Vilka är skillnaderna mellan stöld, ringa stöld och grov stöld?

FRÅGA
Beskriv de skillnader som finns mellan brottsrubriceringarna ringa stöld, stöld och grov stöld. Finns det likheter skillnader mellan brotten och påföljderna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Alla former av stöld är ett tillgreppsbrott och regleras därmed i 8 kap. brottsbalken (BrB).

Stöld av normalgraden regleras i 8 kap. 1 § BrB. Stöldbrottet består i att gärningsmannen tar något, som tillhör någon annan, i sin besittning. Därtill ska gärningsmannen ha ett tillägnelseuppsåt. Gärningsmannen ska alltså ha ett uppsåt att disponera över egendomen som om hen vore den rättmätige ägaren. Det finns ingen krav på att gärningsmannen ska behålla egendomen utan tillägnelseuppsåt kan vara för handen även om hen konsumerar eller säljer egendomen. Slutligen krävs det att tillgreppet innebär skada för brottsoffret, härmed avses ekonomisk skada. Dessa kriterier gäller för alla stöldbrott, alltså även vid ringa stöld (snatteri) och vid grov stöld. Påföljden för stöld är fängelse i högst två år.

Ringa stöld, eller snatteri, regleras i 8 kap. 2 § BrB. En stöld är ringa om det tillgripnas värde och övriga omständigheter talar för det. Samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska alltså beaktas, men åtminstone vid butikstillgrepp är det i praktiken värdet av det tillgripna som styr brottsrubriceringen. Högsta domstolen har i NJA 2019 s. 951 satt gränsen på 1250kr, men observera att detta alltså gäller vid butikstillgrepp och det är inte säkert att det går att applicera i andra situationer. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Grov stöld regleras i 8 kap. 4 § BrB. I lagrummet stadgas ett antal faktorer som ska beaktas vid klassificeringen, bland annat om gärningsmannen varit försedd med vapen eller om gärningen varit särskilt farlig eller hänsynslös. Faktorerna som räknas upp i lagrummet är inte uttömmande och en domstol kan även beakta andra omständigheter som skulle kunna göra att stölden är att anse som grov. Påföljden för grov stöld är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (732)
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?
2021-09-29 Tog kompisens ID, är det stöld?

Alla besvarade frågor (96379)