kan det vara förtal att sprida bilder av en chatt? Kan det vara olaga integritetsintrång att sprida bilder från en chatt?

2020-11-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En krånglig historia som kortfattat är som följande. 3 personer har under 2 år en helt privat chat på Messenger där allt möjligt diskuteras. Problem med barn, problem på jobb och i äktenskapet samt förstås gemensamma intressen. Vi skämta ganska grovt mellan oss (aldrig kring något som kan ses som kriminellt) och vi skrattade tillsammans åt vår "avancerade" humor. En av deltagarna blir sen av oklar anledning arg på en av deltagarna i gruppen varvid han tar ut olika delar ur chatten, gör en skärmdump och sprider vidare till personer utanför gruppen för att misskreditera. Till slut hamnar skärmklippet hos en idrottsförening där alla 3 chattmedlemmar är medlemmar. Förening kallar alla ledare utan den berörda och meddelar 9 personer att den berörda att han utesluts då styrelsen kommit över en skärmdump med formulering som är "grova" och kan ses som förolämpande. Någon mer information lämnades in. 1 Utlämnande av en privat chatt, kan det ses som olaga integritetsintrång?2 Att klubben via denna information framställer en person som klandervärd inför dennes vänner går det att se som förtal?3 Den personen som får en skärmdump från en privat chat och väljer att sprida den vidare är det ett förtal?Vi är införstådda med att det är civilt åtal som gäller men behöver vägledning om hur man i det här fallet ska tolka lagen. Bör tilläggas att det inte finns något brottslig i dessa chattar utan mest humor som man inte visar upp i fikarummet utan istället i privata forum
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att ni haft en privat chatt som läckt ut till styrelsen i en idrottsförening och att konsekvensen av detta är att en av er blivit utesluten från föreningen. Du nämner att "någon mer information kommit in" och i och med att du inte specificerar detta kommer mitt svar enbart berör konsekvensen av att chatten läckt ut. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningar brottet förtal aktualiseras. Vidare om det kan föreligga något annat typ av intrång i sammanhanget. Din fråga regleras i brottsbalken (brb). När aktualiseras brottet förtal? Av 5 kap. 1 § 1 st brb sägs att: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter Vi kan lämna delen om brottslighet utanför då du själv nämner att inget sådant förekommit. Inledningsvis krävs att det är en uppgift som lämnas. En uppgift måste vara så precis att den anspelar på ett visst beteende (eller åsikter) hos personen som denne kan tänkas göra eller gör. Att man inte använder sig av precisa uppgifter, utan enbart antyder på något utesluter inte ansvar (NJA 2003 s. 567). Vidare måste uppgiften vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning eller att denne är klandervärd i sitt levnadssätt. Bedömningen för om uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning tar ansats i hens sociala värderingar på dennes berördes ort och inom hens samhällsgrupp eller personkrets (NJA 2003 s. 567). Bedömningen utgår alltså från den utsattes ståndpunkt och man beaktar inte "allmänna värderingar". Slutligen måste uppgiften ha lämnats till annan. I detta fall är det tämligen klart att andra fått ta del av uppgiften. Man menar att det räcker med att "tredje-person" fått ta del av uppgiften. Undantaget från straffansvarFör att förtal ska aktualiseras krävs att omständigheterna i andra stycket inte föreligger. Andra stycket säger: Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar. Undantaget är i själva verket en intresseavvägning mellan den enskildes intresse av att inte bli missaktad och å andra sidan en persons skyldighet att lämna misshagliga uppgifter om annan. Undantagsbestämmelsen tillämpas i de fall den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller Det annars var försvarligt att lämna uppgift i saken, och Den som lämnat uppgiften visar att den var sann eller hen hade skälig grund för den Sammantaget kan man säga att denna bedömningen är en helhetsbild över situationen. Man kommer göra en analys av vilka uppgifter som spridits och i vilket sammanhang och för vilket ändamål. Hur strikt försvarlighetsbedömningen blir beror på graden av allvar i uppgifterna. Aktualiseras olaga integritetsintrång om man läcker en privat konversation?Bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brb som handlar om olaga integritetsintrång tar framförallt sikte på bilder eller uppgifter som sprids på person som är i en särskilt utsatt ställning. Antingen pga det faktum att det är en bild på någon som blir utsatt för brott eller skriftliga uppgifter om exempelvis någons hälsotillstånd. Exemplet som tas upp i förarbetena rör bland annat s.k hämndporr. Olaga integritetsintrång är även ett uppsåtsbrott, vilket innebär att personen som sprider uppgifterna eller bilderna ska ha agerat med en viss mått av avsikt eller insikt till att agerandet ska leda till allvarlig skada. Utifrån det du nämner i din fråga är min bedömning att det är högst osannolikt att sådana uppgifter som avses i bestämmelsen framkommer av er konversation. Men det låter ju vara osagt då jag inte känner till innehållet. SlutsatsSpridandet av chatten till en grupp personer som inte omfattas av personkretsen i chatten kan utgöra förtal. Det finns däremot undantag till den bestämmelsen som medför att spridandet av uppgifterna anses vara försvarligt, vilket således får konsekvensen av att något straffansvar inte döms ut. Således krävs alltså en helhetsbedömning av vilka uppgifter som spridits och om det varit försvarligt. Olaga integritetsintrång tar framförallt sikte på situationer där bilder eller uppgifter sprids på individer i särskilt utsatt ställning och spridningen är ägnad att medföra allvarliga skador. I och med att jag inte känner till innehållet i er konversation kan jag inte uttala mig närmare om detta. Om man misstänker att man blivit utsatt för brott ska man alltid kontakta polisen. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon (17/11 - 2020) klockan 13:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Är det brottsligt att kalla någon för tjock?

2020-11-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att kalla någon som är överviktig att hon är så tjock så man inte ser någon skillnad ifall hon blir gravid eller inte? Jag tänker vi har ju yttrandefrihet i Sverige.
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis blir framförallt brottsbalken (1962:700) (BrB) tillämplig på din fråga. Yttrandefriheten Precis som du skriver så har vi yttrandefrihet i Sverige, vilken förekommer bl.a. i 2 kap. 1 § första punkten regeringsformen. Detta innebär att det allmänna inte får begränsa din yttrandefrihet. Yttrandefriheten är dock inte oändlig; den får inte innebära att skada eller kränka andra. Förolämpning Svaret på din fråga är att det kan vara brottsligt att kalla någon tjock. I 5 kap. 3 § BrB framgår att den som uttalar sig nedsättande eller som förödmjukar en annan person kan göra sig skyldig till förolämpning. Det krävs dock att syftet måste vara att kränka personens självkänsla eller värdighet. Straffet för förolämpning i ditt fall skulle kunna bli böter, då brottet inte är grovt. Din situation Eftersom du uttalar dig på ett sätt som kan uppfattas som nedsättande så skulle det kunna vara brottsligt. Det kan dock bero på om ditt syfte är att kränka kvinnan eller inte. Tidigare domar gällande förolämpningar har dock visat att man kan dömas utan att syftet varit att kränka motparten. Därför avråder jag dig för att kalla någon annan för tjock. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det förtal att anklaga mig för otrohet?

2020-11-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Några personer säger att jag varit otrogen mot min flickvän, vilket jag inte har varit , fått konsekvenser att min flickvän lämnade mig
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Några personer har på oriktiga grunder uppgivit att du har varit otrogen mot din flickvän, vilket har resulterat i att din flickvän brutit upp och lämnat dig.Brottet förtal framgår av 5 kap. 1 § BrB. För att det ska röra sig om förtal krävs det att gärningsmannen utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.Det är inte brottsligt att vara otrogen, men det kan vara ett utpekande av dig som klandervärd, vilket är tillräckligt för att förtal ska vara för handen. För att det ska räknas som förtal i ditt fall krävs det att uttalandet är avsett att skada ditt anseende hos andra människor med hänsyn till den krets du tillhör. Jag kan inte uttala mig om vilket uppsåt förövarna hade i ditt fall. Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är avgörande. Det föreligger en möjlighet att det rör sig om förtal i ditt fall.Med vänliga hälsningar!

Utgör information på lexbase förtal?

2020-10-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min sambo har i dagarna fått reda på av sina kollegor att jag är dömd för misshandel (krogbråk) med villkorlig dom för 6 år sedan. Då detta inte är något vi har pratat om i våran relation (3 år) Så blev de en chock och hon var väldigt ledsen när hon kom hem från jobbet då vi satte oss ner gick igenom domen och pratade ut om vad som hände mm.Jag känner mig kränkt då de är människor jag aldrig träffat sen att mina personuppgifter & domslut är delade för att skada mig som person av några jag inte vet vilka de är.Sen är jag oerhört bekymrad över att min sambo mår dåligt för att flera på hennes jobb vet om detta då hon har en chefsposition så tar hennes yrkesroll dessutom skada.Till saken hör att 1-2 person har betalat för att laddat ner min dom från Lexbase/mrkoll och delat den bland flera anställda på kontoret som min sambo jobbar med hon har fått bekräftat vilka de är som ligger bakom.Kan man anmäla detta som förtal?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om tillgängliggörandet av information om att du blivit dömd i svensk domstol utgör förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. 5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Troligen skulle det i normalfallet vara förtal på den grund att du utpekas som brottslig, i och med att utpeka någon som brottslig, utan bevisning för detta utgör förtal. Även om man har bevisning för detta, kan det utgöra en tillräcklig ordentlig kränkning av privatlivet för att ändå anses som förtal. Men denna information bygger i sin tur på offentliga handlingar, varav informationen är ett återgivande av den offentliga informationen. Detta gör det problematiskt, i och med att offentliga handlingar är offentliga dokument oavsett källa man får dem ifrån, varav offentliga handlingar i mångt och mycket kan anses undantaget reglerna i 5 kap § 1 BrB. Därmed är det svårt att se att detta utgör förtal. Ytterligare problematik är att Lexbase har utgivarbevis enligt 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, vilket medför att de har möjlighet att sprida sådana uppgifter om det anses ligga i allmänhetens intresse. Det finns ett möjlighet att genom lag meddela förbud mot att sprida personuppgifter så som etnisk ursprung, hudfärg, hälsa, sexuell läggning m.m. Det har tagits upp i tidiga lagförslag att man även bör kunna förbjuda att information om man förekommit i en rättsprocess, se prop 2017/18:49 s 11. Detta har dock inte verkställts. Sammanfattningsvis kan det därför sägas att det inte utgör förtal, även om det ligger precis på gränsen till förtal. Hoppas att det var svar på din fråga!

väcka enskilt åtal?

2020-11-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit förtalad på internet. Men eftersom jag måste väcka åtal själv så vet jag inte om jag vågar, detta eftersom det säkert är tidskrävande och det finns ju alltid en risk att jag förlorar fallet. Då måste jag betala mycket summor pengar och min ekonomi är inte alls bra nu. Hur skulle ni rekommendera att jag borde gå vidare här? Mvh.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att förtal utgör ett så kallat enskilt åtal, vilket som huvudregel innebär att man som målsägande själv måste väcka talan. Det finns utrymme för åklagaren att föra talan om det är påkallat ur allmän synpunkt, men det sker förhållandevis sällan. Det är också som du skriver, att om man förlorar målet kan man komma att bli ersättningsskyldig för sina egna och motpartens rättegångskostnader. Rättegångskostnaderna är inte alltid så höga, beroende på vad man själv och motparten har behövt utreda i förväg. Motparten kan begära ersättning för resekostnad och liknande, men dyrare blir det när det finns ombud involverade. Men att brottet skulle utgöra ett enskilt åtal innebär inte att du inte kan anmäla det till polisen för utredning. Du kan kontakta polisen på 114 14 och anmäla brottet, eller gå in på deras hemsida. Polisen får då bestämma om de kommer utreda det, även om det inte faller under allmänt åtal. Det kan finnas aspekter av gärningen som gör att polisen inleder förundersökning, exempelvis om det föreligger hatbrott eller liknande bakom gärningen. Du kan också läsa mer om omständigheterna kring polisens utredning om ärekränkningsbrott på polisens hemsida, och på åklagarens hemsida.Då jag inte vet mer om dina omständigheter är det svårt för mig att säga vad du bör göra, eller om polisen eller åklagaren kommer utreda brottet utifrån om det är påkallat ur allmän synpunkt. Åklagaren kan i alla fall inte åtala om du inte anmäler brottet själv. Jag rekommenderar dig att kontakta en advokat för att rådgöra om du bör väcka åtal eller inte, utifrån omständigheterna i situationen. Du kan också ringa polisen på 114 14 och se om du kan få råd där. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Är det förtal att återge en brottmålsdom på sociala medier?

2020-11-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det förtal om man bara återger vad som står i en brottmålsdom på sociala medier rakt av? Dvs. man tar inte bort viktiga detaljer eller överdriver saker och ting så det skapar felaktig uppfattning.
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer först att gå igenom vad brottet förtal innebär och om den situation som du beskriver kan utgöra ett brott. Sedan kommer jag att beskriva det undantag som finns som i vissa fall gör det tillåtet att förtala någon. Vad innebär brottet förtal? Brottet förtal innebär att man utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd (5 kap. 1 § första stycket BrB). För att utpekandet ska vara brottsligt krävs också att det sprids till andra människor. Detta kan alltså till exempel göras genom att publicera en brottmålsdom på sociala medier. I vilka situationer är det tillåtet att förtala någon? Det finns däremot ett undantag som gör det tillåtet att i vissa situationer utpeka någon som brottslig. Förutsättningarna för att ett sådant utpekande ska vara tillåtet är:- att det är "försvarligt" att sprida uppgifterna (försvarlighetskravet), och- att man kan visa att uppgifterna är sanna eller att man trodde att uppgifterna var sanna (sanningskravet). Både försvarlighetskravet och sanningskravet måste alltså vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att utpeka någon som brottslig (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Om någon har dömts för ett brott i en dom får det anses vara sanna uppgifter. I den situation som du beskriver är alltså sanningskravet sannolikt uppfyllt, och frågan blir då istället om försvarlighetskravet är uppfyllt. När är det försvarligt att förtala någon? Att bedöma om det är försvarligt att utpeka någon annan som brottslig måste bedömas från fall till fall. Det spelar till exempel roll hur allvarligt påståendet är, vem påståendet handlar om och till vilka påståendet har spridits. Det är oftare försvarligt att sprida uppgifter om offentliga personer, eftersom det kan ligga i allmänhetens intresse att få reda på om en offentlig person har begått ett brott. Det spelar också roll hur stor spridning påståendet har fått, dvs. om det har spridits till en mindre grupp människor eller om det har spridits till hela allmänheten. I den situation som du beskriver kan det alltså vara försvarligt att sprida domen till några få personer, men däremot möjligen inte att sprida den till allmänheten i t.ex. en offentlig facebookgrupp. Sammanfattning För att sammanfatta är alltså utgångspunkten att det räknas som förtal att sprida en brottmålsdom på sociala medier, även om man inte ändrar innehållet på ett nedsättande sätt. Det kan däremot i vissa fall vara tillåtet att utpeka någon som brottslig. Då krävs det dels att påståendet var försvarligt, och dels att påståendet var sant. I den situation som du beskriver blir framförallt försvarlighetskravet aktuellt. Eftersom detta måste bedömas från fall till fall kan jag inte säga säkert om det är försvarligt att sprida en brottmålsdom på sociala medier. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Vad kan jag göra om jag har utsatts för förtal?

2020-11-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Vill med detta kolla om detta kan leda till förtal mot skribent på en digital tidning. Personen i fråga är inte uthöngd personligen, men allt leder till denna person. Plus bild på annons. De kallar person i fråga för bedragare. Utan direkta bevis. Vad kan person i fråga göra med detta.
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att en person har pekats ut som bedragare i en digital tidning. Personen har inte nämnts vid namn men det går att dra slutsatser kring vem det är som har pekats ut som bedragare på grund av andra omständigheter och en bild på den utpekade personens annons. Du undrar nu om skribenten kan ha gjort sig skyldig till förtal och hur man ska gå tillväga för att bemöta detta. Förtal För att en person ska kunna dömas för förtal krävs det att han eller hon pekat ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt (5 kap. 1 § Brottsbalken). Det finns i lagen en möjlighet för personen som spridit informationen att undgå ansvar (5 kap. 1 § 2 st. Brottsbalken). Det går att undgå ansvar om man är skyldig att uttala sig eller om det mot bakgrund av andra omständigheter går att betrakta som försvarligt att lämna den aktuella uppgiften. I sådana fall krävs det att man bevisar att den information som spridits var sann eller att man kan bevisa att man haft skälig grund att sprida informationen. I detta fall så har den person som utpekats som bedragare inte uttryckligen namngetts. Däremot så har det angetts information som leder till den aktuella personen och det har även använts en bild på personens annons. Det krävs inte uttryckligen att en person nämns vid namn för att bestämmelsen om förtal ska bli aktuell. Det räcker med att det, utifrån den lämnade informationen, går att förstå vem det är som pekas ut som bedragare. Enskilt åtalUtgångspunkten vid förtal är att åtal väcks i form av enskilt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Detta innebär att det är målsäganden, dvs den person som har blivit utsatt för ett brott, som väcker åtal istället för att åklagaren gör det. Det går att göra undantag från denna huvudregel för det fall att målsäganden anger brottet till åtal, det är påkallat ur allmän synpunkt samt om det är fråga om bland annat förtal eller grovt förtal. Vad kan du göra nu?Om den person som har utsatts för den i frågan beskrivna gärningen, anser att det kan utgöra förtal så kan han eller hon väcka enskilt åtal. Man väcker enskilt åtal genom att lämna in en stämningsansökan till domstolen (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Vid behov av ytterligare vägledning kan du kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss! Med vänliga hälsningar

Pedofiliförtal?

2020-10-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag vet inte vart jag ska eller kan vända mig. Så provar här... För ca 2 år sedan så anklagade min dåvarande fru mig för att ha tagit sexuella bilder på vår dotter, och för barnpornografi för ett par bilder hon sett i surfplattan... Hela min värld raserades, och när socialen blev indragna så sattes ruinerna i brand, kvar återstor inte ett något. Jag ville inte leva mera, klarade inte av att jobba, alla vände mig ryggen pga vad min exfru påstod, som inte stämde. Socialen manipulerade min exfru, till att allt skulle vara sant och hon svalde allt med hull och hår. Socialen bröt tom mot lagar för att bryta ner mig till ett erkännande, dom bröt tom mot sekretesslagen under förundersökningen då dom tog del av polisens material, och ringer exfrun och berättar med överdrifft. Detta resulterar i att exfrun blir övertygad om att jag skulle vara pedofil och gjort mig skylldig till saker. Under nästan 2 år kämpade o slet jag för min upprättelse och mina barn, blev friad i både tingsrätten och hovrätten från mina anklagelser. Nu är saker ok, men dom psykiska men jag får leva med, och dom ekonomiska förlusterna svider... Har jag rätt till någon form av skadestånd nu tro? Mvh D
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning! Det brott som eventuellt kan ha begåtts av din exfru är förtal. Förtalsbrottet regleras i Brottsbalken 5 kap 1§ och formuleras enligt följande: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." Din fru har pekat ut dig som sexförbrytare mot barn för myndigheter och er gemenskapskrets. Sexuella övergrepp mot barn är både klandervärt och brottsligt. Frågan går då vidare till om utpekandet efter omständigheterna kan anses försvarligt. Eftersom du inte nämner på vilka indikationer och /eller bevis som din fru pekade ut dig som pedofil blir det svårt att avgöra huruvida det kan anses försvarligt. Mot bakgrund av att en åklagare gjort bedömningen att bevisen var så överhängande att du skulle åtalas (vilket enligt lag kräver att åklagaren gör bedömningen att det kommer bli en fällande dom), lär det ha funnits omständigheter som gjort att det funnits skäl för din fru att tro det hon anklagade dig för, samt att det mot bakgrund av detta även varit försvarligt. Hoppas du fick svar på din fråga!