När börjar ett strafföreläggande gälla som en dom?

2018-11-29 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag kommer få hem papper om strafföreläggande efter ett ringa narkotikabrott jag begått som jag troligen kommer att godkänna. När har domen vunnit laga kraft? "Om ingen av parterna klagar på domen inom tre veckor kan domslutet inte längre ändras av högre domstol. Detta kallas att domen vunnit laga kraft och innebär att den kan verkställas."Är det tre veckor efter att jag fått hem (domen, papprena om strafföreläggande, inbetalningskortet) som domen börjar gälla? Kommer det stå på papprena när domen börjar gälla? Är det från den dagen domen börjar gälla jag också kommer stå med i straffregistret?Jag ska åka till USA och kommer förmodligen hinna åka dit innan dessa 15 dagar passerat!
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det tre veckor efter att jag fått hem papprena om strafföreläggande som domen börjar gälla?Ett strafföreläggande ersätter en rättegång och har samma verkan som en dom. Strafföreläggandet vinner därför laga kraft och börjar alltså gälla när det godkänns (Rättegångsbalken 48 kap. 3 §).Strafföreläggandet kommer skickas hem till dig i form av en blankett. Du kan godkänna föreläggandet på två olika sätt, genom att antingen:1. skriftligen svara på brevet som följer med föreläggandeteller2. om du straffas med böter, betala det belopp som står på inbetalningskortet i föreläggandet.Båda alternativen innebär i ditt fall att du erkänner ringa narkotikabrott och accepterar straffet.Den tidpunkt då ditt skriftliga godkännande eller betalningen har kommit in till behörig mottagare är tidpunkten för godkännande och laga kraft. Eftersom ett godkänt föreläggande vinner laga kraft direkt kan du inte klaga på ett sådant, så som du kan överklaga en "vanlig" dom inom tre veckor. Svar: Strafföreläggandet gäller som en dom som har vunnit laga kraft när du har godkänt det. Kommer det stå på papprena när domen börjar gälla?I brevet som följer med föreläggandet ska det stå ett datum då du senast måste svara på det. Om det även står i papperna att strafföreläggandet börjar gälla som en dom från tidpunkten för ditt godkännande kan jag tyvärr inte svara på. Som jag skrivit ovan står detta dock i lagen. Skulle du av någon anledning inte svara på föreläggandet eller bestrida det måste det avgöras på något annat sätt om du ska ansvara för brottet. I så fall kommer åklagaren troligtvis att åtala dig vid tingsrätten, vilket innebär att det alltså blir en rättegång.Svar: Det kommer stå på papperna när du senast måste svara på strafföreläggandet. När domen börjar gälla står i lagen och är tidpunkten då du godkänner föreläggandet.Är det från den dagen domen börjar gälla jag också kommer stå med i straffregistret?På grund av att du godkänner ett strafföreläggande ska uppgifter om dig antecknas i polisens belastningsregister. När ditt godkännande kommit in till behörig mottagare kontaktar denne polisen om detta som i sin tur antecknar det i registret. Uppgifterna ska som utgångspunkt tas bort från registret fem år efter tidpunkten för ditt godkännande av föreläggandet.Även om du inte finns med i belastningsregistret innan strafföreläggandet gäller så kan du redan finnas med i polisens misstankeregister. Här ska polisen anteckna uppgifter om dig om du är skäligen misstänkt för brott. När du har godkänt strafföreläggandet tas uppgifterna bort från misstankeregistret och förs istället in i belastningsregistret, då du inte längre är misstänkt utan istället dömd. För att få reda på om du finns med i något av polisens register rekommenderar jag dig att kontakta polisen och begära ett registerutdrag. Kontaktuppgifter hittar du HÄR.Svar: Det är tidigast från dagen strafföreläggandet börjar gälla som en dom som du kommer stå med i belastningsregistret. Du kan däremot finnas med i misstankeregistret innan detta. Din resa till USAFör att som svensk medborgare få resetillstånd till USA krävs normalt bara en ESTA-ansökan via internet. Att du döms för ringa narkotikabrott gör dock att du riskerar att nekas ett sådant tillstånd då ansökan bl.a. innehåller en fråga om du har brutit mot någon narkotikalag, vilket du ju har även om anteckning om detta möjligtvis inte hunnit registreras i belastningsregistret ännu. Jag kan dock säga att de amerikanska myndigheterna inte har direkt tillgång till det svenska belastningsregistret. Att trots detta svara nej på en sådan fråga kan jag däremot inte rekommendera dig då det i värsta fall kan leda till att du får ett förbud från att resa in i USA under en längre tid.Vad jag förstår din fråga verkar det som att du ganska snart är påväg till USA och kanske redan har ordnat med ett inresetillstånd innan du begick brottet. Du bör därför nu ha ett ansvar att förnya din ESTA-ansökan, eftersom omständigheterna har förändrats och du idag hade behövt svara ja på frågan om narkotikabrott. Om du redan har ett tillstånd är det alltså inte sanningsenligt. Vad som istället kan bli aktuellt för dig om du inte får ett resetillstånd är att du måste ansöka om visum på USA:s ambassad i Stockholm. På ambassaden genomförs en intervju med dig där du får möjlighet att förklara ditt brott och sedan avgörs om du får visum eller inte. Dina chanser till visum kan jag tyvärr inte bedöma, utan detta bedöms från fall. Vad jag kan säga är att ambassaden bl.a. tar hänsyn till om det är första gången du begår ett brott, om narkotikan var för din egen användning eller för att sälja och hur mycket narkotika det handlade om. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan ett godkänt strafföreläggande omprövas om någon frias?

2018-11-22 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Om vi säger att 5 personer har fått hem strafföreläggande för gemensamt innehav av narkotika (ringa narkotikabrott) och tre väljer att betala, medans de återstående två väljer att gå vidare till åtal; vad händer ifall de två som går vidare till åtal blir friade? Blir det omprövning för de som redan betalt strafföreläggande?Tack för svar!
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad ett strafföreläggande är och sedan för vilka möjligheter som finns att dra tillbaka eller överklaga ett strafföreläggande. Sist kommer jag skriva ett konkret svar på din fråga.Eftersom din fråga handlar om strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig.Vad är ett strafföreläggande?Vid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att du är misstänkt för ett brott och du kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det, se RB 48 kap. 2 §. Ett strafföreläggande ska innehålla ett antal uppgifter, dessa inkluderar bland annat: information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet, se RB 48 kap. 6-7 §§. När man godkänner ett strafföreläggande, genom att erkänna och betala boten, gäller det som en dom som vunnit laga kraft, se RB 48 kap. 3 §. Detta innebär alltså att eftersom du godkänt strafföreläggandet gäller det som ifall en domstol skulle utfärdat en dom. Här kan du läsa om vanliga frågor och svar kring strafföreläggande.Går det att dra tillbaka/överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?Möjligheterna att överklaga ett strafföreläggande efter att man godkänt det är begränsade. De enda möjligheterna till att överklaga strafföreläggandet är:1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag, se RB 59 kap. 6 §.Överklagandet måste även ske inom ett år från att du betalat boten, se RB 59 kap. 7 §. Det krävs alltså att det begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet för att du ska kunna överklaga det. Skulle det exempelvis i efterhand framkomma att det inte fanns förutsättningar för ett åtal skulle man kunna överklaga strafföreläggandet, se RB 48 kap. 5 §. Det krävs alltså att det begåtts någon form av fel vid ärendets behandling eller att någon annan speciell allvarlig omständighet föreligger, vilket är ytterst ovanligt. Möjligheterna att överklaga ett strafföreläggande i efterhand är alltså väldigt små.Svar: Ett godkänt strafföreläggande får samma effekt som en dom som vinner laga kraft. Om en person väljer att godkänna ett strafföreläggande påverkas inte det av att en annan person väljer att neka sitt strafföreläggande och eventuellt frikänns senare, förutsatt då att det inte begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet som ger en rätt att överklaga, men detta är som som sagt väldigt ovanligt. Svaret på din fråga är alltså nej det blir ingen omprövning för de som redan godkänt sitt strafföreläggande.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar

Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?

2018-11-01 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag blev tagen av en civil polis när jag och ett gäng brukade marijuana. Jag blev den som blev straffad för jag höll i den då när civil polisen kom, jag och alla andra blev visiterad och inget mer hittades. När brevet om mitt straff kom så fick jag en bot och hamna på straffregistret för innehav av narkotika på 0,24gram marijuana samt att det ska genomföras en granskning om mitt körkort tillstånd.Min fråga är, kan jag överklaga straffet på något sätt även fast jag har erkänt och betalat boten?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du fått hem ett strafföreläggande, alltså ett brev där du informerats om att du är misstänkt för narkotikabrott och att du kan erkänna brottet och betala en bot. Jag förstår det även som att du har accepterat strafföreläggandet genom att erkänna brottet och betala boten. Eftersom din fråga rör strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig. StrafföreläggandeVid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att du är misstänkt för ett brott och du kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det, se RB 48 kap. 2 §. Ett strafföreläggande ska innehålla ett antal uppgifter, dessa inkluderar bland annat: information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet, se RB 48 kap. 6-7 §§. När man godkänner ett strafföreläggande, genom att erkänna och betala boten, gäller det som en dom som vunnit laga kraft, se RB 48 kap. 3 §. Detta innebär alltså att eftersom du godkänt strafföreläggandet gäller det som ifall en domstol skulle utfärdat en dom. Här kan du läsa om vanliga frågor och svar kring strafföreläggande.Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?Möjligheterna att överklaga ett strafföreläggande efter att man godkänt det är begränsade. De enda möjligheterna till att överklaga strafföreläggandet är:1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. 2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt. 3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag, se RB 59 kap. 6 §. Överklagandet måste även ske inom ett år från att du betalat boten, se RB 59 kap. 7 §. Det krävs alltså att det begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet för att du ska kunna överklaga det. Alla dessa möjligheter att överklaga är alltså svåruppnåeliga och i din fråga finns det inget som tyder på att någon av dessa omständigheter föreligger. I sådana fall kan du inte överklaga strafföreläggandetSammanfattningEtt godkänt strafföreläggande får samma effekt som en dom som vinner laga kraft. Att överklaga ett strafföreläggande är väldigt svårt och för att göra det krävs att det begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på att någon av de omständigheter som kan ligga till grund för ett överklagande föreligger. I sådana fall kan du inte överklaga. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar

Vad händer om man inte godkänner ett föreläggande av ordningsbot?

2018-10-27 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej jag åkte fast för fortkörning 2 månader sen och fick indraget körkort i 6 månader också en drog dem ner det till 5 månader då jag är i behov utav mitt körkort i jobb och fritid. När polisen stoppade mig och bad mig skriva under pappret så förnekade jag brottet och vägrade skriva under då jag inte anser att jag körde i den hastigheten. När jag frågar polisen om bevis så säger dem att dem är beviset dem har alltså inget på bild eller laser!Nu har jag även fått ett brev hem där dem vill att jag ska kontakta polisen för att dem ska veta om jag godtar en ordningsbot eller inte. Som jag skrev tidigare så körde jag inte i den hastigheten som polisen angav i pappret och om jag godtar ordningsboten så blir det som att jag godkänner. Men va händer om jag inte godtar ordningsboten blir det rättegång? Och i sånna fall va händer för jag stå för hela rättegångskostnader ifall att polisen vinner?Dem skriver också att en kontollmättning utav fordonet är klar vad betyder det? Hur stark bevis är det?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer om man inte godkänner ett föreläggande av ordningsbot?Enligt 48 kap. 3 § rättegångsbalken innebär ett godkännande av en ordningsbot inom rätt tid att samma gärning inte också får prövas i en rättegång. Om man inte godkänner en ordningsbot betyder detta alltså att det inte finns något hinder mot gärningen tas upp till prövning i en rättegång.Vilka rättegångskostnader riskerar du att betala vid en fällande dom?Rättegångskostnader i brottmål regleras i 31 kap. rättegångsbalken. I 31 kap. 1 § rättegångsbalken föreskrivs det vilka rättegångskostnader den tilltalade ska ersätta staten för vid en fällande dom. Om den tilltalade fälls för ett sådant här brott kommer den tilltalade knappt att behöva betala några rättegångskostnader, bland annat eftersom ersättningen till den offentliga försvaren oftast är den största kostnadsposten och en sådan utses inte till en tilltalad som står åtalad för ett så här lindrigt brott (se 21:3 a rättegångsbalken). Övriga frågorJag hittar ingen information om vad en kontrollmätning av fordon är för någonting. Mitt råd är därför att du vänder dig till polisen och frågar om detta.Vad gäller frågan om en kontrollmätning utgör ett starkt bevis eller inte är den omöjlig att svara. Bevisvärdering inom juridiken är invecklat och utan att känna till de närmare omständigheterna i det här fallet går det helt enkelt inte att ge något svar på den frågan. I slutändan är det upp till domstolen att värdera den bevisning som förekommit i målet.Vänligen,

Straffföreläggande för ringa narkotikabrott m.m

2018-11-27 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, för lite över en månad sen åkte jag fast för ringa narkotika och för en vecka sen för rattfylla då jag varit på studentfest dagen innan och skulle till skolan dagen efter, blåste precis över gränsen och dom tog mitt körkort direkt. Igår fick jag strafföreläggande för ringa narkotika som jag har betalat. Det står att när man betalat går det inte att överklaga beslutet men idag ringde åklagaren och sa att strafföreläggandet inte gäller längre då jag åkte dit för rattfylla också, så dom vill ta det till rättegång. Så frågan är om dom kan ta tillbaka det när jag redan godkänt och betalat?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om strafföreläggandeEtt strafföreläggande utfärdas av åklagare och syftet med ett sådant föreläggande är att den misstänkte ska erkänna gärningen och acceptera den föreslagna påföljden. För det fall ett strafföreläggande godkänns av den misstänkte kan därmed inte gärningen bli föremål för prövning i rättegång (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken). Strafföreläggande kan godkännas på två olika sätt:-Den misstänkte godkänner föreläggandet skriftligen (48 kap. 9 § rättegångsbalken).-Den misstänkte betalar in hela beloppet (48 kap. 11 § rättegångsbalken). Din situationDet är viktigt att komma ihåg det faktum att strafföreläggandet för det ringa narkotikabrottet inte omfattar rattfylleribrottet. Med andra ord är åklagaren inte förhindrad att väcka åtal för rattfylleri, enbart för att du godkänt ett strafföreläggande för det ringa narkotikabrottet. Du godkände strafföreläggandet i och med att du betalade in summan.Däremot, om åklagaren försöker åtala dig för ringa narkotikabrott, kommer ett sådant åtal avvisas av tingsrätten på grund av det finns ett godkänt strafföreläggande (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken och 30 kap. 9 § första stycket rättegångsbalken).Vänligen,

Om strafföreläggande fått återkallas när godkännande hunnit göras i tid

2018-11-05 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, för lite över en månad sen åkte jag fast för ringa narkotika och för en vecka sen för rattfylla då jag varit på studentfest dagen innan och skulle till skolan dagen efter, blåste precis över gränsen och dom tog mitt körkort direkt. Igår fick jag strafföreläggande för ringa narkotika som jag har betalat. Det står att när man betalat går det inte att överklaga beslutet men idag ringde åklagaren och sa att strafföreläggandet inte gäller längre då jag åkte dit för rattfylla också, så dom vill ta det till rättegång. Så frågan är om dom kan ta tillbaka det när jag redan godkänt och betalat?
|Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Jag vill först nämna att det ofta kan vara fördelaktigt för den misstänkte om alla brott behandlas under samma handläggning och att det på så sätt utfärdas ett gemensamt straff för alla brott. Du får dock kontrollera med en straffrättsjurist om det skulle bli fördelaktigt för dig om det ringa narkotikabrottet och rattfylleribrottet behandlades under samma rättegång i ditt fall. När kan ett strafföreläggande godkännas?"Strafföreläggande" kan godkännas genom att den misstänkte(du) antingen (a) undertecknar strafföreläggandet och skickar det till behörig mottagare eller (b) betalar hela beloppet (jfr 48 kap. 9 § och 11 § RB). Med alternativ b avses situationer när straffet som avses i strafföreläggandet endast är böter eller det rör sig om annan betalningsskyldighet. Betalningen är då odelbar, och om man betalar vad som står på ett strafföreläggande då är det att räkna som att man har godkänt det brottet och "straffet därigenom blivit fastställt" (prop. 2017/2018:126 s. 15, och prop. 1999/2000:67 s. 14f.). Jag utgår ifrån att 48 kap. 11 § RB är tillämpligt på ditt fall, eftersom det bara rör sig om böter som ska betalas. Om du har betalat hela beloppet inom den tid som anges på strafföreläggandet och om din avsikt var att godkänna strafföreläggandet, så har strafföreläggandet vunnit laga kraft när du betalade böterna. Att du bl.a. nu verkar upprörd över om åklagaren får ta detta till domstol, talar för att du har haft för avsikt att godkänna föreläggandet och att du inte velat ta det till domstol. Du har därför, enligt min bedömning "godkänt" föreläggandet på så sätt som krävs. Den fråga som därför blir aktuell i ditt fall är om åklagaren haft rätt att ändra ett strafföreläggande till åtal när du redan godkänt strafföreläggandet (inom rätt tid). Hur kan åklagaren ändra från strafföreläggande till åtal i ditt fall? Jag förutsätter att det är som du säger att du betalade direkt när du fått brevet, alltså att du har betalat inom den tidsfrist som står på brevet. Det gör att 48 kap.12 § RB inte är tillämplig, eftersom den gäller fall där godkännanden inkommer efter att tidsfristen gått ut (Zeteo, kommentar till 48 kap. 12 §). Om det vidare varit fråga om en rättelse (i 48 kap. 12a §), har du alltid haft rätt att neka rättelsen. Men rättelse kan inte ha gjorts i ditt fall eftersom ditt strafföreläggande inte rättats, utan som jag förstod det ville åklagaren förklara att strafföreläggandet inte längre gäller. Det finns alltså inget strafföreläggande att rätta. (Rättelse kräver annars att du underrättas och att du ges tillfälle att yttra dig; rättelse får inte göras i fall du (som tidigare redan godkänt strafföreläggandet) har motsatt dig att en sådan rättelse görs (48 kap. 12a § RB). Om det är fråga om en rättelse, måste du motsätta en sådan.) Det fanns i så fall tre sätt för åklagaren att i ditt fall försöka ändra från strafföreläggande till åtal. Åklagaren kan: 1. Gå enligt 48 kap. 3 § första stycket § RB. Men då måste du ha meddelat att du inte godkänner föreläggandet eller att tidsfristen för godkännandet gått ut. Du har fått strafföreläggandet i tisdags och du har betalat hela beloppet samma dag: detta innebär att du har "godkänt" inom tidsfristens utgång och att strafföreläggandet "vunnit laga kraft" som om det vore en dom (jfr 48 kap. 3 § RB och 48 kap. 11 § RB; prop. 2017/2018:126 s. 15, och prop. 1999/2000:67 s. 14f.). Vilket gör att åklagaren måste ha valt annan väg än alternativ 1 för att ändra från strafföreläggande till åtal. 2. Söka resning enligt 58 kap. 3 § RB av en lagakraftvunnen dom (jfr SvJT 1964 s. 325). Enligt den beskrivning du gett verkar det som att det inte är resning åklagaren avsett att göra. Enligt den fakta du angett finns det inte heller skäl till resning, enligt min mening (pga. andra stycket i 58 kap. 3 §). 3. Återkalla enligt 48 kap. 5 § RB med grund i 48 kap. 3 § (enl. Zeteo, kommentar till 48 kap. 5 RB). Bestämmelsen ger åklagaren en möjlighet att återkalla ett strafföreläggande om ny brottslighet tillkommer. Med nytillkommen brottslighet menas sådan som inte har varit förhanden under handläggningen. Återkallelse får därutöver bara ske "när det är möjligt" och om åklagaren tänkt väcka åtal för båda brotten (RättsPM 2015:4 s. 10). Fick åklagaren "ta tillbaka"/återkalla ett godkänt strafföreläggande?Det är mer troligt att åklagaren i ditt fall kan ha valt att återkalla beslutet eftersom åklagaren fått reda på att du också begått rattfylleribrottet och ville väcka åtal för båda brotten. Du har dock godkänt strafföreläggandet samma dag som du fått föreläggandet, genom att du betalat. Du kan därför bl. beakta detta. Även om det ibland händer att åklagaren inte har alla brott som begåtts av en person framför sig, så gäller viss undersökningsplikt även för åklagaren innan denna/denne kan fatta sitt beslut om strafföreläggande i ett specifikt fall (jfr 4 § strafföreläggandekungörelsen). Enligt Åklagarmyndighetens praxis borde en sådan undersökning ske genom "slagning i Cåbra" (RättsPM 2015:4 s. 10). Men som framgår av bestämmelsen (4 § strafföreläggandekungörelsen) måste det röra sig om mer än 40 dagsböter, för att det ska bli aktuellt att göra djupare undersökning. Om du har fått färre dagsböter än 40 för ditt ringa narkotikabrott, har åklagaren inte behövt undersöka om fler brott begåtts av dig. Har du fått mer än 40 dagsböter borde du rikta kritik mot åklagarens återkallelse. Därutöver kan återkallelse bara övervägas när det är möjligt att göra en sådan återkallelse (se RättsPM 2015:4 s. 10) Eftersom du har betalat i tisdags och strafföreläggandet därigenom också blivit fastställts/vunnit laga kraft (jfr prop. 2017/2018:126 s. 15), är det enligt min mening inte möjligt att ändra sig på så sätt åklagaren gjorde i onsdags. Det har inte varit möjligt att återkalla ett strafföreläggande under de förhållanden som råder i ditt fall. Du har för det första inte delgetts att återkallelse gjordes och för det andra inte heller delgetts att stämning skulle ske innan betalningen gjordes. Åklagaren borde ha kontaktat dig på samma gång som åklagaren beslutat att återkalla föreläggandet och väcka åtal, och det skulle inte ske så sent som dagen efter ditt godkännande. 48 kap. 3 § ger dessutom inte åklagaren samma beslutsfrihet att ändra på godkända strafförelägganden som 48 kap. 12 § gör; och 12 § är som sagt inte tillämplig i ditt fall eftersom du godkände inom tidsfristen (jfr Zeteo, kommentar till 48 kap. 3 och 12 §§). I fall åklagaren ändå väcker åtal för narkotikabrottet borde du därför kräva att åtalsdelen avseende narkotikabrottet avvisas ("jfr" NJA 1970 s. 380 och Zeteo, kommentar till 48 kap. 3 § RB, in fine). Du kan därför stödja dig på 48 kap. 3 § 1 st. RB och hävda att åklagaren inte kan ha fått väcka åtal (stämma dig) för narkotikabrotten eftersom tidsfristen i 3 § fortfarande gällde och att du fortfarande inte underrättats om någon återkallelse när din betalning gjordes. Vad du ska göra?Det verkar som att åklagaren ändå har väckt åtal i tingsrätten för båda brotten. Kontakta åklagaren igen och utred mer om varför återkallelsen gjordes och jämför då med vad som står ovan. Beroende på hur det faktiskt förhåller sig i ditt fall, borde du vid rättegången i tingsrätten i varje fall kräva att åtalet för narkotikabrottet avvisas med hänsyn till att domen avseende narkotikabrottet redan vunnit laga kraft genom din betalning och utan att du delgivits stämning innan dess (under förutsättning att du betalade i tid på så sätt att 48 kap. 12 § inte är tillämplig). Jag vill också råda dig att överväga att besöka en straffrättsjurist som kan hjälpa dig att bedöma hela din situation och som kan hjälpa dig motivera ett avvisande av åtalet för narkotikabrottet; du kan också fråga åklagaren om en offentlig försvarare kan utses i ditt fall och om du kan avvakta med att ställa alla frågor till en sådan (jfr http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Atalad/Offentlig-forsvarare/Hoppas att du fått svar på dina frågor! Hör gärna av dig igen om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala en bot som det står fel personnummer på?

2018-10-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Jag körde 86km/h på en 70väg och blev stoppad. Jag skrev under boten att jag kört för fort. När jag kom hem såg jag att det står fel personnummer på boten, betyder detta att den inte är giltig? Tänker eftersom jag godkänt den borde den vara giltig ändå? Måste jag fortfarande betala den?
Ajla Velic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande ordningsbot hittar du i Rättegångsbalken, RB. Ordningsbot Polismannen har utfärdat en ordningsbot i och med att du har överskridit hastigheten, 48 kap. 1 § RB. En ordningsbot är ett förenklat sätt att fastställa ett straff genom ett föreläggande, 48 kap. 2 § RB. Du godkänner ordningsboten genom att du undertecknar den, 48 kap. 17 § och 9§. Detta kan ses som att du erkänner att du har kört för fort. Ett erkännande innebär att ordningsboten vinner laga kraft. Laga kraft betyder att boten inte kan överklagas. Det är svårt att säga om boten är ogiltig i sin helhet. Tingsrätten har fastslagit att ett felaktigt personnummer inte är tillräckligt för att frikänna en person från betalning. Min rekommendation till dig är därför att du betalar boten som du har fått.Jag hoppas att du har fått svar på min fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny! Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande

2018-10-21 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen med narkotika i kroppen en utekväll och fick åka in och göra kisstest. Fick en lapp med ett datum då jag skulle få mitt strafföreläggande, det är en vecka sedan. Hur länge ska jag behöva vänta? Var cirka en månad sedan jag blev tagen. Kan jag ha sån tur att de bara ville skrämma mig och lät mig komma undan denna gången? Mvh.
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först tänkte jag kort beskriva vad ett strafföreläggande innebär och sedan berätta om hur länge du kan komma att få vänta för besked.Strafföreläggande: Vid en förundersökning där åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att brott begåtts kan åklagare välja att meddela ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Detta innebär att ett åtal inte väcks och att saken inte heller tas upp i rättegång, däremot antecknas det precis som åtal i belastningsregistret. Se 48 kap. 4 § Rättegångsbalken.Huruvida åklagaren låter dig komma undan kan jag tyvärr inte svara på då mycket beror på hur mycket åklagaren kan bevisa.Mer att läsa om strafföreläggande hittar du på åklagarmyndighetens hemsida, här. Hur lång tid får man vänta? Ditt svar på strafföreläggande skickas till åklagarmyndigheten. Efter detta ska rätt åklagare få ärendet på sitt bord och avgöra ifall de ska väcka åtal eller inte. Efter detta ska åtal väckas till tingsrätt genom att en stämningsansökan skickas dit. Slutligen ska tingsrätten ta ställning till stämningsansökan och avgöra om tid för förhandling. Exakt hur lång tid detta tar är svårt att svara på då det är flera parter inblandade. Myndigheter såsom åklagarmyndigheten samt tingsrätt ska handlägga ärenden så snabbt som möjligt. De ska sträva efter effektivitet. Rätten ska bestämma tid för förhandling så snart som möjligt enligt 45 kap. 14 § rättegångsbalken och åklagarmyndigheten ska arbeta effektivt enligt 4 § förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten.Jag är medveten om att det kan vara jobbigt att inte veta när man kommer få besked. Ett tips är att kontakta åklagarmyndigheten för att se om de kan ge någon ungefärlig tid på hur lång tid det brukar ta. Hur du får kontakt med myndigheten hittar du här.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,