Misstänkt för skadegörelse

2014-10-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och en vän är misstänkta för skadegörelse. På väg hem ifrån en fest då jag var väldigt onykter möttes vi upp av två polisbilar som säger att vi är misstänkta för att ha slagit sönder bl.a. backspeglar på ett flertal bilar på vägen hem. Jag var som sagt väldigt onykter och kan inte minnas att jag personligen har haft sönder någonting. Polisen säger att ett vittne såg oss göra detta men jag sa till polisen att jag inte minns, vilket är sant.Vad kan jag vänta mig av detta? 
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När polisen får kännedom om ett brott startas en utredning av brottet dvs. en förundersökning. Syftet med undersökningen är att genom till exempel förhör och undersökning av brottsplatsen ta reda på mer om brottet och vem som kan ha begått det. Förundersökningen sköts antingen av en åklagare eller av polisen själva, vem som har ansvaret beror på hur pass allvarligt brottet i fråga är. När förundersökningen är klar meddelas den som är misstänkt om det genom en så kallad slutdelgivning. Anser förundersökningsledaren att det finns tillräckliga bevis väcker han/hon åtal i domstol. Målet ska sedan avgöras i tingsrätten som är första instans för brottmål.Med andra ord kommer du att få reda på när förundersökningen är färdig och väcks ett åtal kommer du att få en kallelse om när du ska infinna dig i tingsrätten. Du måste skriva under en bekräftelse om att du har tagit emot kallelsen och skicka in den till domstolen. Du kan bli skyldig att betala vite, bli hämtad av polisen eller till och med häktas om du inte kommer. Du kan dessutom få betala kostnader för andra som kommit till domstolen för att ta del av det aktuella målet. Det är med andra ord viktigt att du dyker upp i tid och på rätt plats.Vanligtvis hörs både den misstänkte och eventuella vittnen under rättegången så du får vara beredd på att du ska återberätta händelseförloppet så som du minns det. Domstolen kommer att göra en bevisvärdering vilket innebär att de kommer att väga de olika uppgifterna i rättegången mot varandra. Sådant som talar för att du inte slog sönder backspeglarna ställs mot sådant som talar för att du gjorde det. I Sverige är man ansvarig för sina handlingar även om man var berusad då man utförde dem så anses vittnenas berättelser trovärdiga är det troligt att du döms. Av 12 kapitlet 1 § Brottsbalken framgår att den som förstör eller skadar egendom döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Är det första gången du begår ett brott och är skötsam i övrigt är risken för att du döms till fängelse väldigt liten. Det finns en presumtion för att domstolarna i första hand ska döma till andra straff än fängelse. Det är snarare troligt att du döms till böter i kombination med till exempel samhällstjänst. Med tanke på att du var berusad vid tillfället är det möjligt att du, om du döms, åläggs att ta del av någon form av behandlingsprogram om domstolen anser att det finns en risk för att dina alkoholvanor kan leda till att du återfaller i brott.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Något om tillbörligt tvång

2014-07-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har kastat ägg i ett bilgarage upp i taket som sedan runnit ner på en bil. Bilägaren säger nu att det blivit skador på lacken och säger att jag skall betala eller att han anmäler mig för skadegörelse. Vad skall jag göra? Vad kan straffet bli och hur mycket kan han kräva av mig?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Vad tråkigt att ditt hyss lett till dessa komplikationer för dig. Nedan ska jag försöka klargöra vissa svar på dina frågor.Den gärning du begått utgör skadegörelse, men med tanke på att brottet enligt min snabba bedömning tycks vara ringa kommer du säkerligen dömas för åverkan, se BrB 12:1-2 §§. Det kan vara värt att nämna att den "utpressning" som bilägaren företar gentemot dig - dvs "betala eller så anmäler jag" är helt lagenlig. Detta följer av BrB 4:4 (tvånget räknas som inte som otillbörligt). Detta förutsätter att det ägaren vill att du ska betala är rimligt, dvs vad det kostar att få bilen reparerad. Det är också detta han kan kräva av dig.Det straff du riskerar är - förutsatt att brottet är att bedöma som åverkan - är böter. För att kunna göra en riktig påföljdsbestämning krävs dock information om din ålder, tidigare ev. brott m.m.

Bilbränder

2013-05-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag undrar vilka lagar gäller för de som bränner bilar i Stockholms förorter och kastar sten mot polis? Däremot så känns det att de finns brist i dessa lagar, kan du som advokat berätta lite och de lagarna och bristerna?
Susanne Cermenius |Hej!Tack för din fråga!I Sverige är man straffmyndig vid 15 års ålder och enligt brottsbalken 1:6 får man inte dömas till påföld för brott som begåtts innan 15 års ålder.12:e kapitlet i brottsbalken reglerar skadegörelsebrott och där stadgas i 12:1 att den som förstör eller skadar egendom döms till böter eller fängelse i högst ett år.I straffrätt är det åklagaren som har bevisbördan och inom straffrätten är beviskravet satt högt då risken för att döma någon felaktigt ska vara så liten som möjligt. Mvh,

Skadegörelse - möjlig påföljd

2013-05-20 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har vandaliserat 2 bilar under alkoholrus (repat lacken på 2 bilar och slagit sönder ruta och backspeglar på en). Blev tagen av polisen, förhörd och satt i arrest. Jag erkände. Polisen sa senare att om jag betalar skadeståndskravet blir det förmodligen ingen rättegång. Jag betalde skadekravet till bilägaren direkt , men har nu fått kallelse till tinget för att svara på åtal för skadegörelse. Bör jag ha en försvarsadvokat eller räcker det att jag går dit själv? Jag kan ingenting om juridik. Jag är aldrig straffad tidigare och har aldrig gjort nåt kriminellt. Fängelse vore förödande då jag är egen företagare och har mycket svårt att vara ifrån mitt arbete. Tacksam för råd. MvH Anette
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Till att börja med tänker jag kommentera polisens agerande. Poliser får inte använda sig av otillbörliga metoder under ett polisförhör för att få den misstänkte att erkänna eller att göra uttalanden i en viss riktning. Sådana otillbörliga metoder kan vara att lämna ”medvetet oriktiga uppgifter”, löften eller förespeglingar av särskilda förmåner. I ditt fall verkar det som att polisen uttalade att du ”förmodligen skulle slippa rättegång” efter förhöret. Att du nog skulle slippa en rättegång om du betalade ditt skadestånd var ändå klumpigt formulerat av polisen. Skadestånd och straff är i praktiken två olika saker som hänförs till olika delar av rättssystemet och har olika syften. Skadeståndet ska reparera själva skadan medan straffet har en mer repressiv tanke bakom sig (att man ska straffas för vad man har gjort.) Möjligen tänkte sig polisen att en åtalsunderlåtelse skulle kunna bli aktuell då du inte är tidigare straffad och påföljden för brottet sällan blir annat än böter. Det brott du är anklagad för är skadegörelse. 12 kap 1§ BrB stadgas att. ”Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.” Bara för att ett års fängelse finns med i brottets straffskala betyder det inte att fängelse behöver komma på frågan. När straffvärdet för brottet ska bestämmas tas utgångspunkten längst ner i den föreskrivna straffskalan (böter). Bedömningsgrunder som kan medföra en strängare påföljd för skadegörelse är t.ex. att skadegörelsen skett systematiskt, varit organiserad eller planerad samt om skadegörelsen utförts på ett hänsynslöst sätt. Påföljdsbestämningen (vilket straff någon kommer att få) är alltid svårt att sia om. Det kan dock konstateras att du inte är tidigare straffad och att det utifrån din fråga inte tycks föreligga några omständigheter som skulle försvåra gärningen (BrB 29 kap 2§). Böter känns därför som en rimlig påföljd om du finns skyldig till brottet. I rättsfallet NJA 2000 s.432 hade två personer krossat ett fönster på en dörr och ett skyltfönster. HD uttalade att straffet för skadegörelse i praxis vanligen bestäms till böter även vid skador för förhållandevis höga belopp, samt att de inte fann anledning att frångå denna praxis. Vill du själv titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1962:700)Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga MVH/ Veronica Eriksson 

Påföljd - Skadegörelse

2014-09-18 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit kallad till tingsrätt pga skadegörelsebrott. Slog sönder en glasruta när jag var extremt berusad, har inget minne av händelsen och var enligt polisens bedömning för berusad för att kunna lämna ett vittnesmål. Jag har nu ca 1 år senare fått komma till förhör där jag erkänt att jag krossat glasrutan. Reparationen av rutan kostade 3700 kr. Tingsrätten har bedömt att jag ej behöver en försvarare. Vad kommer följderna bli pga detta? Vad har jag att vänta mig i tingsrätten.
Henrik Holmén |Hej! Med den här informationen, som lämnar en del övriga att önska, är det svårt att fastställa en korrekt påföljd. Dock kan jag dra vissa generella slutsatser. Du står troligen åtalad för skadegörelse. I 12 kap. 1 § brottsbalken framkommer det att den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Eftersom jag inte vet om du är tidigare dömd, din ålder eller andra relevanta omständigheter kan jag inte ge något specifikt besked. Om vi utgår från att du inte dömts tidigare för något brott och är över 21 år döms du troligen till böter samt skadestånd. Bötesbeloppet beror på din ekonomiska situation och skadeståndsbeloppet blir troligen kostnaden för fönsterreparationen om 3 700 kr. Om du döms får du mer än gärna meddela vilken påföljd det blev. Kommentera i sådana fall här nedanför, i kommentarsfältet. Lycka till! 

Påföljd för skadegörelse

2014-04-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Nu under fredagen så har jag lyckats att under kraftig berusning sparka av backspeglar och tanklock på en bil. Är dömd tidigare för bilstöld vid 15/16-års ålder samt ringa narkotikabrott för 3 år sedan.Är för tillfället 23.Undrar lite vad jag kan förvänta mig av detta beteende?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Att förstöra annans egendom enligt din beskrivning är att bedöma som skadegörelse (12 kap 1 § brottsbalken).Då din tidigare brottslighet ligger förhållandevis långt bak i tiden och är av annan karaktär jämfört med skadegörelsen torde rätten inte tillmäta din historik någon betydelse.Av 1 kap 2 § brottsbalken framgår att självförvållat rus inte leder till att en handling inte ska anses som brott. Straffskalan för fängelse ligger mellan böter och ett års fängelse. Då du är över 21 år kommer du inte få någon "ungdomsrabatt" men straffet kommer mest troligt ändå bli dagsböter. Antalet dagsböter bedöms genom reglerna om straffmätning (29 kap brottsbalken) och dagsbotens storlek bedöms med anledning av dina ekonomiska förhållanden.Enligt 25 kap. 2 § brottsbalken ska antalet dagsböter bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Ur samma paragraf kan utläsas att varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor.Med ledning av praxis på området uppskattar jag att du kan komma att dömas till 100 st dagsböter men detta är endast en grov uppskattning. Dina dagsböter betalas till staten. Det är därutöver möjligt att du krävs på skadestånd av bilens ägare, detta är i så fall ett belopp som ska kompensera ägaren för dennes skador. Brottsbalken hittar du härMvh

Åverkan/skadegörelse av reklamskyltar

2013-05-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående reklam/marknadsföring. Om företag A sätter upp reklamskyltar på stolpar för att marknadsföra sig och företag B som är ett konkurrerande företag också börjar sätta upp reklamskyltar för att marknadsföra sig själva. Är det då olagligt för företag A att slita ner deras skyltar och kasta dom? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning kluven arbetare
Emelie Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den fråga du beskriver handlar inte så mycket om marknadsföring som den gör om huruvida skadegörelse eller åverkan har skett eller ej. Till att börja med vill jag erinra om att det enligt 3 kap. ordningslagen (https://lagen.nu/1993:1617#K3P1S1) krävs tillstånd från polisen för att få sätta upp skyltar på offentlig plats och att en sådan ansökan görs via blankett vilken ska lämnas eller sändas till polismyndigheten. (Blanketten laddas ned från polisens hemsida).Vad gäller att era konkurrenter har slitit ned samt kastat era skyltar så har de troligtvis gjort sig skyldiga till antingen skadegörelse eller åverkan. I 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) stadgas att den som förstör eller skadar annans egendom döms för skadegörelse. För ansvar krävs uppsåt men däremot inte att brottet skett av en lust att förstöra eller i syfte att skada. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Beroende på skadans obetydlighet och på om övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa kan den lindrigare formen av skadegörelse bli aktuell. Denna kallas åverkan och går att finna i 12 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K12P2S1). Straffet för åverkan är böter.Vid bedömningen av om skadegörelse eller åverkan har skett ska alla omständigheter vid brottet beaktas. Om omfattningen av förstörelsen är mindre kan brottet åverkan aktualiseras. Det som är avgörande för bedömningen av förstörelsens omfattning är tex egendomens värde. Enligt rättspraxis ligger värdegränsen kring 1000 kr.Som tidigare sagt ska man vid bedömningen av om brotten åverkan eller skadegörelse föreligger beakta samtliga omständigheter. Av de uppgifter jag har fått ta del av gör jag bedömningen att era konkurrenter i vart fall gjort sig skyldiga till åverkan, men kanske till och med till skadegörelse, beroende på värdet på skadan och samtliga omständigheter.Lycka till!Vänligen,

Uppsåt vid skadegörelse samt fråga om offentlig handling

2013-03-17 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, I somras råkade jag krossa en ruta i en ytterdörr med min hand i samband med ett gräl med min dåvarande partner. Då alkohol var inblandat i bilden minns jag inte om det var en överlagd handling eller om det var ett misstag. I samband med förhöret hos åklagarmyndigheten sju månader senare poängterade jag detta. Jag fick nyligen mitt strafföreläggande där jag är sagd att ha "uppsåtligen krossat en fönsterruta". Jag söker därför svar på två frågor i ärendet : Vad är den lekmannamässiga förklaringen på "uppsåtligen" i det här fallet? Vad jag förstår innebär "uppsåtligen" att jag definitivt haft för avsikt att begå gärningen, men jag hade uppskattat en korrekt förklaring. Har jag rätt att begära att få handlingarna kring mitt strafföreliggande tillsända mig från åklagarmyndigheten per offentlighetsprincipen? Tacksam för ert svar.
Hugo Westerlund |Hej! Tack för din fråga. När man gör något uppsåtligen förstår man vad man gör. Typfallet är en medveten och kontrollerad handling under insikt om vad som kommer att hända. I ditt skadegörelseexempel föreligger uppsåt om du förstod att följden eller resultatet av din gärning skulle bli att rutan krossades.  Man kan även se på saken som att om du utförde gärningen med avsikten att rutan skulle gå sönder, så har du begått gärningen uppsåtligen. Som svensk medborgare har man rätt att ta del av offentliga handlingar. Denna rätt begränsas dock i vissa fall genom regler om sekretess. I ditt fall har du alltså rätt att få ut handlingarna kring strafföreläggandet och dessa omfattas inte heller av sekretess. Om du kontaktar åklagarmyndigheten så ska det inte vara några problem.