Vad händer om man inte svarar på ett strafföreläggande och kan man betala trots att åklagaren utfärdat stämning?

2017-06-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |HejHar fått ett strafföreläggande på en hastighetsöverträdelse. 75 km/tim på en 60 km/tim väg. Bötesbeloppet 2000 kronor.Vad händer om jag inte svarar?Kan påföljden i en eventuell rättegång bli en annan?Om jag får meddelande om att det blir rättegång, kan jag då betala böterna?mvh/A
Hanna Gustafsson |Hej tack för at du vänt dig till Lawline med dina frågor! Jag kommer att dela upp svaret i olika delar utifrån de frågor du ställt. Vad händer om du inte svara på ett strafföreläggande? Om ett strafföreläggande utfärdas och det krävs ett godkännande under en viss tid så ska du meddelas om för det första hur du ska godkänna föreläggandet och för det andra om att åtal kan äga rum om du inte godkänner föreläggandet, detta enligt 48 kapitlet 7 § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K48P7S1). Att inte svara på ett strafföreläggande anses som samma sak som att inte godkänna föreläggandet. Detta betyder i sin tur att åklagaren väcker åtal istället och domstolen prövar frågan. Kan påföljden bli en annan i en rättegång? Påföljden kan bli densamma i en rättegång men den kan också bli en annan. Det beror på hur domstolen bedömer den fakta som framkommer under rättegången. Kan du betala böterna när ett åtal väckts? Om du inte svarar på föreläggandet kommer åklagaren då se det som att du inte godkänner det. Åklagaren kommer då mest troligt att väcka åtal vilket betyder att det kommer att bli en rättegång. Du kan i detta skede inte godkänna strafföreläggandet. Enligt 48 kapitlet 12 § rättegångsbalken kan man nämligen inte godkänna ett föreläggande när åklagaren t.ex. har utfärdat stämning (se bestämmelsen https://lagen.nu/1942:740#K48P12S1). Sammanfattning Svarar du inte så kommer det ses som att du inte godtar strafföreläggandet, åklagaren kommer då väcka åtal och domstolen kommer att bedöma frågan. Om påföljden blir densamma eller inte är svårt att säga då det är domstolen som bedömer detta. Om du får reda på att det blir en rättegång har åklagaren utfärdat en stämning och du kan inte godkänna strafföreläggandet i detta skede. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Strafföreläggande vid snatteri

2017-01-24 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag blev tagen för snatteri, 349kr. På plats förnekade jag brottet men har valt att erkänna via den bifogade erkännandeblankett som skickades i samband med ärendet från tingsrätten där jag samtidigt godkände deras beslut om 40 dagsböter a 90 kr. Jag är kallad till huvudförhandling, men på lappen om erkännande stod det att det vanligtvis inte te blir så om man erkänner. Hur stor är sannolikheten att det ändå blir huvudförhandling?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Istället för att gå till rättegång kan åklagaren vid mindre allvarliga brott besluta om ett strafföreläggande. Strafföreläggande innebär att den misstänkte skriver under en blankett och erkänner sig skyldig till brottet. Om du inte vill skriva under strafföreläggandet blir det troligtvis rättegång istället. Då du erkänt brottet blir det alltså ingen rättegång. Se mer om strafförelägganden i 48 kapitlet rättegångsbalken, här. Vänligen,

Strafföreläggande vid snatteri

2016-12-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag har tidigare blivit dömd för snatteri och ett prick i registret. Samma år blev jag tagen igen. Min fråga är ska åklagaren väcka åtal eller kan han skicka ett straffföreläggande då jag har erkänt ? Tack!
Zinar Budak |Hej, ett strafföreläggande innebär att den som är misstänkt för brott omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff som utfärdas av åklagare. 48 kap. 2 § 1 st. Rättegångsbalken (RB) Den största skillnaden är alltså att ingen rättegång hålls. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är bland annat snatteri. Ett strafföreläggande kräver att den misstänkte erkänner brottet och skriver under föreläggandet. Det har därefter samma verkan som en lagakraftvunnen dom. 48 kap. 3 § 2 st. RBÅklagaren får men behöver inte utfärda ett strafföreläggande. Åklagaren bör dock utfärda strafföreläggande för den misstänkte istället för att väcka åtal. 1 § strafföreläggandekungörelsenHuvudregeln är således att strafförelägganden i första hand ska väljas om det är möjligt.Snatteri har böter på straffskalan. Dock är du dömd tidigare i år för samma brott som kan leda till att åklagaren vill väcka åtal i rättegång. Troligtvis kommer ett strafföreläggande att utfärdas denna gång.Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.MVH

Ordningsbot godkänd av misstag

2016-08-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Jag fick nyligen min första ordningsbot för en fortkörning som jag inte tycker är giltig. Jag skrev under boten men förstod inte att det var någon typ av erkännande utan jag fick bara en penna varpå polisen sa "skriv din underskrift här". Dels så förstod jag inte att detta var ett erkännande och dels så tycker inte jag att jag gjort mig skyldig till ett brott på grund av avsaknad av vägskylt där hastigheten uppvisades. Svängde ut från en parkering och antog att hastigheten var 50 km/h på en stor raksträcka vid sidan av ett byggnationsområde. Hur går jag vidare med detta?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föreläggande av ordningsbot får enligt 48 kap. 13 § rättegångsbalken (här) utfärdas för vissa brott som inte kan leda till svårare straff än penningböter. Syftet med en ordningsbot är att den misstänkte ska få en möjlighet att erkänna brott och få ett straff omedelbart, så att det inte blir nödvändigt att pröva frågan i en rättegång. Ordningsboten får dock aldrig någon verkan om den misstänkte vägrar att godkänna den. I så fall blir det istället upp till en åklagare att ta ställning till om åtal ska väckas, så att frågan prövas i en rättegång.En godkänd ordningsbot kan angripas med reglerna om klagan på godkänt strafföreläggande i 59 kap. 6-10 §§ rättegångsbalken (här). I 6 § 1 p. föreskrivs att strafföreläggandet (eller ordningsbotsföreläggandet) ska undanröjas om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Att den misstänkte inte förstod innebörden av godkännandet, ett s.k. förklaringsmisstag, omfattas i regel av denna bestämmelse. Det är dock givetvis svårt för tingsrätten att utreda vad den misstänkte förstod vid tiden för godkännandet. Ett påstående om förklaringsmisstag godtas inte rätt av, utan tingsrätten gör en sammanvägd bedömning av den misstänktes och polisernas utsagor, samt övrig bevisning.Av 59 kap. 7 § rättegångsbalken (här) framgår hur man går tillväga för att klaga på ett godkänt föreläggande av ordningsbot. Klagan sker skriftligen hos den tingsrätt som hade kunnat ta upp åtal för förseelsen, det vill säga tingsrätten i den ort eller det område där förseelsen begicks. Skrivelsen måste komma in till tingsrätten senast ett år efter att ordningsboten verkställts.För att angripa ordningsboten bör du alltså först och främst skriva ner din version av händelsen. Förklara att du inte förstod att din underskrift innebar ett erkännande och att du därför vill klaga på ordningsbotsföreläggandet. Skrivelsen lämnar du sedan in till tingsrätten i den ort där händelsen utspelade sig. Jag vet tyvärr alldeles för lite om omständigheterna vid händelsen för att kunna uttala mig om hur sannolikt det är att tingsrätten undanröjer ordningsboten. Om tingsrätten lägger din version av händelsen till grund för sin bedömning, så bör dock så ske.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om bötesbeloppet i ett strafföreläggande är för högt?

2017-04-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Den 18:e mars blev jag tagen med 0,54 gram kokain på mig. Jag fick strafföreläggande då jag erkände på plats. Däremot anser jag att böterna satts mycket högre än vad jag är kapabel att betala samt i relation till brottet. Jag fick 150 dagsböter á 170 kr (d.v.s. 25 5000 kr). Kan jag överklaga detta? Är det antalet dagsböter jag överklagar eller antalet kr? Hur går jag i sådana fall tillväga? Extremt tacksam för hjälp.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag lämnar ytterligare upplysningar, alternativt kompletterar mitt svar på något vis, är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.De övergripande reglerna om strafföreläggande hittas i 48 kap. rättegångsbalken, som jag hänvisar till nedan.Enligt 48 kap. 3 § har ett godkänt strafföreläggande samma status som en lagakraftvunnen dom. Innebörden av detta är att ett godkänt strafföreläggande inte är möjligt att överklaga (vilket är logiskt eftersom det inte borde finnas skäl att överklaga någonting som man själv har samtyckt till).Godkännande av strafföreläggandet ska ske skriftligen (48 kap 9 §). Den anklagade ska dock först få ett strafföreläggande som tydligt utvisar bl.a. hur stora böter som ska betalas (48 kap. 6 §). Annorlunda uttryckt ska man inte godkänna ett strafföreläggande och först därefter få reda på vad konsekvensen, i form av dagsböterna, blir. Uppstår en sådan situation så har de olika leden i processen behandlats i helt fel ordning.Din frågas formulering lämnar dock öppet för tolkning huruvida du faktiskt godkänt strafföreläggandet eller om du bara mottagit ett förslag från åklagaren (som ännu väntar på att bli, eller inte bli, godkänt).Under förutsättning att du faktiskt har godkänt strafföreläggandet, men inte blivit informerad om bötesbeloppet på det viset som lagen kräver, så finns en chans till överklagan genom att använda ett s.k. extraordinärt rättsmedel. Det är inte en överklagan i vanlig mening utan ett sätt att upphäva en lagakraftvunnen dom som grundar sig på en formellt felaktig hantering av ärendet. Reglerna kring detta är relativt komplicerade – men jag förklarar det gärna närmare om du önskar och det alls kan vara aktuellt i din situation.Alternativet, vilket känns mer troligt, är att du faktiskt inte godkänt strafföreläggandet utan bara mottagit information om vad ett strafföreläggandet skulle innebära (d.v.s. hur dyrt det blir för dig). Om du inte anser att dagsbotsbeloppet är skäligt kan du naturligtvis avstå ifrån att godkänna strafföreläggandet, vilket troligen leder till att åklagaren väcker åtal och att det istället blir en tingsrättsförhandling. Väl där kan du argumentera för att böterna borde sättas till en lägre nivå (exempelvis p.g.a. att de är för höga i förhållande till din inkomst).Eftersom åklagaren ska basera strafföreläggandet på den bötesnivå som det är sannolikt att en domstol hade kommit fram till så är det dock högst tveksamt om du kommer ”tjäna” på att inte godkänna strafföreläggandet. Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande vid snatteri

2017-01-24 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag blev tagen för snatteri, 349kr. På plats förnekade jag brottet men har valt att erkänna via den bifogade erkännandeblankett som skickades i samband med ärendet från tingsrätten där jag samtidigt godkände deras beslut om 40 dagsböter a 90 kr. Hur stor är sannolikheten att det ändå blir huvudförhandling?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du har skrivit på verkar vara ett strafföreläggande. Det skriver man vanligtvis på vid snatterier (eller andra mindre brott där straffet blir böter) och då behövs det inte en rättegång. Se 48 kap. 4 § rättegångsbalken. Alltså finns det inget skäl för rättegång i ditt fall.Vänliga hälsningar

Ger strafföreläggande en anmärkning i belastningsregistret?

2016-08-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Min kompis antände en bengalisk eld på en allsvensk match & blev identifierad och förhörd. Han erkände brottet. Han är 17 år. Kommer detta visas i belastningsregistret? Måste man bli dömd i en domstol för att hamna i registret eller räcker det med böter?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Jag tolkar det som att din vän har gått med på ett så kallat strafföreläggande. Det innebär att han erkänt brottet och accepterat böterna. Enligt 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister ska även strafföreläggande tas med i belastningsregistret.Slutsats: din vän kommer med största sannolikhet få en anmärkning i belastningsregistret.

Strafföreläggande, förutsättningar m.m.

2015-08-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej,Om jag anmäler någon för misshandel och den personen erkänner brottet. Går ärendet ändå till rättegång eller beslutas domen isf utanför rättssalen?Mvh
Soroosh Parsa |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En anmälan leder inte nödvändigtvis till åtal och därtill rättegång. Om personen du avser att anmäla erkänner att brottet har begåtts, kan åklagaren meddela ett strafföreläggande.Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och innebär en "prick" i registret. Den enda skillnaden är att åklagaren varken väcker åtal eller att det blir en rättegång.Strafföreläggande är enbart möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller böter i förening med villkorlig dom. Jag kan inte ta ställning till om det är möjligt i ert fall eftersom bakgrunden till misshandeln är av högsta relevans. Det ska hur som helst klart framgå vilket straff som bör utgå för brottet. Är det oklart, måste en domstol avgöra utgången.Vänligen