Förbjudet att låsa ute sammanboende?

2020-07-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Om två personer äger en bostadsrätt tillsammans. Kan den ena personen byta lås så den andra inte kommer in? Det är ingen separation utan den ena partnern bara förhindrar den andra att komma in i sitt hem när den som bytt låset är borta på semester.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom bostadsrätten ägs tillsammans har den ena personen genom att byta lås rubbat den andres besittning av (dvs möjlighet att förfoga över) fastigheten. Personen har uppenbarligen gjort detta med uppsåt. Det utgör därmed brottet egenmäktigt förfarande (BrB 8:8 1st j. 1:2 1st). Det är alltså en brottslig gärning att göra så. Straffet är böter eller fängelse i upp till ett år. Du kan därmed göra en polisanmälan om du skulle vilja. Dessutom kan skadestånd komma i fråga ifall du lider skada av detta, eftersom du inte nämnt något sådant går jag dock inte närmare in på det. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hur kommer man fram till hur mycket böter man får vid stöld?

2020-07-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag blev tagen för stöld. Har aldrig gjort det tidigare och det var bara vid den stunden jag blev nyfiken om jag kunde bli tagen. Jag är över 50 år och tog två saker från olika butiker som va värt 700 kr ungefär. Jag ljög i början men erkände det senare. Jag är säker på att jag kommer få böter men hur mycket kan man få för så lite? Och hur funkar det med belastningsregistret? Kommer jag hamnar där? I så fall hur länge
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller vid stöld finns i 8 kap. brottsbalken (BrB). Definitionen av stöld är att man olovligen har tagit vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära skada, (8 kap. 1 § BrB). Om det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa, döms man för ringa stöld, (8 kap. 2 § BrB).Stöld eller ringa stöld?Gränsdragningen mellan stöld och ringa stöld går som huvudregeln när man stjäl egendom för 1 000 kr i butik, se NJA 2009 s. 586. Trots det kan man dömas till stöld om man tar någonting som är värt mindre än 1 000 kr. Det gäller om man till exempel har tagit saker flera gånger tidigare eller använder sig av ett verktyg för att klippa bort larm eller liknande. Straffet för ringa stöld, under 1 000 kr, är böter eller fängelse i högst sex månader, (8 kap. 2 § BrB). Om man döms för stöld kan man få fängelse i högst två år, (8 kap. 1 § BrB).Dagsböter som påföljdEftersom du inte dömts för liknande brott tidigare är det mest sannolikt att du döms till dagsböter. Dagsböter är ett straff som består av två komponenter, dels ett visst antal dagsböter som anger hur strängt domstolen ser på själva brottet, dels en summa på varje dagsbot som anpassas efter den dömdes ekonomiska situation. Huvudregeln är att en dagsbot ska motsvara en tusendel av den dömdes årsinkomst innan skatt, efter viss hänsyn tagits till förmögenhet, skulder eller försörjningsskyldighet, exempelvis om gärningspersonen har barn att försöja.Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kap. BrB. Där framgår att antalet dagsböter alltid ska bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150. Om någon döms för flera brott till ett gemensamt bötesstraff får dock så mycket som 200 dagsböter dömas ut. Varje dagsbot ska därefter fastställas till minst 50 kronor och högst 1 000 kronor. Det betyder att lägsta dagsbötesstraff är 30 dagsböter om 50 kronor, alltså 1 500 kr och högsta bötesstraff är 200 dagsböter om 1 000 kronor, alltså 200 000 kr. Om det finns särskilda skäl får dagsbotens belopp jämkas/sänkas, men det slutliga bötesbeloppet får aldrig understiga 750 kr, (25 kap. 2 § BrB). När en dom till dagsböter inte längre kan överklagas (att domen vunnit laga kraft) skickar Polismyndigheten ett inbetalningskort till den som dömts. Betalningen av det sammanlagda bötesbeloppet ska göras inom 30 dagar från den dagen då domen vunnit laga kraft.Antalet dagsböter kommer domstolen fram till efter en straffmätning. Vid bedömningen av straffvärdet tas hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du haft. Särskild hänsyn tas till om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person, (29 kap. 1 § BrB). Det finns två listor som räknar upp en mängd olika försvårande och förmildrande omständigheter som kan påverka hur hårt straffet blir, (29 kap. 2 - 3 §§ BrB).Som du förstår vet jag inte alla omständigheter i just ditt fall för att kunna avgöra vad dagsböterna blir för dig. Faktorer som din ekonomiska situation, att du aldrig stulit tidigare och omständigheter i ditt enskilda fall är avgörande i den bedömningen.Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilken påföljd personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning, (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i 5 år efter domen vunnit laga kraft eller det att man godkände böterna, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret.Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla "pricken" stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad blir det för straff vid stöld?

2020-07-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en stöld begåtts av en kostnad på 1400:- vad blir troligast straffet? Han har erkänt brottet. Inga andra stöld domar -Grov rattfyller 2012 som avtjänats Med fotboja. Sedan dess ett skötsamt liv. Att det blir böter vet han så klart. Men nu vill åklagaren träffa honom för ett straff föreläggande och information om villkorlig dom ? Ingen rättegång. Vad kan villkorlig dom innebära vid första- gångs stöld som överstiger 1200:-?
Emma Gurander |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Grader av stöldDet finns i Sverige tre olika grader av brottet stöld, nämligen ringa stöld, stöld av normalgraden samt grov stöld (8 kap. 1 §, 2 § och 4 § Brottsbalken, BrB). För bedömningen om det rör sig om en ringa stöld så är stöldgodsets värde av vikt samt övriga omständigheter. För att det ska handla om en grov stöld ska handlingen ofta ha inslag av en mer farlig/hänsynslös art eller om stöldgodset har ett betydande värde. Värdet på stöldgodsetOm stölden har begåtts i en butik så är gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden 1 000 kr (NJA 2009 s 586). Men om stölden inte sker i butik utan på annan plats så kan denna gräns vara betydligt lägre. Jag har inga uppgifter om var stölden ifråga ägde rum, men i och med att värdet är över 1 000 kr så gör jag bedömningen att det hamnar på stöld av normalgraden. Men det finns såklart även andra omständigheter som kan leda till att brottet anses vara ringa vilket kan dra ner straffet. StraffStraffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB) Men istället för att döma ut fängelse som straff så kan man i vissa fall utge ett lindrigare straff, exempelvis villkorlig dom. Villkorlig dom brukar även kombineras med dagsböter. Påföljden villkorlig dom innebär i enkla drag att man har en prövotid på två år, då man inte ska begå några nya brott (27 kap. 3 § och 4 § BrB). Det är dock en prövotid utan övervakning. Att få straffet villkorlig dom innebär således att han ska sköta sig och inte begå fler brott under en tvåårsperiod. Strafföreläggande Att åklagaren har beslutat om ett strafföreläggande innebär att han inte tänker väcka åtal, därmed blir det som sagt ingen kommande rättegång (48 kap. 1 § Rättegångsbalken). Strafföreläggande används främst vid mindre allvarliga brott. Strafföreläggande används särskilt när gärningsmannen har erkänt brottet, vilket det rör sig om i detta fall. Ett strafföreläggande brukar man behöva godkänna samt eventuellt betala, för att det ska gälla. Tidigare brottVanligtvis så är det en försvårande omständighet att gärningsmannen tidigare har begått brott, vilket ska påverka straffet i en skärpande riktning (29 kap. 4 § BrB). Om brotten är av liknande eller samma art så leder det till skärpt straff, eller om båda brotten är särskilt allvarliga. Det är inte säkert att den tidigare domen med grovt rattfylleri leder till ett hårdare straff just nu, det har även gått viss tid sedan dess. Det kan därmed vara så att domstolen ej beräknar med den tidigare domen vid bedömningen av det nya brottets straff. SammanfattningSammanfattningsvis så har personen ifråga gjort sig till stöld av normalgraden, bedömt utifrån den information jag har fått. Högsta straffet för detta brottet är fängelse i två år, men åklagaren har beslutat för villkorlig dom och ett strafföreläggande. Detta är ett alternativ att föredra, i och med att man slipper genomgå en domstolsprocess samt eventuell fängelsestraff. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?

2020-07-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om jag är misstänkt för ringa stöld där en butikskontrollant sett att jag lagt ner varor utan att betala för dom vilket jag för ena varan glömde att göra och för den andra varan trodde jag hade gjort. Han säger att jag såg misstänkt ut och han därför följde efter mig. Betyder detta att jag enligt åklagaren gjort det med uppsåt att stjäla?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om du kan ha gjort dig skyldig till ringa stöld och om ditt agerande är att bedöma som uppsåtligt. Därför kommer jag använda mig av brottsbalkens (nedan förkortad BrB) bestämmelser.Vad som rättsligt krävs för att göra sig skyldig till ringa stöldDen som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB). Är brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld (snatteri) till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Snatteribrottet har sitt ursprung i stöldbrottet. Därför kommer jag inleda med att förklara mer ingående vad som krävs för att ett stöldbrott ska kunna komma att aktualiseras utifrån lagregelns rekvisit (uppställda krav).Rekvisit 1: Olovligt tagande av vad annan tillhörFör det första krävs att ett olovligt tagande av vad annan tillhör sker. Det väsentliga med detta kravet är inte att tagandet sker från någon utan snarare tagandet till sig, innebärande att gärningsmannen inte ursprungligen har saken i sin besittning. Ett tagande eller tillgripande innebär alltså att gärningsmannen försätter sig i besittning av en sak som han ursprungligen inte har i sin besittning. Då är ett tillgreppsbrott möjligt. Av omständigheterna framhåller du att du ska ha lagt ned totalt två varor i vad jag uppfattar det som din väskan, utan att ha betalat för dem. Det innebär alltså att du olovligen tagit varor som tillhör butiken. Därför uppfyller du det första rekvisitet.Rekvisit 2: TillägnelseuppsåtFör det andra krävs det att du haft uppsåt att tillägna dig varorna (tillägnelseuppsåt). Brottet fullbordas redan när gärningsmannen tillgriper sig saken, förutsatt att han haft uppståt att tillägna sig den. Det innebär att gärningsmannen ska ha varit medveten om sitt handlande att göra saken till sin eller annan. Du framhåller att du för den ena varan glömde betala och för den andra trodde dig redan ha betalat vilket innebär att du inte haft för avsikt att ta dem med tillägnelseuppsåt. Din avsikt var därför inte att sno varorna. Både stöld- och snatteribrotten är s.k. uppsåtsbrott vilket kräver en medveten handling där det inte räcker med oaktsamhet. Det innebär att du inte kan dömas för något av brotten om du inte haft uppsåt till gärningen.Rekvisit 3: Tillgreppet ska innebära skadaSlutligen krävs det att tillgreppet har inneburit en ekonomisk skada. För att ansvar ska kunna aktualiseras krävs dock som nämnt uppsåt i förhållande till det olovliga tillgreppet. En person som trott sig vara ägare till saken som tillgripits ska inte dömas för stöld. Eftersom din avsikt inte var att ta varorna med tillägnelseuppsåt blir detta rekvisit överflödigt att utreda.Du har saknat tillägnelseuppsåt till de aktuella varornaUtgår jag från att det du skriver stämmer så har du saknat tillägnelseuppsåt till de två varorna. Det kan därmed inte bli fråga om varken stöld eller snatteri i ditt fall eftersom båda brottstyperna kräver ett uppsåtligt handlande, dvs en medveten handling. Det är upp till åklagaren att bevisa att du uppfyller samtliga av de ovanstående rekvisiten för att du ska ha kunnat göra dig skyldig till snatteri. Åklagaren måste kunna bevisa att du haft tillägnelseuppsåt. Fram tills denne gör detta kommer du betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du är i behov av mer juridisk hjälp är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta någon av Lawlines jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Får barnbarn ta saker av sin mormor?

2020-07-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej har tdigare skrivit till er men inte fått svar på min fråga! Har barnbarn rätt att hämta saker från sin dementa mormors lägenhet när döttrarna hjälper sin mamma mef flytt till vårdboende? Dessa saker är ej barnbarnets och mormor har en demensdiagnos.Mvh
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din frågaJag uppfattar det genom din fråga som att barnbarn och döttrar befunnit sig i din mors lägenhet. Barnbarnen har sedan tagit saker som inte är deras egna och du undrar nu om de har rätt att göra så. Jag kommer att använda mig av brottsbalken för att besvara din fråga. Jag utgår från att barnbarnen i fråga är så pass gamla att de kan ta ansvar för sina handlingar. Straffansvar inträder vid 15 års ålder (1 kap. 6 § brottsbalken).Stöld eller egenmäktigt förfarande Om en person tar något som inte tillhör den själv med tanken att behålla det döms den för stöld om en skada uppstått (8 kap. 1 § brottsbalken). Är värdet av de stulna föremålen små och omständigheterna förmildrande kan personen istället dömas för ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Är värdet av de stulna föremålen istället stort och omständigheterna försvårande kan personen dömas för grov stöld (8 kap. 4 § brottsbalken). Intrång i bostad är en sådan omständighet som oftast medför att handlingen bedöms som grov. Om personen tar något som inte tillhör den själv men inte tänkt behålla det den döms den istället för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Din mors äganderätt upphör inte för att hon flyttar till ett vårdboende på grund av demens. Sammanfattning och råd Barnbarnen har inte rätt att hämta saker från sin mormors lägenhet. Att ta saker utan tillstånd innebär i de flesta fall att man begår stöld. Har man inte tänkt behålla sakerna kan det istället vara fråga om egenmäktigt förfarande. Det enklaste vore om du kunde prata med dem, och kanske också deras föräldrar, och be dem lämna tillbaka sakerna. Skulle inte det fungera får du istället överväga att polisanmäla händelsen.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för brottet rån?

2020-07-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HejBlev nyligen misstänkt i ett rån som jag inte har begåttMälsägande säger jag har gjort de och blandannat fysiska slåg och liknandeÄr 15 år och fyller 16, Har ett ganska bra alibi som gör att jag inte är på plats när rånet infall men det är inte 'helt' då jag kan inte bevisa det 100%Var tillsammans med 2 vänner som säger likadant som också är misstänktaVad behövs för att kunna bli dömd och hur kan jag motverka och bevisa min oskuldighet bäst
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rån, 8 kap. 5 § brottsbalken (BrB)Brottet rån regleras i 8 kap. 5 § BrB, det är ett förmögenhetsbrott som enligt ordalydelsen innebär att någon har begått en stöld och utövat våld eller hot mot annan person i samband med detta. Vad krävs för att du ska dömas för rån?För att dömas för brottet krävs att det kan konstateras att1. du som misstänkt gärningsperson uppfyller samtliga brottsrekvisit i brottsbeskrivningen2. det inte föreligger några rättfärdigande omständigheter3. du som misstänkt gärningsperson har haft uppsåt till brottet4. det inte föreligger några ursäktande omständigheterÅklagaren har bevisbördanDu skriver att du har ett säkert alibi men att du är orolig för att detta inte ska vara tillräckligt. När det gäller brottmål är det åklagaren som har den fulla bevisbördan för att du som tilltalad har agerat på det sätt som du står åtalad för. Det är alltså inte du som tilltalad som ska bevisa för domstolen att du är oskyldig, eftersom att du betraktas som oskyldig tills det att motsatsen har bevisats (oskuldspresumtionen). Bortom rimligt tvivelDomstolen har att avgöra om bevisningen som presenteras innebär att det kan ställas utom rimligt tvivel att du har begått brottet. Åklagaren måste alltså övertyga domstolen om att det finns tillräckliga bevis för att du faktiskt har begått ett rån. Behöver du mer juridisk vägledning?Om du har fler funderingar eller behöver med juridisk hjälp rekommenderar jag dig att boka en tid med någon av våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?

2020-07-06 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Finns det något mer än böter om man parkerar på någons hyrda parkering, asså är det brottsligt? Tack på förhand.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på dina fråga är ja, det är brottsligt att parkera på någon annans hyrda p-plats och du kan utöver böter riskera fängelse om du avsiktligen parkerar på en hyrd p-plats. Varför förklarar jag nedan!BrottetBrottet kallas för egenmäktigt förfarande (8 kapitlet 8 § första stycket brottsbalken). Egenmäktigt förfarande går ut på att olovligt ta eller använda något som någon annan äger (med avsikt) där tanken är att inte behålla det eller sälja vidare det. Till exempel genom att "låna" en stege utan att först fråga grannen, men där du tänkt att lämna tillbaks den senare eller exempelvis parkera på någons hyrda p-plats några timmar.PåföljdenEnligt 8 kapitlet 8 § första stycket brottsbalken är påföljden för att parkera på någons hyrda p-plats alltså antingen böter eller fängelse i högst ett år. Vänligen,

Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

2020-07-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min kompis kille har snott saker ac mig på ett värde av över 5000kr. Vad ska jag göra han vägrar lämna tillbaka det?? Är det dags att polisanmäla? Han är 19 år...
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns olika brott som skulle kunna vara aktuella beroende på om kompisens killes avsikt var att behålla dina saker eller sälja dem vidare. Jag behöver dock mer information om händelseförloppet för att bedöma vilket brott som är aktuellt så jag kommer att utgå i från att din kompis kille har tagit saker av dig utan tillstånd med avsikten att behålla dina saker. Det din kompis kille i sådana fall kan ha gjort sig skyldig till är stöld, enligt 8 kap 1 § brottsbalken, då du har drabbats av en ekonomisk skada till följd av hans handlingar. Straffet för stöld är fängelse i max två år.Eftersom det här är ett brott kan du välja att polisanmäla din kompis kille. Det är inte en garanti att polisen kommer att lyckas återta det som tillhör dig men det är alltid värt ett försök. Däremot råder jag dig att prata med både din kompis och hens kille igen och berätta om vilka konsekvenserna som kan bli aktuella om kompisens kille vägrar lämna tillbaka det som tillhör dig.Om du har ytterligare funderingar eller vill inkomma med fler detaljer är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller höra av dig till info@lawline.se för vidare juridisk rådgivning. Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fråga och lycka till!