Kan upprepade, störande, kontakter utgöra förtal, förolämpning eller ofredande?

FRÅGA
Jag har flertalet gånger blivit hotad av min partners ex. Att hon ska anmäla mig till socialen för att inte jag enligt henne inte kan ta hand om mitt barn . Hon har aldrig träffat mitt barn och jag har bara som hastigt träffat denna kvinna vid två tillfällen . Hon har ingen aning om hur jag och min lilla familj har det . Hon har själv det jobbigt med sin dotter så förmodligen vill hon hävda sig och kasta över det på någon annan vilket i det fallet blir jag .Jag börjar tröttna riktigt ordentligt på dessa hotelser hela tiden. Vad kan jag göra . Kan man stämma henne för förtal ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om din partners ex har begått något brott i ljuset av hennes handlande i din beskrivning, och om du kan stämma henne för detta. Jag kommer i det följande att beskriva olika brottstyper som förefaller aktuella, och därefter försöka koppla till din situation.

Brott, och regler om brott, regleras i brottsbalken.

Brott

När det gäller att bedöma brott i allmänhet är det viktigt att komma ihåg att för att någon ska dömas för brott krävs att varje enskild bedömning hänför sig en konkret gärning. Med andra ord kräver (de flesta brott) ett visst givet händelseförlopp. I den beskrivning som följer av din fråga framgår det inte riktigt hur den här personen begått sina gärningar. Att någon t ex hotar någon annan kan vara olagligt, men det finns vissa särskilt angivna förutsättningar som måste vara uppfyllda.

Förtal

För förtalsbrottet krävs bl a att en uppgift har lämnats, med ett innehåll som är ägnat att utsätta personen för andras missaktning, och som har spridits till andra (5 kap. 1 § BrB). I din beskrivning förstår jag dig som att det inte är fråga om en viss uppgift som spridits till andra människor. Istället verkar det som att uttalandena har riktats mot dig direkt, vilket utesluter brottet förtal.

Förolämpning

Ett närbesläktat brott till förtal är förolämpning. Den väsentliga skillnaden från förtal, är att gärningen riktar sig direkt mot offret, istället för att de kränkande uttalandena sprids till andra människor. Bestämmelsen innebär i korthet att någon ska ha blivit kränkt till följd av någon annans uttalande, skrivelse eller agerande i övrigt. (5 kap. 3 § BrB). Av lagtexten framgår det att gärningen ska vara ägnad att kränka den utsatta personens självkänsla. "Ägnat att " innebär att det inte behöver bevisas någon konkret "skada" på den utsatta personens självkänsla för att detta rekvisit ska vara uppfyllt. Däremot måste de kränkande uttalandena vara av sådan beskaffenhet att de typiskt sett är tillräckliga för att någons självkänsla påverkats negativt. Som exempel kan nämnas kränkande uttalanden som anspelar på någons sexuella läggning eller etniska ursprung. Bedömningen ska dock ta sin utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet, i ljuset av hur den utsatta har uppfattat uttalandena. Det ställs inte märkbart höga krav på uttalandets "allvarlighet", men uppgiften måste, med beaktande av den utsattas omgivning och förhållanden, ha ett visst kränkande innehåll.

Ofredande

Ett annat brott som kan vara aktuellt är ofredande. Enligt denna krävs att gärningspersonen antingen fysiskt antastar offret eller kontaktar denne på ett störande och upprepande sätt, eller i övrigt beter sig på ett mycket hänsynslöst sätt (4 kap. 7 § BrB). Som exempel på den sistnämnda situationen kan nämnas att någon stör annan persons frid, t ex genom att befinna sig utanför deras bostad eller i syfte att störa någon spelar osedvanligt hög musik. Att någon på ett störande och upprepande sätt kontaktar offret kan komma till uttryck på flera olika sätt, varför någon generell tumregel inte kan ges. Ett exempel kan vara att på ett obefogat sätt någon ringer någon annan flera gånger om nätterna under en längre tid.

Därutöver framgår av lagtexten att gärningen ska vara ägnad att kränka den utsatta personens frid på ett kännbart sätt. Även här förekommer rekvisitet "ägnat att", dvs det behöver inte bevisas en konkret skada. Däremot måste de störande kontakterna vara av sådan beskaffenhet att de typiskt sett är tillräckliga för att skada någons frid. Som exempel på när någons frid typiskt sett kan skadas är om den utsattas sömn påverkas, eller om dennes vardagliga tillvaro präglas av oro eller obehag. Jag vet inte hur kontakterna mellan dig och den aktuella personen mer detaljerat har sett ut. Ett ofredandebrottet skulle dock möjligtvis vara begånget, i synnerhet om den andra personens kontakter har pågått under en längre tid, eventuellt vid obekväma tillfällen, som typiskt sett skulle påverka din frid, t ex att du känner ett större obehag i din vardagliga tillvaro.

Vad innebär det här för dig?

Tyvärr kan jag inte göra en fullständig bedömning på din situation, eftersom det inte riktigt framgår mer detaljerat hur händelseförloppen sett ut, under hur lång tid det pågått eller hur den andra personen agerat i övrigt. Det kan däremot sägas att förtalsbrottet inte är aktuellt, såvida inte den andra personen spridit en uppgift om dig till någon annan. Förolämpning och ofredande kan vara aktuellt. För förolämpning ställs inte höga krav för vad som utgör ett kränkande uttalande, och utifrån din beskrivning uppfattar jag det som att hennes uttalande påverkat dig i tillräckligt hög grad för att ha utgjort en kränkning. För ofredande krävs, som sagt, att hennes kontakter med dig har pågått under en längre tid, alternativt på ett intensivt sätt som påverkar din dagliga tillvaro i vardagen.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93179)