Kan jag anmäla en myndighetsperson om den talar illa om mig och fattar felaktiga beslut?

2021-02-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Kan man anmäla en myndighetsperson från Socialtjänsten för förtal/grovt förtal och ärekränkning om man anser att personen påverkar andra att tycka illa om en förälder vilket visar sig i dessa personers beteende gentemot föräldern och medför att barnet inte får rätt hjälp från myndigheten? Personen vid myndigheten använder sig av maktmissbruk mot förälder och barnet och bygger sina utredningar på vad man tror eller har hört från andra och saknar fakta och bevis för deras beviljade insatser. Tack på förhand!
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att om en myndighetsperson lämnar oriktiga uppgifter om dig till andra personer i syfte att utpeka dig som klandervärd eller brottslig kan det röra sig om förtal. Det kan även handla om förtal om uppgifterna som personen sprider om dig till andra personer görs i syfte att utsätta dig för andras missaktning, dvs som i ditt fall få andra att tycka illa om dig. Det finns dock vissa undantag där en anklagelse inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund till att anta att uppgiften var sann.Vad kan du göra?Om du anser att du blivit förtalad kan du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Dock är förtal ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Jag vill även påpeka att om du förlorar målet så kan det vara du som får betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Beträffande fel i tjänstenOm en anställd inom det offentliga vid myndighetsutövandet begår ett fel kan personen dömas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Det går därför att anmäla en enskild person för att den har begått tjänstefel. Handläggare har således ett eget ansvar. För att en person ska dömas för det krävs att rekvisiten i lagen är uppfyllda. För det första krävs det att personen gjort fel. Att använda sig av maktmissbruk och att fatta beslut som inte grundar sig på sådant som lagen förutsätter är sådana fel som kan utgöra brottet tjänstefel. Således kan du alltså anmäla personen för tjänstefel. Om du väljer att göra en anmälan blir det polisen, åklagare och slutligen domstolen som kommer avgöra om personen begått ett brott eller inte.Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

När kan man väcka åtal om man utsatts för en ärekränkning?

2021-02-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |mitt ex skrek på mig att jag säljer min kropp för knark. han sitter i rullstol så hans personal var i närheten.kan jag annmälla han för ärekränkning?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka brott kan bli aktuella?Förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken)För att en gärning ska omfattas av regeln för förtal så måste en person ha utpekat en annan för att antingen ha begått en brottslig gärning eller för att vara klandervärd i sitt levnadssätt. Eftersom det fanns flera personer närvarande i detta fall så kan det gå att betrakta situationen som att informationen har spridits. Det går att undgå ansvar för förtal när en person haft anledning att sprida informationen samt om informationen var sann eller om personen som spred informationen hade anledning att tro att det var så. Det verkar inte som att undantaget blir aktuellt i detta fall. Förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken)Om situationen inte omfattas av bestämmelsen om förtal så kan brottet förolämpning bli aktuellt. Enligt lag så utgör förolämpning en situation då en person uttalar sig nedlåtande mot en annan person eller annars utsätter en annan för förödmjukande uttalanden. För att brottet ska kunna bli aktuellt krävs det dessutom att uttalandet har som syfte att såra den andres självkänsla eller värdighet. Vad kan du göra nu?Varken brottet förtal eller brottet förolämpning faller under allmänt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Detta betyder att en person, som känner att han eller hon har utsatts för ett sådant brott, själv måste väcka åtal mot den potentiella gärningsmannen. Om du därför känner att du har utsatts för brott så måste du alltså själv väcka enskilt åtal. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till domstolen (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Det är dock viktigt att informera om att ett enskilt åtal kan innebära stora kostnader i form av rättegångskostnader, om du skulle förlora målet. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Kan åklagare föra åtal om förtal?

2021-02-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En person postar uppgifter på Facebook om mig. Enbart för att svärta ned mig. Han postar detta i en grupp med 250 000 medlemmar. Vore inte en åklagare intresserad av ett åtal? Måste man alltid driva sånt själv?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om brottet förtalDet låter som att personen i fråga kan ha utsatt dig för brottet förtal. Definitionen av förtal finns i brottsbalken (BrB) och är att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap 1 § BrB). Personen måste alltså ha haft avsikten att få dig att se dålig ut, precis som du säger att hen har gjort. Ytterligare ett krav för att något ska räknas som förtal är att du ska gå att identifiera via uppgifterna som spridits. Vanligtvis sker detta genom att gärningsmannen nämner dig via namn. Att anonymt sprida negativa uppgifter om någon räknas inte som förtal, oavsett om den drabbade själv skulle veta att det handlar om dem.Under vissa förutsättningar kan förtal ursäktas. Detta gäller om gärningsmannen var skyldig att uttala sig eller om det i övrigt med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, och dessutom visar att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den (5 kap 1 § 2 st. BrB).Straffet för förtal är böter. För grovt förtal är straffet böter eller fängelse i högst två år (5 kap 1-2 §§ BrB).Vore en åklagare intresserad av åtal?Ärekränkningsbrott som förtal ligger inte under så kallat allmänt åtal. Allmänt åtal är när det är en åklagare som för talan å brottsoffrets vägnar. Den som är drabbad måste därför föra målet själv genom så kallat enskilt åtal (5 kap 5 § BrB). Undantag till detta är om offret är under 18 år eller om det är intressant att målet tas upp till domstol ur allmän synpunkt. Undantaget om allmän synpunkt är mycket sällan tillämpligt, så om du är myndig kommer du att behöva driva målet själv om du är intresserad av att få det prövat.Vad kan du göra?Allt spridande av negativa uppgifter räknas inte som förtal och det är väldigt svårt att bedöma om något räknas som förtal utan att veta exakt vad som sagts. Om du är intresserad av att ta målet vidare rekommenderar jag dig därför att först diskutera de faktiska inläggen med en jurist, så att denne kan bedöma dina chanser att lyckas med åtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilka är förutsättningarna för förtal?

2021-02-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är i en vårdnadstvist med min dotters mamma. Hon har vid flera tillfällen sagt att jag missbrukar droger, vilket inte stämmer. Detta har sagts till socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (som också har fört in detta i sina journaler). Jag har varit i kontakt med socialtjänsten och förklarat att detta inte stämmer. De har sedan valt att inte gå vidare med några insatser gällande mitt påstådda missbruk. Eftersom att socialtjänsten uppenbarligen inte tror min dotters mamma, undrar jag om det inte är anmälningspliktigt när hon fortsätter att sprida detta falska rykte. Är detta inte förtal?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal är ett brott som finns lagstadgat i 5 kap. 1§ Brottsbalken (BrB). Rekvisiten för förtal är att någon utpekar annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för annans missaktning. Det faktum att du blivit anklagad för att bruka droger är ett sådant utpekande som skulle kunna träffas av förtal. Speciellt då uppgifterna angivits till bl.a. socialtjänsten vilket kan indikera på att hon velat utsätta dig för annans missaktning. Det råder heller inget krav på att anklagelsen faktiskt ska ha lett till missaktning, vidare som det inte behöver visas att anklagade hade uppsåt till att uppgifterna skulle leda till missaktning. Det brukar räcka med att anklagelsen typiskt sätt leder till missaktning. Med uppsåt menas i princip en avsikt att agera på visst sätt. Av 5 kap. 1§ st. 2 BrB stadgas däremot undantag för när anklagelser inte ska betraktas som förtal. Ifall den som anklagat någon varit skyldig att uttala sig eller ifall det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgifterna och dessa visar sig vara sanna eller personen hade skälig grund för dem, ska personen inte dömas till ansvar. Jag kan inte på rak uppge ifall uttalandet varit försvarligt eller inte, utan detta är något som kräver djupare granskning. Särskilt då det rör sig om en vårdnadstvist. Dock brukar en uppgift normalt sätt betraktas som försvarlig ifall den har ett högt allmänintresse. Jag uppfattar inte att så är fallet. Jag vill påminna dig om att förtal är ett brott som faller in under det som benämns enskilt åtal 5 kap. 5§ BrB. Detta innebär till skillnad från allmänt åtal, att målsäganden själv är den som väcker åtal. Det finns många processuella regler att förhålla sig till varför detta kan vara både tidskrävande och väldigt kostsamt, 47 kap. 1§ Rättegångsbalken. Ifall du förlorar målet finns dessutom risk för att du svarar för motpartens rättegångskostnader. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det förtal när någon lämnar felaktiga uppgifter till min arbetsgivare?

2021-02-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan jag stämma någon för att ha lämnat ut felaktiga uppgifter till arbetsgivare som gjorde att jag inte fick jobbet jag sökte? Bli det förtal eller vad ? Jag har många andra som kan intyga att jag är duktig i mitt yrke och att det hon sa inte stämmer.MVH Liselott Rehnman
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte riktigt framgår i din fråga vad uppgifterna handlar om är det svårt att ge ett tydligt svar. Jag kommer ändå att redogöra för brottet förtal.När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att om en person lämnar oriktiga uppgifter om dig till din arbetsgivare i syfte att utpeka dig som klandervärd eller brottslig kan det röra sig om förtal. Det kan även handla om förtal om uppgifterna som personen sprider om dig till andra personer görs i syfte att utsätta dig för andras missaktning.Det finns dock vissa undantag där en anklagelse inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund till att anta att uppgiften var sann. Vad kan du göra?Om du anser att du blivit förtalad kan du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Dock är förtal ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Jag vill även påpeka att om du förlorar målet så är det i sådana fall du som kommer få betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Om du väljer att stämma dessa personer för förtal och inte lyckas bevisa att dem är skyldiga till brottet så blir du alltså ersättningsskyldig även för deras rättegångskostnader.Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

När kan en anklagelse betraktas som förtal?

2021-02-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon anklagar mig och säger till min make att jag är otrogen och sedan leder det att man separerar sig kan jag stämma de som anklagade mig? Om jag får stämma dem hur gör jag och till vem?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Otrohet och att vara otrogen är inte brottsligt i Sverige. Det finns ingen rättslig reglering som säger varken det ena eller det andra om det. En stämning skulle därför inte kunna baseras på just själva otroheten i sig utan enda möjligheten för dig att kunna utfärda en stämning är ifall anklagelsen är att betrakta som förtal.Vad är förtal?Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och är ett slags ärekränkningsbrott, som innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Som det framgår av sista meningen så krävs det även att ärekränkningen når någon annan än enbart den det huvudsakligen riktar sig mot.Vad skulle utgången kunna bli i den här situationen?Som sagt är otrohet inte olagligt i Sverige varför det i det här fallet inte skulle handla om förtal avseende att någon utpekat dig som brottslig - i sådana fall handlar det om att någon utpekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Ärekränkningen har varit avsett att skada dig men anklagelsen har nått din make varför det rekvisitet bör anses uppfyllt. Dock är det upp till domstolen att göra bedömningen om huruvida det rör sig om förtal eller inte; baserat på ifall ärekränkningen är av så pass nedsättande slag att det är att betrakta som förtal. Vill du ta upp ärendet i domstol så krävs det att du själv väcker åtal genom en stämningsansökan, då förtal är en av de rubriceringar som faller under s.k. enskilt åtal. Detta är dock både tidskrävande och kostsamt, men möjligheten finns (se 47 kap. 1 § rättegångsbalken). Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

Förtal och mobbning av kollega?

2021-02-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej , jag har under en längre tid (6mån) utsatts för fals ryktesspridning av en medarbetare. Denne medarbetare har vid flera tillfällen kontaktat min chef och sagt att jag är farlig, opålitlig. Inget är sant men detta skapar såklart "oro" bland mina övriga kollegor och jag har fått hantera många samtal från olika personer som hört av sig om detta. Är det förtal som jag kan anmäla?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan du anmäla för förtal?För att brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) ska vara aktuellt krävs det att vissa krav är uppfyllda. Du måste ha blivit utpekad som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt. Från vad jag kan läsa verkar du inte ha blivit utpekad som brottslig, däremot är det tydligt att du blivit utpekad som klandervärd eftersom din medarbetare säger att du är farlig och opålitlig. Den information som spridits ska vara ägnad att utsätta dig för andras missaktning; detta innebär att din medarbetare aktivt försöker få dina medarbetare att tycka sämre om dig och i detta fall, kanske till och med vara rädda för dig. Det finns dock inget krav på att dina arbetskollegor börjat missakta dig, det räcker med att din medarbetares beteende har varit ägnat till just det syftet. Kan du anmäla för grovt förtal?Jag vill också uppmärksamma dig på möjligheten att anmäla för grovt förtal (5 kap. 2 § brottsbalken). De krav som jag nämnt ovan måste vara uppfyllda men nu ska man även göra en bedömning kring om uppgiftens innehåll eller sättet för spridningen/omfattningen av spridningen var ägnad att medföra allvarlig skada. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Eftersom ryktesspridningen pågått under lång tid kan detta tala för grovt förtal. Om spridningen skett till en större mängd personer kan detta också tyda på grovt förtal. Det beror förstås på hur många medarbetare du har på arbetsplatsen. En annan faktor som spelar roll är hur lätt du kan identifieras och återfinnas pga ryktesspridningen. Eftersom detta har skett på din arbetsplats och flera människor har reagerat och hört av sig till din chef har det uppenbarligen varit lätt att identifiera dig. Eftersom jag inte vet exakt vad din medarbetare skrivit eller till hur många han har berättat kan jag dock inte ge ett klart svar på om en anmälan om grovt förtal är aktuellt i detta fall. Det är upp till åklagaren/polisen om du väljer att ta med det i din anmälan. Har din arbetsgivare skyldighet att göra något åt situationen?Något annat du kanske inte har tänkt på är din chefs skyldighet att se till så att det inte förekommer någon typ av mobbning eftersom arbetare inte ska riskera att utsättas för ohälsa på arbetsplatsen (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Detta kallas i juridiska termer för "kränkande särbehandling" (föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4). Rykten på arbetsplatsen kan klassas som kränkande särbehandling och i så fall måste din chef se till så att det finns rutiner för hur man stoppar detta. Det framgår inte av din fråga huruvida chefen försöker hantera din krångliga medarbetare eller inte, därför tänker jag att det kan vara bra att känna till.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vad menas med ärekränkning och förtal?

2021-02-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vad menas med ärekränkning och förtal?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga återfinns i brottsbalken (1962:700) (BrB). Ärekränkning Brotten om ärekränkning framgår av 5 kap. BrB. Begreppet är en samlad benämning på både förtal och förolämpning. Förtalsbrottet framgår av 5 kap. 1 § BrB medan brottet om förolämpning stadgas i 5 kap. 3 § BrB. Bestämmelserna är utformade på så sätt att lagstiftaren vill skydda en människas ära. En människa har dels en objektiv ära, dels en subjektiv. Den objektiva äran handlar om människans goda namn, rykte och hur dennes anseende uppfattas av andra människor. Den subjektiva äran syftar istället till människans egna känsla av sitt anseende. Förtalsbrottet Med förtal menas att en person utpekar någon annan att vara brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt enligt 5 kap. 1 § BrB. Förtal kan också innebära att en person lämnar en uppgift om någon annan i syfte att denne ska utsättas för skada. Påföljden för brottet är böter. Det finns dock undantag från när man kan dömas för brottet. Undantaget är om det skulle framgå att personen som uttalade sig hade en försvarlig anledning till uttalandena med hänsyn till omständigheterna i fallet. Dessutom behöver personen visa att uppgiften var sann eller att skälig anledning fanns för att tro det. Slutligen är det viktigt att poängtera att uppgiftslämnandet faktiskt inte behöver ha lett till skada. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada. En subjektiv bedömning görs om uttalandet är brottsligt. Sammanfattning Sammanfattningsvis är ärekränkning ett samlingsbegrepp på brotten förtal och förolämpning. Innebörden för ärekränkningsbegreppet kan alltså ha olika betydelse beroende på vilket brott som aktualiseras i just din situation. Förtal är dock att antingen utpeka någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att man lämnar en uppgift i syfte att skada personen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,