Får grannen skotta snö på våra växter?

2015-08-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!När vår granne skottar sin uppfart kastar han över all snön i våra rabatter utan vårt godkännande!Vi har flera gånger bett honom att inte göra detta då våra växter inte mår bra av all extra snö och rabatten inte håller eftersom han dumpar på vår tomt! Men gång på gång fortsätter han med detta!Vi undrar om han får lov att göra såhär då det är vår tomt det gäller!?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Vad er granne gör kan ses som åverkan eller skadegörelse enligt 12 kap 1-2 §§ brottsbalken. För att ett agerande skall vara att betrakta som en skadegörelse skall en person förstöra eller skada egendom på ett sätt så att det kränker någon annans rätt till egendomen. I ert fall förstörs era växter vilket är en kränkning av er äganderätt till dem. Skadegörelse kan generera böter eller fängelse i högst ett år.Åverkan är en lindrigare variant av skadegörelse och är först och främst av intresse när det som förstörts är av ringa värde eller det rör sig om en obetydlig skada. Åverkan kan resultera i ett bötesstraff. Om det i ert fall rör sig om åverkan eller skadegörelse är svårt att avgöra men de faktorer som ska beaktas i bedömningen är bland annat i vilken omfattning rabatten förstörs samt rabattens ekonomiska värde. Något som även kan aktualiseras är ett skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen avseende den skada som åsamkats på växterna. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Störande grannar - ofredande och skadegörelse?

2015-07-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Grannens gäster spottar snus och kastar cigarettfimpar på min tomt, bl a i mina kaniners inhängnad. De spelar även ofta hög musik och står och och pratar högljutt i trädgården på kvällarna, så sent som klockan 24 på vardagar och 3-4 på helger, så att varken jag, min sambo eller mina barn får sova. Får de verkligen bete sig så här? De utsätter mina djur för direkt livsfara, mina barn skulle också kunna råka illa ut av snuset och fimparna och oljudet gör att vi inte får sova, vilket är ohållbart när man ska upp och arbeta dagen efter.
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!Störande beteende kan utgöra ofredande och att förstöra någons trädgård eller skada någons djur kan utgöra skadegörelse. Det krävs självklart att vissa rekvisit (förutsättningar/krav) är uppfyllda för att handlingarna ska klassas som någon av de nämnda brotten. Jag kommer nedan redogöra för var och en av dem.Gällande att förstöra i någons trädgård så skulle detta kunna räknas som skadegörelse. I 12 kap 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB) stadgas att den som förstör eller skadar fast eller lös egendom kan dömas för skadegörelse om skadan är "till men för annans rätt därtill". Det innebär att om någon förstör Din trädgård på sådant sätt att den förändras och det är till men för dig så kan det alltså utgöra skadegörelse. Menet behöver inte vara ekonomisk skada utan inkluderar även estetiskt värde. Skadan får dock inte vara allt för obetydlig utan en viss grad av allvar krävs. Är dessa förutsättningar uppfyllda kan det alltså räknas som skadegörelse. Är förutsättningarna för skadegörelsebrottet uppfyllda men anses brottet vara ringa med hänsyn till skadans obetydlighet och andra omständigheter så ska personen dömas för åverkan istället för skadegörelse, 12 kap 2 § BrB. För att dömas till ansvar krävs uppsåt. Dock behöver inte ett skadesyfte ha förelegat.Att skada djur kan också bedömas som skadegörelse då djur räknas som lös egendom i "lagens mening". Skulle Dina kaniner skadas av fimparna eller snuset och är ovan nämnda förutsättningar uppfyllda så kan detta vara att bedöma som skadegörelse.Gällande störningarna sent på kvällarna och nätterna så kan detta utgöra ofredande. I 4 kap 7 § BrB stadgas att "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan...". Man kan alltså genom "oljud" och "annat hänsynslöst beteende" ofreda någon.För att sammanfatta så kan alltså Dina grannars gästers handlingar utgöra brott om handlingarna bedöms som tillräckligt allvarliga och om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda. Straffet som kan följa på brotten är böter eller fängelse i högst ett år för ofredande, böter eller fängelse i högst ett år för skadegörelse och böter för åverkan.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan den som tillhandahåller ett förvaringsutrymme mot betalning förstöra egendomen som förvaras där om inte avgiften betalas i tid?

2015-05-27 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Styrelsen har slängt mina cyklar. Är det tillåtet/lagligt?Jag har en andelsvecka, vecka 21 i en bostadsrättsförening betående av 6 huslängor med smålägenheter för sommarboende,. En andel består av en specifik lägenhet och vecka. Jag har varit där varje år i 29 år. Under denna tid har man kunnat ställa sin cykel under huslängorna för vinterförvaring. År 2013 beslutade styrelsen att förvaringen skulle kosta 100,-/år. Detta meddelades i föreningens informationsblad som finns tillgänglig på föreningens hemsida. Dessutom fanns en lapp i receptionen. Jag betalade 100,- /cykel och fick en platt nyckelring där namn, lägenhetsnummer och veckonummer skrevs in och fästes på cyklarna.Ingen information har funnits om detta efteråt, varken i receptionen eller i eller på hemsidan. När jag i förra veckan, vecka 21 kom dit var mina cyklar och många andra borta, Kättinglåset låg kvar, uppsågat. Det visade sej att styrelsen slängt alla cyklar som inte var märkta med förra årets märklapp. Den bestod inte av en nyckelring där namn, etc noterades utan istället av en färgad klisterlapp med för gällande år specifik färg.På förrådsdörren sitter nu en (inaktuell) lapp, ( ej märkt av ett års väder..) som säjer att 100,-/ skall betalas för vintern 2014/2015.Mina cyklar kunde definitivt inte uppfattas som skräp och var märkta med namn, lgh och -veckonummer. En av dem var en unik, specialbyggd tandemcykel. Är det möjligt att styrelsen har rätt att göra så?
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på vad som var avtalat mellan dig och föreningen, det vill säga vilka villkor som gällde för förvaringen av cyklarna. Om det var avtalat att styrelsen hade rätt att slänga cyklarna om avgiften inte betalades är det möjligt att de hade rätt att göra det. I annat fall kan den som har sågat upp låsen och slängt cyklarna ha gjort sig skyldig till brott.Att inte betala en avgift i rätt tid medför inte någon allmän rätt för den som tillhandahåller ett förvaringsutrymme att förstöra den egendom som förvaras där. Det enda som händer om avgiften inte betalas är att den som hyr förvaringsutrymmet får en skuld till den som tillhandahåller förvaringsutrymmet. För att ha rätt att förstöra egendomen krävs det att parterna har avtalat om saken.Att skada eller förstöra annans egendom betraktas som skadegörelse (se 12 kap. 1 § brottsbalken) och att ta någons saker utan att ha uppsåt att behålla dem kan utgöra egenmäktigt förfarande (se 8 kap. 8 § brottsbalken).Den som gjorde detta har dessutom uppsåtligen vållat en sakskada (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)) och kan därför bli skadeståndsskyldig med ett belopp motsvarande sakens värde m.m. (se 5 kap. 7 § skadeståndslagen).Utifrån det du har berättat låter det som att styrelsen har gjort fel, förutsatt att det inte framgår av villkoren för uthyrningen att de hade rätt att slänga cyklarna.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor! Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10-16).Med vänlig hälsning

Skadegörelse förutsätter uppsåt

2015-04-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var ute och kastade boll i trädgården med min hund och råkade tyvärr träffa grannens fönster, kan jag dömas för skadegörelse?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga.Skadegörelse regleras i 12:1 BrB. Där anges att "den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse." För att dömas för skadegörelse krävs det dock att skadan har orsakats uppsåtligen.Utifrån din beskrivning låter det snarare som att det rörde sig om en olyckshändelse, i ett sådant fall behöver du inte oroa dig för att bli åtalad för skadegörelse. Däremot kommer skadeståndslagens regler gälla. I 2:1 anges där att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." Du är således skyldig att ersätta det fönster som du har skadat.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Skada på polishund. Skadegörelse eller våld mot tjänsteman?

2015-08-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Läser på facebook polisens inlägg om hur deras polishund skadats av en person som försökt ta sig undan polisen. De skriver något i stil med att de önskar att händelsen skulle gå under "våld mot tjänsteman" istället för "skadegörelse på annans egendom". Maxstraff för båda utläser jag dock till 4 år, så nu undrar jag hur man dömer detta egentligen. Borde det inte kunna bli samma straff oavsett vad brottet kallas? Eller skulle hundarna tjäna på att vara tjänstemän istället? Tack på förhand för svar!
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Maxstraffet för våld mot tjänsteman är precis som du säger 4 år. Däremot är det grov skadegörelse som har maxstraff 4 år och alltså inte skadegörelse av normalgraden som istället har ett maxstraff på 1 år.I juridisk mening är en hund att anses som en egendom, vilket innebär att om någon skadar annans hund är det att anses som skadegörelse.Det betyder att om en gärningsman som skadar en polishund i dagsläget ska kunna dömas till en påföljd strängare än 1 år krävs det att skadegörelsen ska anses vara grov. För att en skadegörelse ska anses ha nått upp till nivån grov krävs en hel del. Exempelvis att skadan lett till att en människas liv eller hälsa är i fara eller att skadan är av stor ekonomisk betydelse. Det betyder i sin tur att det är svårt att fälla en gärningsman för grov skadegörelse om den skadande egendomen är en hund eftersom den ekonomiska skadan inte är av stor betydelse (även om den emotionella givetvis är det), vilket leder till att det oftast är fråga om en skadegörelse av normalgraden som har 1 års fängelse som maxstraff.Med ovan nämnda resonemang om grov skadegörelse vill jag ha sagt att om en hund blir skadad och det då istället rubriceras som våld mot tjänsteman finns det större möjlighet att döma till en strängare påföljd eftersom våld mot tjänsteman har maxstraff på 4 år i fängelse.SlutsatsEn skadegörande handling mot en hund rubriceras oftast som skadegörelse av normalgraden där maxstraffet är 1 år i fängelse. Om skador mot polishundar istället skulle rubriceras som våld mot tjänsteman finns större möjlighet att döma gärningsman till strängare påföljd.Om det är något som är oklart eller om du har någon följdfråga, tveka inte att fråga!

Fick grannen hugga ner björkarna?

2015-07-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Vår granne har utan att fråga oss fällt sex stycken stora björkar som står i tomtgräns och som bildar en alle. Björkarna har stått där i minst 70 år, men var helt friska. Tomtgränsen är fastställ av lantmäteri. Grannen har dessutom tagit hand om alla kubikmeter ved som björkarna innehöll. Han hävdade att det var hans björkar.Hur ska vi gå vidare och vilket straff -skadestånd kan vi förvänta oss att få av grannen?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga är det avgörande att veta om träden stod på er sida av tomtgränsen, eller på grannens. Man får fälla träd på egen tomt under förutsättning att inte annat framgår av detaljplan eller liknande. Står träden precis mitt på tomtgränsen får grannen inte ta bort träden utan överenskommelse med er, eftersom det då inte är deras egna träd. Frågan är då hur stor del av träden som stod på er sida. Stod träden på er sida av tomtgränsen har grannen inte rätt att fälla dem. Om man fäller träd på någon annans mark kan brotten åverkan, skadegörelse och grov skadegörelse aktualiseras. Du hittar dem i Brottsbalkens 12e kapitel 1-3 §§. Ni kan då också kräva skadestånd enligt skadeståndslagen. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Skadegörelse under berusning samt belastningsregistret

2015-04-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag råkade ut för en incident föregående vecka, där jag efter en utgång på onsdagskvällen blev för berusad, svartnade för ögonen och jag har inget minne av det som inträffade. Dagen efter att jag suttit i arresten så får jag reda på att jag krossat en ruta (till ytterdörren) till den byggnad som vi har lägenheten i. Utöver detta så var det inget annat som gick sönder och det jag undrar över är vilka påföljder detta kan leda till gällande mitt brottsregister/straffregister i from av prickar och så vidare? Dessutom undrar jag hur länge sådana här brott står kvar i registret?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att slå sönder en ruta till men för annan är att se som skadegörelse, se 12 kap. 1 § brottsbalken.Huvudregeln vid brott är att det krävs uppsåt till gärningen, 1 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K1P2S1). Det här innebär att du när du slog sönder rutan hade avsikt att slå sönder rutan. Att du var berusad innebär inte ansvarsfrihet utan om du slog sönder rutan med avsikt när du var berusad även fast du inte hade gjort det nykter bedöms det ändå som skadegörelse, 1 kap. 2 § 2 st brottsbalken stadgas angående brott begånget under självförvållat rus.Straffskalan för normalgraden av skadegörelse är böter eller fängelse i ett år. Det är svårt för mig att säga vad ditt straff skulle bli vid eventuell dom eftersom domstolen gör en helhetsbedömning kring försvårande och förmildrande omständigheter. Troligtvis hade påföljden blivit böter. Påföljden avgör hur länge brottet finns kvar i belastningsregistret. En anmärkning i belastningsregistret när påföljden varit böter är 5 år, 17 § 9 punkten lag om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620#P17S1).Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Medverkan till skadegörelse och sakskada

2015-04-27 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej en kompis 1 kasta en kompis2 fotboll på mig så att jag råkade slå till min mobil. Jag tycker att båda har lika stort ansvar efter kompis1 fick tillåtelse att använda kompis 2 fotboll hur är det igentligen vem kan stå till svars?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Att ha sönder någons mobil är straffbart som skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken) och kan också resultera i skadestånd för sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.I den aktuella situationen är det i första hand kompis 1 som kan hållas ansvarig. Det är möjligt att även ställa kompis 2 till svars, men det är betydligt svårare. När det gäller skadegörelsebrottet måste åklagaren bevisa att kompis 2 genom sin handling främjade handlingen och att han förstod eller borde ha förstått att kompis 1 skulle ha sönder mobilen (se 23 kap. 4 § brottsbalken). Det är vidare möjligt att rikta ett skadeståndsanspråk mot kompis 2, men även då krävs att det kan bevisas att kompis 2 förstod eller borde ha förstått att det fanns en tillräckligt stor risk att handlingen att överlämna bollen skulle leda till mobilskadan.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,