FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott12/05/2023

Vad gäller vid tillåtande av bilkörning hos en person som saknar körkort?

Hej min man som inte har körkort har lånat och körde bilen för att tvätta utan min samvete. Han säger ingenting vad som hände och jag fick brev från polisen som står att min bil har varit med trafikbrott och smitning. När jag jag visar min man säger han att han körde på nån som cyklar med ingenting hände på personen och sen han körde bilen därifrån utan att lämna sin information. Jag vet inte vad jag ska göra nu eller skriva på brevet som jag fick från polisen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB) och lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL). Din ärendebeskrivning är dock ganska kortfattad och därutöver saknas en uttrycklig fråga. Utifrån den information som finns tillgänglig i skrivande stund kan nedan skrivelse därför inte bli någonting annat än rätt så generell.


I 3 § 1 st. TBL sägs att om någon uppsåtligen (avsiktligen) för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, döms för olovlig körning till böter. Har han eller hon tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det annars att anse som grovt, kan fängelse i högst sex månaderutdömas.


Baserat på det lilla jag vet kan sägas att din make sannolikt har gjort sig skyldig till brottet olovlig körning. Det finns ingenting som tyder på att han inte skulle ha varit medveten om sitt eget agerande. Enligt 1 kap. 2 § 1 st. BrB gäller nämligen att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Det måste alltså röra sig om ett medvetet handlande från gärningspersonens sida i syfte att uttryckligen begå brott och i det här fallet brottet olovlig körning. Detta innebär i klartext att din make som sagt måste ha befunnit sig i ett medvetet tillstånd, vilket han verkar ha gjort. Emellertid utesluter inte handlingar i överilning eller i affekt att uppsåt kan föreligga, men reflexmässiga sådana betraktas i regel aldrig som uppsåtliga. Oavsett vilket ska uppsåtet täcka samtliga rekvisit, alltså uppfylla samtliga krav/villkor, i det aktuella straffbudet och i det här fallet i bestämmelsen som reglerar brottet olovlig körning (se stycket ovan).


När det sedan gäller ditt eget ansvar kan följande vara värt att notera. I 3 § 3 st. TBL anges att om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet (vårdslöshet) såsom förare av körkortspliktigt fordon (vilket du är) anställer och brukar den som inte äger rätt att föra fordonet, eller i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan att denne är berättigad därtill (vilket din inte är då han saknar körkort) döms till böter. Huruvida det har rört sig om ett faktiskt tillåtande ifrån din sida är för mig omöjligt att veta. I lagkommentaren till TBL uttalas i mer allmänna ordalag att det för straffansvar är tillräckligt att den som tillåter den olovliga körningen är oaktsam (vårdslös, slarvig). Av praxis framgår dessutom att aktsamhetskravet sätts högt varför man som upplåtare alltid bör kontrollera att vederbörande innehar giltigt körkort. Enbart en förfrågan är i regel inte tillräcklig. Man bör helt enkelt begära att personen i fråga visar upp sitt körkort. Just detta är inte riktigt applicerbart på ditt ärende eftersom du känner den som har nyttjat din bil utan att själv ha körkort, vilket som bekant är din make.


Om det däremot förhåller sig på det viset att din makes handlande skedde helt bortom din vetskap går det att argumentera för att du inte har begått något brott. Det torde nämligen inte vara möjligt att göra sig skyldig till brott enbart genom underlåtenhet att förhindra någon som inte har körkort att föra ett fordon, se hovrättsfallet RH 23:83. Ett annat exempel från hovrättspraxis är RH 1988:87, vilket på ett bra sätt beskriver de faktorer som en domstol brukar ta hänsyn till i den här typen av mål. Men huruvida du ska skriva på det papper som har kommit från polisen kan jag dessvärre inte svara på eftersom jag inte känner till innehållet, vilket du säkert förstår.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.seoch du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av ditt skriftliga yttrande, andra svaromål och/eller andra skrivelser. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo