Vilket brott har begåtts då en flicka sprider en barnpornografisk bild på en app och säger att det var jag som spred bilden, fast så inte var fallet? Vilket straff kan utdömas, om något?

2021-03-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Mitt namn är X, jag brukar umgås med mina vänner på sociala medier och det finns en app som heter Y. Där samlas många ungdomar vart man ka prata med varandra och lära känna nya människor. En flicka började sprida en bild som innehåller barnpornografi och säga det är jag. Jag är själv inte med på bilden men nu har den gått offentligt och alla tror det är jag och skickar hat åt mig.Vad kan jag göra åt saken och kan hon straffas?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Du skriver att en flicka spridit en barnpornografisk bild på en app. Jag tolkar utifrån din skrivning att flickan menar att det är du som spridit bilden.I det här fallet kan potentiellt brottet förtal vara för handen. Förtal är ett ärekränkningsbrott som stadgas i 5 kap. 1 § BrB.Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.För att förtal ska föreligga i förevarande fall krävs det följande:Flickan ska utpeka dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt - I det här fallet har du blivit utpekad som någon som sprider en barnpornografisk bild via en app, vilket givetvis faller innanför formuleringen. Vidare ska uttalandet vara avsett att skada ditt anseende hos andra människor. Någon reell skada behöver inte ha uppstått för dig, endast risk för sådan skada.Det är hur uttalandet subjektivt kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om brott föreligger.I det här fallet krävs vidare uppsåt för att gärningen ska anses som ett brott, se 1 kap. 2 § 1st. BrB. Huruvida uppsåt föreligger kan jag inte bedöma utifrån texten.Du skriver vidare att det rör sig om en "flicka" som begått gärningen. För att kunna straffas i svenskt rättsväsende krävs det att gärningsmannen är i straffbar ålder. För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd, se 1 kap. 6 § BrB.Jag hoppas du fick svar på din fråga, med vänlig hälsning!

Utgör utpekande som psykisk sjuk förtal?

2021-03-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan det vara förtal om barnens pappa skickar skrifter till tjänstemän på kommunen där han påstår att jag är psykiskt sjuk och suicidal (inte ett uns sanning) för att påverka beslut och insatser i samband med vårdnadstvist. Han har även lämnat in anonyma (antagligen han) anmälningar till socialtjänsten och upprepar det för barnen.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt barns fars utpekande av dig som psykiskt sjuk och suicidal kan utgöra förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Vad innebär detta? - Uppgiften ska innebära att andra typiskt sett ska kunna förlora aktningen för offret. Att utpeka någon som psykisk störd är enligt min mening en uppgift som typiskt sett innebär att människor förlorar aktningen för personen. Gärningsmannen döms inte för förtal om det är försvarligt att lämna en sådan uppgift och man visar att uppgiften var sann eller har skälig grund för den. I denna situation finner jag ingen anledning till att utlämnande av dessa påstådda uppgifter ska vara försvarliga. Vad innebär detta för dig? - I denna situation bör förtal vara aktuellt, utifrån presenterade omständigheter. Sedan ska tilläggas, Förtalsbrottet omfattas som regel inte av allmänt åtal, något som framgår av 5 kap. 5 § BrB. Detta innebär att du som målsägande, eller brottsoffer, i princip garanterat kommer behöva väcka åtal själv utan stöd av åklagare.Hoppas att de var svar på din fråga!

Kan jag anmäla min frus son för förtal när han säger att vi är alkoholister?

2021-03-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla min frus son för förtal när han tycker och säger att min fru ( Hans mamma ) ?? Och även jag är alkoholister . Fast vi inte är det,
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § Brottsbalken. För att kunna dömas för förtal krävs det att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Det finns inga familjära begränsningar i möjligheten att anmäla för förtal, det står dig fritt att anmäla din frus son. Att utpeka någon som alkoholist är något som kan falla under förtalsbrottet, det beror dock på hur uttalandet sker. Annars är det möjligt att anmäla för förolämpning, beroende på om uttalandet görs till er personligen eller till andra. Lämnas uppgifterna till andra räknas det som förtal.Med vänlig hälsning!

Preskription Förtal

2021-03-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har råkat ut för att en person spridit felaktiga uppgifter om mig. Uppfattar det som djupt kränkande och avser att ta ärendet till domstol.Händelsen är från november 2019. Och om jag förstått saken rätt så är prespektionstiden 2 år för den typen av brott.Om jag lämnar in en stämningsansökan våren 2021 och målet kommer upp hösten 2023 + alltså EFTER att prespektionstiden gått ut. Blir det då inget straff?Har för avsikt att begära skadestånd på ett "mindre belopp" som en markering. Eller kan ett skadestånd ändå utdömas.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Vad gällande preskriptionstiden så utgår denna från den tid att brottet har begåtts tills att de anmäls. När det gäller förtal där böter är det högsta straffet är preskriptionstiden två år (35 kap. 1 § 1p. brottsbalken). Den tiden börjar räknas från den dag brottet begicks (35 kap. 4 § brottsbalken). Innebär för dig - När rättegången tas upp är inte relevant för preskriptionstiden utan preskripktiontiden är den tid man har på sig att anmäla brott från att de begåtts. I och med att du har lämnat in ansökan cirka 1,5 år efter händelsen så bryts inte preskriptionstiden. Hoppas att de var svar på din fråga!

Kan recension om ett företag utgöra förtal?

2021-03-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag köpte en bil av ett oseriöst företag och har nu lämnat en recension om de på Google för att varna framtida kunder. Det jag skrivit är " Ett otroligt oseriöst företag. Bilen vi köpte gick snabbt sönder och de kräver stora mängder pengar för att åtgärda felen. Lånebilen vi fick låna medan de tittade på bilen var sönder, bromsoket hängde löst. När jag ringde upp företaget skrek de "vi ska ha tillbaka lånebilen innan 17.00 annars anmäler jag den stulen". Oseriöst företag som sagt."Kan detta anmälas som förtal? Har inte nämnt personer utan endast företaget.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet förtal tar inte sikte på företag Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning är straffbelagt och utgör brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Den beskrivningen kan visserligen stämma in på din recension, men att lämna en recension om ett företag kan som regel inte utgöra förtal. Brottet tar nämligen endast sikte på förtal mot fysiska personer, det vill säga individer (inte företag, föreningar och liknande). Undantaget är om uppgiften i praktiken kan tolkas avse en fysisk person, och inte bara företaget. Så kan vara fallet när en person är väldigt nära sammankopplad med företaget i fråga, såsom om företagets namn inkluderar namnet på en person (NJA 1950 s. 250). Denna situation är relativt sällsynt, men torde vara mer vanlig när det rör små företag som ägs och drivs av ett mindre antal personer. Utan att veta mer om din situation och företaget i fråga är det omöjligt att säga med säkerhet huruvida din recension skulle kunna anses utgöra förtal gentemot någon person som är förknippad med företaget. Om du själv kan avgöra att det är ett stort företag utan någon sådan nära koppling till en person så kan du dock vara lugn. Även i annat fall är det möjligt att en recension i syfte att varna framtida kunder skulle kunna utgöra försvarligt agerande, i vilket fall du inte kan dömas för förtal om du även kan visa att uppgiften är sann eller att du hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket). Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga! Med vänlig hälsning,

brottsligt att ange någon som brottslig

2021-03-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det förolämpning att stämpla någon som kriminell, trots att denna inte är det?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Den som i skrift förolämpar någon annan, begår ett tryckfrihetsbrott, eller om förolämpningen framförs på nätet, i program eller teknisk upptagning, ett yttrandefrihetsbrott (7 kap. 3-4§ tryckfrihetsförordningen, 5 kap. 1§ yttrandefrihetsgrundlagen). När ett uttalande ligger på gränsen till förolämpning, är min uppfattning att yttrandefriheten oftast går före. FörolämpningDetta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Beroende på omständigheterna skulle gärningen kunna utgöra en förolämpning, men mer aktuellt blir brottet förtal. Förtal Förtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning (5 kap. 1§ 1st. brottsbalken). Straffet är böter. Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Det räcker dock inte att uppgiften enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att säga att någon är dålig på sitt jobb. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller personkrets, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808). Man ska dock inte dömas till ansvar om uppgiftslämnaren är skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna i sak och om det visar sig att uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för att tro att den var sann (5 kap. 1§ 2st. brottsbalken). Sanningen är alltså endast relevant om det är försvarligt att lämna uppgiften. Om det varit försvarligt beror på omständigheterna i det enskilda fallet, hur allvarligt påståendet är, till vem och i vilken situation eller syfte som uppgiften lämnades och vem som lämnade uppgiften. Exempelvis ansågs det försvarligt att i tidning skriva ut namn och bild på en person som misstänktes för mordet på Olof Palme, utifrån omständigheterna och det stora allmänintresset (RH 2002:39).Brottet förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott. SammanfattningsvisFörtal har företräde framför förolämpning, så om gärningen kan omfattas av förtalsbrottet så går det före. Att felaktigt utpeka någon som brottslig, eller även i de fall det är sant, kan det utgöra brottet förtal. Om det dock finns försvarliga skäl att lämna uppgiften kan man gå fri. Hoppas du fått svar på dina frågor!Vänligen,

Vad utgör förtal?

2021-03-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag levde i villfarelsen att förtal är när man sprider något som inte sant. Hur kan det vara förtal att uppge att någon som de facto är dömd är dömd?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar exakt vad som anses utgöra förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen?5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Detta innebär lagen - Vid tillämpning av lagen måste man först se om något av de tre ovanstående alternativen. Om man tar fallet med Ebba Bush som exempel (vilket är de jag tror du syftar på) så skrev Ebba Bush att Esbjörns ombud blivit dömd i domstol, för att på så sätt påstå att han fortfarande är brottslig eller utövar brottslig verksamhet. Detta genom att han tidigare begått en brottslig handling, så menar Ebba (indirekt) att han fortfarande är brottslig nu. Även om man inte anser rekvisitet för att utpeka någon som brottslig uppfylld, så väcker ett sådant uttalande åtminstone andras missaktning. Kravet för att de ska utgöra förtal är därmed uppfyllt tekniskt sätt. Sedan måste domstolen göra en bedömning om uttalandet var försvarligt eller nödvändigt. Om detta var försvarligt eller nödvändigt så kommer personen i fråga att frias. Att ta ställning till om uttalandet är sant är inte de relevanta i den juridiska bedömningen, även om man rent generellt sätt tar ställning till just detta vid bedömning av försvarligthet eller nödvändighet.Hoppas att de var svar på din fråga!

Kan man anmäla någon för förtal när denne påstår att man inte betalar skatt?

2021-03-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag har en pågående tvist i tingsrätten med en person om en obetald hyra. Denne person har ringt samt skrivit till tingsrätten och sagt att jag tar betalt i svarta pengar och att jag brukar hyra ut och ej betala skatt. Detta påstående är helt taget ur luften och jag anser att det är kränkande. Kan jag anmäla hen för förtal?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Förtal Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken som: " Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."Det är alltså fråga om uppgifter som är ägnade att framställa någon annan som klandervärd på något sätt, och det spelar egentligen ingen roll vad de som får ta del av dessa uppgifter tänker eller tycker. Att säga att någon inte betalar skatt, det vill säga att påstå att denne begår brott, kan sägas vara uppgifter som utpekar någon såsom brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt. Påverkar det tvisten att personen har ringt till tingsrätten? I svensk rätt gäller muntlighetsprincipen, vilket innebär att parterna som huvudregel måste ange all bevisning muntligen (43 kap. 5 § rättegångsbalken). Muntlighetsprincipen är en konsekvens av omedelbarhetsprincipen, vilken innebär att rätten ska avgöra målet på vad den har sett och hört under huvudförhandlingen, (17 kap. 2 § rättegångsbalken). Med andra ord kommer ingenting som din motpart har sagt utanför huvudförhandlingen att ligga till grund för domen. Vidare berör dessa påståenden inte tvisten, eftersom jag tolkar din fråga som att du har väckt en talan om fastställelse av att din motpart är skyldig dig pengar, alternativt en fullgörelsetalan om att han eller hon ska förpliktigas att utge beloppet till dig. Det din motpart påstår är ingenting som styrker att han eller hon inte är skyldig dig pengarna (jämför 17 kap. 3 § rättegångsbalken). Sammanfattning Uttalandena kan klassas som förtal, men att din motpart har hört av sig till tingsrätten på så vis som har skett kommer inte att påverka din pågående tvist. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,