Preskriptionstid skadegörelse

2017-01-11 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om man är misstänkt för skadegörelse och flyttar utomlands i två år kommer det att preskriberats då?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst 1 år. Det innebär att brottet preskriberas efter 2 år räknat från den dag då brottet begicks (se här och här). För att preskriptionen ska avbrytas krävs att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet. Vanlig delgivning går till genom att handlingen skickas per post, telefax, e-post, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren. Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen och som bevis på att handlingen har mottagits ska mottagaren skriva under och skicka in ett delgivningskvitto till domstolen.Vänligen,

Fälla träd på annans tomt

2016-11-28 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har 4 stora gamla granar som står på vår tomt som grannen vill ta ner. Grannen sågade av grenar nertill ca 1m upp, runt om, även på vår sida för mer än 5 år sedan utan lov. Min pappa ( nu avliden) ägde då fastigheten. Han vågade inte göra något då pga. rädsla för grannen. Vi är nu 2 delägare och huset ska säljas så småningom. En gång svor grannen åt mig att granarna skulle bort. Det är allt. Nu har vi fått ett brev där han hotar att såga ner alla 4 granar och skicka räkningen till oss om inte vi sågar ner själva, säger även att han pratat med oss flera gånger vilket inte stämmer. Vi bor inte på fastigheten. Kan vi anmäla nersågningen i efterhand? Vad står vi i detta och hur gör vi? MVH MJ
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Er granne har varken rätt att såga ner era träd eller kräva att ni betalar fakturan för det. Det er granne har rätt att göra är att kapa rötter eller grenar som tränger in på hans tomt, detta framgår av jordabalken 3:2 (här). Notera att det endast gäller rötter och grenar och inte hela träd.Om er granne skulle fälla granarna utan er tillåtelse blir skadegörelsebrotten i brottsbalken 12 kap. aktuella. Den som förstör eller skadar fast egendom till men för annan begår brottet skadegörelse enligt brottsbalken 12:1 (här). Att träd är fast egendom framgår av jordabalken 2:1 (här). Om er granne skulle såga ner träden bör ni anmäla detta till polisen. Förberedelse till skadegörelse är inte olagligt så innan grannen sågat ner träden, eller åtminstone försökt så har han inte begått något brott. För det fall att grannen fäller era granar har ni även rätt till skadestånd för den skada ni lidit. Den som uppsåtligen orsakar en sakskada ska ersätta skadan enligt skadeståndslagen 2:1 (här).Med vänlig hälsning

Kapa träd, skadestånd och straffansvar

2016-11-14 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |hej jag jobbar med gatubelysning i Varberg och vi har problem med att det hänger grenar framför och runt om armaturerna så att inte ljust kommer fram detta är både på kommunens mark och privata tomter. Får jag som sköter belysningen ta bort dom grenarna som stör belysning så att ljust kommer dit det ska? Begår jag ett brott om jag rensar bort grenar utan att säga till den som äger trädet?Finns det nått som jag kan ha med mig och ge till trädägaren om hur han/hon ska rensa runt gatubelysingen?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att endast den som äger egendom (träden) har rätt att bestämma vad som ska göras med dem. Du som utomstående har således ingen rätt att på eget bevåg kapa grenar eller dylikt. Gör du detta kan bland annat straffansvar och skadeståndsansvar enligt 12:1 brottsbalken och 2:1 skadeståndslagen aktualiseras. Du bör därför ta kontakt med din arbetsgivare som kan se till att problemet blir löst på ett riktigt sätt. Du kan även ta kontakt med ägaren av träden för att undersöka om ni kan komma till en lösning så att båda blir nöjda.Hoppas svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Klättra upp i kran/torn på byggarbetsplats - skadegörelse och/eller olaga intrång?

2016-10-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag och min kompis undrar vad straffet skulle bli för att klättra upp i en kran/högt torn på en arbetsplats. Vi vill upp där för att ta professionella foton och videos. Har hört att det rör sig om böter men hur mycket då ingen skadegörelse tagit plats och allt är lämnat som det var när vi anlände? Vi är 19 år.
Carla Zachariasson |Hej! Tack för er fråga.Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år, och om brottet är mindre allvarligt enbart böter (12:1 och 12:2 brottsbalken). Om ni skulle genomföra er plan utan att någon skadegörelse sker så kan det inte bli fråga om skadegörelsebrott, då det förutsätter att egendom har skadats eller förstörts. Det är dock värt att påpeka att risken för att skada uppstår genom att klättra i kran/torn inte är obetydlig.Oavsett om skada sker eller inte så finns det risk att ni begår olaga intrång (4:6 st 2 brottsbalken), där straffet är böter. Den brottsliga handlingen består i att obehörigen intränga eller kvarstanna på kontor, fabrik, annan byggnad m.m. eller på annat dylikt ställe. Med uttrycket ”annat dylikt ställe” avses till exempel en inhägnad byggnadsplats. För straffansvar krävs dock att intrånget är obehörigt. Att obehörigen intränga kan vara att gå in på arbetsplatsen trots att det finns en förbudsskylt, att ta sig över ett fysiskt hinder eller om det på annat sätt framgår att man inte har lov att gå in. Att obehörigen kvarstanna kan bestå i att först ha lov att vara på platsen och sedan stanna kvar utan att ha lov (t.ex. när någon sagt att man inte får vara kvar längre).Med andra ord så finns det dels en risk att ni döms till böter om ni orsakar skada, dels en risk att ni döms till böter även om ni inte orsakar någon skada, om er vistelse på platsen är obehörig.Vad gäller själva bötessumman är det för lindrigare brott vanligast med dagsböter. Beloppet har två komponenter: Dels antalet dagsböter, som anger hur strängt domstolen sett på själva brottet, och dels storleken på varje dagsbot, som anpassas efter den dömdes ekonomiska situation. Lägsta beloppet per dag är 50 kr och det högsta är 1000 kr. Antalet dagar är minst 30 och högst 150 (25:2 brottsbalken). Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Fråga om det kan vara ett brott att kasta något på en annans fordon

2016-12-09 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag fyllde 15 för ett tag sedan och körde min traktor till skolan, alla uppskattar att jag kör traktorn och jag skjutsade några personer lite här och där. Sedan när jag var på väg till ICA med traktorn så går det en unge i 8an bredvid vägen som går på min skola. Jag kör förbi han och han kastar något på min traktor, jag blir så jävla förbannad på sånt men sket i att stanna och säga till han. Finns det någon lag på att man inte får kasta saker på andras fordon eller något liknande. Ska prata med han och vill då ta upp det med lagar så att han fattar.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Att kasta saker på till exempel någons fordon kan innebära att man begår brottet skadegörelse. MEN det krävs då att det förstörts eller skadats. Har egendomen bara skadats ytterst lite kallas brottet istället för åverkan. Är den som kastade under 15 år kommer det inte att utgå något straff oavsett vilket brott som begåtts. Personen är då inte straffmyndig och kan inte straffas. Men oavsett om det kan sägas utgöra ett brott eller inte så ska man såklart inte kasta saker på andra eller andras saker. Med vänliga hälsningar,

Skyldig att betala krossad ruta trots att man inte dömts för brott?

2016-11-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min 14 åriga son blev utsatt för strypning av busschaufför då han försökte hindra ett annat bråk på bussen. Han vart så förblindad av ilska att han kastade en sten i bussrutan då han tagit sig ur bussen. Vi har väntat på förhör men ärendet las ner då han var minderårig och han fick inte komma till tals varför han gjorde som han gjorde. Nu kommer faktura från bussbolaget på 22000kr, hur är det möjligt då ingen rättegång gjorts. Ska vi betala den å busschaufför stå utan skuld?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Anledning till att fakturan skickades av bussbolaget är att den avser en annan fråga än frågan om din son ska dömas för brott.Fakturan/skulden på 22 000 kr är en skadeståndsfråga och personer kan bli skadeståndsskyldiga även om de inte begått något brott. Detta framgår av 2:1 Skadeståndslagen som säger att "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan."Om ni inte anser att sonen har gjort sig skyldig till skadan på bussrutan, kan ni bestrida fakturan. Jag kan dock inte rekommendera det baserat endast på de uppgifter ni angivit (att han av ilska på grund av stryptaget kastat en sten i bussrutan). Det tyder nämligen på att han var fullt medveten om vad han gjorde och att kastandet av stenen skulle krossa rutan, vilket enligt lagen är att uppsåtligen vålla sakskada. Detta är självklart något som bedöms i varje enskilt fall av en domstol och det är upp till er om ni vill ta det till domstol. När det gäller busschaufförens ansvar för stryptaget ska en separat förundersökning och rättegång hållas för busschaufförens del (och är alltså inget som hade behandlats tillsammans med din sons förundersökning av hans eventuella brott). Anledningen till att så inte gjorts kan vara helt enkelt att polisen inte blivit informerad om att det hänt. Ni skulle kunna uppmärksamma polisen om detta genom att göra en polisanmälan.Hoppas du fick hjälp av råden! Du är välkommen att återkomma med fler frågor!Med vänliga hälsningar

Granne grävde upp min häck - brottsligt?

2016-11-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min nya granne sedan 1 oktober har utan samråd eller information till mig grävt upp och fraktat bort dels 15 m gemensam häck som stod på tomtgränsen dels forsythia mm två meter in på min tomt. Räknas detta som egenmäktigt förfarande? Som stöld? Som skadegörelse? Som olaga intrång? Båda våra hus är fritidshus utanför Ystad. Jag tänkte föreslå att jag varken anmäler eller begär skadestånd om grannen bekostar en 1,8 m hög mur längs den gemensamma tomtgränsen. Är det ett juridiskt korrekt förslag?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt har din granne gått in på din tomt och grävt bort häck, som denne har forslat bort och slängt. Häckar räckas som lös egendom. När någon förstör eller gräver upp häcken som i ditt fall räknas det som skadegörelse, 12:1 brottsbalken (BrB) alt. åverkan 12:2 BrB som är ett en mildare form av skadegörelse. För att det ska räknas som skadegörelse krävs inte att föremålet är i någon annans besittning. Din granne behöver inte själv ha för avsikt att använda eller besitta egendomen, vilket han inte verkar haft när han forslade bort häcken. Gränsdragningen mellan om det rör sig om skadegörelse eller åverkan baseras ofta på det värde som egendomen har. Då det rör sig om 15m häck i ditt fall, skulle jag hävda att s det rör sig om skadegörelse. Precis som du säger skulle det också kunna röra sig om egenmäktigt förfarande, 8:8 BrB. För egenmäktigt förfarande krävs att person olovligen tillgripit egendom (häck) utan att själv ha för avsikt att använda egendomen, (vilket du förklarar i frågan att han inte hade).Menet som du får utstå pga. det egenmäktiga förfarandet omfattar inte bara ekonomisk skada utan omfattar också affektionsvärde och estetiskt värde. Utöver det brottsliga så kan du även stämma din granne och kräva skadestånd för den skada du har lidit. Dels för den faktiska kostnaden av häcken, samt för det arbete som kan relateras till att plantera en ny. Vad gäller muren som du vill att din granne bekostar så skulle det kunna vara ett alternativ att lösa konflikten på istället för att du anmäler honom och kräver skadestånd för skadan som har uppstått. Det är alltid att föredra att komma överens och mötas halvvägs, för att slippa dra ärendet till rätten.Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och förstår det jag skriver.Vill du ha ytterligare hjälp att formulera ihop en stämningsansökan t ex om det bli aktuellt så kan du kontakta mig så sätter jag dig i kontakt med en av våra jurister.Du kan maila mig i så fall på anna.pieschl@lawline.seVänliga hälsningar,

Polisanmäld pga skämtat om att repa bil - inspelning tillräckligt för att väcka åtal?

2016-08-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Om man skojar med sin kompis och säger att man typ repar en bil och samtalet spelas in.Mamman får höra det och anmäler min dotter.Min dotter säger att hon bara drev med henne .Hur kan man starta en rättegång på det???
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att repa en bil är ett skadegörelsebrott. Enligt 12 kap 1§ Brottsbalken (BrB), se här, ska den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Att repa en bil är en typ av mildrare (ringa) skadegörelse och skulle troligtvis istället för skadegörelse rubriceras som åverkan enligt 12 kap 2 § BrB.Att en polisanmälan görs innebär inte automatiskt att saken tas upp i en rättegång. Innan man kan väcka åtal krävs att en förundersökning har gjorts. En förundersökning, det vill säga en brottsutredning, ska inledas så snart ett brott har kommit till polisens kännedom. Förundersökningen har två syften, dels att utreda vem som kan misstänkas för brottet, dels att bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. En förundersökning kan läggas ner om det till exempel inte går att identifiera gärningspersonen, eller om det inte finns tillräckligt med bevis för att kunna väcka åtal.Under förundersökningen gäller objektivitetsprincipen som innebär att alla bevis måste tillvaratas, både de som är till fördel för den misstänkte och de som är till nackdel. Detta innebär att utredaren troligtvis kommer att lyssna på inspelningen och själv göra en bedömning om din dotter var allvarlig i sitt uttalande eller inte. Även om din dotters uttalande kan tolkas som allvarligt menat, misstänker jag att det inte är tillräckligt bevis för att väcka åtal. Det krävs mer bevis, såsom att denna påstådda repade bil faktiskt existerar och det krävs troligtvis även att någon faktiskt sett din dotter på platsen där bilen stått parkerad. Det krävs med andra ord rätt tydliga bevis på att brottet faktiskt har begåtts och att den misstänkta gärningsmannen sannolikt har begått brottet för att polisanmälan ska leda till ett åtal. Om det inte finns mer bevis än vad som framkommit i din fråga, så tror jag att du kan slappna av för att förundersökningen kommer då troligtvis läggas ned i brist på bevis.Hoppas mitt svar hjälpte! Ha det bra och lycka till med allt!Med vänliga hälsningar,