisen att ge någon en ordningsbot utan att den misstänkte godkänner föreläggandet. Polisen kan också på plats omhänderta körkort, om det finns sannolika skäl för att körkortet återkallasRegler om körkort finns i körkortslagen (hädanefter KL). 5 kap 7 § första stycket fjärde punkten KL ger polisen möjlighet att omhänderta ett körkort, om körkortet på sannolika skäl kommer att återkallas jämte 5 kap 3 § första eller fjärde punkten KL. 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten KL, stadgar att ett körkort skall återkallas, ifall körkorthavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Du har i förekommande fall, såsom jag förstår dig, godkänt en ordningsbot vars innehåll går ut på att du kört 60 kilometer för fort på en 70-väg. En sådan hög hastighetsöverträdelse är typiskt sett mer än tillräcklig för att Transportstyrelsen skall återkalla ett körkort. Det fanns alltså vid polisens omhändertagande sannolika skäl för att anta att ditt körkort skulle återkallas. Polisen hade med andra ord rätt att omhänderta ditt körkort.SammanfattningAv redovisningen ovan framgår att polisen hade rätt att utfärda en ordningsbot, fastän de inte hade "filmbevis" eller dylikt. För att utfärda en ordningsbot, räcker det med att den enskilde polisen mot bakgrund av alla omständigheter anser att det finns anledning att göra det. Vidare har du, såsom jag måste förstå dig, godkänt en ordningsbot som går ut på att du kört 60 kilometer för fort. Detta är en trafiköverträdelse som typiskt sett är tillräcklig för att återkalla ett körkort. Eftersom polisen har rätt att omhänderta ett körkort, om det finns sannolika skäl för att det kommer att återkallas, hade polisen följaktligen fog för att omhänderta ditt körkort.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig får du gärna ställa fler frågor likt den du just ställt.Lyckönskningar och hälsningar,

Får jag som privatperson filma från min bil andra fordon och förare i trafiken?

2019-06-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! får jag som privatperson filma från min bil andra fordon och förare i trafiken!?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att man får filma vad som helst och vem som helst på allmän plats, så länge det inte ofredar någon. Med ofreda menas att man exempelvis trycker upp kameran i någons ansikte och filmar på ett kränkande eller hänsynsöst sätt, se 4 kap 7 § brottsbalken.Det finns däremot vissa undantag i rättigheten att filma på allmän plats. Det gäller bl.a. mot fotografering av skyddsobjekt som är förenat med ett särskilt förbud mot avbildning, se 2 kap 7 § andra stycket skyddslagen. Skyddsobjekt kan vara byggnader, anläggningar, områden och objekt.Sammanfattningsvis bedömer jag i ditt fall att det är tillåtet att filma från min bil andra fordon och förare i trafiken. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det är olagligt att hålla på med mobilen medan du kör och du kan riskera böter för det. Men om du sitter i bilen som passagerare eller om bilen är still får du såklart hålla på med mobilen.Önskar dig en fin midsommar!Med vänlig hälsning,

Olika datum på bot och inbetalningskort gällande fortkörningsböter

2019-06-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Fått fortkörningsböter och godkänt den men där e olika utfärdande datum på inbetalningskortet och boten
Natasha Fathifard |Hej och välkommen med din fråga till Lawline!Jag förstår att det är lite förvirrande.Det som gäller är att boten ska betalas inom 30 dagar från utfärdandet, vilket borde vara det datumet som står på själva boten. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Vad är straffet för grovt rattfylleri?

2019-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har tyvärr ertappats med att köra med alkohol i blodet från dagen innan. Blåste 0,83 och man tog körkortet på plats. Jag är såklart fruktansvärt ångerfull. Jag har en ordnad familjesituation och jag jobbar som sjuksköterska 100% arbetstid. Behöver såklart min bil då jag jobbar inom bemanningsverksamhet. Jag är så rädd att jag ska hamna i fängelse el liknande. Tidigare ostraffad.Men vad kan man tänka sig att jag får för straff? Jag blir 31 år i år. Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline!Straffbarhetsgränsen för rattfylleri är 0,10 mg/l utandningsluft eller 0,2 promille i blod, beroende på om personen i fråga har lämnat utandningsprov eller blodprov. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 mg/l eller 1,0 promille. Vid grovt rattfylleri riskerar man fängelse upp till två år och då ingår inte böter i straffskalan. Vanligtvis med 0.50 - 0.99 promille i blodet så blir körkortet återkallat i 12 månader.Du nämner att du blåst 0,83 mg/l, vilket innebär att grovt rattfylleri blir aktuellt i ditt fall.Vid en bedömning av val av påföljd ska en helhetsbedömning göras genom att ta hänsyn till dessa rekvisit i 4 a § Trafikbrottslagen (TBL):1) Om alkoholhalten i kroppen har legat på 1.0 promille och 0.50 mg/l i utandningsluften.2) Om du kan anses ha varit avsevärt påverkad av alkoholen och/ eller av andra narkotikaklassade medel.3) Om körningen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.Grovt rattfylleri är en typ av brott där det föreligger en presumtion att påföljden ska bestämmas till fängelse, se 30 kap. 4 § 2 st. brottsbalken. För att denna presumtion ska brytas krävs att det föreligger särskilda skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till att skyddstillsyn eller villkorlig dom förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter, kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till frihetsstraff.Omständigheter som kan utgöra skäl för en sådan påföljd är framför allt att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft har varit förhållandevis låg och att körningen har skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara. Vid bedömningen av valet av påföljd ska domstolen också beakta om det finns omständigheter hänförliga till den enskildes förhållanden och inte till brottsligheten som talar mot ett frihetsstraff. Att gärningsmannen haft en mycket hög alkoholhalt eller att brottet annars inneburit risker för trafiksäkerheten är faktorer som domstolen anser stärker presumtionen för att fängelse ska utdömas. I tidigare fall, se NJA 2002 s. 653, diskuteras att straffvärdet för grovt rattfylleri av normalgraden är en månads fängelse om presumtionen skulle vara stärkt.Sammanfattningsvis har jag inte all information jag behöver för att avgöra vilket straff du får, men fängelse kan vara ett straff du riskerar om du t.ex. varit stor fara för trafiksäkerheten och varit straffad tidigare. Om du inte varit någon fara för trafiksäkerheten skulle jag tro att du blir dömd till skyddstillsyn eller villkorlig dom+samhällstjänst, i och med att du nämner att du tidigare varit ostraffad och är ångerfull över ditt beteende.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!Jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,