Får vi slänga före detta inneboendes saker?

FRÅGA
Hej.Jag och min sambo hade en inneboende som vi sade upp kontraktet med och det var en uppsägningstid på 3 månader.Nu när uppsägningstiden är förbi så saknas nyckeln som vår inneboende hade, men personen i fråga svarar inte på meddelanden, telefonen eller mail, så vi vet inte hur vi ska få tillbaka den sista nyckeln till lägenheten eller gå tillväga.Personen hyrde under dessa 3 månader under uppsägningstiden bara vindsutrymme av oss enligt muntligt överenskommen summa, och i vår uppsägning skrev vi även att om hans grejer står kvar på vinden efter tiden är förbi så tar vi det till återvinningen, om vi gör detta kan det då leda till komplikationer?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den inneboendes saker

Risk för att begå brott

Efter att någon har lämnat sin egendom i en annan persons lägenhet har personen som bor i lägenheten inte rätt att göra sig av med egendomen. Med andra ord har man inte rätt att kasta, sälja eller annars göra sig av med föremål som en person lämnat kvar och vägrar att hämta. Gör man sig av med egendom som någon annan äger riskerar man att begå olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Så länge er före detta inneboende inte explicit uttryckt att ni får göra dig av med sakerna, så är det alltså brottsligt att göra det. Man kan även göra sig skyldig till brott om man kör hem sakerna till personen, eftersom man genom att flytta dem mellan två platser rubbar ägarens besittning om sakerna (även om tillfälligt). Detta brott kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).

Däremot är det inte tillåtet att låta sin egendom ligga kvar i någon annans hem, om man ombetts att flytta på den. Detta kan nämligen också utgöra egenmäktigt förfarande i 8 kap. 8 § brottsbalken, eftersom besittningen till bostaden rubbas genom att dess användbarhet begränsas. Alltså har den inneboende agerat felaktigt.

Enligt 12 kap. 27 § 2 st jordabalken (JB) tillfaller egendom som en hyresgäst lämnar kvar till hyresvärden, om inte hyresgästen efter anmaning inom tre månader, eller annars inom sex månader, hämtar sin egendom. Eftersom er inneboende flyttade ut nyligen, har mer än sex månader inte förflutit och egendomen tillhör därför inte er ännu.

Hur kan jag gå tillväga?

I detta fall kan jag rekommendera att ni ansöker om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Då kommer er före detta inneboende att uppmanas att hämta sakerna och om detta inte sker kommer egendomen istället att hämtas av Kronofogden, på er före detta inneboendes bekostnad.

När ni kontaktar personen för att påpeka att det utgör brott att inte hämta sakerna, kan ni även då sätta en tidsfrist för hur länge personen har på sig, innan ni gör en polisanmälan om egenmäktigt förfarande. Ni kan även, om sakerna inte hämtas upp efter er egenbestämda tidsfrist, polisanmäla personen för egenmäktigt förfarande.

Nyckeln

Även i detta fall ligger det nära till hands att se till brottsliga förfaranden. Det brottet som är aktuellt enligt er beskrivning är enligt mig olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). För detta brott kan den dömas som har viss egendom i sin besittning (nyckeln) och förfogar över den på sådant vis att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till egendomen. Även om inget brott har begåtts så har ni givetvis rätt till din nyckel. Även i detta fall kan man vända sig till Kronofogden och begära handräckning för att de skall fastställa att en viss person är skyldig att överlämna viss egendom till er. Om hyresvärden i denna situation beslutar att bekosta installation av ett nytt lås är hyresgästen skadeståndsskyldig för den utgiften (2 kap. 2 § skadeståndslagen).

Slutsats

Ni får inte flytta personens saker på eget bevåg, men denne får heller inte lämna kvar sina saker om ni anmodar denne att hämta dem. Ni ska även få tillbaka er nyckel. Beträffande sakerna och nyckeln kan ni kontakta Kronofogdemyndigheten för handräckning.

Min rekommendation till dig

Det bästa är alltid att försöka lösa konflikter i samförstånd. Rättsprocesser är energi-, kostnads- och tidskrävande och utfallet svårt att förutspå. Om det absolut inte går att komma överens tycker jag att ni ska berätta för hyresgästen vilka konkreta åtgärder du överväger att vidta (d.v.s. polisanmäla för olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande, samt begära handräckning och betalningsföreläggande).

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (100)
2019-12-08 Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?
2019-11-27 Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan
2019-11-25 Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?
2019-11-22 Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

Alla besvarade frågor (75564)