Innebär ett utpekande av annan i ett videoklipp att förtalsbrottet är uppfylld?

FRÅGA
Min granne har lagt ut en video på en Facebook-grupp för grannar. Han filmade från sin lägenhet en man som vid 12-tiden på natten försökte öppna dörren till ett cykel-förråd i en grannfastighet. Min granne ropade åt honom att ge sig i väg, vilket han gjorde. Grannen varnar nu för mannen såsom inbrottstjuv och har lagt ut en video som tydligt visar mannens ansikte. Jag undrar: Får man pulicera en video på detta sätt och varna för honom såsom inbrottstjuv? Är inte det förtal? Vi vet ju inte säkert något om mannens ärende, även om hans beteende verkade "skumt".
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om publiceringen av en video på en annan person i det sammanhang du beskriver kan utgöra förtal.

Brott regleras i brottsbalken (BrB).

Förtalsbrottet uppfylls när en person utpekas på ett klandervärt, brottsligt eller annat sätt som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). I första hand ska det alltså krävas att någon utpekas. Utgångspunkten här är att den berörda personen går att identifiera, dvs ett namn på personen är inte nödvändigt. En video där man ser personens ansikte är oftast tillräckligt för ett utpekande. Vidare fordras att uppgiften har lämnats till annan, vilket ska förstås som någon utöver gärningspersonen och den utsatta.

Därutöver behöver uppgiften vara av någon form av nedsättande karaktär, som är ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Ägnat att betyder att innehållet i uppgiften är tillräckligt för att den berörde skulle kunna utsättas för andras missaktning, oavsett om så faktiskt skett. Rekvisitet missaktning är i all väsentlighet beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Brottet är ett s k ärekränkningsbrott, vilket innebär att skyddsintresset hänför sig till den utsattas anseende. Utgångspunkten för rekvisitet missaktning blir i dessa fall hur den utsatta, och uppgiftsmottagarna, uppfattar den lämnade uppgiften. Som exempel nämner lagen att någon utpekas som brottslig. Mildare brottslighet, t ex en mindre allvarlig trafikförseelse, omfattas inte. Däremot bör t ex stöld omfattas.

Ansvarsfrihet

Gärningspersonen kan bli fri från ansvar om två förutsättningar är uppfyllda.

Den första är om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften. I första hand bör man undersöka hur allvarlig uppgiften är och hur den framställs, men även vad för syfte uppgiften har och vad innehållet har för betydelse för de som tar del av den. I detta avseende kan man märka en stor skillnad i att direkt beskylla någon för brott, och att varna andra för misstanke om brott eller uppmärksamma ett ovanligt beteende.

Den andra är en prövning av sanningshalten av uppgiftsinnehållet. Konkret innebär det att gärningspersonen antingen ska visa att uppgiften är sann, eller visa att denne hade skälig grund för att tro att den var sann. Det sistnämnda skulle exempelvis vara att man fått uppgiftsinnehållet från mycket trovärdiga källor.

Vad innebär det här för dig?

I det fall du beskriver är det visserligen så att en person har utpekats som brottslig, i en uppgift som lämnats till annan. Däremot finns det flera omständigheter som talar för att det var försvarligt att lämna uppgiften i fråga. Exempelvis bör man beakta att uppgiftslämnandet skedde i en sluten grupp för personer som bor i området, vilket talar för att syftet med publiceringen var att varna grannarna. Det finns även omständigheter som talar för att det fanns skälig grund för att tro att det var sant, t ex att det skedde vid 12-tiden på natten och att personen gav sig iväg så fort hen blev tillsagd. Även det faktum att cyklar generellt sett är föremål för stöld ofta, talar för att det fanns anledning att tro att en stöld var på väg att inträffa.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93215)