Vad kan man som ung få för straff för snatteri?

2020-08-25 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag är 15 år å blev å blev tagen av polisen i snatteri Jag var på två butiker på samma dag och blev tagen i andra butiken. I första butiken var det värd ungefär 200Kr Och på andra butiken så 550 kr .Hur mycket kommer jag få i böter tror ni.? Kommer jag ha två förhör eller bara en Vi mamma får bidrag så tror inte att vi kan betala så mycket. Polisen sa att dem tror att det blir ungefär 5000 för båda
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska besvara dina frågor en i taget."Kommer jag ha två förhör eller bara ett?" Mest sannolikt kommer du bara ha ett förhör, då du blivit tagen för samma brottslighet och dessa gärningar upptäcktes samtidigt så att säga. Det är möjligt att polisen för formalitetens skull gör en paus mellan förhören för att delge misstanke om gärningarna var för sig, men mest sannolikt kommer du bara kallas till ett förhör för båda gärningarna. Om polisen inte är nöjda efter det förhöret, eller får fram annan bevisning eller liknande, kan de dock kalla dig till nytt förhör. Men inledningsvis skulle jag tro att du blir kallad till ett förhör som rör båda gärningarna. "Hur mycket kommer jag få i böter?"Straffskalan för snatteri (numera heter det ringa stöld) är böter eller fängelse högst sex månader (8 kap. 2§ brottsbalken). Högsta domstolen har lagt en praxis mellan 1000-1250 kr för var gränsen för ringa stöld och stöld går. Man kan även bli dömd för stöld, oavsett värdet på stöldgodset, om omständigheterna kring gärningen är försvårande, exempelvis om man har förberett sig med verktyg, har gjort hemliga fack i väskan eller jackan för att lätta komma undan med brottet och liknande. Straffvärdet för ett brott är vad just denna gärning är värd på straffskalan. Straffvärdet är främst beroende på värdet av vad som stulits. Åklagarmyndigheten har sagt att utgångspunkten för en ringa stöld som är på en summa om 750 kr motsvarar cirka 80 dagsböter. Detta är dock för en vuxen person. En ungdom som är 15 år får så kallad ungdomsreduktion (straffrabatt) (29 kap. 7§ brottsbalken). Riksåklagarens riktlinjer säger att 80 dagsböter för en vuxen person, ska motsvara 40 dagsböter för en 15 åring. Dagsböter innebär att en del av böterna bestäms utifrån straffvärdet på brottet (40 dagsböter som ovan) och den andra delen bestäms utifrån inkomst och ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter kan bli mellan 30-150 st, och summan per dag är mellan 50 - 1 000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Det betyder att om man inte har någon inkomst eller väldigt lite, så får man det lägsta beloppet, alltså 50 kr. Man multiplicerar då 40 dagar med 50 kr, och får då summan 2 000 kr.Andra påföljderFör ungdomar finns det specifika ungdomspåföljder som man kan få, för att undvika att böter döms ut till unga personer. Sådana påföljder kan vara ungdomsvård eller ungdomstjänst, om detta är lämpligt utifrån din person och övriga omständigheter, och om åtgärden är tillräckligt ingripande. Ungdomstjänst ska huvudsakligen väljas före böter för ungdomar, om påföljder inte är alltför ingripande (32 kap. 2§ brottsbalken). Oftast döms dock ungdomstjänst ut om ungdomens bötesstraff motsvarar 60 dagsböter eller mer, under den summan anses det vara för ingripande (NJA 2007 s.636).SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga vilken påföljd eller hur mycket böter du skulle få i ditt enskilda fall, då jag inte vet något om omständigheterna kring dina gärningar, om du är straffad tidigare eller exakt hur din ekonomi ser ut. Men utifrån vad jag skrivit ovan skulle jag gissningsvis säga att du skulle få runt 2 000 kr i böter, om du skulle bli dömd för båda gärningarna. Men det är som sagt bara en gissning. Det finns även en chans att du får ungdomstjänst, även om det är osannolikt utifrån att straffvärdet är så ringa.Jag vill uppmärksamma dig på att du alltid har rätt att begära en offentlig försvarare, och då du endast är 15 år finns det goda chanser för att du skulle få en offentlig försvarare. Blir man dömds finns det dock en risk att man får betala en del av försvararens kostnader, men endast om man tjänar en del pengar. Ungdomar får sällan betala för sin försvarare vid ringare brottslighet. Du kan begära en offentlig försvarare via polisen, eller vid tingsrätten om ärendet har gått dit. Du har då möjlighet att önska en specifik advokat, annars förordnar tingsrätten en de finner lämplig. En advokat kan hjälpa dig med juridiska frågor och frågor kring ditt straff.Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Få tillbaka saker efter separation?

2020-08-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag har flytt från min exsambo för någon dag sedan då jag blivit misshandlad. Jag har bott där i 2 månader men ej haft adressen hos han. Jag har nyckeln kvar till han men får ej gå in i huset och hämta saker. Kan jag åka dit för något för att jag har nyckeln kvar? Han har mina saker kvar hans hus.Vi har kvitton och bilder på det mesta möbler men ej vissa lösöre/arvegods som har ett sentimentalt värde. Hur går jag till väga för att återfå detta?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag beklaga den situationen som du hamnat i. Jag rekommenderar självklart att du anmäler misshandeln. Mer info om hur du gör det kan du klicka >här<. Får du ha kvar nyckeln?Eftersom du inte bor i huset eller är folkbokförd på adressen kan du begå brottet egenmäktigt förfarande när du behåller hans nyckel (8 kapitlet 8 § brottsbalken). Skälet till att denna brottsform kan vara aktuell är för att du rubbar hans rätt att nyttja sin bostad då han inte längre kan kontrollera vilka som kan komma in i huset. Hur gör du för att få tillbaka dina saker? Du har rätt till dina saker som är kvar i huset. Din ex-sambo får inte förfoga över dina saker eller hindra dig från att hämta dem. Om han gör det kan han göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kapitlet 4 § brottsbalken).I första hand bör du prata med din ex-sambo om att få tillbaka din saker (observera att detta inte är ett måste; finns det risk för att han fortsätter vara våldsam ska du inte utsätta dig själv för någon fara). Om din ex-sambo hindrar dig från att återta dina saker kan du ansöka om "särskild handräckning" (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) Särskild handräckning innebär att kronofogden hjälper dig att få dina saker tillbaka. Ansökan görs till Kronofogden. För att komma till kronofogdens hemsida med information om handräckning kan du klicka >här<. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?

2020-07-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Blev tagen för ringa stöld,328:-Fick en bot på 12000:- igår med posten. Kan det verkligen stämma??
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum För att besvara din fråga kommer vi att använda Brottsbalken, som förkortas BrB. Straff för ringa stöld? Ringa stöld kan ge straffet böter eller fängelse i upp till 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Du skriver att du har blivit dömd till böter. Det finns 3 olika former av böter: Dagsböter, penningböter och normerade böter. Gällande ringa stöld är det antingen dagsböter eller penningböter som gäller. Penningböter är ett fastställt engångsbelopp som lägst kan vara 200 och högst 4 000 kronor (25 kap. 3 § BrB). Eftersom din bot ligger på summan 12 000 kr kommer jag utgå från att du har blivit dömd till dagsböter.Hur fungerar dagsböter? Dagsböter är ett bötesstraff där antalet böter varierar beroende på hur grovt brottet var, mellan 30 och 150 dagsböter kan dömas ut. Storleken på varje dagsbot bestäms med hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bötfälls. Storleken kan variera mellan 50 till 1000 kr på varje bot. I vissa fall kan dagsbotens belopp jämkas men det lägsta beloppet man kan bli dömd till är 750 kronor (25 kap. 2 § BrB). När man bestämmer antalet dagsböter som skall dömas ut tittar man på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Enligt åklagarmyndighetens sammanställning av påföljder som tillämpats är det vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter när värdet på stölden låg mellan 300 och 500 kronor.Är boten rimlig? Eftersom du blev tagen för ringa stöld för 326 kronor antar jag att du har blivit dömd till 40 dagsböter. Dessa dagsböter kan, beroende på din ekonomiska situation, bli beräknade på mellan 50 och 1000 kronor. Därmed bör din böter ligga som lägst på 2000 och som högst på 40 000 kronor. Sammanfattning Utifrån Brottsbalkens bestämmelser kan man få en böter på 12 000 kronor för en ringa stöld på 328 kronor. Din bot borde därmed stämma, men eftersom jag inte har tillgång till exakta beräkningar kan jag inte säga helt säkert. Hoppas detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,

Utlöser byte av lås något straffansvar?

2020-07-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om hon får bytta lås på huset och om jag får åka till huset att hämta mina saker när jag vill
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDin fråga bereder en hel del tolkningssvårigheter mot bakgrund av den mycket korta beskrivningen och avsaknaden av relevant kunskap om andra viktiga förutsättningar för ditt ärende. Utan att närmare känna till de faktiska omständigheterna gissar jag att "hon" (nedan kallad X) syftar på någon närstående person och att det hus som omnämns enligt ovan utgör någon sorts bostad. Huruvida denna är fast egendom, ett hus på ofri grund (annans mark), en bostadsrätt eller en hyresrätt förtäljer inte din ärendebeskrivning något vidare. Detta får dock mindre betydelse för besvarandet av din fråga. Däremot hade äganderättsförhållandena varit önskvärda att få utredda eftersom dessa kan få bäring på den rättsliga bedömningen. Det ovan anförda innebär därför att den fortsatta framställningen kommer att bli både kort och ganska så generell till sin karaktär och endast med fokus på låsbytet. Jag avser emellertid att inhämta ytterligare information genom den personlig telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Och den lagstiftning som behöver beaktas i det här fallet är främst brottsbalken (BrB).Utgör låsbytet ett brott och äger du rätt att godtyckligt hämta dina kläder?I 8 kap. 8 § 1 st. BrB stadgas följande:Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäktigt förfarande döms också den som med våld eller hot om våld hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något.Bestämmelsen om ansvar för egenmäktigt förfarande syftar till att skydda en persons besittning och detta oavsett vilken rätt (äganderätt eller nyttjanderätt) denne (besittaren) har till objektet. Det är till och med det straffbart enligt svensk rätt att ta ifrån en tjuv det stulna godset om det inte sker på bar gärning eller flyende fot. Tagandet ska vara olovligt, vilket följer av lagtexten och det innebär i klartext att ett tyst eller uttryckligt samtycke gör att tagandet inte kommer att betraktas som olovligt. Vidare sägs i 8 kap. 1 § BrB att den som olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet också döms till ansvar. Det senare kan avse när någon obehörigen skiljer någon annan från besittningen till en fastighet eller en del av denna, vilket exempelvis kan ske genom ett utestängande via ett låsbyte. Jämte detta uppställs krav på att besittningsrubbningen måste ha förorsakat skada eller olägenhet för den rättmätige besittaren. Om så inte har skett aktualiseras därmed inget straffansvar.Under förutsättning att huset ägs av er gemensamt kan följande anföras. Något olovligt tagande av visst objekt verkar inte ha skett. Detsamma gäller brytande av eventuella lås. Frågan blir därför om det kan argumenteras för att en olovlig besittningsrubbning har ägt rum. Då X inte verkar ha inhämtat ditt samtycke till låsbytet framstår detta naturligtvis som fullt möjligt. I synnerhet eftersom du själv inte verkar förfoga över nycklar till det nya låset. Det torde tala för att du faktiskt har fråntagits dispositionsrätten till bostaden på det sätt som lagtexten föreskriver. Beträffande hämtningen av kläder bör inte heller detta utgöra ett problem. Men återigen, det nu sagda förutsätter givetvis att bostaden under alla omständigheter fortfarande är att betrakta som gemensam. Men givet den tämligen blygsamma ärendebeskrivningen har jag som sagt svårt att med säkerhet uttala mig om vad som kan anses utgöra gällande rätt i just det här fallet.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon onsdag den 29/7 kl 16.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa. Och eftersom svaret ovan blev relativt komprimerat kommer jag att bjuda dig på ytterligare en kvart. Du kommer således att erhålla hela 45 minuters personlig rådgivning under morgondagen.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Jag glömde scanna en vara vid självscanning, kan jag dömas för stöld?

2020-08-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! (Jag är 18)Var och handlade, kortet nekades på självscanningen så jag lämnade tillbaka en vara och kom tillbaka, skannade 3 av 4 varor och hade tidigare räknat ut hur mycket allt skulle kosta så jag ringde min pappa för att få 100 kr till, vilket räckte till att betala alla 4 varor (har bevis på detta). När jag fått pappas swish tryckte jag på betala och fick mitt kvitto, och gick ut med alla varor utan att ha betalat den fjärde, (80 kr) och blev sedan tagen av ett butiksbiträde som nog iakttagit mig och sett att jag inte skannat den sista varan. :( Det var verkligen inte meningen och bara slarv på min sida, erbjöd mig att betala det sista då jag hade precis så att det skulle räcka tack vare pengarna jag bad om, men de ringde polisen. Jag känner mig rätt självsäker på att jag inte kommer kunna bevisas skyldig för ringa stöld eftersom att uppsåt inte kan bevisas, jag trodde ju verkligen att jag skannat den sista varan och skulle inte bett om pengar från mina föräldrar annars, men skulle vilja höra er syn på saken. Några tips?Tack på förhand :)
Sanaria Saad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Regler om brott och straff hittar du i Brottsbalken (BrB), för att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till relevanta lagrum i BrB. Vad för brottsrubricering kan bli aktuellt? Du skriver att du råkat glömma scanna in en vara på 80 kronor vilket innebär att du ''fått med dig'' en vara du inte betalat för. Det brott som då blir aktuellt är ringa stöld. För att avgöra om ringa stöld föreligger behöver man kolla på kriterierna för huvudbrottet stöld (8 kap. 1 § BrB).För att man ska dömas för stöld ska följande kriterier vara uppfyllda: Du ska ha olovligen tagitVad någon annan tillhörMed uppsåt att tillägna dig detOch det ska ha inneburit en skada för föremålets ägare (butiken i ditt fall). Med hänsyn till att värdet på varan enbart uppstiger ett värde av 80 kronor anses det vara ringa, 8 kap. 2 § BrB. Du har olovligen tagit en vara, som egentligen tillhör butiken. Detta har dessutom inneburit en skada för butiken eftersom de ej fått betalt för varan. Däremot skriver du att du inte haft för avsikt att göra så. Jag saknar uppsåt, vad händer då? För att du ska kunnas dömas för brott är utgångspunkten uppsåt till brottet, om inget anna anges (1 kap. 2 § BrB). Man kan även dömas till vissa brott även om uppsåt inte finns men detta är inte aktuellt i ditt fall. Du inte tog varan med syfte att inte betala för den, utan detta var slarv på din sida. Du ville kontrollera att du hade pengar innan du scannade varan och när du hade pengarna glömde du göra det. Det saknas alltså uppsåt till brottet. Om du blivit polisanmäld och polisen går vidare med förundersökningen måste en åklagare välja om åtal ska väckas eller inte. Min bedömning är att inget åtal kommer att väckas om ens en förundersökning inleds. Att glömma scanna varor är lätt hänt och det är oftast butiksbiträden skyldighet att polisanmäla sådana händelser. Ett tips är att berätta för polisen som du gjort för mig och förklara att du saknat uppsåt. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?

2020-08-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej , jag undrar vad straffet kan bli av ha använt min sambos kreditkort olovligt för en summa 15000. :(
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du olovligen tagit din sambos kreditkort och spenderat pengar på detta. Din fråga regleras i brottsbalken (brb). De brottstyper som kan vara aktuellt i detta sammanhang är stöld och urkundsförfalskning. Vad gäller för stöld?Av 8 kapitlet. 1 § brb sägs att: Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. För att stöld ska aktualiseras krävs att du har tagit kreditkortet från din sambo utan att denne vet om det. Du måste även haft ett syfte att tillägna dig det, vilket det får anses att du haft då du köpt saker utan hans samtycke. Det faktum att du även spenderat pengar gör att din sambo lidit ekonomisk skada. Min bedömning är att samtliga rekvisit för stöld är uppfyllda. Vad gäller för urkundsförfalskning?Om du obehörigen försöker handla med någon annans legitimation eller falsk legitimation kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras (14 kap. 1 § Brb). Brottet innebär att man utger sig för att vara någon man inte är eller framställer en handling (ex körkort, Id-handling). Brottet har fängelse i högst 2 år på straffskalan, men i ringa fall högst 6 månaders fängelse (14 kap. 2 § brb). Om du utger dig för att vara innehavare till kortet eller på annat sätt falskeligen utger dig för att ha behörighet att handla med kortet kan detta brottet aktualiseras. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?

2020-07-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En 19-åring blev haffad av en väktare på ICA. Hon hade jag öppnat en nätförpackning med ekologiska citroner och sedan skannat in dom som vanliga citroner (det var extrapris 3st för 10 kr). Den civila väktaren måste ha sett när jag kastade bort den tomma nätförpackningen i en hylla med pasta. Det finns inga övervakningskameror i butiken. Det andra misstaget som tjejen gjorde var att inte skanna in citronerna i huvud taget eftersom det var så mycket folk att hon tänkte att ingen kommer att märka det. Polis kom till platsen. Hon nekade till att ha tagit ut eko citronerna ur sin originalförpackning och sedan att hon av misstag glömt att scanna citronerna. Hon ska på förhör i mitten av september eftersom som polisen inte höll något förhör på plats. Eftersom det inte finns någon övervakningsfilm, och det är endast väktarens ord mot hennes, och hon har sagt att det var ett misstag att hon glömde scanna citronerna, kan hon fortfarande fällas för ringa stöld?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsrubriceringen Brottet ringa stöld finns i brottsbalken 8 kap. 2 § och innebär att man olovligt tagit något med uppsåt att tillägna sig det. När värdet av objektet är under 1000 kr rubriceras brottet som ringa istället för stöld av normalgraden. Vad som krävs för att stölden ska vara fullbordad är att hela varan, alltså citronerna i ditt fall, har passerat gränsen för butiken, alltså kassan. Bevisfrågan För att fällas för brottet krävs att tillräckliga bevis finns. Rätten tar del av alla bevis som finns och gör en bedömning av vad som anses vara bevisat eller inte. Om den tilltalade (den misstänkte) nekar brott beror allting på vad som kan anses vara bevisat. Att det inte finns övervakningskameror i butiken försvårar naturligtvis detta, men finns det vittnen som kan berätta troliga och detaljrika berättelser om händelseförloppet tas det hänsyn till. Åklagaren måste dock kunna bevisa hela händelseförloppet för att fällande dom ska utfärdas, vilket kan vara svårt i ett fall som detta. Allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet och här får rätten göra sin egen bedömning och ta hänsyn till alla aspekter som finns, bland annat väktarens respektive dina ord. Hoppas du fick svar på din fråga!

Förbjudet att låsa ute sammanboende?

2020-07-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Om två personer äger en bostadsrätt tillsammans. Kan den ena personen byta lås så den andra inte kommer in? Det är ingen separation utan den ena partnern bara förhindrar den andra att komma in i sitt hem när den som bytt låset är borta på semester.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom bostadsrätten ägs tillsammans har den ena personen genom att byta lås rubbat den andres besittning av (dvs möjlighet att förfoga över) fastigheten. Personen har uppenbarligen gjort detta med uppsåt. Det utgör därmed brottet egenmäktigt förfarande (BrB 8:8 1st j. 1:2 1st). Det är alltså en brottslig gärning att göra så. Straffet är böter eller fängelse i upp till ett år. Du kan därmed göra en polisanmälan om du skulle vilja. Dessutom kan skadestånd komma i fråga ifall du lider skada av detta, eftersom du inte nämnt något sådant går jag dock inte närmare in på det. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.