Anmäla brott i efterhand

2020-05-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har för snart 2 år sedan bott med min pappa och hans dåvarande sambo. Han sambo misshandlade mig psykiskt under de 3 åren jag bodde där. Går det att såhär långt efteråt göra en anmälan? Har fortfarande problem med ångest, depression och flashbacks från det som hon utsatt mig för.
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att upprätta en polisanmäla är aldrig för sent, även om förutsättningarna för att polisen kan gå vidare med denna kan variera utifrån när brottet begicks. Avgörande för om ett brott av polis och åklagare kommer bedömas som möjligt att utreda vidare beror dels på när i tiden brottet begicks, dels vilken typ av brott det rör sig om. Efter att ett brott begåtts löper en viss tid inom vilken åtal kan väckas. När denna tid löpt ut preskriberas brottet, vilket innebär att det inte längre är möjligt att bli dömd för brottet. Oavsett om ett brott har preskriberats eller inte, kan dock skadestånd utdömas. Det är med andra ord möjligheten att väcka åtal avseende ett brott och själva påföljdsfrågan som påverkas av att en preskriptionstid löpt ut, men inte eventuell möjlighet till skadestånd. Hur lång tid det tar innan ett brott preskriberas beror på vilken typ av brott det rör sig om. Är det ett grovt brott är preskriptionstiden generellt sett längre jämfört med mindre grova brott. Vid mycket grova brott sker aldrig preskribering, t.ex. vid mord och terroristbrott (BrB 35:2). I och med att du beskriver det som att det förekommit en form av psykisk misshandel, kan denna eventuellt falla in som ett brott mot frihet och frid enligt BrB kap. 4, t.ex. p.g.a. olaga hot förekommit (BrB 4:5). Det blir dock svårt att ta ställning till vilket typ av brott det rör sig om i ditt fall, då det krävs mer detaljerade omständigheter för att avgöra detta. Beroende på vilken typ av brott som är aktuellt, är det den eventuella påföljd av brottet som är avgörande för att bestämma preskriptionstiden, se RB 35:1. Skulle det vara fråga om olaga hot t.ex. av normalgraden, är påföljden som högst 1 års fängelse, vilket innebär en preskriptionstid på 2 år. Hoppas det var svar på din fråga! Återkom gärna annars med fler omständigheter.Med vänlig hälsning,

Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook

2020-05-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Vår granne har smygfilmat vår 17-årige son när han tvättar och byter olja på sin enduro. Hon stör sig på att han måste starta den för att få den varm för att kunna göra oljebyte. Hon har lagt upp filmen på sin Facebook sida och får det att framstå som att han gasat den för att trakassera henne. Vi har förklarat för henne vad han gör och bett henne att inte filma oss. Hon meddelar istället att hon tänker fortsätta filma och notera när var hur vi låter. Hon filmar från sitt sovrumsfönster ned på vår tomt och vårt garage. Vi ser något som är vitt och som står i fönstret, kamera? Är det tillåtet att filma oss i smyg på vår tomt? Med vänlig hälsning, Fundersam Granne
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gällande rättHuvudregeln inom svensk rätt är att det inte är olagligt att filma eller fotografera en person utan dennes tillåtelse, det finns dock ett antal undantag som tar sikte på fall då gärningspersonen kränker brottsoffrets frihet och frid (se brottsbalkens fjärde kapitel). Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Vid en första anblick så tycker jag att din situation tyder på ofredande enligt brottsbalken 4 kap 7 §: den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, döms för ofredande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. För att det ska vara fråga om ett ofredande i lagens mening så kan man säga att den traditionella utgångspunkten är att brottsoffret vid tidpunkten för gärningen måste veta att han eller hon blir ofredad. Det brukar i praxis formuleras som att brottsoffret haft "kännbar frihetskränkning". Eftersom du anger att ni bett grannen att sluta filma så utgår jag ifrån att din son varit medveten om när han blivit filmad, varför regeln om ofredande borde kunna tillämpas. Därutöver krävs det att gärningspersonen haft uppsåt i förhållande till gärningsrekvisiten, att ha uppsåt innebär enkelt uttryckt att gärningspersonen handlat med "vett och vilja". Påföljden för ofredande bestäms normalt sett till dagsböter, men vid allvarliga fall kan även fängelse komma på tal och då i högst ett år.I och med att grannen även lagt upp videoklippet på sin Facebook sida så finns det skäl som talar för att hon gjort sig skyldig till förtal. Förtal enligt brottsbalken 5 kap 1 §är en form av ärekränkning som omfattar situationer då gärningspersonen lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta någon annan för missaktning, samt att det funnits en risk för att spridningen lett till sådan missaktning. Här måste man ta reda på vilka avsikter din granne haft när hon publicerat videoklippet på Facebook. Eftersom du säger att hon fått det att framstå som att din son gasat motorcykeln för att trakassera henne så finns skäl att tro att hon haft i avsikt att utsätta honom för missaktning. Förtal förutsätter även att uppgiften lämnas till någon utomstående och att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, videoklippet kan antas ha lämnats till någon utomstående så fort en tredje person tagit del av den vilket borde ha skett i samband med publiceringen på Facebook. Vad du kan göraTill att börja med borde ni vara tydliga med att ni inte tolererar att grannen filmer er. Om hon inte slutar så är mitt råd till dig att polisanmäla händelsen om du inte redan har gjort det. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagaren om de ska inleda en förundersökning, det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Det kan underlätta utredningen om ni dokumenterar när grannen filmar er son och publicerar klipp på sociala medier, det kan göras genom att till exempel anteckna tidpunkter din son blivit filmad eller ta en skärmdump och så vidare. Spara allt material som kan komma att användas som bevismaterial. Den som gör sig skyldig till förtal riskerar dagsböter.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till. Med vänlig hälsning,

Utgör oönskade samtal ofredande?

2020-05-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga gällande en person som terroriserar min telefon. Jag har träffat en kille och gav ut mitt nummer till honom, efter bara några veckor insåg jag att det var ett misstag och ge ut mitt nummer till honom. Jag är verkligen inte intresserad av honom och nu ringer han mig 20 gånger per dag. Ibland ringer han på morgnar och ibland sent på kvällen. I övrigt ringer han mig på dagen. Jag har förklarat för honom både via sms och telefon att han genast måste sluta med detta beteende och att han genast ska sluta att terrorisera min telefon. Han har svarat på sms och förklarat att jag måste svara för att han är helt tokig i mig osv. När han ringer mellan 10-30 gånger per dag i veckor, klickar jag, och ibland svarar jag och ber han sluta ringa mig. Nu har det gått för långt och vill anmäla honom. Vilket brott kan han fällas för?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring brottsbalkens regler gällande brott samt vad som gäller just i ditt fall.För ofredande dömes den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år, 4 kap. 7 § brottsbalken.Till ofredande räknas att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd. Dessa slags ofredande kallas även realinjurier. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel. Som ovan sagt uppräknas "störande kontakter" som en sådan gärning som utgör hänsynslöst agerande.Din situation: Att vid upprepade tillfällen ringa och kontakta personer mot deras vilja har i tidigare avgöranden ansetts utgöra ofredande. 10-30 telefonsamtal per dag i flera veckor är ett självklart fall av ofredande. Även 5 telefonsamtal om dagen torde vara brottsligt. Detta speciellt om samtalen sker nattetid eller tidigt på morgonen och/eller om de är av hotfull och/eller sexuell karaktär.För att dömas för brottet måste gärningsmannen anses ha uppsåt till brottet då inget annat står föreskrivit i paragrafen, se 1:2 § BrB. Detta innebär att personen som ringer oönskade samtal till dig är medveten kring sina handlingar och dess konsekvenser.Att personen i ditt fall dessutom via sms har förklarat för dig att han begår gärningarna för att han är tokig i dig talar också för att han har insikt i sitt handlande och dess konsekvenser. Sms:en är ett bra bevismedel för åklagaren vid ett eventuellt åtal. Om trakasserierna fortsätter råder jag dig därför att polisanmäla personen i fråga.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Vad ska vi göra när vi störs nattetid av motorburen ungdom som spelar hög musik och varvar med sina bilar?

2020-05-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag bor mitt emot en Coop butik.På kvällar och nätter samlas där flera olika gäng av motorburen ungdom.Vissa bilar har stora hög tala anläggningar monterade i bagageutrymmet på bilarna.De står och spelar för fullt på nätterna och står också och varva med sina bilar där många har bristfällig ljuddämpare.Detta håller på hela tiden minst 3 kvällar i veckan ibland fler och det har hållt på i fler år.För att få sova så får vi ringa Polisen att de tar väck dem, kan dock dröja flera timmar ibland.Vi får ingen riktig sömn dessa nätter och orka knappt gå till jobbet på morgonen.Vad göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI det fall du beskriver kan det eventuellt vara så att bilförarna gjort sig skyldiga till brott. Dels kan det vara otillåtet att ha bristfällig ljuddämpare på en bil, dels kan vissa beteenden i sig vara brottsliga. Brottet ofredande framkommer av 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB) och innefattar bland annat om man utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. För att ofredande ska aktualiseras krävs i princip att den höga musiken är ägnad att störa er personligen. Ytterligare ett brott som kan vara aktuellt är brottet förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § BrB) som innebär att den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten kan dömas till böter. Vad som är att anse som sådant oljud som avses i paragrafen måste bedömas i varje enskilt fall utifrån sammanhanget. I lagkommentarerna anges som exempel att nattetid skrika högljutt i ett bostadsområde torde mycket väl kunna utgöra förargelseväckande beteende medan motsvarande beteende dagtid invid en trafikerad genomfartsled knappast borde utgöra ett sådant brott. I ditt fall kan du i praktiken inte göra mer än det du gör. Om du anser att beteendet är störande kan du kontakta polisen. Om du anser att det begåtts ett brott kan du samtidigt med det göra en polisanmälan. Tyvärr går det inte att ge någon direkt prognos för vilka möjligheter det finns att få någon fälld för eventuellt brott.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, onsdagen den 20 maj, klockan 13.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ofredande genom sms med sexuellt innehåll

2020-05-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har blivit trakasserad på sms av en man länge nu han skriver sjuka saker snuskiga saker har svart listat han flera gånger för ha byter nr hela tiden mår jätte dåligt på detta vad ska ja göra
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar först att beskriva vilket brott som mannen kan ha begått genom sina handlingar. Sedan kommer jag att beskriva hur du kan gå till väga för att göra en polisanmälan och till sist förklara vad som händer efter att du gjort en anmälan.Vilket brott kan mannen ha begått?OfredandeEtt brott som mannen kan ha begått kallas ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att mannen ska kunna dömas för ofredande krävs det att du blivit utsatt för störande kontakter och att gärningen är ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt.Det framkommer att du mottagit många meddelanden från mannen, att du försökt blockera hans nummer och därmed uttryckt att du inte vill ha dessa meddelanden men att han fortsätter att skicka dem från olika nummer. När mannen fortsätter att skicka dessa meddelanden, utsätter han dig för störande kontakter. I bedömningen för om gärningen varit ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt, utgår man från vad som typiskt sett är tillräckligt för att frid kränks. Eftersom meddelandena har ett sexuellt innehåll och oönskade sexuella meddelanden anses som integritetskränkande, så kan de klassas som att de typiskt sett kan kränka din frid. Det är därför sannolikt att mannens handlingar kan bedömas utgöra brottet ofredande.Sexuellt ofredandeEtt annat brott som mannen kan ha begått är sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken). För att mannen ska kunna dömas för sexuellt ofredande krävs att han genom sitt handlande ofredat dig på ett sätt som är ägnat att kränka din sexuella integritet. Det har i praxis slagits fast att meddelanden med sexuellt innehåll kan utgöra brottet sexuellt ofredande. Det är därför också sannolikt att mannens handlingar kan bedömas gå under brottet sexuellt ofredande. Vad kan du göra?Det du kan göra är att säkra din bevisning genom att ta skärmdumpar på de meddelanden du har fått från mannen och anmäla det till polisen. Behöver du prata med någon eller söka stöd kan du kontakta brottsofferjouren, som är en ideell förening som stöttar personer som blivit utsatta för brott.Hur gör man en polisanmälan?Ni kan göra en polisanmälan när ni har varit med om något brottsligt. En polisanmälan kan göras via polisens hemsida, att ni ringer in till polisen på 114 14 eller att du går till polisstationen. Polisen behöver veta vilket brott din anmälan gäller. Det polisen kan fråga om är till exempel om personuppgifter, vad som har hänt och vilka som är inblandade. Vad händer efter polisanmälan?Efter att ni gjort en polisanmälan är det upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Om polisen misstänker att brott begåtts efter din polisanmälan, kommer de att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). I förundersökningen ingår att polisen och åklagaren utreder vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl att för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Polisen kommer då att inhämta den bevisning som styrker att ett brott begåtts för att sedan göra en bedömning om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom avseende brotten.Jag hoppas att informationen kan hjälpa dig! Funderar du på något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Utgör knuffar och slitande i en annan persons klädsel ett brott?

2020-05-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag har tagit tag i någons tröja och knuffat personen framför mig samt skrikit "det ger du fan i, hördu det" åt någon vad för slags brott är det.Inga trasiga kläder inget våld mot kroppen.
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgör det ett brott att knuffa respektive slita i en annan persons kläder? Att skada eller förstöra en annan persons kläder kan utgöra brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Av din fråga framgår dock att kläderna inte tagit skada, varmed det är troligt att händelsen inte skulle klassificeras som skadegörelse. Att knuffa en person kan utgöra brottet misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. Förutsättningarna för detta är att den utsatta personen tillfogats kroppsskador eller smärta. Är skadan eller smärtan av övergående natur anses misshandeln vara av ringa grad. Till sådan misshandel brukar räknas exempelvis att slå någon med öppen handflata, att löst riva någon eller att hårt ta tag i en annan person.Om varken kroppsskada eller smärta tillfogats personen kan knuffen istället komma att klassificeras som ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Förutsättningarna för ofredande är att någon fysiskt antastar eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen ska varit ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Ofredande kan bland annat omfatta knuffar, slitande i klädsel, telefonterror, samt spottande på annan person. Knuffar i samband med uppmaning att underlåta någotKnuffar i samband med en uppmaning om att personen ska underlåta något kan utgöra olaga tvång enligt 4 kap. 4 § BrB. Olaga tvång förutsätter att någon genom misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning tvingat någon annan att göra, tåla eller underlåta något. Begreppet våld enligt bestämmelsen innefattar även lindrigare former av våld som att man håller fast, knuffar eller rycker i någon. SammanfattningsvisDet är svårt att säga hur din situation skulle komma att klassificeras, eftersom bedömningen i hög grad är beroende på omständigheterna i ditt enskilda fall. Har den andra personen inte tillfogats smärta eller kroppsskador är rekvisiten för misshandel inte uppfyllda. Däremot kan handlingen möjligen klassificeras som ofredande samt olaga tvång.Hoppas du fick svar på din fråga.

Grov kvinnofridskränkning

2020-05-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min bror sitter häktad på sannolika skäl för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning. Men hur kan åklagaren försöka yrka på grov misshandel när brottsoffret inte ens blivit skadat ? Och om jag har förstått det rätt , om man ska bli dömd för grov kvinnofridskränkning så ska man ha levt ihop under äktenskapsliknande former . De har bott ihop till och från , men hon skaffade eget boende för 12 veckor sedan och har under senare året även haft eget boende. Och min bedömning är att de inte varit under sånna förhållanden. Är det åklagaren som gör en chansning på att försöka få han dömd för grov misshandel istället för misshandel exempelvis ?Har läst igenom andras domar , och det verkar variera väldigt när det gäller straff skalan . Vissa som stått åtalade kan ha fått samhällstjänst och böter , medans en annan fått 1 år och 6 månader fängelse. Kan även tillägga att han är tidigare ostraffad, har eget företag och varit skötsam.. vad är det för nått som domstolen väger in i ett straff? Mvh T
Sofia Ander |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Din fråga berör flera olika delfrågor. Jag uppfattar det som att du dels undrar om åklagaren gjort rätt i att åtala din bror, dels vad som krävs för att bli dömd för brottet grov misshandel respektive kvinnofridskränkning, samt vilken typ av påföljd som kan bli aktuell i ett sådant fall. Frågan om åtaletEn åklagare har en skyldighet att åtala när bevisningen är av sådan styrka att han eller hon bedömer att bevisningen sannolikt är tillräcklig för fällande dom. Om en åklagare felaktigt åtalat en person, kan detta innebära att åklagaren blir ansvarig för s.k. obefogat åtal i enlighet med BrB 15:5 st. 3. Detta är alltså inte detsamma som att åklagaren gjort bedömningen att åtal ska väckas mot den misstänkte, men att rätten sedan väljer att fria från brott. Avgörande är alltså hur stark bevisningen mot den åtalade är för att styrka att brott begåtts. Angående brottet grov misshandelEftersom det är fråga om straffrätt och ett specifikt brott, är det brottsbalken (BrB) som jag kommer beröra. För att bli dömd för grovs misshandel, krävs dels att misshandel enligt BrB 3:5 är uppfyllt, dels att brottet är att anse som grovt enligt 3:6.För att misshandel ska anses föreligga enligt BrB 3:5, krävs att någon tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Det krävs alltså inte nödvändigtvis att det är skada som åsamkats, utan det räcker att exempelvis smärta tillfogats annan för att misshandel ska föreligga.Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det i enlighet med BrB 3:5 särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhetAngående brottet grov kvinnofridskränkningBrottsbestämmelsen om grov kvinnofridskränkning framgår av BrB 4:4 a st. 2. Brottet är tänkt att träffa situation där det skett upprepade kränkningar inom en sammanhängande tid i en relation där parterna, som du beskrivit, levt under äktenskapsliknande förhållanden. Som jag förstår din fråga är det framförallt kravet på äktenskapsliknande förhållande som du anser skulle kunna brista i din brors fall. Därför är det endast detta rekvisit som jag nedan kommer redogöra för.Detta rekvisitet innebär som utgångspunkt ett krav på att de aktuella personerna är eller ha varit sammanboende alternativt gifta med varandra. Det bör dock understrykas att domstolen i praxis när detta rekvisit brustit, istället ansetts st. 1 tillämpligt, dvs grov fridskränkning (se t.ex. NJA 2004 s. 97) Detta stycke förutsätter endast att parterna är att betrakta som närstående, vilken kan vara uppfyllt när parterna inte är sammanboende om det finns andra omständigheter som talar för att dem är att betrakta som närstående. Påföljden för dessa brott är densamma, d.v.s. mellan 9 mån-6 års fängelse. Sammanfattningsvis kan din bror troligtvis anses åtminstone närstående ifall han och kvinnan levt ihop "till och från", givetvis beror detta dock på hur länge och även övriga omständigheter. Enligt vad du beskriver kan det därför vara fråga om fridsbrott snarare än grov kvinnfridsbrott, vilket alltså innebär att det är ett annat stycke i bestämmelsen som blir tillämpligt, men påföljden är densamma.Frågan om påföljdVilken påföljd som skulle kunna bli aktuell om din bror blir dömd beroende av omständigheter i det enskilda fallet. Straffskalan är givetvis en utgångspunkt, men i och med att denna är mycket vid för dessa brott, är omständigheterna avgörande för vilken påföljd som blir aktuell. Förmildrande omständigheter (anges i BrB 29:3) kan t.ex. vara att brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende eller om gärningen föranletts av stark mänsklig medkänsla känsla. Försvårande omständigheter anges i BrB 29:2, och kan exempelvis vara ifall den tilltalade genom gärningen uppvisat stor hänsynslöshet, utnyttjat särskild någons särskilt skyddslösa ställning eller om brottet varit ägnat att skada tryggheten eller tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående. Dessutom ska inom ramen för påföljdsvalet även beaktas om den tilltalade gjort sig skyldig till brott tidigare, vilket isåfall verkar i straffskärpande riktning. Att din bror är tidigare ostraffad talar med andra ord för hans fördel. Hoppas detta var svar på dina frågor. Om inte får du gärna återkomma med fler omständigheter och frågor. Med vänlig hälsning,

Ex har spridit en sexvideo på oss - Vad ska jag göra?

2020-05-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Fick veta att mitt ex visat upp ett 5 år gammalt videoklipp på oss när vi hade sex.Jag bad honom då att ta bort det från sin telefon, men fick veta häromveckan att han visat det för en gemensam vän. Jag var 17 år gammal när detta skedde och undrar vad jag har för rättigheter. Jag mår riktigt dåligt och är rädd att han sprider detta vidare. Jag kände redan när detta hände för fem år sedan att det inte kändes bra. Vad ska jag göra?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagrum är aktuella?Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men vid en första anblick så tycker jag att din situation tyder på olaga integritetsintrång enligt brottsbalken 4 kap 6c §. När en person man tidigare haft en relation med sprider intima bilder eller uppgifter på en själv så kan det i dagligt tal kallas "hämndporr". Den som sprider hämndporr kan dömas för olaga integritetsintrång om alla rekvisit för straffansvar är uppfyllda. Olaga integritetsintrångI första punkten i paragrafens första stycke föreskrivs straffansvar för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bilder eller andra uppgifter om någons sexualliv. Det förutsätter att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. För att straffansvar ska kunna utdömas så måste ditt ex ha haft uppsåt till samtliga brottsrekvisit (att göra något med uppsåt innebär kort sagt att man gjort något med avsikt). Brottsbeskrivningen förutsätter också att videon har spridits vilket innebär att den gjorts tillgänglig för fler än ett fåtal personer. Den här spridningen ska även ha varit ägnad att medföra allvarlig skada på ditt privatliv och din personliga integritet. FörtalFörtal enligt brottsbalken 5 kap 1 § är en form av ärekränkning som omfattar situationer då gärningspersonen lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta någon annan för missaktning. Här måste man ta reda på vilka avsikter ditt ex haft när han visat videoklippet på er och dessutom måste det ha funnits en risk för att spridningen lett till missaktning. Förtal förutsätter även att uppgiften lämnas till någon utomstående och att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. BarnpornografibrottEftersom du var omyndig när videoklippet spelades in så skulle gärningen kunna straffbeläggas som barnpornografi brott enligt brottsbalken 16 kapitel 10a §. Enligt paragrafens andra punkt är det straffbart att tillgängliggöra en sexfilm, vilket innefattar spridning som innebär att bildinnehåll förmedlas eller görs tillgängligt för fler än ett fåtal personer. Exakt hur stor krets som krävs för spridningsansvar är oklart, men det torde avse fler än en person. Viktigt att notera är att även andra faktorer som brottsoffrets pubertetsutveckling och åldersskillnaden mellan brottsoffret och gärningsmannen kan ha avgörande betydelse.PåföljderIfall samtliga rekvisit för olaga integritetsintrång, förtal och barnpornografibrott är uppfyllda så kan ditt ex dömas i brottskonkurrens. Att dömas i brottskonkurrens innebär att gärningspersonen teoretiskt sett uppfyllt rekvisiten för fler än ett brott och generellt sett leder det till att denne döms till en gemensam påföljd för samtliga brott. Preskription?Preskription innebär att rätten att åtala någon går förlorad en viss tid efter att brottet har förflutit. Du säger att videoklippet spelades in för fem år sedan. Brott som kan föranleda fängelse i max två år preskriberas i regel efter fem år enligt brottsbalken 35 kap 1 §. Generellt sett börjar preskriptionstiden löpa från den dagen brottet begicks, i ditt fall var det alltså "häromveckan" när ditt ex spred videoklippet. Att videoklippet spelades in för fem år sedan saknar betydelse eftersom preskriptionstiden börjar löpa från den dagen verkan inträdde enligt brottsbalken 35 kap 4 § första stycket. Ytterligare en undantagsregel är att preskriptionstiden kan förlängas om brottet var riktad mot ett barn enligt brottsbalken 35 kap 4 § andra stycket, vid sådana situationer räknas preskriptionstiden från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år. Av dessa anledningar kan jag inte så några åtalshinder gällande preskriptionstiden i ditt fall. Vad du ska göra:Jag förstår att du upplever den här situation som mycket kränkande och obehaglig. Mitt råd till dig är därför att polisanmäla händelsen om du inte redan har gjort det. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagare om de ska inleda en förundersökning, det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Ifall ett åtal väcks innebär det att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång, och det är först då beslut om påföljd fattas. En polisanmälan kan du göra på polisens hemsida, genom att du ringer 114 14 eller att du går till en polisstation. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till. Med vänlig hälsning,