Uppsåt och skadegörelse

2012-12-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag var ute mes jobbet för några veckorsedan, var i kontakt med polisen i ett annat ärende och fick då veta att jag var skäligen misstänkt för skadegörelse. Blev mycket förvånad då jag inte uppfattade att polisen skrivit en anmälan. Några kollegor och jag hade varit i baren och tagit ett par shootar och skulle sedan gå vidare till nästa bar på krogen på vägen snubblar jag till och tar i mot mig mot väggen och olyckligtvis går en spegel sönder. Vakterna kommer flygande och påstår att dom sett mig men en av kollegan säger att dom omöjligt kan gjort detta då dom kom från andrasidan väggen (bakom hörnet). Under kvällen hade vi druckit endel öl så när väl polisen kom till platsen så hade mina shootar börjat ge verkan och dom tyckte att jag bar för berusad för att förhöras. Nu till min fråga,kan jag dömas för skadegörelse när jag inte hade uppsåt till att spegeln gick sönder? Vakterna har säkert sagt att dom såg mig göra sönder den med flit. Hur vanligt är det att brottmål läggs ner när alkohol är inblandat och 100% bevisning saknad och att det ej var uppsåt med handlingen? Ligger bevisbördan på utredaren eller kommer ärendet att skickas till åklagare och blir det hen som ska föra bevisbördan mot mig ?
Frida Karlsson |Hej, Det krävs uppsåt för att kunna dömas för skadegörelse vilket innebär att om domstolen anser att uppsåt saknas kommer det inte kunna leda till en fällande dom. Det torde vara ovanligt att brottmål läggs ned endast för att alkohol är inblandat men däremot förs det en livlig diskussion om hur uppsåtsbedömningen i sig ska göras när det är en alkoholpåverkad person som begått ett brott. Vakternas vittnesmål blir en form av bevisning vars trovärdighet bedöms och jämförs med din utsaga. Om det däremot skulle saknas bevisning helt och hållet är det såklart svårt för åklagaren att väcka åtal eftersom det inte finns någon bevisning att styrka åtalet med. Det är sedan åklagaren som fattar beslutet om denne kan väcka åtal eller inte och det är därför åklagaren som kommer ha bevisbördan i en eventuell rättegång. Vänligen,

Skadegörelse eller åverkan?

2012-03-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En stilla undran, en kompis till mig ska enligt egen utsago ha satt upp ett klistermärke (på privat egendom) blivit gripen av polisen, som ska ha givit information om att detta är skadegörelse. Stämmer detta? Eller bör det falla in under åverkan? Vilka är isådannafall följderna? Prick i registret?
Carin Annerén |Hej, tack för din fråga! I 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) stadgas att den som förstör eller skadar annans egendom döms för skadegörelse. För ansvar krävs uppsåt men däremot inte att brottet skett av en lust att förstöra eller i syfte att skada. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Beroende på omfattningen av förstörelsen kan den lindrigare formen av skadegörelse vara aktuell, åverkan, se 12 kap 2 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K12P2S1. Straffet för åverkan är böter. Samtliga omständigheter vid brottet ska beaktas vid gränsdragningen mellan skadegörelse och åverkan. Beroende på omfattningen av förstörelsen kan den lindrigare formen av skadegörelse vara aktuell. Det är som är avgörande är t.ex. egendomens värde eller hur svårt det är att återställa egendomen till ursprungligt skick, är det t.ex. möjligt att plocka bort klistermärket?Angående egendomens värde har Högsta domstolen i praxis använt samma värdegräns som används när man avgör om det är snatteri eller stöld. Värdegränsen ligger omkring 1000 kr. Eftersom man vid bedömningen ska beakta samtliga omständigeter är det svårt för mig att uttala mig i det enskilda fallet om det är skadegörelse eller åverkan det är frågan om. Om din kompis skulle bli dömd eller om han/hon får ett strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot eller om åklagaren skulle besluta om åtalsunderlåtelse kommer det att införas i belastningsregistret enligt 3 § lag om belastningsregister, se https://lagen.nu/1998:620#P3S1. Att få en ”prick” är ingen självständig påföljd utan är en slags notering att man dömts för någon av de ovanstående påföljderna. Man kan således inte dömas till att få en prick i registret. Med vänliga hälsningar,

Utgör sammanblandning av lösgodis skadegörelse?

2011-12-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Idag var jag på Ica och plockade en stor påse med lösgodis men ångrade mig sedan och ställde ifrån mig påsen... när jag sedan kommer ut på parkeringen kommer en man fram till mig som visar en id-bricka och säger att han är en butikskontrollant och vill att jag följer med in för att prata... Jag fattar ingenting...? Han tar mina personuppgifter och går igenom min väska och mina jackfickor utan att hitta något annat än plånbok och nycklar. Vad har jag gjort? Frågar jag och får till svar att jag anmäls för skadegörelse för lösgodiset som nu är "förstört". Han menar också att han tyckte jag gick runt och betedde mig konstigt i butiken... Vi pratar lugnt en stund och jag säger att jag kan betala för godiset i påsen vilket jag också gör. Okej säger mannen men jag skriver ändå en polisanmälan om skadegörelse. Min fråga är nu vad jag döms för? Jag har ju betalt för det han menar att jag skadat... Skulle ärendet kunna läggas ner eller får jag en prick i brottsregistret? Känner mig så ledsen för detta och vill bara vara glad, känna julstämning och baka pepparkakor som jag hade planerat att göra idag... Hoppas ni kan svara på min fråga!
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! För att man ska kunna dömas för brottet skadegörelse krävs: 1. Att man har förstört eller skadat egendom (fast eller lös) 2. Att gärningen inneburit men för annans rätt till egendomen (t.ex. ekonomisk skada) Om dessa förutsättningar är uppfyllda kan man dömas för _skadegörelse_till böter eller fängelse i högst ett år. Att rubricera blandandet av olika sorters godis i en påse (som sedan kvarlämnas i butiken pga att kunden ångrar sig) som skadegörelse är enligt min mening inte rimligt. Här man kan jämföra med ett uttalande som gjorts i lagkommentaren till "skadegörelseparagrafen" (12 kap. 1 § brottsbalken). Där sägs att det men som åstadkommes inte får vara allt för obetydligt eller tillfälligt. En fläck, som utan svårighet kan avlägsnas, utgör sålunda inte sådant men som förutsätts för att skadegörelse skall anses föreligga. Att anbringa en sådan fläck kan inte anses vara att skada saken. Jag menar att detta exempel likväl skulle kunna användas i ditt fall. På samma vis som fläcken kan avlägsnas kan godiset enkelt sorteras in i respektive låda igen och på så vis kan inte någon skada sägas ha drabbat ägaren. I vilket fall har gärningen inte inneburit något men för annans rätt till egendomen eftersom du nu betalt för godispåsen. Du behöver alltså inte vara orolig för att dömas för skadegörelse. Ärendet kommer med största sannolikhet att läggas ned och du kommer inte att få någon "prick" i brottsregistret. Hoppas att du har fått svar på dina frågor och att du får en god jul! Vänligen, Paulina Nilsson

Beskjuta skorstenar med painballgevär - Åverkan?

2011-05-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Om man skjuter skorstenar med ett paintballgevär 4-5 ggr (vattenlöslig färg), ingen kommer till skada och och bara skjuter mot skorstenarna vad kan man vänta sig för påföljd? det fanns ett vittne som såg att jag höll i markören och ringde polisen för att han var orolig. Jag förekommer i belastningsregistret för misshandel och hot under samma dom när jag var 17 år (är 22 i år)
Anton Karlsson |Hej, Att skjuta paintballkulor på någons skorsten är en form av skadegörelse. Detta förutsatt att handlandet medfört antigen ekonomisk skada eller en försämring av affektions/estetiskt värde, samt det skadade objektet från någon synpunkt kan anses värdefull för ägaren. Enligt min bedömning torde handlandet du beskrivit ovan ses som skadegörelse av ringa slag, s.k. åverkan enl. 12 kap. 2 § Brottsbalken. ( se. https://lagen.nu/1962:700 ) Om det endast uppstår en rent tillfällig skada som utan svårighet kan avlägsnas behöver handlandet som föranlett skadan inte alls vara straffbart. Med hänsyn tagen till att det kan vara en persons bostad som blivit beskjuten, flertalet gånger, på dess skorsten som i regel inte är en lättillgänglig yta att åtgärda samt att en byggnads skorsten ofta är väl synlig och därmed försämrar byggnadens estetiska värde tror jag att handlandet, vid en helhetsbedömning, anses som straffbart. Straffet för åverkan är böter. Att du förekommer i belastningsregistret är i detta fall utan betydelse då dina tidigare handlingar dels är begångna så pass långt tillbaka i tiden samt att de är av ett annat slag än den aktuella. Vänligen,

Möjligheten till särskilda rättsmedel vid skadegörelse

2012-12-07 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Om man har blivit dömd för ett brott (skadegörelse) i tingsrätten som man inte har begått och sedan överklagat till både hovrätten och högsta domstolen men fått avslag, finns det då något annat man kan göra? Den som blev dömd fick inte någon advokat trots att detta efterfrågades, dom ansåg inte att det vara nödvändigt. Böterna är betalda och det var ca 2 år sedan.
Linnea Hedman | Hej och tack för din fråga! Prövningstillstånd krävs i vissa fall till att få sitt mål prövat i högre rätt. I brottmål krävs prövningstillstånd om den tilltalade som enda påföljd dömts till böter, detta enligt 49 kapitlet 13 § Rättegångsbalken (RB). Eftersom straffet i fallet du beskriver inte blev mer än böter krävdes således prövningstillstånd vilket inte beviljades. Domen anses då inte innehålla någon av förutsättningarna som finns i 49 kapitlet 14 § RB vilket stadgar när prövningstillstånd ska meddelas. 1. Om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens) 2. Om det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (granskningsdispens), 3. Om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens) eller 4. Om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens) Under vissa förutsättningar har en tilltalad rätt till en offentlig försvarare, detta enligt 21 kapitlet 3 a § RB. Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.? Offentlig försvarare skall därutöver förordnas: ? 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening. 3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Eftersom straffet för skadegörelse enligt 12 kapitlet 1 § Brottsbalken (BrB) är som lindrigast böter har den tilltalade inte automatiskt rätt till en offentlig försvarare. Domstolen har således bedömt att inga av de övriga förutsättningarna heller är tillämpliga för att en offentlig försvarare ska tillförordnas. Den tilltalade har dock alltid rätt till att själv anlita en advokat, men personen måste då stå för dessa kostnader. För att ändra den nu lagkraftvunna domen måste man se om något av de särskilda rättsmedlen är tillämpliga. Varken domvilla eller återställande av försutten tid verkar tillämpligt då förmodligen inte något grovt formellt fel har begåtts och det heller inte är frågan om att förlänga överklagande tiden. Resning kan dock beviljas om det har framkommit nya omständigheter som sannolikt skulle ha lett till friande dom eller lägre straff om de varit kända vid tiden för domen. Reglerna om resning finns i 58 kapitlet RB. Vänligen

Skadegörelse kräver skada/ändring

2012-02-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har fått ett brev från polisen där det står att jag är delgiven misstanke om skadegörelse och kallad till förhör. Det handlar om ett tillfälle i september förra året där jag gick på ett antal bilar och blev tagen på bar gärning. Vi kollade bilarna då och såg ingen direkt skada då men nu när jag är misstänkt för skadegörelse betyder det att det då har skett någon skada och jag kommer att dömas för brottet någon tid efter förhöret? Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, Brottet skadegörelse regleras i 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) . För att dömas för skadegörelse krävs att objektet i fråga genom en fysisk åtgärd har ändrats eller på något sätt har minskats. Att exempelvis enbart flytta ett föremål innebär inte skadegörelse utan det krävs någon form av förändring. Du kan alltså inte dömas för skadegörelse om det inte uppstått någon som helst skada på de aktuella bilarna. Skadegörelse av normalgraden är inte heller ett brott där du kan tilldömas ansvar på försöksstadiet, utan det krävs ett fullbordande av skadegörelsen. I övrigt innebär inte en kallelse till förhör att en dom är definitiv utan det krävs ett flertal ytterligare steg i form av bland annat att åtal ska väckas och rättegång ska hållas. Vänligen,

Skadegörelse, påföljd m.m.

2011-05-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, i helgen åkte jag i fyllecell på grund av att jag hade ställt mig på en taxibil. Jag tror inte att bilen har skadats på något sätt men poliserna sa att jag skulle bli kallad till förhör på grund av skadegörelse. Min fråga är nu då? Vad kan hända med mig? Skulle jag kunna få något straff eller kanske prick i registret. Men vad jag kan förstå så kommer jag väl att få böta eller likande.
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Om brottet *skadegörelse* kan man läsa i brottsbalken 12 kap. 1 §. Där står att den som förstör eller skadar egendom gör sig skyldig till skadegörelse och döms till böter eller fängelse i högst ett år. Det är alltså en förutsättning att taxibilen ska ha förstörts eller skadats för att du ska kunna dömas för skadegörelse. I lagkommentaren förklaras att det som avses med ha förstörts eller skadats är att "sakens substans minskas eller att dess beskaffenhet ändras på något annat sätt t.ex. genom att något främmande ämne tillsätts eller genom att saken tas isär." Den skada som avses får inte vara alltför obetydlig, om ett föremål t.e.x får en fläck som utan svårighet kan tas bort så är det inte fråga om någon sådan skada som avses i denna paragraf. För att du ska anses ha gjort dig skyldig till skadegörelse krävs dessutom att du haft uppsåt men däremot inte att brottet skett av en lust att förstöra eller i syfte att skada. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Som du själv skriver så bestäms påföljden oftast till böter även om fängelse ingår i straffskalan. Angående "prick i registret": Att bli kallad till polisförhör är inte något som innebär att man blir införd i belastningsregistret. Om du skulle bli dömd eller om du får ett strafföreläggande eller ordningsbot kommer det däremot att införas i registret. Om du skulle bli skyldig att betala böter efter något av de ovan nämnda "påföljderna" så kommer det att finnas kvar i registret i 5 år. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lycka till! Vänligen, Paulina Nilsson

Förstöra annans cykel - skadegörelse

2011-04-04 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och en kompis har förstört en klasskamrats cykel (pga. vissa omständigheter). Nu har han polisanmält det. Vad kan vi vänta oss för något straff? Båda är 16 år och tidigare ostraffade.
Mathias Gunnervald |Hej, I 12 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) stadgas att den som förstör eller skadar annans egendom dömd för skadegörelse. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Av den givna informationen är min bedömning att det i det aktuella fallet är böter som är den troliga påföljden. Beroende på omfattningen av förstörelsen kan den lindrigare formen av skadegörelse vara aktuell, åverkan. Det som blir avgörande för om det hela istället är att se som åverkan är till exempel cykelns värde eller hur svårt det är att återställa cykeln till ursprungligt skick. För åverkan är påföljden böter. Oavsett rubriceringen av brottet är min bedömning att den mest troliga påföljden är böter. Vänligen,