Vilka lagar och påföljder gäller?

FRÅGA
EN man står vid ett trafikljus med sin moped, en Puch Alabama. Han ser att en äldre kvinna står vid bankomaten och tar ut en större summa pengar. Kvinnan, som heter Greta, tar ut 10 000 kr och stoppar dem i sin väska. Denna hänger hon ordentligt över axeln så att den inte kan slitas loss eller ramla i onödan. Hon tar sin rollator och promenerar vidare på trottoaren. Hans kör upp på trottoaren bredvid Greta, han tar tag i kvinnans väska och rycker till. Väskan sitter dock fast runt kvinnans kropp, den lossnar inte. Då tar Hans upp sin kniv som han har i fickan. Han visar kniven för Greta och väser: “Ge hit väskan, kärring". Greta blir livrädd och vågar inte annat än att lämna ifrån sig väskan. Hans kör snabbt därifrån på sin moped, men blir strax gripen av polisen.Vilka lagar och påföljder gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det, undrar du vilket brott som aktualiseras vid de ovan beskrivna omständigheterna och vilka påföljder det framkallar. Först och främst kan det konstateras att dessa aktualiserar bestämmelserna i Brottsbalken (BrB).

Föreligger det ett brott?

Rån enligt 8 kap 5 § BrB är det som i första han kan vara aktuell. Paragrafen är aktuell i tre olika typfall: stöldfallet - när någon stjäl med hjälp av våld, motvärnsfallet – när någon ertappas på brottsplatsen och använder våld och utpressningsfallet, vilket är när någon utöva utpressning med tvång. Ett utav dessa fall, dvs stöldfallet, verkar vara aktuellt i denna situation.

Det första rekvisitet som måste vara uppfylld är att gärningspersonen måste ha tillägnelseuppsåt vid tillgreppet, vilket innebär att gärningsmannen ska ha för avsikt att ta egendomen permanent.

Vidare ska råntvånget består i antingen våld å person eller i hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. Våld å person är en kvalificerad typ av våld mot person och består antingen i misshandel eller i praktiskt taget fullständigt betvingande av kroppens rörelsefrihet. Det räcker alltså inte att spjärna emot eller rycka sig loss, detta betraktas som våld mot person. Med hot om våld avses sådant hot som är villkorat: hotet ställer den hotande inför ett alternativ att göra det gärningspersonen önskar eller bli utsatt för våld. Med fara avses konkret fara och det räcker att faran framstår som en konkret fara för den hotade. En fara är trängande om hotet (i) är eller uppfattas vara nära att förverkligas och (i) det hotade intresset är av särskild vikt (t.e.x fara för liv och hälsa)

Att komma ihåg är att det saknar betydelse hur stölden rubriceras, dvs att det inte spelar någon roll om stölden är av grov, ringa eller av normal karaktär. Råntvånget måste däremot utövas i anslutning till stölden, före eller samtidigt som saken tas i besittning, och riktas mot besittaren.

Nästa rekvisit är att det krävs att handlingen som den tvungne tvingas till innebär en vinning för gärningsmannen och (ekonomisk) skada för den tvungne (eller för någon i hans ställe). Alltså att gärningsmannen exempelvis tilltvingat sig pengar. För att det ska föreligga rån måste gärningsmannen dessutom ha uppsåt till gärningen (vilket kallas för subjektivt rekvisit).

Om gärningen med hänsyn till våldet, hotet eller andra omständigheter (exempelvis det ekonomiska värdet) är av mindre allvarlig art framgår det i 8 kap 5 § 2 st BrB att ansvar för rån inte ska utdömas. Istället ska något av de andra brott som gärningen innebär aktualiseras, detta kan exempelvis vara stöld eller misshandel.

Påföljden
Straffet för rån är fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 8 kap 5 § BrB. För att kunna avgöra hur stort straffet kommer att bli, ska brottets sammanlagda straffvärde och ett sammanslaget straffmätningsvärde beaktas (29 kap 1 § BrB).

Vid bedömningen av straffvärdet tas hänsyn till den skada, kränkning, eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Fortsättningsvis ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person, samt den avsikt eller motiv som han eller hon haft. För att vidare kunna bedöma det aktuella straffvärdet för brottet, skall både försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (se 29 kap 2–3 § BrB).

Vidare, ser man till bland annat billighetsskälen, återfall i brottslighet och ungdomsrabbaten och att bestämma straffmättningsvärdet (29 kap 4–7 §§ BrB).

Återfall i brott kan påverka valet av påföljd, exempelvis kan det motivera att fängelse väljs framför skyddstillsyn om gärningsmannen upprepade gånger begår brott. Däremot ska återfall tillämpas restriktivt som grund för ett strängare straff. Huvudreglerna som gäller om straffvärdet är över ett år är att fängelse skall dömas ut. Om straffvärdet är under ett år ska domstolen istället ge villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Ditt fall
Mycket talar för att stöldfallet är aktuell i ditt fall. Hot om våld föreligger eftersom personen tog fram en kniv och hottade den äldre damen, man kan även säga att det förelåg en konkret fara mot hennes liv. Av omständigheterna, kan jag anta att tillägnelseuppsåt förelåg då inget annat talar emot detta. Gärningen innebär vidare en ekonomisk skada för den äldre damen som förlorar sina 10 000 kr och en vinning för gärningspersonen.

När det kommer till påföljden, kan vi utgå från straffminimum, dvs 1 år vad gäller rån enligt 8 kap 5 § 1st BrB. Huvudregeln är att om straffvärdet är ett år eller mer är det, föreligger presumtion om att fängelse ska utdömas som straff. När det gäller rån, är straffminimum 1 år och straffmaximum 6 år, det föreligger således presumtion om att fängelse ska utdömas som straff. Det är svårt att ange exakt vad hur lång fängelsestraffet kommer att vara då förmildrande och försvårande omständigheter även tas hänsyn till.

Utifrån omständigheterna i fallet är det inte klar om den äldre damen tillförts någon skada och hur mycket, däremot kan det tyckas att brottet inneburit en eventuell kräkning och fara för hennes person. Vidare anses det inte föreligga något särskilt motiv för utförandet av brottet, mer än att ta pengar. Som försvårande omständighet kan tex det faktum att gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet eller utnyttjat någons skyddslöshet eller beroendeställning tas hänsyn till. Det rör sig om en äldre dam och ryckte först väskan från henne och sedan riktade en kniv mot henne. Sammanlagt talar detta för att det bör röra sig om ett straffvärde om minst 1 års fängelse.

Sammanfattningsvis är detta min bedömning av det enskilda fallet utifrån de omständigheter som ovan angivits. Domstolen kan komma att göra en annan bedömning beroende på om ytterligare omständigheter dyker upp. Särskilt vid påföljdsbestämning gör domstolen bedömningar i enskilda fall. Förmildrande omständigheter, återfall i brottslighet, ungdomsrabatt osv är saker som påverkar straffet.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (734)
2021-10-24 Får min granne lov att hålla kvar min katt i sin lägenhet?
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?

Alla besvarade frågor (96532)