Om strafföreläggande fått återkallas när godkännande hunnit göras i tid

2018-11-05 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej, för lite över en månad sen åkte jag fast för ringa narkotika och för en vecka sen för rattfylla då jag varit på studentfest dagen innan och skulle till skolan dagen efter, blåste precis över gränsen och dom tog mitt körkort direkt. Igår fick jag strafföreläggande för ringa narkotika som jag har betalat. Det står att när man betalat går det inte att överklaga beslutet men idag ringde åklagaren och sa att strafföreläggandet inte gäller längre då jag åkte dit för rattfylla också, så dom vill ta det till rättegång. Så frågan är om dom kan ta tillbaka det när jag redan godkänt och betalat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Jag vill först nämna att det ofta kan vara fördelaktigt för den misstänkte om alla brott behandlas under samma handläggning och att det på så sätt utfärdas ett gemensamt straff för alla brott. Du får dock kontrollera med en straffrättsjurist om det skulle bli fördelaktigt för dig om det ringa narkotikabrottet och rattfylleribrottet behandlades under samma rättegång i ditt fall.

När kan ett strafföreläggande godkännas?

"Strafföreläggande" kan godkännas genom att den misstänkte(du) antingen (a) undertecknar strafföreläggandet och skickar det till behörig mottagare eller (b) betalar hela beloppet (jfr 48 kap. 9 § och 11 § RB). Med alternativ b avses situationer när straffet som avses i strafföreläggandet endast är böter eller det rör sig om annan betalningsskyldighet. Betalningen är då odelbar, och om man betalar vad som står på ett strafföreläggande då är det att räkna som att man har godkänt det brottet och "straffet därigenom blivit fastställt" (prop. 2017/2018:126 s. 15, och prop. 1999/2000:67 s. 14f.). Jag utgår ifrån att 48 kap. 11 § RB är tillämpligt på ditt fall, eftersom det bara rör sig om böter som ska betalas. Om du har betalat hela beloppet inom den tid som anges på strafföreläggandet och om din avsikt var att godkänna strafföreläggandet, så har strafföreläggandet vunnit laga kraft när du betalade böterna. Att du bl.a. nu verkar upprörd över om åklagaren får ta detta till domstol, talar för att du har haft för avsikt att godkänna föreläggandet och att du inte velat ta det till domstol. Du har därför, enligt min bedömning "godkänt" föreläggandet på så sätt som krävs.

Den fråga som därför blir aktuell i ditt fall är om åklagaren haft rätt att ändra ett strafföreläggande till åtal när du redan godkänt strafföreläggandet (inom rätt tid).

Hur kan åklagaren ändra från strafföreläggande till åtal i ditt fall?

Jag förutsätter att det är som du säger att du betalade direkt när du fått brevet, alltså att du har betalat inom den tidsfrist som står på brevet. Det gör att 48 kap.12 § RB inte är tillämplig, eftersom den gäller fall där godkännanden inkommer efter att tidsfristen gått ut (Zeteo, kommentar till 48 kap. 12 §). Om det vidare varit fråga om en rättelse (i 48 kap. 12a §), har du alltid haft rätt att neka rättelsen. Men rättelse kan inte ha gjorts i ditt fall eftersom ditt strafföreläggande inte rättats, utan som jag förstod det ville åklagaren förklara att strafföreläggandet inte längre gäller. Det finns alltså inget strafföreläggande att rätta.

(Rättelse kräver annars att du underrättas och att du ges tillfälle att yttra dig; rättelse får inte göras i fall du (som tidigare redan godkänt strafföreläggandet) har motsatt dig att en sådan rättelse görs (48 kap. 12a § RB). Om det är fråga om en rättelse, måste du motsätta en sådan.)

Det fanns i så fall tre sätt för åklagaren att i ditt fall försöka ändra från strafföreläggande till åtal. Åklagaren kan:

1. Gå enligt 48 kap. 3 § första stycket § RB. Men då måste du ha meddelat att du inte godkänner föreläggandet eller att tidsfristen för godkännandet gått ut. Du har fått strafföreläggandet i tisdags och du har betalat hela beloppet samma dag: detta innebär att du har "godkänt" inom tidsfristens utgång och att strafföreläggandet "vunnit laga kraft" som om det vore en dom (jfr 48 kap. 3 § RB och 48 kap. 11 § RB; prop. 2017/2018:126 s. 15, och prop. 1999/2000:67 s. 14f.).

Vilket gör att åklagaren måste ha valt annan väg än alternativ 1 för att ändra från strafföreläggande till åtal.

2. Söka resning enligt 58 kap. 3 § RB av en lagakraftvunnen dom (jfr SvJT 1964 s. 325). Enligt den beskrivning du gett verkar det som att det inte är resning åklagaren avsett att göra. Enligt den fakta du angett finns det inte heller skäl till resning, enligt min mening (pga. andra stycket i 58 kap. 3 §).

3. Återkalla enligt 48 kap. 5 § RB med grund i 48 kap. 3 § (enl. Zeteo, kommentar till 48 kap. 5 RB). Bestämmelsen ger åklagaren en möjlighet att återkalla ett strafföreläggande om ny brottslighet tillkommer. Med nytillkommen brottslighet menas sådan som inte har varit förhanden under handläggningen. Återkallelse får därutöver bara ske "när det är möjligt" och om åklagaren tänkt väcka åtal för båda brotten (RättsPM 2015:4 s. 10).

Fick åklagaren "ta tillbaka"/återkalla ett godkänt strafföreläggande?

Det är mer troligt att åklagaren i ditt fall kan ha valt att återkalla beslutet eftersom åklagaren fått reda på att du också begått rattfylleribrottet och ville väcka åtal för båda brotten. Du har dock godkänt strafföreläggandet samma dag som du fått föreläggandet, genom att du betalat. Du kan därför bl. beakta detta.

Även om det ibland händer att åklagaren inte har alla brott som begåtts av en person framför sig, så gäller viss undersökningsplikt även för åklagaren innan denna/denne kan fatta sitt beslut om strafföreläggande i ett specifikt fall (jfr 4 § strafföreläggandekungörelsen). Enligt Åklagarmyndighetens praxis borde en sådan undersökning ske genom "slagning i Cåbra" (RättsPM 2015:4 s. 10). Men som framgår av bestämmelsen (4 § strafföreläggandekungörelsen) måste det röra sig om mer än 40 dagsböter, för att det ska bli aktuellt att göra djupare undersökning. Om du har fått färre dagsböter än 40 för ditt ringa narkotikabrott, har åklagaren inte behövt undersöka om fler brott begåtts av dig. Har du fått mer än 40 dagsböter borde du rikta kritik mot åklagarens återkallelse.

Därutöver kan återkallelse bara övervägas när det är möjligt att göra en sådan återkallelse (se RättsPM 2015:4 s. 10) Eftersom du har betalat i tisdags och strafföreläggandet därigenom också blivit fastställts/vunnit laga kraft (jfr prop. 2017/2018:126 s. 15), är det enligt min mening inte möjligt att ändra sig på så sätt åklagaren gjorde i onsdags. Det har inte varit möjligt att återkalla ett strafföreläggande under de förhållanden som råder i ditt fall. Du har för det första inte delgetts att återkallelse gjordes och för det andra inte heller delgetts att stämning skulle ske innan betalningen gjordes. Åklagaren borde ha kontaktat dig på samma gång som åklagaren beslutat att återkalla föreläggandet och väcka åtal, och det skulle inte ske så sent som dagen efter ditt godkännande. 48 kap. 3 § ger dessutom inte åklagaren samma beslutsfrihet att ändra på godkända strafförelägganden som 48 kap. 12 § gör; och 12 § är som sagt inte tillämplig i ditt fall eftersom du godkände inom tidsfristen (jfr Zeteo, kommentar till 48 kap. 3 och 12 §§). I fall åklagaren ändå väcker åtal för narkotikabrottet borde du därför kräva att åtalsdelen avseende narkotikabrottet avvisas ("jfr" NJA 1970 s. 380 och Zeteo, kommentar till 48 kap. 3 § RB, in fine). Du kan därför stödja dig på 48 kap. 3 § 1 st. RB och hävda att åklagaren inte kan ha fått väcka åtal (stämma dig) för narkotikabrotten eftersom tidsfristen i 3 § fortfarande gällde och att du fortfarande inte underrättats om någon återkallelse när din betalning gjordes.

Vad du ska göra?

Det verkar som att åklagaren ändå har väckt åtal i tingsrätten för båda brotten. Kontakta åklagaren igen och utred mer om varför återkallelsen gjordes och jämför då med vad som står ovan. Beroende på hur det faktiskt förhåller sig i ditt fall, borde du vid rättegången i tingsrätten i varje fall kräva att åtalet för narkotikabrottet avvisas med hänsyn till att domen avseende narkotikabrottet redan vunnit laga kraft genom din betalning och utan att du delgivits stämning innan dess (under förutsättning att du betalade i tid på så sätt att 48 kap. 12 § inte är tillämplig).

Jag vill också råda dig att överväga att besöka en straffrättsjurist som kan hjälpa dig att bedöma hela din situation och som kan hjälpa dig motivera ett avvisande av åtalet för narkotikabrottet; du kan också fråga åklagaren om en offentlig försvarare kan utses i ditt fall och om du kan avvakta med att ställa alla frågor till en sådan (jfr http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Atalad/Offentlig-forsvarare/

Hoppas att du fått svar på dina frågor! Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97648)