Skadegörelse under berusning samt belastningsregistret

2015-04-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag råkade ut för en incident föregående vecka, där jag efter en utgång på onsdagskvällen blev för berusad, svartnade för ögonen och jag har inget minne av det som inträffade. Dagen efter att jag suttit i arresten så får jag reda på att jag krossat en ruta (till ytterdörren) till den byggnad som vi har lägenheten i. Utöver detta så var det inget annat som gick sönder och det jag undrar över är vilka påföljder detta kan leda till gällande mitt brottsregister/straffregister i from av prickar och så vidare? Dessutom undrar jag hur länge sådana här brott står kvar i registret?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att slå sönder en ruta till men för annan är att se som skadegörelse, se 12 kap. 1 § brottsbalken.Huvudregeln vid brott är att det krävs uppsåt till gärningen, 1 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K1P2S1). Det här innebär att du när du slog sönder rutan hade avsikt att slå sönder rutan. Att du var berusad innebär inte ansvarsfrihet utan om du slog sönder rutan med avsikt när du var berusad även fast du inte hade gjort det nykter bedöms det ändå som skadegörelse, 1 kap. 2 § 2 st brottsbalken stadgas angående brott begånget under självförvållat rus.Straffskalan för normalgraden av skadegörelse är böter eller fängelse i ett år. Det är svårt för mig att säga vad ditt straff skulle bli vid eventuell dom eftersom domstolen gör en helhetsbedömning kring försvårande och förmildrande omständigheter. Troligtvis hade påföljden blivit böter. Påföljden avgör hur länge brottet finns kvar i belastningsregistret. En anmärkning i belastningsregistret när påföljden varit böter är 5 år, 17 § 9 punkten lag om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620#P17S1).Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Medverkan till skadegörelse och sakskada

2015-04-27 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej en kompis 1 kasta en kompis2 fotboll på mig så att jag råkade slå till min mobil. Jag tycker att båda har lika stort ansvar efter kompis1 fick tillåtelse att använda kompis 2 fotboll hur är det igentligen vem kan stå till svars?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Att ha sönder någons mobil är straffbart som skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken) och kan också resultera i skadestånd för sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.I den aktuella situationen är det i första hand kompis 1 som kan hållas ansvarig. Det är möjligt att även ställa kompis 2 till svars, men det är betydligt svårare. När det gäller skadegörelsebrottet måste åklagaren bevisa att kompis 2 genom sin handling främjade handlingen och att han förstod eller borde ha förstått att kompis 1 skulle ha sönder mobilen (se 23 kap. 4 § brottsbalken). Det är vidare möjligt att rikta ett skadeståndsanspråk mot kompis 2, men även då krävs att det kan bevisas att kompis 2 förstod eller borde ha förstått att det fanns en tillräckligt stor risk att handlingen att överlämna bollen skulle leda till mobilskadan.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Preskriptionstid för skadegörelse

2014-12-13 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var målsägande i ett ärende gällande misshandel,våldtäkt och olaga hot för 2 år sedan i december, detta lades ner efter ca 2 veckor, men i samband med att jag blev förhörd om det, så delgav polisen mig misstanke om skadegörelse vid ett annat tillfälle vid april det året, alltså 2 år och 8 månader sedan. Det handlar om en sönderslagen dörr som jag var oskyldig till. Jag var även misstänkt för misshandel men det blev inget av det för personen det gällde ville inte medverka. Nu undrar jag hur lång tid åklagaren har på sig att väcka åtal? Det är väldigt jobbigt att gå runt och tänka på detta och inte veta vad som händer.. Och nu har jag levt nykter/drogfri i 2 år och är dessutom gravid så jag är orolig att detta ska leda till något.. Har bara narkotikabrott på mig sedan tidigare, eget bruk.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga! Som jag förstår det undrar du när åklagaren senast kan väcka åtal mot dig angående skadegörelsen som skedde för 2 år och 8 månader sen.Enligt 12 kap. 1 § BrB kan skadegörelse följas av högst ett års fängelse. Det innebär att brottet preskriberas efter 2 år, från den dag brottet begicks (35 kap. 1 & 4 §§). Som jag förstår det har du varken häktats eller delgivits åtal för brottet. Du kan därför inte längre bli dömd för skadegörelsen då preskriptionstiden är 2 år. 

Påföljd - Skadegörelse

2014-09-18 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit kallad till tingsrätt pga skadegörelsebrott. Slog sönder en glasruta när jag var extremt berusad, har inget minne av händelsen och var enligt polisens bedömning för berusad för att kunna lämna ett vittnesmål. Jag har nu ca 1 år senare fått komma till förhör där jag erkänt att jag krossat glasrutan. Reparationen av rutan kostade 3700 kr. Tingsrätten har bedömt att jag ej behöver en försvarare. Vad kommer följderna bli pga detta? Vad har jag att vänta mig i tingsrätten.
Henrik Holmén |Hej! Med den här informationen, som lämnar en del övriga att önska, är det svårt att fastställa en korrekt påföljd. Dock kan jag dra vissa generella slutsatser. Du står troligen åtalad för skadegörelse. I 12 kap. 1 § brottsbalken framkommer det att den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Eftersom jag inte vet om du är tidigare dömd, din ålder eller andra relevanta omständigheter kan jag inte ge något specifikt besked. Om vi utgår från att du inte dömts tidigare för något brott och är över 21 år döms du troligen till böter samt skadestånd. Bötesbeloppet beror på din ekonomiska situation och skadeståndsbeloppet blir troligen kostnaden för fönsterreparationen om 3 700 kr. Om du döms får du mer än gärna meddela vilken påföljd det blev. Kommentera i sådana fall här nedanför, i kommentarsfältet. Lycka till! 

Skadegörelse förutsätter uppsåt

2015-04-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var ute och kastade boll i trädgården med min hund och råkade tyvärr träffa grannens fönster, kan jag dömas för skadegörelse?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga.Skadegörelse regleras i 12:1 BrB. Där anges att "den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse." För att dömas för skadegörelse krävs det dock att skadan har orsakats uppsåtligen.Utifrån din beskrivning låter det snarare som att det rörde sig om en olyckshändelse, i ett sådant fall behöver du inte oroa dig för att bli åtalad för skadegörelse. Däremot kommer skadeståndslagens regler gälla. I 2:1 anges där att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." Du är således skyldig att ersätta det fönster som du har skadat.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Skyldighet att anmäla pågående brott

2015-03-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej en liten fråga en kompis till mig hade kniv på sig o gick o rispade bilar vad ska man göra då om man ser det.
Felicia Idbrant |Hej!Det brott din kompis skulle kunna göra sig skyldig till genom att rispa bilar med en kniv är skadegörelse, se BrB 12:1. I Sverige har vi ingen lagstadgad skyldighet att själv ingripa eller angripa ett pågående brott, under förutsättning att man inte befinner sig i garantställning exempelvis som förälder. Det är således straffritt för dig att själv inte stoppa din kompis från att rispa på bilarna.I BrB 23:6 st 1 regleras däremot en skyldighet att anmäla eller avslöja brott som är å färde. Att ett brott är å färde innebär att det finns en skyldighet att anmäla brott som är under pågående, men som huvudregel ännu inte är fullbordat. Detta innebär att du inte skulle behöva avslöja din kompis om du fått reda på rispandet av bilarna i efterhand i och med att brottet då inte är å färde. I ditt fall är du på plats under brottet det vill säga att brottet är å färde, då har du en skyldighet att anmäla detta. En förutsättning för att krav på anmälan skall kunna ställas är att en sådan anmälan kan göras utan fara för anmälaren själv eller någon av dennes närmaste. Med vänliga hälsningar

Misstänkt för skadegörelse

2014-10-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och en vän är misstänkta för skadegörelse. På väg hem ifrån en fest då jag var väldigt onykter möttes vi upp av två polisbilar som säger att vi är misstänkta för att ha slagit sönder bl.a. backspeglar på ett flertal bilar på vägen hem. Jag var som sagt väldigt onykter och kan inte minnas att jag personligen har haft sönder någonting. Polisen säger att ett vittne såg oss göra detta men jag sa till polisen att jag inte minns, vilket är sant.Vad kan jag vänta mig av detta? 
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När polisen får kännedom om ett brott startas en utredning av brottet dvs. en förundersökning. Syftet med undersökningen är att genom till exempel förhör och undersökning av brottsplatsen ta reda på mer om brottet och vem som kan ha begått det. Förundersökningen sköts antingen av en åklagare eller av polisen själva, vem som har ansvaret beror på hur pass allvarligt brottet i fråga är. När förundersökningen är klar meddelas den som är misstänkt om det genom en så kallad slutdelgivning. Anser förundersökningsledaren att det finns tillräckliga bevis väcker han/hon åtal i domstol. Målet ska sedan avgöras i tingsrätten som är första instans för brottmål.Med andra ord kommer du att få reda på när förundersökningen är färdig och väcks ett åtal kommer du att få en kallelse om när du ska infinna dig i tingsrätten. Du måste skriva under en bekräftelse om att du har tagit emot kallelsen och skicka in den till domstolen. Du kan bli skyldig att betala vite, bli hämtad av polisen eller till och med häktas om du inte kommer. Du kan dessutom få betala kostnader för andra som kommit till domstolen för att ta del av det aktuella målet. Det är med andra ord viktigt att du dyker upp i tid och på rätt plats.Vanligtvis hörs både den misstänkte och eventuella vittnen under rättegången så du får vara beredd på att du ska återberätta händelseförloppet så som du minns det. Domstolen kommer att göra en bevisvärdering vilket innebär att de kommer att väga de olika uppgifterna i rättegången mot varandra. Sådant som talar för att du inte slog sönder backspeglarna ställs mot sådant som talar för att du gjorde det. I Sverige är man ansvarig för sina handlingar även om man var berusad då man utförde dem så anses vittnenas berättelser trovärdiga är det troligt att du döms. Av 12 kapitlet 1 § Brottsbalken framgår att den som förstör eller skadar egendom döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Är det första gången du begår ett brott och är skötsam i övrigt är risken för att du döms till fängelse väldigt liten. Det finns en presumtion för att domstolarna i första hand ska döma till andra straff än fängelse. Det är snarare troligt att du döms till böter i kombination med till exempel samhällstjänst. Med tanke på att du var berusad vid tillfället är det möjligt att du, om du döms, åläggs att ta del av någon form av behandlingsprogram om domstolen anser att det finns en risk för att dina alkoholvanor kan leda till att du återfaller i brott.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Något om tillbörligt tvång

2014-07-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har kastat ägg i ett bilgarage upp i taket som sedan runnit ner på en bil. Bilägaren säger nu att det blivit skador på lacken och säger att jag skall betala eller att han anmäler mig för skadegörelse. Vad skall jag göra? Vad kan straffet bli och hur mycket kan han kräva av mig?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Vad tråkigt att ditt hyss lett till dessa komplikationer för dig. Nedan ska jag försöka klargöra vissa svar på dina frågor.Den gärning du begått utgör skadegörelse, men med tanke på att brottet enligt min snabba bedömning tycks vara ringa kommer du säkerligen dömas för åverkan, se BrB 12:1-2 §§. Det kan vara värt att nämna att den "utpressning" som bilägaren företar gentemot dig - dvs "betala eller så anmäler jag" är helt lagenlig. Detta följer av BrB 4:4 (tvånget räknas som inte som otillbörligt). Detta förutsätter att det ägaren vill att du ska betala är rimligt, dvs vad det kostar att få bilen reparerad. Det är också detta han kan kräva av dig.Det straff du riskerar är - förutsatt att brottet är att bedöma som åverkan - är böter. För att kunna göra en riktig påföljdsbestämning krävs dock information om din ålder, tidigare ev. brott m.m.