Bör jag välja strafföreläggande eller gå till rättegång?

2018-09-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag var på en MusikFestival när polisen tog in mig till förhör och tog blod. Jag minns inte denna händelse utan jag påstår att jag var drogad nu när polisen ringde mig. Jag visade positivt för både amfetamin, MDMA, Cannabis. Jag har blivit straffad för cannabis tidigare 4 år sedan. Under polisens förhör så märker man tydligt att jag är påverkad då jag säger massa konstiga saker som inte stämmer överens med varandra. Nu har jag fått hem många papper ifrån Kalmars Tingsrätt. Jag är helt säker på att jag var drogad under detta tillfället. Vad är smartast för mig att göra, ta strafföreläggande eller gå till rättegång? Vilka kostnader måste jag stå om dom inte tror mig och jag blir skyldig? Måste jag anlita en advokat?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! StrafföreläggandeDet finns ingen rätt till strafföreläggande, utan detta ligger på åklagarens bord. Kriterierna enligt Rättegångsbalken är att påföljden till det misstänkta brottet är på bötesnivå eller villkorlig dom. Se mer om strafföreläggande här: (48 kap. 4 § Rättegångsbalken). Eftersom du säger att du har blivit drogad, och alltså inte uppsåtligen tagit drogen själv, finns det en chans till att åklagaren inte heller kan bevisa att du har uppsåt till brottet och att du då blir friad. Narkotikabrott ses dock allvarligt på av domstolen och liknande argument i liknande fall som ditt, att man har blivit ofrivilligt drogad, har enligt min uppfattning inte jättestor hållbarhet i rätten. Med anledning av detta skulle jag rekommendera dig att godkänna ett strafföreläggande, förutsatt att du blivit erbjuden ett sådant. Ett godkännande skulle då få samma effekt som en fällande dom (du hamnar i belastningsregistret och får påföljden böter eller villkorlig dom) men du slipper betala de onödiga kostnaderna som en rättegång medför. Begär offentlig försvarare/advokatBlir du inte erbjuden eller väljer att tacka nej till ett strafföreläggande, rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare. Detta är en advokat som du får tilldelad dig från staten, men är alltså frivilligt i ditt fall. Det är upp till domstolen att på din begäran besluta om du ska få en offentlig försvarare utifrån kriterierna: 1. Om straffskalan för brottet överstiger 6 månader, eller 2. om omständigheterna är komplicerade, 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken. Förutsatt att du misstänks för ett narkotikabrott av normalgraden (ej ringa) har du därför rätt till en offentlig försvarare. Narkotikastrafflagen hittar du här. Ingår rättshjälpsersättning i din hemförsäkring kan det vara fördelaktigare att anlita en privat försvarare. Ring och fråga ditt försäkringsbolag om du är osäker. Kostnader du behöver betala vid en fällande domOm du väljer att begära en offentlig försvarare och blir fälld i domstolen kommer du att behöva ersätta staten för kostnaderna för försvararen. Denna avgift bestäms på samma sätt som den s.k. "rättshjälpsavgiften" i rättshjälpslagen. Detta baseras på kostnaderna för försvararen samt din årsinkomst. Här kan du se tabellen över kostnader för rättshjälpsavgiften som motsvarar ersättningen för offentlig försvarare (23 § Rättshjälplagen). Andra avgifter som du kommer behöva betala vid en fällande dom är kostnaden för provtagningen av blod som har gjorts för utredning om brottet. Se 31 kap. 1 § Rättegångsbalken. Avslutningsvis finns det en möjlighet att få beloppet som du behöver ersätta jämkat med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.Vad du bör göra nuSom sagt rekommenderar jag dig att godkänna ett strafföreläggande ifall du har fått erbjudande om ett sådant. I andra hand rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare eller anlita en privat försvarare, om din försäkring täcker det. Hoppas du fick lite klarhet i dina frågor!Med vänliga hälsningar

Giltigt godtagande av strafföreläggande

2018-08-13 i Strafföreläggande
FRÅGA |HEj! När man i ett polisförhör har möjligheten att välja strafföreläggande, men avstår, kan man då ändå få hem ett brev från åklagaren där det erbjuds att betala böter? och där med slippa en rättegång? (ringa narkotikabrott). Om inte, går det då att ringa upp polisen och säga att man tackar ja till strafföreläggande?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du under ett polisförhör sagt att du inte accepterar ett strafföreläggande för att sedan ha fått ett erbjudande om strafföreläggande i ett brev från den ansvarige åklagaren. Din fråga aktualiserar huvudsakligen rättegångsbalken (RB).Strafföreläggande utfärdas av åklagare och ordningsbot utfärdas av polisman enligt 48 kap. 1 § RB. Med andra ord är det endast den åklagare som hanterar ditt mål, inte en polisman som sköter förhör, som kan besluta om att erbjuda strafföreläggande. Jag tolkar därför frågan du fick under förhöret som att polismannen ifråga hade för avsikt att klargöra för åklagaren om du överhuvudtaget var intresserad av att godta ett strafföreläggande. Detta styrks ytterligare av att ett strafföreläggande enligt 48 kap. 7 § RB ska vara skriftligt. Jag rekommenderar därför att du, om du vill godta strafföreläggandet, följer den instruktion som ges och godkänner det i enlighet med förfarandet som beskrivs i 48 kap. 9 § RB.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Godkännande av strafföreläggande när det är felaktigt?

2018-07-18 i Strafföreläggande
FRÅGA |HejFör ett par veckor sedan hade jag ett par narkotikaklassade substanser på mig som beslagtogs av polisen. Nu har jag fått en strafföreläggande brev från åklagaren. I den står det att jag olovligen innehaft 5 substanser. Saken är den att två av de fem är samma substans i olika form som jag har fått utskrivet av läkare. Skulle det påverka min dom och dagsböter om det är tre substanser jag olovligen innehaft istället för fem? Spelar det någon roll om jag godkänner eller inte?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag förstår din fråga undrar du om mängden narkotika du innehaft kan påverka påföljden, samt vad det innebär att godkänna strafföreläggandet?Reglering av strafföreläggandeStrafföreläggande regleras i 48 kap. Rättegångsbalken (RB) och är en typ av brottslig summarisk process. Genom strafföreläggande så uppmanas den misstänkte att erkänna gärningen och godta straffet. Enligt 48 kap. 6§ RB framgår vad strafföreläggandet ska innehålla i form av bl.a. vilket brott den misstänkte gjort sig skyldig till, samt det straff den misstänkte förelagts. Om den misstänkte inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren istället välja att väcka åtal. Till skillnad från en domstolsprocess innebär strafföreläggandet alltså att du redan vet vad påföljden kommer bli om du erkänner gärningen. Mängden narkotika och påverkan på påföljdenMängden narkotika är en faktor som har påverkan både på rubriceringen av brottet samt påföljdsval och längden av den påföljd som väljs. Ju mer narkotika man innehar desto grövre blir gärningen helt enkelt. Vad bör du göra?Strafföreläggandet innehåller information om att du begått en gärning med innehav av fem olika narkotikaklassade substanser, samt vilken påföljd som följer av detta. Även om du menar på att detta är fel är det inget som hindrar dig att godkänna det straff du förelagts och få det hela ur världen, även om det faktiskt skulle innebära en felaktig utgång. Problemet med strafföreläggande kan bli att den misstänkte godkänner ett straff, trots att det är felaktigt, men för att hen inte orkar med en process i domstol. Det bästa aternativet är helt enkelt att du bestrider strafföreläggandet med grund i att du inte innehaft alla substanser olovligen. Om du har bevis för att du fått två substanser utskrivna av läkare kan det vara så att åklagaren ändrar föreläggandet att endast gälla tre substanser och en mildare påföljd eller att han väljer att väcka åtal för tre substanser. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att påföljden förändras nämnvärt om gärningen består i innehav av tre istället för fem substanser, men det finns definitivt en chans att det inverkar på påföljden. Så jag skulle råda dig att bestrida strafföreläggandet om du vet med dig att det är felaktigt. Hoppas svaret var till hjälp för dig!

Strafföreläggande i rekommenderat brev?

2018-05-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej.Skickas ett föreläggande från tingsrätten som rekommenderad post eller kan det också skickas med vänlig post?Måste inte föreläggandet ha en signatur/underskrift från ansvarig juridisk person?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall blir rättegångsbalken (RB) tillämplig.Åklagaren fattar beslut om strafföreläggande. Föreläggandet ska innehålla uppgift om vilken åklagare som utfärdat detta, vilket följer av 48 kap. 6 § RB. Däremot kan jag inte hitta någonstans att det skulle finnas något krav på att detta sänds ut i ett rekommenderat brev. Huvudregeln är att beskedet ska sändas till den misstänkte, då jag inte hittar information om detta vågar jag inte säga att det inte finns möjlighet att få ett strafföreläggande utskickat i rekommenderat brev, men på de flesta ställen nämns utskick i form utav endast "brev", vilket jag uppfattar som att man avser ett vanligt brev.

Bestrida strafföreläggande för att få böter istället för villkorlig dom?

2018-08-16 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Jag åkte fast för stöld, fick ett konstigt infall i feber och värmeböljan, tog en skönhetsapparat för värde lite över 2000 kr. Erkände och samarbetade direkt på plats, då jag har barn fick jag gå på möte hos familjerätten, de var nöjda med mötet och sa att polisen i sin orosanmälan, som de är skyldiga att göra, skrivit att de varken varit oroliga för barnet eller mig, att jag varit väldigt ångerfull och samarbetat bra.Har lite skulder och en inkomst på ca 260 000 per år.Fick nu brev utav polisen där det står: "Sammanträffande angående straffföreläggande.Kammaråklagare ....... har beslutat att utfärda strafföreläggande som avser villkorlig dom för brottet du är misstänkt för. Med anledning av detta kallas du till ett personligt sammanträffande med åklagaren. Vid sammanträffandet kommer åklagaren att närmare förklara vad strafföreläggandet innebär. Du får då tillfälle att förklara om du godkänner föreläggandet eller inte" Innebär detta att jag endast kommer att få en villkorlig dom och inget böter? Är det lönt att försöka få det till bara böter istället för villkorlig dom eller ska jag vara nöjd att jag slipper böter? Eller är det risk att det hamnar i domstol istället och risk för stora belopp och värre följder?Med vänliga hälsningar
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Så som jag förstår din fråga undrar du vilken påföljd du kommer få om du godkänner strafföreläggandet och vad du kan göra för att få en annan påföljd än den som åklagaren föreslagit i strafföreläggandet?Allmänt om strafföreläggandeStrafföreläggande är en typ av summarisk process som används istället för att åklagaren väcker åtal och som behandlas i 48 kap. Rättegångsbalken. Den misstänkte uppmanas att erkänna gärningen och godta det föreslagna straffet. Om den misstänkte vägrar att godkänna det föreslagna straffet ska åklagaren istället väcka åtal. Enligt 48 kap. 4§ Rättegångsbalken är böter eller villkorlig dom de påföljder som kan utdömas genom ett strafföreläggande. Villkorlig dom eller böter?Bötesstraff som påföljd vid strafföreläggande får föreläggas om böter ingår i straffskalan för brottet som du är misstänkt för. Villkorlig dom, antingen enskilt eller förenat med böter, för föreläggas om det är uppenbart att rätten vid en process skulle döma till sådan påföljd. Svaret på din första fråga blir således, beroende på vad det står i strafföreläggandet, att åklagaren endast valt villkorlig dom som påföljd och att du därför slipper böter om du godkänner föreläggandet. Om du istället skulle försöka vilja få påföljden till endast böter så innebär det att du bestrider strafföreläggandet, vilket i sin tur innebär att åklagaren ska väcka åtal. Risken är då som du säger att det kan bli en större ekonomisk förlust i och med att du kan komma att få betala t.ex. rättegångskostnader. Av intresse är också brottsrubriceringen för den gärning du är misstänkt för. Är det normalgraden av stöld du är misstänkt för så utesluter det ett strafföreläggande med endast böter, eftersom detta inte ingår i straffskalan enligt 8 kap. 1§ Brottsbalken. Är rubriceringen ringa stöld ingår däremot böter i straffskalan. Har åklagaren således rubricerat stölden som av normalgraden, vilket det säkert finns skäl att tro med tanke på att varans värde är på 2000 kr, så är det nog ganska liten chans att det skulle bli ett annat utslag än villkorlig dom vid en process. Hoppas svaret var till hjälp och att du fick svar på dina frågor!

Överklaga strafföreläggande

2018-08-06 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Hur ska man gå tillväga för att göra en överklagan på ett straffföreläggande?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett strafföreläggande för ett brott kan utfärdas om det hör under allmänt åtal, enligt 48 kap 1 § Rättegångsbalken. Det innebär att en åklagare eller en polisman kan utfärda ett strafföreläggande om det brott som begåtts faller under allmänt åtal. Strafföreläggandet innebär att man föreläggs ett bötesstraff. Antingen får man godkänna det direkt eller inom en viss tid, enligt 48 kap 2 § Rättegångsbalken. Enligt 48 kap 6 § och 7 § Rättegångsbalken ska ett strafföreläggande innehålla uppgifter om vad föreläggandet innebär och när det ska vara godkänt.En klagan över strafföreläggande ska göras skriftligen. Skrivelsen ska ges in till den tingsrätt som skulle kunna ta upp åtal för brotten enligt 59 kap 7 § Rättegångsbalken. Har du godkänt strafföreläggandet kan det bara undanröjas under vissa förutsättningar, eftersom ett godkänt strafföreläggande har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom, enligt 59 kap 6 § Rättegångsbalken. Här kan du hitta mer information om hur du praktiskt kan gå tillväga:ÅklagarmyndighetenPolisenHoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Eventuella konsekvenser vid snatteribrott

2018-07-15 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag var på Maxi samt apoteket idag. Här ligger apoteket INNE i maxibutiken. Jag hittade där två produkter. Hade en korg som jag la dem i, medan jag gick runt i ca 5 min till för att sen gå ut från apoteket. Tänkte då inte på att jag ej betalat då jag varit tankspridd hela dagen. Går vidare på maxi. Ställer vid klädavdelningen ner korg och ryggsäck, för att ta upp plånboken från väskan samt lägga ner bilnycklarna i väskan. Bilnycklarna hade jag i korgen. Samtidigt som detta stör jag mig på korgen då jag egentligen bara tänkt köpa kalkon och inte fattar varför jag bär runt på den. Är irriterad och trött och tänker att jag ska lämna korgen där jag står. Ser då apoteksprodukterna jag glömt bort och plockar därför (tror jag, minns ej...) ur dem ur korgen. Tror att jag tänker att jag ska lämna produkterna där jag är då jag inte orkar gå tillbaka och redan är irriterad. När jag sen upptäcker att det jag vill ha ej finns så lämnar jag maxi. En vakt når mig på parkeringen och undrar om jag stulit från apoteket. Har på riktigt ingen aning men de var ej vid underkläderna utan i min väska. Inser att jag måste lagt de där istället när jag skulle ta upp plånboken och lägga ner bilnyckeln. Säger samma till polisen. Undrar vad den troliga påföljden blir? Varorna var värda 152kr. Böter? Är möjligheten stor att åklagaren inte anser det vara så allvarligt och inget händer (och inget syns i belastningsregistret)? Har aldrig varit inblandad i något dumt alls tidigare i livet. Är 28 år.
Sara Hill |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet måste först och främst anmälas och leda till en fällande dom för att det ska synas i belastningsregister. Du kommer i så fall dömas för snatteri eftersom du olovligen tagit något utan att betala för det (ringa stöld enligt 8 kap. 2 § Brottsbalken). Det absolut vanligaste är att böterna döms ut genom ett strafföreläggande, vilket innebär att det skickas hem ett papper till dig där du får möjlighet att skriva på och alltså erkänna brott. På så vis behöver åklagaren inte väcka åtal i domstol. Det vanligaste straffet för snatteri är penningböter och kommer då tyvärr vara registrerat i belastningsregistret under fem års tid (17 § p. 9 i lagen om belastningsregister).Jag förstår att det här kan kännas oroväckande, speciellt när du inte haft för avsikt att stjäla något. Det som blir svårt är att bevisa det för polis/åklagare vid eventuellt åtal. Du kan alltså välja om du vill erkänna brott och få det avklarat snabbt och smidigt, dock med konsekvensen att det står i ditt belastningsregister. Alternativt kan du neka brott och trycka på det faktum att du saknat uppsåt (avsikt) vilket är en förutsättning för att de ska anses utgöra snatteri. Jag önskar dig all lycka till, hör gärna av dig igen om det var något jag missade!

Vad innebär ett strafföreläggande för målsäganden och den misstänkte?

2018-05-30 i Strafföreläggande
FRÅGA |HejMin dotter blev hotad till livet av sin exsambo. Han har erkänt och nu föreslår åklagaren strafföreläggande. Vad innebär det för den åtalade? Kommer det att synas i belastningsregistret att han har begått ett brott?Vad innebär det för min dotter? Kan hon yrka på ersättning kränkning och för "sveda och värd" ¨då hon blev sjukskriven efter hotet och därmed har förlorat arbetsinkomst. Är det möjligt att göra det om det blir ett strafföreläggande?Med vänlig hälsning
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad innebär ett strafföreläggande?Att en åklagare väljer att inte väcka åtal innebär att det inte blir någon rättegång. Åklagaren kan istället beslut om strafföreläggande, vilket innebär att den misstänkte får skriva under ett papper på att hen är skyldig till brottet. Ifall den misstänkte väljer att inte skriva på, prövas gärningen i en rättegång istället. Enligt 48 kap. 4 § rättegångsbalken får strafförelägganden utfärdas för alla typer av brott där böter ingår i straffskalan, I 1 § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) anges att om det finns förutsättningar för det, bör åklagaren utfärda strafföreläggande för den misstänkte i stället för att väcka åtal. Det avgörande för om strafföreläggande ska kunna utfärdas är:- att brottet i det enskilda fallet ska leda till ett bötesstraff,- att påföljdspraxis för brottet har en sådan fasthet att det är möjligt för åklagaren att bedöma vad som är rätt påföljd,- att brottet i övrigt är lämpligt att beivra genom strafföreläggandeKommer det att synas i belastningsregistret att exet begått brottet?I belastningsregistret antecknas samtliga godkända strafförelägganden oavsett vilka brott som den förelagde (exet) fällts till ansvar för. Hur länge uppgifterna står kvar i belastningsregistret varierar och räknas från godkännandet under:- fem år om påföljden är böter och- tio år om påföljden är villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter (men fem år efter beslutet om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten). Observera att uppgiften dock inte tas bort om det före utgången av ovanstående tider har gjorts en ny anteckning som avser annat än penningböter. Samtliga uppgifter står då kvar i registret så länge någon av dem ska finnas kvar (18 § lagen (1998:620) om belastningsregister)Kan dottern yrka ersättning avseende kränkning för sveda och värk då hon blev sjukskriven efter hotet och därmed har förlorat sin arbetsinkomst?Om målsäganden (dottern) inte har lämnat besked om att hen har för avsikt att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet (kräva ersättning), ska undersökningsledaren eller åklagaren om möjligt uppmana målsäganden att inom viss tid lämna sådant besked (enligt 2 § strafföreläggandekungörelsen). Ett strafföreläggande får alltså inte utfärdas dessförinnan åklagaren meddelats om det enskilda anspråket och den förelagde (exet) fått ta del av det. Utfärdas strafföreläggande utan att ett framställt enskilt anspråk tagits upp, ska målsäganden underrättas om detta. Här är det avgörande alltså att din dotter i god tid framför till åklagaren att hon vill yrka ersättning. Vad gäller typen av ersättning så är det brottsskadeersättning din dotter kan få. Sveda och värk samt kränkning är två skilda "skadetyper". Sveda och värk avser nämligen fysiskt/psykisk lidande som är av övergående art, t.ex. en smärtsam behandling på sjukhus. I detta fall kan hon närmast få ersättning för ekonomiska förluster, t ex sjukvårdskostnader eller inkomstförlust. Vad gäller kränkningsersättning kan det utgå för vissa typer av brott som kränkt brottsoffrets person, frihet och frid. Olaga hot innefattar en kränkning av brottsoffrets frid och din dotter kan därmed, utöver de ekonomiska förlusterna, även kräva ersättning för kränkningen./Vänligen,