Försök till stöld vs. olaga intrång

2020-05-25 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person hoppade in i vår bil och försökte köra iväg. Bilen var olåst då våra barn satt kvar. Förutom försök till stöld, är det olaga intrång/hemfridsbrott?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej. Försök till stöld är ett grövre brott och konsumerar normalt både hemfridsbrott och olaga intrång. En annan sak är naturligtvis att brottet på grund av faktorerna du nämner i din fråga kan bedömas som försök till grov stöld. Något hemfridsbrott eller olaga intrång bör dock inte komma på fråga att åtala för.Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Stöld på arbetsplats

2020-05-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Det har förekommit stöld av pengar och mobiltelefoner på avdelningen där det sammanlagt är 20 personer som arbetar. Det visar sig att det är en arbetskamrat som har stulit, mindre summor men vid flera tillfällen, från sina kollegor. Hon har tagits på bar gärning och har erkänt stölderna. Personen som har stulit på avdelningen är en 30-årig ensamstående tvåbarnsmamma. Hon har arbetat på avdelningen i fyra år och hon har varit mycket omtyckt till dess att stölderna upptäcktes. Hon har varit sjukskriven några månader på det senaste året för psykisk utmattning beroende på att hon har en pågående vårdnadstvist med barnets far. Hon har en ekonomiskt mycket ansträngande situation. Vad bör göras och vem ska ansvara för vad?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilka lagrum kan bli aktuella?Brottet stöld finner vi i brottsbalken 8 kap. 1 §och ansvar förutsätter (1) tagande, (2) som sker olovligt, (3) att saken som tas tillhör någon annan än gärningsmannen, (4) tillägnelseuppsåt, samt (5) att tillgreppet innebär skada. Jag utgår ifrån att alla dessa rekvisit är uppfyllda utefter den information du lämnat. Ifall din kollega saknat tillägnelseuppsåt, d.v.s. avsikt att själv tillägna sig föremålet, vid tidpunkten för gärningen så kan hon istället ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8 §.Vad blir påföljden?Den som döms för stöld av normalgraden enligt brottsbalken 8 kap. 1 §riskerar upp till två års fängelse. Är brottet däremot att bedöma som ringa så riskerar gärningspersonen endast att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader enligt brottsbalken 8 kap. 2 §. Den som döms för egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §riskerar böter eller fängelse i max ett år. Generellt sett rubriceras gärningen som ringa stöld om den stulna sakens marknadsvärde understiger 1000 kr, dock kan även andra faktorer ha en inverkan på bedömningen. Eftersom du angett att stölden omfattar både pengar och mobiltelefoner så antar jag att värdet överstiger 1000 kr, och därför kommer gärningen antagligen rubriceras som stöld av normalgraden.Att ge dig ett exakt svar på vilket straff din arbetskamrat kan förvänta sig är svårt att ge, det beror som sagt på omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns vissa så kallade "förmildrande omständigheter" som rätten ska beakta vid straffmätningen enligt brottsbalken 29 kap. 5 §, det kan exempelvis vara att den tilltalade erkänt brottet eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. I Sverige dömer man bara till fängelse om ingen annan mildare påföljd kan bli aktuell, således kan böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn bli aktuellt.Ifall åklagaren beslutar om dagsböter så bestäms antalet dagsböter till lägst 30 och högst 150 stycken, eller 200 om det är fråga om flera brott. Dagsbotsbeloppet varierar från 50 till 1000 kr och hur stor varje dagsbot blir fastställs med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet. Att din kollega har ansträngd ekonomi är således något man tar hänsyn till vid beslut om påföljd.Vad kan du göra?Jag råder dig till att göra en polisanmälan om du inte redan har gjort det. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagare om de ska inleda en förundersökning och det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Ifall ett åtal väcks innebär det att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång, och det är först då beslut om påföljd fattas.Ibland kan det vara så att åklagaren väljer att inte väcka åtal, det kan exempelvis bero på att det inte går att peka ut någon misstänkt person eller att det inte finns tillräckligt med bevis. Men eftersom du säger att hon tagits på bar gärning och dessutom erkänt stölderna så torde det inte föreligga några hinder för att målet ska prövas vid en rättegång. Om åklagaren däremot anser att det finns tillräcklig bevisning och det står klart vilket straff som är aktuellt så kan ett strafföreläggande bli möjligt. Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta varpå han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet, detta är frivilligt och den misstänkta kan välja att låta åklagaren väcka tal och istället få målet prövat i domstol.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Påföljder för stöld när man är under 18 år!

2020-05-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag vill vara anonym. Idag greps jag av polisen för cykelstöld, jag blev väldigt mycket påverkad av grupptryck, jag är snart 17 år. Jag kommer att få prata med socialen. Vad kommer det bli för konsekvenser? Mvh
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld eller ringa stöldI Sverige blir man straffmyndig vid 15 års åldern, 1 kapitel 6 § Brottsbalken. Ringa stöld eller snatteri som det kallas har en straffskala som sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse 8 kapitel 2 § Brottsbalken. Men om man döms till stöld kan man få fängelsestraff upp till 2 år, 8 kapitel 1 § Brottsbalken. Gränsen mellan stöld och ringa stöld är 1 250 kronor enligt ny praxis. Det vill säga om cykeln värde var över 1 250 kronor så kommer du bli dömd för stöld. PåföljderFör någon som har begått brottet innan denne fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga vid exempel grova våldsbrott, av det du har skrivit kan jag göra den bedömningen att du inte kommer att dömas till fängelse för stölden. 30 kap 5 § brottsbalken. När personer under 18 år begår brott är det vanligt att åklagaren beslutar om straffläggande eller åtalsunderlåtelse. Om åklagaren i ditt fall gör detta blir det ingen rättegång, men brottet kommer ändå synas i ditt belastningsregister. Vid åtalsunderlåtelse beslutar åklagaren att inte väcka åtal trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet. Detta kan åklagaren göra om brottet är lindrigt och den misstänkte ung. Har åklagaren beslutat om åtalsunderlåtelse tas brottet bort från belastningsregistret tre åt efter beslutet. Annars är brottet kvar i belastningsregistret i fem år. 17 § punkten 9 Lag om belastningsregister.När en person under 18 år begår brott kopplas socialen in för att utreda de sociala förhållandena och ta reda på om det finns behov av stöd.Sammanfattning.:Jag har alldeles för lite information för att kunna göra en bedömning om vad som kommer ske i förväg och vilken straff du kommer att få. Blir det rättegång så kommer domstolen som beslutar vad straffet blir efter de omständigheter som föreligger i just ditt fall. Om du inte är straffade tidigare är det sannolikt att du döms till villkorlig dom, 30 kapitel 7 § brottsbalken. Villkorlig. Dom kan förenas med böter eller ungdomstjänst dvs oavlönat arbete. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Biobiljetter stulna ur skickat paket, vilket brott?

2020-05-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Vi är ett företag som för en vecka sedan skickat paket med biobiljetter i till våra kunder som tack. Paketet skickades med Postnord och någon under processen har öppnat paketet och tagit ur innehållet, förseglat det igen och skickat vidare till kunden, misstänker vi. Inget som stod utanpå paketet kunde avslöja att det fanns värdepapper i vilket måste betyda att någon på måfå öppnat och kollat igenom det, inte heller mottagaren av paketet kunde kopplas till att det skulle varit värdepapper i paketet. En dispyt har nu uppstått mellan oss och Postnord då dem anser att det är vi som har gjort fel då vi skickat ett postnord-parcel med förbjudet innehåll. Min fundering är om dem har rätt att öppna paket utan misstanke och ta värdepappren utan att kontakta oss om detta? Gäller balken "brott mot frihet och frid" även i detta fall? Om inte så handlar väl detta om en intern stöld på Postnord. Mvh,
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du misstänker att en anställd på posten har öppnat ett paket du skickat och vill veta huruvida detta kan utgöra ett brott. Jag kommer även kort att beröra den konflikt mellan dig och postnord som du beskriver i din fråga. Vad säger lagen?Det är korrekt som du redan antagit att kapitel 4 i brottsbalken (BrB) om brott mot frihet och frid är tillämpligt om någon öppnar ett brev som skickats men som ännu inte nått fram till mottagaren. Detta brott kallas för brytande av posthemlighet och regleras i 4:8 BrB. I det här fallet framgår det dock att paketet inte bara öppnades, utan biljetterna är dessutom stulna. Det brott som då i första hand är aktuellt att utreda är stöld enligt 8:1 BrB. Stöld föreligger när någon tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (dvs syftet med tagandet var att att tillgodogöra sig det som togs). Det krävs dessutom att tillgreppet innebar skada för den som bestulits. Eftersom biobiljetter har ett värde på en öppen marknad är detta krav uppfyllt. Brottet stöld konsumerar brottet brytande av post och telehemlighet, detta betyder att om den person som ligger bakom stölden avslöjas så är det stöld som blir det brott som han skulle kunna fällas till ansvar för. Möjligheterna att faktiskt få upprättelse i detta fall kan jag dock tyvärr inte uttala mig om eftersom jag inte vet hur postnords säkerhetsrutiner ser ut osv. Det framgår även av din fråga att du hamnat i lite av en konflikt med postnord eftersom de anser att du gjort fel som skickat värdepapper med posten. Detta kan beroende på om postnord har fog för den uppfattningen påverka din möjlighet att få ersättning för de förlorade biljetterna. Enligt postnords allmänna villkor (punkt 10.2) tar postnord inget ansvar för en försändelse med förbjudet innehåll. SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det av informationen av din fråga att döma är så att biljetterna har blivit stulna, det är då brottet stöld enligt 8:1 BrB som är aktuellt att utreda. Tyvärr kan det även vara så att du inte har rätt till någon ersättning från postnord för biljetterna eftersom försändelsen möjligtvis strider mot postnords villkor. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag "snattar" (ringa stöld)?

2020-05-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag tagit mat i Ica och de ringt polisen. Mat som jag lagt i väskan kostar 330kr. Jag kände mig dumt att göra det. Ont i pengar så darför jag gjort det.Kan jag åka till fängelse eller böter? Är socialtjänsten skulle hämta mina barn för jag ensamstående mamma hos dem? Aldrig att göra det mer. Känner mig orolig och depress på grund av detta.
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar det som at du undrar dels vilken påföljd du kan förvänta och dels om några åtgärder kan vidtas rörande ditt barn. Jag antar att du är äldre än 21 år.Det verkar som att det rör sig om en ringa stöld eftersom värdet understiger 1250 kr (8 kap. 2 § brottsbalken). Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst 6 månader. När domstolen bedömer påföljd ska dom först bestämma hur allvarligt brottet är med beaktande av bland annat värdet på det du tog och om det fanns ett särskilt motiv (29 kap. 1–3 § brottsbalken). Bedömningen brukar i regel utgå ifrån bottennivån på straffskalan i ditt fall böter. Det är svårt att säga vad som gäller utan att ha mer information, men spontant tycker jag att böter vore tillräckligt. Här kan domstolen även beakta dina personliga förhållanden till din fördel (30 kap. 4 § första stycket och 29 kap. 5 §brottsbalken). I ditt fall är det mindre lämpligt att döma till fängelse då du är ensamstående mamma.Socialtjänsten kan omhänderta barn om det finns en påtaglig risk för dess hälsa eller utveckling (2 § med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det ska finnas konkreta riskfaktorer som pekar på att barnet med stor sannolikhet kan skadas. En ringa stöld borde inte vara tillräckligt.Sammanfattningsvis så borde påföljden för det du ha gjort vara böter och jag ser inga skäl för att socialtjänsten ska kunna omhänderta ditt barnJag hoppas att detta svar hjälper dig!

Fråga om stöld av väska i en butik

2020-05-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående ett scenario. Låt säga att en person i en matbutik stjäl en dyr och fin väska ur handen på en kvinna, väl påväg ut ur matbutiken stoppas personen på grund av lång kö varpå kvinnan hinner ifatt tjuven och rycker tillbaks sin väska. Tjuven blir då stressad och drar upp en replika av en pistol och hotar kvinnan med att han kommer skjuta om kvinnan inte ger tillbaks väskan. Kvinna blir uppenbarligen rädd och släpper väskan och tjuven lämnar med väskan i sin hand. Vilka brott har tjuven gjort sig skyldig till? Min uppfattning är att tjuven ju dels stulit väskan, och därför gjort sig skyldig till stöld enligt 8:1 RB, dels olaga hot för att med vapen ha hotat kvinnan enligt 4:5 RB. Men till min fundering, har tjuven samtidigt gjort sig skyldig till rån eftersom kraven i 8:5 verkar vara uppfylla? Och kommer en domstol isåfall att döma för både stöld, olaga hot och rån, eller bara rån? Eller hur fungerar det när en person gjort sig skyldig till två brott (8:1 och 4:5) som tillsammans liknar ett annat brott (8:5)?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller vid väskryckning?Till att börja med gör personen sig skyldig till grov stöld genom att rycka väskan från kvinnan. Det rubriceras ofta som "snappning" vilket främst tar sikte på väskryckningar. Det är också vanligt att en väskstöld medför särskilda olägenheter för den bestulne, t.ex. när man blir av med sin plånbok (8 kap. 4 § första och andra stycket brottsbalken). Vad gäller när mannen drar upp en replika av en pistol? Det tvång som krävs för ansvar för rån består antingen i våld på person eller i hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. Det räcker med att hotet för kvinnan framstår som trängande fara, även om konkret fara faktiskt inte har förelegat. Uttrycket "eller för den hotade framstår som" tillkom genom 1976 års lagstiftning för att täcka fall där någon blivit hotad med t.ex. en leksakspistol. Rån förekommer i tre former. Man brukar tala om stöldfallet, motvärnsfallet eller utpressningsfallet. Utpressningsfallet omfattar fall där en person tvingas till en handling eller underlåtenhet som innebär förmögenhetsöverföring, t.ex. att under pistolhot lämna ifrån sig sin väska, vilket är fallet här (8 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Om man gjort sig skyldig till brott som liknar varandra "konsumeras" brottenSå som Högsta domstolen tidigare har uttryckt det kan ett brott i vissa fall framstå som så nära förbundet och samtidigt så underordnat ett annat brott att det är naturligt att endast döma för detta brott och betrakta den övriga brottsligheten som medbestraffad. Man kan också uttrycka det så att vissa brott kan anses "konsumerade" av övrig brottslighet om de olika brotten ger uttryck för samma brottsliga aktivitet som väsentligen kommer till uttryck i ett av brotten. Läran om brottslighetskonkurrens innebär en i flera led förekommande utrensning av tänkbar brottslighet. Med utrensning ska förstås att gärningsmannen inte döms för all den brottslighet som han i och för sig kan sägas ha begått. Vissa gärningar eller brott "konsumeras" genom att gärningsmannen döms för annan brottslighet. Det innebär att en åklagare inte kommer åtala en gärningsman för stöld om han eller hon anser att det som gärningsmannen har gjort är att betrakta som grov stöld. Den som genom ett händelseförlopp begår ett grovt brott har (genom sitt handlande) också definitionsmässigt begått brott av normalgraden. Att välja att rubricera förfarandet som grovt brott innebär endast kvalificering av brottet, det betyder inte att man ska dömas för båda brotten. Att låta viss brottslighet "konsumeras" är motiverat om man därigenom undviker orättvis dubbelbestraffning. Vad blir mannen åtalad för?Då både stöld och olaga hot är underordnade rån i straffskala innebär det att rånbestämmelsen i (8 kap. 5 § första stycket brottsbalken) kommer att "konsumera" brotten rörande grov stöld (8 kap. 4 § brottsbalken) och olaga hot (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Alltså kommer mannen troligtvis att åtalas för rån, alternativt grov stöld. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kan jag få för straff när jag glömt skanna varor i matbutik?

2020-05-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad kan jag förvänta mig för straff. Jag brukar handlar i våran närmaste matbutik nästan dagligen och använder på senare år mest skanning för att det är enkelt och snabbt. Vi brukar handla i denna butik för nästan 60 000kr per år jag och min fru och aldrig haft strul med skanning eller gjort fel. Men sist glömde jag skanna i ICA butiken för ett värde på 255kr. De misstänkte att jag har haft planer att inte betala för dessa varor. Jag hade bara jobbig dag på, har varit helt stressad, helt ofokuserad denna dagen och jag såg när jag skulle börja betala att alla varor är inte med, drag ut kortet och tillkallade person. Det blev en avstämning och då plötsligt fick jag panik, och behåll två varor kvar i påsen utan att lägga på bandet för kontroll, personalen frågade om jag har något mer i påsen och då visade jag detta. Personalen tillkallade väktare och sen polisen. När polisen frågade mig hur jag ställer mig till detta. Svar: Jag kan erkänna att jag har gjort fel men syfte har inte varit att inte betala för dessa varor , jag har helt enkelt glömt skanna dessa varor av all stress och att jag idag har blivit uppsagd från jobbet och är helt ofokuserad. De har gjort en anmälan och jag tror att vi kommer stängas från ICA självskanning (ICA kortet är registrerad på min fru) ej mig. Vad kan jag förvänta mig nu från polisen /åklagare, dock jag är mår extremt dåligt och är rädd vad blir för konsekvenser för mig eftersom jag hade gjort 2 duma grejer tidigare i mitt liv. För ca.10 år
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det brott som blir aktuellt är stöldEftersom värdet på de varorna som du glömde skanna var 255 kr ses det som en ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i max 6 månader. Det är svårt för mig att svara mer exakt på vilket straff du skulle kunna få om du blir dömd. När rätten bedömer vilket straff du får för brottet tar de bland annat hänsyn till om du har begått brott tidigare i livet. De tittar på hur lång tid det har gått sedan du begick det förra brottet, och vilken typ av brott det var (29 kap. 4 § BrB). Att det har gått 10 år sedan du gjorde "dumma grejer" talar för ett mildare straff. Om de "dumma grejerna" du gjort tidigare också var stöld kommer du troligtvis bedömas hårdare i det här fallet. Du kan inte dömas för stöld om du inte hade för avsikt att strunta i att skanna varornaFör att du ska kunna dömas för stöld krävs uppsåt, det vill säga att du hade för avsikt att strunta i att skanna varorna. Som jag tolkar din text har du inte haft för avsikt att strunta i att skanna varorna, utan det var en olyckshändelse på grund av stress. Att det var en olyckshändelse på grund av stress för att du blivit uppsagd skulle jag säga är ditt bästa försvar. Att du drog ut kortet och tillkallade personal när du såg att alla varor inte var med visar på att du inte ville stjäla varorna. Du visade också upp varorna som var kvar i påsen när du fick frågan. Åklagaren måste bevisa att du har haft avsikt att stjäla varorna, och om åklagaren inte kan bevisa det så kan du inte dömas för stöld. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Straff för grov stöld (mobiltelefon)

2020-05-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej.Jag har blivit kallad till förhandling, gällande en grov stöld (mobiltelefon) i en butik. Jag kan själv inte minnas händelsen, men vet att jag hittat en mobil och efter det lämnat in den till polisen. Jag har erkänt att jag tagit med mig telefonen men inte haft för uppsåt att behålla den. Kommer inte ihåg händelsen och det var till och med min sambo som frågade om telefonen som låg på sätet i bilen. Varpå jag lämnade in den hos polisen. Vad kan jag vänta mig för straff? Har aldrig tidigare varit i trubbel med rättvisan.Tacksam för svar...//Dödsångest
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt min bedömning och utifrån det som du beskrivit i din fråga kan du som mest vänta dig villkorlig dom med dagsböter för det fall du skulle dömas för grov stöld. Det kan dock variera beroende på vilken bedömning domstolen gör under rättegång. Nedan beskriver jag mer kring den bedömning jag gjort, och vad villkorlig dom innebär.Jag rekommenderar förövrigt att du begär en advokat om du inte redan gjort det. Eftersom du är misstänkt för grov stöld har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap 3 a § rättegångsbalken). Behöver du hjälp med detta kan du kontakta oss på info@lawline.se.Straffet beror i första hand på vilket brott du faktiskt döms förI första hand är det avgörande vilket brott du döms för. Jag tolkar det som att du står åtalad för grov stöld och kommer ha detta som utgångspunkt i mitt svar. Det kan nämnas att grov stöld inte nödvändigtvis kommer vara det brott du faktiskt döms för. Som du beskriver det har du saknat uppsåt att behålla telefonen, vilket givetvis är avgörande för huruvida du döms för grov stöld eller inte. Det utesluter dock inte att du inte döms för det lindrigare brottet egenmäktigt förfarande, eftersom du ändå tagit mobilen i din besittning (8 kap 8 § brottsbalken). Eftersom detta är en ren bevisfråga är det dock svårt för mig att säga någon konkret om hur utfallet kommer bli, då jag inte vet mer än det du beskrivit i din fråga. Det är upp till åklagaren att bevisa sitt påstående om att du gjort dig skyldig till grov stöld (eller något annat brott).Vilket straff kan du vänta dig?Möjligt straff för grov stöld är fängelse mellan minst sex månader och högst sex år (8 kap 4 § brottsbalken) Utgångspunkten brukar vara det lägsta straffet. Domstolen gör sedan en bedömning av vad som är utrett kring vad som hänt, vad som stulits, och hur det stulits. Då tittar man främst på den skada eller kränkning som brottet inneburit och ditt handlande i samband med gärningen.Då det rör sig om en mobiltelefon är skadan (förhållandevis) begränsad, men den är definitivt kännbar, och det kommer beaktas. Däremot har ditt handlande inte utsatt någon för fara och dessutom har du själv lämnat in telefonen till polisen, vilket talar för att straffvärdet hamnar lägre.Enligt min bedömning är straffvärdet är inte högre än fängelse åtta månader. Om straffvärdet är lägre än fängelse i ett år ska inte fängelse utdömas i regel. Istället brukar domstolen i dessa fall döma ut villkorlig dom eller skyddstillsyn.Eftersom du inte tidigare är dömd för brott kan du vänta dig att dömas till villkorlig dom (30 kap 7 § brottsbalken). Villkorlig dom brukar som regel alltid förenas med dagsböter (30 kap 8 § brottsbalken).Vad är villkorlig dom?Villkorlig dom innebär att du hamnar på prövotid i två år (27 kap 3 § brottsbalken). Under prövotiden ska du vara skötsam och efter förmåga försörja dig (27 kap 4 § brottsbalken). Skulle du missköta dig (vilket ofta innebär att du begått ett nytt brott) kan du meddelas en varning eller så kan straffet omvandlas till en ny påföljd såsom skyddstillsyn, eller i värsta fall fängelse (27 kap 6 § brottsbalken)Hur mycket böter du kan vänta dig är svårt för mig att svara på, men som högst kan du få 150 dagsböter. SammanfattningBeroende på vilket brott du döms för (om du över huvud taget döms) kan straffet du kan vänta dig variera. Under förutsättningen att du döms för grov stöld kan du vänta dig att dömas till villkorlig dom med böter. Detta eftersom straffvärdet för det brott du eventuellt gjort dig skyldig till är relativt lågt och då det skulle vara första gången du döms för ett brott. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler!