Bötesstraff genom strafföreläggande

2017-10-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Har blivit tagen för rattonykterhet utanför bilen men vittnen säger att jag kört. Polisen tog körkortet och jag fick blåsa 0,4. Sedan kom ett strafföreläggande idag på 6800kr. Inget svar från Transportstyrelsen ännu. Vad kan hända nu? Har jag inte rätt att få polisutredningen, alltså en utförlig förklaring om vad som hänt på plats, vittnesmål m.m.?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett strafföreläggande?Regler om strafförelägganden finns i kapitel 48 i rättegångsbalken (RB). Innebörden av ett strafföreläggande är att åklagaren har beslutat att inte väcka åtal. Det betyder att det inte kommer att bli någon rättegång. Om man godkänner ett strafföreläggande erkänner man brottet och godtar straffet. Ett strafföreläggande får på så sätt samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Åklagare kan besluta om bötesstraff genom strafföreläggande (48 kap. 4 § 1 stycket RB). Åklagare beslutar om strafföreläggande i fall när det föreligger tillräckliga skäl för åtal. Däremot ska åklagare inte besluta om strafföreläggande när det handlar om mer svårbedömda brott. Åklagare bör i regel väcka åtal om en misstänkt har förnekat den brottsliga gärningen. På grundval av en polisrapport eller ett förundersökningsprotokoll utfärdar åklagaren strafföreläggandet. Rätt till utredningsmaterialPerson misstänkt för brott men som ännu inte åtalats har rätt att ta del av det som förekommit under förundersökningen. Du har därför rätt att ta del av utredningen. Du har även rätt att begära att utredningen kompletteras om åklagaren skulle väcka åtal (23 kap. 18 a § RB). Strafförelägganden kan godkännas eller inte godkännas Man kan välja att godkänna eller att inte godkänna ett strafföreläggande. Man godkänner ett strafföreläggande genom att underteckna det eller genom att betala bötesbeloppet. Ett godkännande ska ske inom en viss tidsfrist. Strafföreläggandet ska innehålla en angiven tidsfrist inom vilken godkännandet kan ske. Åtal väcks om godkännande inte sker innan utgången av tidsfristen (48 kap. 7 § RB). Om du inte vill godkänna strafföreläggandet ska du börja med är att förklara att du bestrider strafföreläggandet. Svaret skickas till den åklagarkammare som föreläggandet kom ifrån. Adressen brukar stå på föreläggandet. Det är bra om du i ditt svar berättar varför du bestrider föreläggandet. Observera att Transportstyrelsen beslutar om exempelvis återkallande av körkort men inte om strafförelägganden.När åklagaren fått ditt svar kan åtal väckas mot dig. Du kommer då att kallas till huvudförhandling (rättegång) i tingsrätt. I vissa fall kan rätten besluta att förhandling inte ska äga rum. Du har dock rätt till en förhandling om du begär det (45 kap. 10 a § RB). Om du vill få din sak prövad i domstol kan det vara bra om du i svaret på strafföreläggandet klargör att du vill att en förhandling ska äga rum och varför du vill det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Vad händer om man inte svarar på ett strafföreläggande och kan man betala trots att åklagaren utfärdat stämning?

2017-06-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |HejHar fått ett strafföreläggande på en hastighetsöverträdelse. 75 km/tim på en 60 km/tim väg. Bötesbeloppet 2000 kronor.Vad händer om jag inte svarar?Kan påföljden i en eventuell rättegång bli en annan?Om jag får meddelande om att det blir rättegång, kan jag då betala böterna?mvh/A
Hanna Gustafsson |Hej tack för at du vänt dig till Lawline med dina frågor! Jag kommer att dela upp svaret i olika delar utifrån de frågor du ställt. Vad händer om du inte svara på ett strafföreläggande? Om ett strafföreläggande utfärdas och det krävs ett godkännande under en viss tid så ska du meddelas om för det första hur du ska godkänna föreläggandet och för det andra om att åtal kan äga rum om du inte godkänner föreläggandet, detta enligt 48 kapitlet 7 § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K48P7S1). Att inte svara på ett strafföreläggande anses som samma sak som att inte godkänna föreläggandet. Detta betyder i sin tur att åklagaren väcker åtal istället och domstolen prövar frågan. Kan påföljden bli en annan i en rättegång? Påföljden kan bli densamma i en rättegång men den kan också bli en annan. Det beror på hur domstolen bedömer den fakta som framkommer under rättegången. Kan du betala böterna när ett åtal väckts? Om du inte svarar på föreläggandet kommer åklagaren då se det som att du inte godkänner det. Åklagaren kommer då mest troligt att väcka åtal vilket betyder att det kommer att bli en rättegång. Du kan i detta skede inte godkänna strafföreläggandet. Enligt 48 kapitlet 12 § rättegångsbalken kan man nämligen inte godkänna ett föreläggande när åklagaren t.ex. har utfärdat stämning (se bestämmelsen https://lagen.nu/1942:740#K48P12S1). Sammanfattning Svarar du inte så kommer det ses som att du inte godtar strafföreläggandet, åklagaren kommer då väcka åtal och domstolen kommer att bedöma frågan. Om påföljden blir densamma eller inte är svårt att säga då det är domstolen som bedömer detta. Om du får reda på att det blir en rättegång har åklagaren utfärdat en stämning och du kan inte godkänna strafföreläggandet i detta skede. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Strafföreläggande vid snatteri

2017-01-24 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag blev tagen för snatteri, 349kr. På plats förnekade jag brottet men har valt att erkänna via den bifogade erkännandeblankett som skickades i samband med ärendet från tingsrätten där jag samtidigt godkände deras beslut om 40 dagsböter a 90 kr. Jag är kallad till huvudförhandling, men på lappen om erkännande stod det att det vanligtvis inte te blir så om man erkänner. Hur stor är sannolikheten att det ändå blir huvudförhandling?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Istället för att gå till rättegång kan åklagaren vid mindre allvarliga brott besluta om ett strafföreläggande. Strafföreläggande innebär att den misstänkte skriver under en blankett och erkänner sig skyldig till brottet. Om du inte vill skriva under strafföreläggandet blir det troligtvis rättegång istället. Då du erkänt brottet blir det alltså ingen rättegång. Se mer om strafförelägganden i 48 kapitlet rättegångsbalken, här. Vänligen,

Strafföreläggande vid snatteri

2016-12-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag har tidigare blivit dömd för snatteri och ett prick i registret. Samma år blev jag tagen igen. Min fråga är ska åklagaren väcka åtal eller kan han skicka ett straffföreläggande då jag har erkänt ? Tack!
Zinar Budak |Hej, ett strafföreläggande innebär att den som är misstänkt för brott omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff som utfärdas av åklagare. 48 kap. 2 § 1 st. Rättegångsbalken (RB) Den största skillnaden är alltså att ingen rättegång hålls. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är bland annat snatteri. Ett strafföreläggande kräver att den misstänkte erkänner brottet och skriver under föreläggandet. Det har därefter samma verkan som en lagakraftvunnen dom. 48 kap. 3 § 2 st. RBÅklagaren får men behöver inte utfärda ett strafföreläggande. Åklagaren bör dock utfärda strafföreläggande för den misstänkte istället för att väcka åtal. 1 § strafföreläggandekungörelsenHuvudregeln är således att strafförelägganden i första hand ska väljas om det är möjligt.Snatteri har böter på straffskalan. Dock är du dömd tidigare i år för samma brott som kan leda till att åklagaren vill väcka åtal i rättegång. Troligtvis kommer ett strafföreläggande att utfärdas denna gång.Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.MVH

Jag har blivit stämd, kan jag be om att få strafföreläggande?

2017-07-21 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag har blivit stämd och kallad till tingsrätt.Jag har nekat till brott (stöld) Kan jag nu gå till åklagare och se om man kan få straffläggande????
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ett strafföreläggande istället för en dom vid tingsrätt när åklagaren utfärdat stämning. Bestämmelser om strafföreläggande hittar du i Rättegångsbalkens (RB) 48 kap. Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte får tillfälle att inom en viss tid godkänna ett bötesstraff som åklagaren utfärdat istället för stämning, 48 kap 2 § RB. Det innebär alltså att den misstänkte erkänner brottet och godtar det straff som åklagaren finner lämpligt 48 kap 9 § RB. Nekar den misstänkte till brottet och därmed inte godkänner strafföreläggandet väcker åklagaren istället åtal och domstolen prövar frågan. Det är åklagaren som beslutar om strafföreläggande om denne finner det lämpligt, och det är alltså inget som du kan be om att få. I ditt fall är det så att åklagaren redan har utfärdat stämning, vilket ju innebär att åklagaren har beslutat att strafföreläggande inte är aktuellt. Dessutom är ett godkännande av ett strafföreläggande utan verkan sedan åklagaren utfärdat stämning, 48 kap 12 § RB. Det innebär att du tyvärr inte längre har någon möjlighet att få något strafföreläggande utan får låta tingsrätten pröva frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra om bötesbeloppet i ett strafföreläggande är för högt?

2017-04-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Den 18:e mars blev jag tagen med 0,54 gram kokain på mig. Jag fick strafföreläggande då jag erkände på plats. Däremot anser jag att böterna satts mycket högre än vad jag är kapabel att betala samt i relation till brottet. Jag fick 150 dagsböter á 170 kr (d.v.s. 25 5000 kr). Kan jag överklaga detta? Är det antalet dagsböter jag överklagar eller antalet kr? Hur går jag i sådana fall tillväga? Extremt tacksam för hjälp.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag lämnar ytterligare upplysningar, alternativt kompletterar mitt svar på något vis, är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.De övergripande reglerna om strafföreläggande hittas i 48 kap. rättegångsbalken, som jag hänvisar till nedan.Enligt 48 kap. 3 § har ett godkänt strafföreläggande samma status som en lagakraftvunnen dom. Innebörden av detta är att ett godkänt strafföreläggande inte är möjligt att överklaga (vilket är logiskt eftersom det inte borde finnas skäl att överklaga någonting som man själv har samtyckt till).Godkännande av strafföreläggandet ska ske skriftligen (48 kap 9 §). Den anklagade ska dock först få ett strafföreläggande som tydligt utvisar bl.a. hur stora böter som ska betalas (48 kap. 6 §). Annorlunda uttryckt ska man inte godkänna ett strafföreläggande och först därefter få reda på vad konsekvensen, i form av dagsböterna, blir. Uppstår en sådan situation så har de olika leden i processen behandlats i helt fel ordning.Din frågas formulering lämnar dock öppet för tolkning huruvida du faktiskt godkänt strafföreläggandet eller om du bara mottagit ett förslag från åklagaren (som ännu väntar på att bli, eller inte bli, godkänt).Under förutsättning att du faktiskt har godkänt strafföreläggandet, men inte blivit informerad om bötesbeloppet på det viset som lagen kräver, så finns en chans till överklagan genom att använda ett s.k. extraordinärt rättsmedel. Det är inte en överklagan i vanlig mening utan ett sätt att upphäva en lagakraftvunnen dom som grundar sig på en formellt felaktig hantering av ärendet. Reglerna kring detta är relativt komplicerade – men jag förklarar det gärna närmare om du önskar och det alls kan vara aktuellt i din situation.Alternativet, vilket känns mer troligt, är att du faktiskt inte godkänt strafföreläggandet utan bara mottagit information om vad ett strafföreläggandet skulle innebära (d.v.s. hur dyrt det blir för dig). Om du inte anser att dagsbotsbeloppet är skäligt kan du naturligtvis avstå ifrån att godkänna strafföreläggandet, vilket troligen leder till att åklagaren väcker åtal och att det istället blir en tingsrättsförhandling. Väl där kan du argumentera för att böterna borde sättas till en lägre nivå (exempelvis p.g.a. att de är för höga i förhållande till din inkomst).Eftersom åklagaren ska basera strafföreläggandet på den bötesnivå som det är sannolikt att en domstol hade kommit fram till så är det dock högst tveksamt om du kommer ”tjäna” på att inte godkänna strafföreläggandet. Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande vid snatteri

2017-01-24 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag blev tagen för snatteri, 349kr. På plats förnekade jag brottet men har valt att erkänna via den bifogade erkännandeblankett som skickades i samband med ärendet från tingsrätten där jag samtidigt godkände deras beslut om 40 dagsböter a 90 kr. Hur stor är sannolikheten att det ändå blir huvudförhandling?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du har skrivit på verkar vara ett strafföreläggande. Det skriver man vanligtvis på vid snatterier (eller andra mindre brott där straffet blir böter) och då behövs det inte en rättegång. Se 48 kap. 4 § rättegångsbalken. Alltså finns det inget skäl för rättegång i ditt fall.Vänliga hälsningar

Ger strafföreläggande en anmärkning i belastningsregistret?

2016-08-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Min kompis antände en bengalisk eld på en allsvensk match & blev identifierad och förhörd. Han erkände brottet. Han är 17 år. Kommer detta visas i belastningsregistret? Måste man bli dömd i en domstol för att hamna i registret eller räcker det med böter?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Jag tolkar det som att din vän har gått med på ett så kallat strafföreläggande. Det innebär att han erkänt brottet och accepterat böterna. Enligt 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister ska även strafföreläggande tas med i belastningsregistret.Slutsats: din vän kommer med största sannolikhet få en anmärkning i belastningsregistret.