Vad innebär olovlig avlyssning?

2021-03-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En fråga om olovlig avlyssning. Kan jag göra mig skyldig till det brottet om jag spelar vad någon säger utan dennes tillstånd eller vetskap, men jag deltar inte själv i konversationen utan jag sitter bara i hörnet i rummet och lyssnar?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet olovlig avlyssning kategoriseras som brott mot frihet och frid och finns stadgat i 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB). Vilka rekvisit har brottet olovlig avlyssning?För att dömas för olovlig avlyssning krävs att man olovligen med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde dit allmänheten inte har tillträde, och som man själv inte deltar i eller som man obehörigen berett sig tillträde till (4 kap. 9 a § BrB). För att en gärning ska betraktas som olovlig avlyssning krävs således att - den har skett i hemlighet- att avlyssningen/upptagningen avser antingen tal i enrum, samtal mellan enskilda eller förhandlingar vid sammanträde dit allmänheten inte äger tillträde, och som personen i fråga inte själv deltar i eller behörigen berett sig tillträde till- den har skett med hjälp av tekniskt hjälpmedelDu kan göra dig skyldig till olovlig avlyssning om du avlyssnar eller upptar ett samtal mellan andra personer förutsatt att du gör det olovligen, i hemlighet, med hjälp av tekniskt hjälpmedel samt att det sker på sådan plats enligt de förutsättningar som nämnts ovan. Om man själv deltar i samtalet är det inte olovlig avlyssning enligt bestämmelsen. I lagkommentarer till bestämmelsen nämns exempelvis att en bostadsinnehavare inte får avlyssna samtal mellan andra som befinner sig i bostaden om hen inte själv deltar i samtalet. Om du avlyssnar ett samtal utan att själv delta i konversationen kan det alltså utgöra grund för brottet olovlig avlyssning förutsatt att även övriga rekvisit är uppfyllda, exempelvis att du använder dig av ett tekniskt hjälpmedel. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

är störande grannar ofredande

2021-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Grannens pojke kör med sin moped genom sin trädgård. Han har ett skjul där han parkerar cirka 5 meter från vår sittplats. Detta är mycket störande, både ljudmässigt och med tanke på alla avgaser när han gasar på, vår grönsaksodling ligger bara några meter därifrån! Har pratat med hans pappa, men när jag undrar varför pojken inte kan leda in sin moppe genom trädgården, så säger han att de får göra vad de vill i sin trädgård !! Stämmer detta ??
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!jag förstår din fråga som att du vill veta vad du kan vidta för åtgärder gentemot dina grannar för att få dem att upphöra med mopedkörandet. Jag kommer nedan att presentera potentiellt tillämpliga lagar och ge dig ett slutgiltig råd här nedan. Är det brottsligt att störa grannar? - Att vara extremt störande kan i vissa fall utgöra ett brott, dvs ofredande.För att kunna bli dömd för ofredande måste uppnå rekvisiten för brottet, som lyder på följande sätt; "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7§ brottsbalken) till böter eller fängelse i högst ett år".Det som kan räknas som ofredande är bland annat följande gärningar; Knuffa någon, slita i någon kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta, samt mobba.Meningen med ofredande är att någon måste bli störd. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel. En person som genom att spela hög musik stör sina grannar ofredar dem från och med den tidpunkt då grannarna talat om för denne att det är störande.I din situation - Det är då enligt ovan sagda möjligt att grannarnas mopedkörande kan utgöra ofredande från och med den tidpunkt då ni sagt till om att detta är störande. Detta ska dock ställas i förhållande till er grannes rätt att nyttja sin egen tomt så som den önskar och vad avsikten är med mopedkörandet. Det ska sägas att ofredande är ett brott som kräver uppsåt (man ska alltså kunna bevisa att er granne har kört mopeden för att störa er och ingen annan anledning), vilket då kräver starkt bevisning från er sida för att ofredande ska bli gällande. Ta annars kontakt med styrelsen över de bostadsområde som ni båda bor i för att kunna lösa detta samt försökt med mer kontakt med grannen om ni inte vill ta till rättsliga åtgärder. Hoppas att de var svar på din fråga!

Är det lagligt att säga n-ordet?

2021-02-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om person 1 säger n ordet generellt, asså inte mot någon, men person 2,3 och 4 säger sedan att dom tar illa upp och person 1 fortsätter säga n ordet flertal gånger fast att folk tar illa upp. Är detta person 1 gör lagligt?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en långtgående yttrandefrihet som följer av grundlagen. Att använda "n-ordet" kan därför vara lagligt även om det i vissa fall kan upplevas som mycket kränkande för personer som hör det eller för personen/personerna som uttalandet riktas mot. Dock finns det brott som eventuellt skulle kunna bli relevanta för situationen, nämligen hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § Brottsbalken [BrB]) och förolämpning (5 kap. 3 § BrB).Hets mot folkgruppDen som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp. För att ett meddelande eller uttalande ska anses ha fått spridning måste det ha yttrats utanför den privata sfären och dessutom nått mer än ett fåtal personer. I rättsfallet NJA 1999 s. 702 var tre till fyra personer inte tillräckligt för att anses utgöra "mer än ett fåtal". I situationen som beskrivs i frågan verkar det endast vara tre personer som har tagit del av uttalandet och därför uppnås antagligen inte spridningskravet. Men om det däremot var så att spridningskravet ansågs uppfyllt blir frågan om yttrandet skulle kunna anses utgöra missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras/hudfärg. Att uttrycka missaktning innebär att man indirekt eller direkt uttrycker sig kränkande/nedsättande gentemot någon av de grupper som skyddas av bestämmelsen. Alla uttalanden som är negativa kan inte omfattas av bestämmelsen, utan det handlar om yttranden som klart överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. Att använda n-ordet på ett nedsättande sätt med anspelning på på hudfärg borde kunna anses utgöra missaktning enligt bestämmelsen, detta är dock en bedömning som får göras i varje enskilt fall. I frågan framgår det att person 1 har använt ordet "allmänt" och inte riktade det mot någon. Även om uttalandet inte riktade sig mot någon specifik person skulle användandet av ordet indirekt kunna anses vara kränkande eller nedsättande och därmed utgöra missaktning.FörolämpningEnligt 5 kap. 3 § brottsbalken är det straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Om man gör detta kan man dömas för brottet förolämpning. Det straffrättsliga skyddet avser yttranden eller beteenden som typiskt sett kan anses kränka en persons självkänsla, det avgörande är alltså inte den angripnas subjektiva upplevelse av uttalandet eller beteendet. I förarbeten till bestämmelsen konstateras att inte alla nedsättande uttalanden omfattas av bestämmelsen och att det krävs att uttalandet träffar den utsatte på ett "personligt plan". Med "personligt plan" avses exempelvis uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet.För att fällas till ansvar för brottet förolämpning krävs det som nämnt ovan att man riktar nedsättande uttalanden mot en specifik person. I fallet som beskrivs i frågan står det att person 1 endast använder ordet mer allmänt och inte riktar det mot någon, vilket borde innebära att förutsättningarna för brottet förolämpning inte är uppfyllda. Detta gäller även om några personer har sagt att de tar "illa upp". SlutsatsAntagligen har person 1 inte begått ett brott eftersom varken förutsättningarna för hets mot folkgrupp eller förolämpning är uppfyllda i situationen som beskrivs. Med det sagt är det inte alltid lagligt att använda n-ordet och det finns flera rättsfall där personer dömts till ansvar då de har använt ordet på ett nedsättande sätt. Exempelvis har en person dömts för brottet förolämpning när hen använde n-ordet på ett nedsättande sätt gentemot en person (Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr B 1131-08). I ett fall dömdes en person för brottet hets mot folkgrupp efter hen hade uttryckt missaktning mot en grupp individer med en viss hudfärg genom att använda n-ordet (Hovrätten för Nedre Norrland mål nr B 906-15) Om man döms till ansvar eller ej beror helt enkelt på kontexten och på vilket sätt ordet används.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Olaga hot m.m.

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo har filmat mig vid flera tillfällen mot min vilja. Han filmar mig när jag är upprörd ledsen och förtvivlad efter att han har sagt elaka saker till mig Vi ska separera nu och han har spridit filmen till sina vänner och nu även skickat film på mig till min sonHan hotar att förstöra mitt liv Han sprider ut till vänner men även nu min son att jag varit inlagt på psyk vilket inte är sant Jag bad han att sluta filma vid ett tillfälle och då knuffade han mig, fast han säger till andra att jag slä gde mig utför trappan. Så fort jag påpekar hans beteende nu så skickar han film på mig till nån ny person när jag är hysterisk efter hans beteende mot mig,
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Situationen kan aktualisera en rad brott, dels kränkande fotografering, förtal, ofredande, olaga hot. Nedan gör jag en kort redogörelse för respektive brott utifrån frågans formulering:Kränkande fotografering: din sambo kan göra sig skyldig till kränkande fotografering genom att filma dig mot din vilja, förutsatt att filmandet sker i ditt hem, dvs. i den privata sfären och inte på offentlig plats. (4 kap. 6a § brottsbalken). Förtal: genom att sända videon vidare och genom att sprida att du skulle varit inlagd kan din sambo göra sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Med förtal avses att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Innehållet ska vara sådant att det typiskt sett kan tänkas att personen blir utsatt för annans missaktning. Du beskriver att du gråter i videon och att din sambo även sprider uppgifter om att du skulle varit inlagd på psyket vilket kan anses passa in på bestämmelsen. Ofredande: att putta dig kan klassas som ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Den som fysiskt antastar någon (exempelvis puttar) döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (personen måste vara medveten om att ofredandet sker), för ofredande. Olaga hot: genom att hota att förstöra ditt liv kan han ha gjort sig skyldig till olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Den som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms till olaga hot. Att hota med att förstöra ditt liv preciseras genom att han fortsätter sprida videorna och kan mycket väl klassas som olaga hot. Eventuellt skulle ovan nämnda handlingar kunna sammanställas till grov kvinnofridskränkning beroende på hur de sammanvägs (4 kap. 4a § brottsbalken) Sammanfattningsvis Mitt råd till dig är att anmäla din sambo avseende alla ovannämnda händelser. Spara allt som kan vara användbart i bevishänseende. Vänligen,

Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?

2021-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om min granne vid upprepade tillfällen fotograferar mig, mina vänner och min altan, från sitt sovrumsfönster och utifrån utan min vetskap, räknas det då som ofredande?Med vänlig hälsning,Annsofi
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga. I BrB 4 kap. 7 § regleras brottet ofredande. Där framgår följande: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år".För att din grannes gärning ska räknas som ofredande krävs att alla rekvisitan i brottsbeskrivningen är uppfyllda. I detta fall hade det kunnat vara fråga om ett hänsynslöst agerande som varit ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det förutsätts därmed att din grannes agerande har utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad. Att bli fotograferad upprepande gånger bör därför räknas in här. Agerandet måste dessutom vara ägnad att kränka fin frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att gärningsmannen (din granne) måste veta om att det hen gör är fel och ha uppsåt till att kränka din frid på ett kännbart sätt. Om ni exempelvis har sagt åt honom att ni inte vill bli fotograferade så räknas det som att han är medveten om det faktumet. Det räcker att han misstänkt att han kränker er frid och att han trots den misstanken fortsätter och accepterar den risken. Har du och dina vänner blivit fotograferade inne i din bostad kan även kränkande fotografering vara aktuellt (BrB 4 kap. 6 a §). Detta förutsätter att fotograferingen skett olovligen, det vill säga utan ditt samtycke och att det skett på en privat plats (t.ex. omklädningsrum eller hemma i någons bostad). Eftersom varje gärning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet kan jag inte ge dig ett rakt svar på din fråga. Jag hoppas dock att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp. Med vänliga hälsningar,

Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?

2021-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga apropå "hämndporr" alltså när en person som har varit intim med en annan lägger ut videos på internet av deras sexuella förhållande. Finns det något juridiskt skydd i Sverige när det gäller detta? Finns det någon paragraf om någon skulle vara ett offer för detta? Och finns det prejudicerande praxis som kan vara till hjälp? Hoppas att det går att svara på den här frågan eftersom det är ett problem nu i den alltmer digitaliserade världen!
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:I brottsbalken (BrB) finns det en bestämmelse som reglerar brottet olaga integritetsintrång, vilket det du beskriver bör räknas som. Bestämmelsen stadgas i 4 kap. 6 c § BrB, och den infördes 1 januari 2018.Vad brottet "olaga integritetsintrång" innebär:Brottet tar sikte på intrång i någon annans privatliv genom spridning av vissa bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. För att uppgifterna ska anses ha spridits ska de gjorts tillgängliga för fler än ett fåtal personer, där spridningen skett mot personens vilja, i strid med ett förtroende eller utan personens giltiga samtycke. Det kan exempelvis vara bilder (både stillbilder eller rörliga bilder) på sexuella handlingar, blottade könsorgan eller bilder av tydlig sexuell natur.Skada enligt bestämmelsen avser skada på privatlivet och den personliga integriteten. Vid bedömningen måste särskild betydelse fästas vid vilken typ av uppgifter det är fråga om och hur och i vilken omfattning de blivit spridda. Enligt förarbetena till bestämmelsen bör det många gånger vara motiverat att bestämma påföljden till fängelse även om straffvärdet i sig eller tidigare brottslighet inte ensamt skulle tala för det. Dock måste detta bestämmas av omständigheterna i det enskilda fallet.Utsatt för brott:Eftersom olaga integritetsintrång är ett brott bör den som blivit utsatt för detta således polisanmäla händelsen. Detta kan göras via telefon på 114 14 eller genom att besöka en polisstation.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fota i smyg

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrättsförening och styrelsen anklagar mig för att hyra ut i andra hand. De hävdar att de har bevis i form att fotografier och filmer.Får de verkligen fota och filma i huset där jag bor eller in i min lägenhet t ex genom fönstret?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Situationen du beskriver kan vara att tala om kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken). Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet med tekniskt hjälpmedel i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad. Dels ska fotograferingen ske utan samtycke, i hemlighet (dvs. personen ska inte veta om att denne blir fotad eller filmad) och med hjälp av tekniskt hjälpmedel (ex. kamera). Slutligen ska personen befinna sig inomhus i bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme. I ditt fall nämner du att brf:en tagit bild av din lägenhet utan din vetskap. Om det är så att du är med på bilderna, eller någon annan också för den delen kan det alltså vara tal om kränkande fotografering. Vänligen,

Kan det vara olaga hot eller olaga förföljelse att försöka framföra budskap till politiker inför val

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det räknas som stalking (olaga förföljelse) att inför kommande val kontakta politiker och partier och ta upp medias rapporter om t ex socialtjänstens missbruk av LVU och statliga SIS övergrepp mot barn som allvarligt skadar och dödar våra unga?Vill samtidigt fråga om det räknas som olaga hot att ständigt påminna politikerna om kommande val och att man även som anhörig till de här barnen har rösträtt?
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hotOlaga hot finns reglerat i 4 kap. 5 § brottsbalken. Där framgår att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot.Så som jag förstår din fråga undrar du om det kan vara olaga hot att ständigt påminna politikerna om kommande val och att man som anhörig till de barn som till exempel tas om hand enligt LVU har rösträtt. Enligt den brottsbeskrivning som gäller för olaga hot tycker jag inte att det du beskriver skulle kunna vara olaga hot under förutsättning att det är just dessa ord som uttrycks till politikerna. Om det däremot förekommer någon form av hot om brottslig gärning i samband med uttalandena till politikerna skulle olaga hot kunna aktualiseras. Ett typiskt exempel på olaga hot är att säga "Jag vet var du bor" eller liknande. Skulle man till exempel framföra åsikter till politikerna och avsluta med ovanstående fras eller något liknande som skulle kunna framkalla allvarlig rädsla för den berörda politikerns person, egendom, frid eller frihet kan man göra sig skyldig till olaga hot. Men enbart det som du beskriver i din fråga aktualiserar alltså inte olaga hot.Olaga förföljelseBrottet olaga förföljelse återfinns i 4 kap. 4 b § brottsbalken. Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör:misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,ofredande enligt 4 kap. 7 §,sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, elleröverträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbuddöms för olaga förföljelse om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personen integritet (4 kap. 4 b § brottsbalken).Att kontakta olika politiker och partier och som du skriver, "ta upp medias rapporteringar om till exempel socialtjänstens missbruk av LVU och statliga SiS övergrepp mot barn som allvarligt skadar och dödar våra unga" utgör i sig inte olaga förföljelse. För olaga förföljelse krävs en förföljelse genom brottsliga gärningar. Det uttalanden du beskriver innehåller inga hot eller liknande. Som jag beskrev ovan kan läget däremot bli annorlunda om uttalandena innehåller någon form av hot mot berörda politiker och dessa gärningar kan bedömas utgöra led i en upprepad kränkning av personens integritet.Det du beskriver låter enligt mig i första hand som att man har ett intresse av att åstadkomma förändring och få politikerna att lyfta vissa frågor. Så länge dessa kontakter med politikerna inte innehåller någon form av hot eller liknande ser jag ingen anledning till att de skulle kunna betraktas som varken olaga hot eller olaga förföljelse.Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen vid fler frågor.Vänligen,