FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott22/05/2023

Körkortsingripande när urinprov visat positivt på cannabis

Kan det verkligen stämma att polisen får ta mitt körkort och kalla det narkotikabrott när urinprovet är positivt på cannabis fast jag får utskrivet sativex (cannabis olja)? Hade inte tagit det samma dag och ingen påverka på hur jag körde, polisen stoppade mig på grund av en trasig lykta och hade ingenting med min körning att göra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om polisen haft rätt att dra in ditt körkort på grund av att ett urinprov visat positivt för cannabis, som du lagligen haft i kroppen genom att få det utskrivet.


Frågor som gäller körkort regleras i körkortslagen (KörL),  lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och Europakonventionen (EKMR).


Körkortsingripande

Eftersom frågan gäller ett körkortsingripande blir körkortslagens (KörL) femte kapitel tillämplig i ditt fall. Ett körkortsingripande kan ske genom bland annat återkallelse av körkortet och om ett sådant ingripande sker på grund av en brottslig gärning, som i ditt fall narkotikabrott, måste ingripandet grunda sig i en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse, 5 kap. 1 § KörL. Du skriver inte om det finns ett godkänt strafföreläggande eller liknande, men jag kommer att anta att det finns ett godkänt strafföreläggande.


Återkallelse av körkort

Av 5 kap. 3 § KörL framgår de situationer då en återkallelse av ett körkort får ske. I ditt fall får 5 kap. 3 § punkt 1b KörL anses vara relevant. Här regleras den situation då körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Enligt denna bestämmelse, andra stycket, står det kortfattat att den som kört bil efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns kvar narkotika i blodet, döms för rattfylleri. Däremot framkommer det vidare av samma bestämmelse att det inte gäller om narkotikan intagits efter att en läkare skrivit ut det på recept. Detta förutsätter även att man inte är kraftigt påverkad av medicinen, vilket du inte verkar ha varit eftersom du inte heller intagit det samma dag. Enligt 4 § tredje stycket gäller även att man kan framföra fordonet på ett säkert sätt.


Att framföra fordonet på ett betryggande sätt

Du kanske undrar hur man ska veta om man är för påverkad för att kunna köra? Eftersom du inte intagit läkemedlet samma dag verkar det inte vara några bekymmer i ditt fall. Skulle det däremot finnas osäkerheter så är det bra att veta att det är ens eget ansvar att bedöma sin körförmåga.


Omhändertagande av körkort

I ditt fall skulle det även kunna röra sig om ett s.k. omhändertagande av körkort, vilket regleras i 5 kap. 7 § KörL. Av bestämmelsen följer situationer då ett körkort ska omhändertas, där första punkten skulle kunna bli relevant i ditt fall. Här gäller däremot vad som ovan sagts gällande återkallelse.


Detta gäller i ditt fall

För att ditt körkort ska bli indraget enligt vad poliserna i ditt fall kallat för narkotikabrott så krävs det att substansen (narkotikan) funnits i ditt blod under eller efter bilfärden. Av det du berättat framgår det inte att något blodprov tagits, utan endast att ett urinprov visat positivt, så redan där faller möjligheten att återkalla ditt körkort på den grunden.


Eftersom du dessutom fått läkemedlet utskrivet gäller undantaget i 4 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, förutsatt att du inte varit kraftigt påverkad av medicinen och att du kunnat framföra fordonet på rätt sätt.


Du nämner att poliserna inte stannat dig på grund av dålig körning utan på grund av att du haft en trasig lykta, vilket jag tolkar som en indikation på att de från början inte misstänkt att du varit narkotikapåverkad. Alltså tolkar jag det som att du kunnat framföra bilen på ett säkert sätt. Detta innebär alltså att ditt körkort inte ska bli indraget.


Vad kan du göra nu?

Jag tolkar det som att polisen har dragit in ditt körkort. Av 8 kap. 1 § KörL framgår vilka beslut som får överklagas. Här nämns inte 5 kap. 3 § KörL. I 8 kap. 2 § KörL så nämns att 5 kap. 7 § KörL till och med inte får överklagas.


Denna typ av överklagandeförbud eller att möjligheten att överklaga inte finns i svensk rätt kan strida mot Europakonventionen (EKMR) i vissa särskilda fall. Den artikel som blir relevant att bedöma är då art. 6 i EKMR som handlar om rätten till en rättvis rättegång. Följande står i art 6 EKMR:


”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.”


Grunden till att ditt körkort blivit indraget är att polisen har anklagat dig för narkotikabrott. Detta ger dig en grund till att få pröva din fråga i förvaltningsdomstol och överklaga återkallelsen av ditt körkort. I HFD 2018:46 så nekades en person till att få sin fråga prövad i förvaltningsdomstol på grund av ett överklagandeförbud, men fick enligt HD:s bedömning rätt att pröva frågan eftersom beslutet rörde en civil rättighet.


Vill du ha ytterligare hjälp i frågan eller försöka kräva tillbaka ditt körkort kan du boka tid med en av våra jurister på Lawline. Har du i övrigt någon kompletterande fråga kan du ställa ytterligare frågor.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Sara Jeftenic

Rådgivare

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”