Vad krävs för ett grov rattfylleri och när har man rätt till en försvarare?

2019-05-22 i Rättshjälp
FRÅGA |Grovt rattfylleri? Min son blev häromdagen stoppad av polisen. De uppskattar att han ska ha kört i 200 km/tim på motorväg som är 110 km/tim. De har inga bevis mer än polisernas ord, vilket iof säkert väger väldigt tungt. Han fick också göra ett alkoholtest och blåste 0,27 promille. Han nekade till fortkörningen, men erkände resultatet av alkotestet. Han hade inget körkort med sig då han hade tappat bort det för ett tag sedan, men han har polisanmält att det är borta, så de kunde ju inte rent fysiskt ta det av honom, men de sa att han blivit av med körkortet vilket inte är något konstigt. De sa även att han kunde bli anklagad för grov rattfylla på grund av fortkörningen. Är det verkligen så, trots att han bara låg 0,07 över godkänd gräns på alkotestet? Och de sa även att han inte skulle ha rätt till en allmän försvarare, men om de tänker anklaga honom för grov rattfylleri som kan leda upp till 2 års fängelse så borde han ha rätt till allmän försvarare eller har jag fel? Han är helt ostraffad sedan tidigare och har haft sitt körkort i 5 år.
Tilde Skånvik |Hej!Tack för att det vänder dig till Lawline med dina funderingar. Så som jag uppfattar det så har du två frågor. Den första frågan handlar om grov rattfylleri som kommer behandlas enligt Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Den andra frågan handlar om rätten till försvarare som kommer att utredas enligt Rättegångsbalken och Europakonventionens bestämmelser.Vad krävs för att bli dömd för brottet rattfylleri?För att brottet rattfylleri ska anses vara begånget så finns det vissa rekvisit (krav) som ska vara uppfyllda. Det ska vara en person som fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn,en förtäring av alkohol ska ha skett så att personen under eller efter färden har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 0.2 promille i blodet eller 0.10 milligram per liter i utandningsluften. Den som har begått gärningen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt min bedömning så har punkt ett uppfyllts eftersom jag utgår från att din son fört en bil på motorväg. Punkt två anses också vara uppfyllt eftersom din son haft en alkoholkoncentration som uppgått till 0.27 promille efter körningen. Eftersom de två rekvisiten är uppfyllda så kommer gärningen att vara ett brott som han kan straffas för (TBL 4 § första stycket). Rattfylleri finns indelat i två gradindelningar som talar om hur grovt brottet bedöms. De två gradindelningarna är rattfylleri av normalgraden och rattfylleri som anses grovt. Jag har redan pratat om normalgraden (TBL 4 §) och när det gäller rattfylleri av grovt slag så ska normalgradens rekvisit vara uppfyllda, plus de som framgår av (TBL 4 a §). När man bedömer om rattfylleri är grov så skall någon utav dessa punkter vara uppfyllda: Alkoholkoncentrationen uppgår till 1.0 promille i blodet eller 0.5 milligram per liter i utandningsluften, föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel Körningen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. För denna gärningen så är fängelse i högst två år straffet som kan ges. I din fråga framgår att de uttalat sig om brottet grov rattfylleri. I ert fall så skulle det kunna vara antingen punkt två eller punkt tre som gör att det anses grovt. SammanfattningEnligt min bedömning så är det inte de 0.07 promille som ligger till grund för att rattfylleribrottet anses vara grovt. Jag tror att det antingen är punkt två eller punkt tre som talar för det är grovt. När har man rätt till förvarare?Som huvudregel så finns det en grundläggande rättighet. Den som misstänkts för brott har rätt till en försvarare (Europakonventionen artikel 6 punkt 3 c).Till huvudregeln så finns undantag som kan bli tillämpliga. För det första så anses den som har erkänt en gärning inte behöva någon försvarare när det gäller utredningen om skulden. I andra fall där det rör sig om bötesbrott, trafikbrott och okomplicerade rattfylleribrott får den misstänkte oftast klara sig själv (RB 21 kap. 3 a § andra stycket första punkten) (Ekelöf, Rättegång II, s. 96). Det finns två olika typer av försvarare, en privat och en offentlig. Den privata försvararen är någon du själv väljer medan den offentliga utses av staten (RB 21 kap. 3 §) (RB 21 kap. 4 §). Ni har fått höra att ni inte har rätt till någon försvarare och då skulle jag tro att de menar den offentliga försvararen. En privat försvarare kan man anlita även i de fall man inte erbjuds en offentlig försvarare. I ert fall så tror jag att de gjort bedömningen att en offentlig försvarare inte behövs för att det är ett rattfylleribrott. SlutordSammanfattningsvis så verkar det som att processen har gått rätt till. I den första frågan så kom jag fram till att det antagligen inte är mängden promille som legat till grund för bedömningen om ett grovt brott. I den andra frågan så kom jag fram till att det inte föreligger någon rätt till en offentlig försvarare men det hindrar inte er från att skaffa en privat. Hoppas att du fått svar på dina funderingar och är det så att du undrar något mer så är det bara att skriva igen. Allt gott,

Kan man få rättshjälp trots att man har en rättsskyddsförsäkring?

2019-04-20 i Rättshjälp
FRÅGA |Kan jag i en tvist som har rättsskydd för tvisten men även rättsskydd från hemförsäkringen använda mig utav båda?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om rättsskydd finns i rättshjälpslagen. I 9 § står det att rättshjälp inte får beviljas, om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd. I samma paragraf står det dessutom att även om den rättssökande saknar rättsskyddsförsäkring, men med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp inte beviljas om det inte föreligger särskilda skäl för det.SammanfattningReglerna om rättsskyddsförsäkringar är alltså ganska strikta. Om du redan har en försäkring kan du inte samtidigt beviljas skydd enligt rättshjälpslagen. Samtidigt riskerar man att inte bli beviljad rättsskydd enligt lagen, även om man inte har en täckande försäkring men borde ha haft det.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vem får vara mitt ombud i en rättegång?

2019-01-27 i Rättshjälp
FRÅGA |Ombud med fullmakt, vem får representera mig?Hej!Jag är kallad till muntlig förberedelse ang. en tvist om ett köp. Jag är kärande.Det står om jag inte kan närvara kan ett ombud med fullmakt närvara i mitt ställe. Jag undrar därför vilka krav som finns runt detta. Ställs det likvärdiga krav på juridisk kunskap/erfarenhet på mitt ombud som på mig? (Jag har väldigt låg juridisk kunskap och har aldrig arbetat på tex Tingsrätt). Eller måste mitt ombud ha högre kunskap/erfarenhet än vad jag har?Kan min sambo, som är ett vittne kopplat till köpet, vara mitt ombud? (Har liknande juridisk kunskap som mig) Kan min sambos förälder vara mitt ombud? Föräldern arbetar som polis, är detta en yrkesgrupp som kan anses ha tillräckliga juridiska kunskaper för att få vara mitt ombud?Tack på förhand!
Alma Lövgren |Hej, och tack för din fråga!När det rör sig om så kallade tvistemål, vilket målet du beskriver är, så finns det i 12 kap rättegångsbalken (RB) bestämmelser om parternas ombud. De kraven som finns är att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter är lämplig att vara ombud i målet. Personen måste dessutom vara över 18 år, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs, 12 kap 2 § RB. Detta innebär vidare att det föreslagna ombudet inte ska ha dömts för grövre brottslighet, att personen behärskar svenska språket och har en viss praktisk erfarenhet av rättegångsförfarandet. Dock finns det inget krav på att personen ska ha juristexamen. Det är rätten som avgör om en person är lämplig. Om de inte finner att det föreslagna ombudet uppfyller kriterierna kan de avvisa förslaget på ombud. Ju mer komplicerat målet är, desto högre krav ställs dessutom på ombudet.Det är svårt för mig att bedöma vem som domstolen anser vara lämplig eller inte. Eftersom din sambo inte verkar ha så mycket juridisk kunskap eller domstolsvana tror jag dock inte att domstolen skulle finna hen lämplig som ombud. Att din sambo ska vittna spelar däremot ingen roll, då rättegångsombud får vittna om parten medger det, 36 kap. 5 § RB. Vad gäller din sambos förälder så är min bedömning att hen skulle kunna anses vara lämplig som ditt ombud, då hen både har juridiska kunskaper och kanske även eventuellt domstolsvana. Om personen dessutom uppfyller resterande krav som jag presenterat ovan är det troligt att din sambos förälder får vara ditt ombud. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har en efterlevande till målsägande rätt till målsägandebiträde?

2018-11-08 i Rättshjälp
FRÅGA |HEJ! Är jag berättigad till ett målsägandebiträde i följande ärende? Min moder dog april 2017, på grund av en grov felbehandling av en läkare. Anmälan upprättades, åklagare blev inlottad. Var i telefonkontakt med henne för tredje gången förra veckan, och frågade som tidigare, Vad händer med förundersökningen? Fick till svar, "utredarna är slöa." Med vänlig hälsning
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand måste man klarlägga ifall du är att betecknas som målsägande, eftersom det endast är målsäganden som har rätt till målsägandebiträde enligt 1 § Lag om målsägandebiträde. En målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada (20 kap 8 § st 4 rättegångsbalken, RB). I nuvarande fall är det din moder som brottet var begånget gentemot och som alltså är målsägande. Här bör anmärkas att det finns så kallad partiell målsägandeställning för efterlevande när målsäganden avlidit (se 20 kap 13 och 16 §§ RB). Du har alltså en en partiell målsägandeställning och är alltså inte direkt målsägande. Huruvida en efterlevande har rätt till målsägandebiträde är en omdiskuterad fråga och inte helt enkel att svara på. Utrymmet för att förordna målsägandebiträde för efterlevande till personer som dödats genom brott och som omfattas av lagens tillämpningsområde (lag om målsägandebiträde) är begränsat och praxis (gamla domar) är skiftande. Det förekommer ibland att begäran om målsägandebiträde för de efterlevande lämnas utan bifall. Bedömningen görs bland annat utifrån behov. Det krävs alltså att du har behov av det stöd och den hjälp som ett målsägandebiträde ger. Det finns sammanfattat möjlighet att förordna målsägandebiträde för efterlevande till den som avlidit till följd av brott. Dock krävs att den efterlevande intar målsägandeställning och uppfyller de krav som uppställs i lagen. Regeringen har uttalat att möjligheterna att förordna målsägandebiträde för efterlevande torde vara mycket begränsade. Det är sammanfattningsvis mycket tveksamt om du har rätt till målsägandebiträde. Du kan alltid kontakta och höra med domstolen, eftersom det är domstolen som förordnar om målsägandebiträde (se här). Om du har fler frågor är du också välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

När kan man få rättshjälp?

2019-04-22 i Rättshjälp
FRÅGA |Hur kan en förälder som stämmer en annan förälder få rättshjälp? Känns väldigt fel att utnyttja skattemedel så du kan få ensam vårdnad särskilt om de då de även ljuger och har framkallat tvisten själva samt har blandat in soc. Jag har betalat 4 gånger så mycke för att försvara mig som mamma.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rättshjälp är en möjlighet för att få hjälp om vissa krav är uppfyllda (jfr 1-2 § rättshjälpslagen). För att man ska ha möjlighet att beviljas rättshjälp krävs det att man är privatperson, man inte har en rättsskyddsförsäkring, man har ett ekonomiskt underlag som är mindre än 260.000 kr/år, det inte handlar om ett brottmål och det ska anses rimligt att staten bidrar (6-8 § rättshjälpslagen).I ditt fall har jag ingen närmre bakgrund, men mest troligt är att din motpart har en låg eller ingen inkomst och inte heller någon försäkring med rättsskydd. För rättshjälp i familjemål krävs att det finns särskilda skäl; det innebär att det i regel inte beviljas rättshjälp för mål om skilsmässa. Däremot anses det vara särskilda skäl när parterna inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Rättshjälpsmyndigheten gör endast en bedömning av om det anses rimligt att staten bidrar och om det finns särskilda skäl, vilket det verkar finnas i ert fall. Myndigheten gör ingen bedömning av om någon av parterna ljuger eller själva har framkallat tvisten.Med vänliga hälsningar,

Hur begär man försvaradvokat?

2019-03-17 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej min son har i förhör sagt att han inte behöver försvarare nu har domstolen lagt ihop två mål och han inser nu att han vill ha en försvarare hur gör man?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga saknas följande (som har relevans för att besvara frågan): Vad det är för brott han gjort sig skyldig till.Hur gammal din son är. I mitt svar kommer jag inleda med frågan när man har rätt till försvarare, särskilt med hänsyn till punkterna ovan. Din fråga om hur ni bör göra hittar du svaret på längre ner. När har man rätt till försvarare?Som huvudregel gäller att om din son är anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare utses åt honom (21 kap 3a § 1 st. rättegångsbalken). I samma bestämmelse framgår att försvarare ska utses om brottet har en straffskala där lägsta straffet är fängelse 6 månader. Din son ska ha rätt att få sin talan biträdd av en försvarare redan vid förberedelser (under förundersökningen) och vid rättegångsförhandlingarna (21 kap 3 § 1 st. rättegångsbalken).I ditt fall har din son tackat nej till försvarare under förundersökning. Beroende på vad det är för typ av brott ska inte rätten till försvarare försvinna vid rättegångsförhandlingarna. Hur ska du göra för att förordna en försvarare åt din son?Som huvudregel ska den misstänkte (din son) utse sin försvarare. Undantag gäller dock ifall han är under 18 år då istället du som vårdnadshavare ska utse hans försvarare (21 kap 3 § 2 st. rättegångsbalken). Denna begäran sker formlöst. DU bör alltså ta kontakt med förhörsledaren och begära att staten ska förordna en försvarare åt din son inför kommande rättegång. Eller om han är över 18 år kan han själv göra det. Förhörsledaren har då en skyldighet att anmäla din begäran till domstolen (23 kap 5 § rättegångsbalken). Jag hoppas att informationen hjälpte dig och du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du välkommen åter. Med vänliga hälsningar,

Allmänna råd till en person involverad i brottsmisstankar kopplade till ett tidigare förhållande

2018-11-21 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej! En nära vän till mig har haft ett långt förhållande med en tjej som han också delar ett en 4 årig dotter med. De har har gjort slut och sen blivit ihop igen många gånger. Vi som stått på håll har förstått att hon har varit ute efter pengar, varit väldigt elak mot honom och utsatt honom för både psykisk och fysisk misshandel. Efter många år av ett på och av-förhållade väljer han att göra slut för gott för deras dotters skull. Han går vidare och efter 6 månader börjar han träffa en ny tjej. Hans ex (mamman) trycker på om att de ska bli tillsammans igen. Han försöker hålla en bra relation med mamman för deras dotters skull men vill inte ha tillbaka henne, hon hotar om det ena och det andra. Den dagen hon får veta att han har en ny tjej ringer hon ca 20-30 gånger, hon svär och hotar honom, till slut stänger han av telefonen. Samma dag anmäler hon honom hos polisen för misshandel, olaga hot, grov kvinnofridskränkning mm. Socialens anser dock att han är fullt duglig pappa, han inte visar några tecken på aggression. Hennes anklagelser lades ner. Hur som helst så närmar vi oss nu rättegången där min vän är anklagad för grov kvinnofridskränkande. Något som vi alla vet är ännu ett av hennes påhitt för att hämnas på honom. Borde han stämma henne för alla saker hon utsatt honom för? Då hon gått till tidningen som redan publicerat ett artikel om detta känner han sig redan oskyldigt dömd. Vad ska han tänka på i ett sånt här rättsfall? Tacksam för svar! // En vän i nöd!
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga innehåller olika många olika aspekter. Jag kan inte personligen ge något uttömmande svar på exakt vad han bör göra nu men några allmänna råd kan jag bistå med.För det första är det viktigt att om han faktiskt är åtalad inför en stundande rättegång så bör han se till att han får en advokat. En person som är misstänkt för brott har rätt att få en offentlig försvarare förordnad för sig under vissa förutsättningar (23 kap. 3 a § Rättegångsbalken). Att han står åtalad för ett så grovt brott som grov kvinnofridskränkning bör leda till att han har rätt till en offentlig försvarare om han begär en. När det gäller så pass allvarliga anklagelser som grov kvinnofridskränkning så kan en advokat vara till god nytta för att se till att rättegången går rätt till för din vän. Advokaten kan även hjälpa till med att upprätta en motanmälan avseende de brott din vän anser att hans ex-flickvän har begått mot honom.Det ovan gäller först och främst din väns försvar. En annan fråga är hans ex-flickväns handlingar. För det första kan det vara brottsligt att falskeligen anklaga någon för brott (15 kap. 6-7 § Brottsbalken). Det ska dock nämnas att det kan vara mycket svårt att bevisa att någons anklagelser faktiskt har varit falska. För det andra så kan det utgöra förtal att gå till tidningen och sprida uppgiften att han skulle vara en kvinnomisshandlare (5 kap. 1 § BrB). En förutsättning är att din vän på något sätt blivit utpekad i tidningsartikeln eller att det går att identifiera att det är honom det handlar om. Skulle din vän bli frikänd i rättegången har han goda chanser att få henne dömd för förtal och skulle då dessutom ha rätt till visst skadestånd.Jag vill avslutningsvis återigen trycka på hur viktigt det är att din vän får hjälp av en advokat i den här situationen. Har han inte gjort det bör han hör av sig till domstolen snarast och begära en.Hoppas detta besvarar din fråga.

Rättshjälp vid vårdnadstvist

2018-10-31 i Rättshjälp
FRÅGA |hur kontrolleras om en person har rätt till rättshjälp?Jag är i en vårdnadstvist med min fd fru hon har blivit beviljad rättshjälp, jag vet att man inte får tjäna mer än 260 000 i året för att bli beviljad rättshjälp.Jag vet att hon tjänar över 354 000 i året har tagit ett utdrag ur ratsits lönekalender och skickat både till Borås tingsrätt och http://www.rattshjalp.se/Men ingen av dom bryr sig det dom säger är att det är dom som ansökt om rättshjälp som intygar på heder och samvete att dom är berättigad till det.Jag ringde justitiekanslern för jag tycker att detta är fel, jag talar sanning och får föra min egen talan i tvisten och hon ljuger och får gratis rättshjälp felaktigt
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln när det gäller vårdnadstvister är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader. Precis som du nämns gäller att rättshjälp i mål om vårdnad, boende och umgänge får beviljas den vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000kr och det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. En skälighetsbedömning får göras i det enskilda fallet.Eftersom jag inte vet vilka omständigheter som föreligger kring din före detta frus förutsättningar kan jag tyvärr inte ge dig ett mer utförligt svar. Du är självklart varmt välkommen att återkomma vid fler frågor! Med vänlig hälsning,