När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?

2021-03-25 i Rättshjälp
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1Goddag! Jag blev gripen förra året med 40 gram cannabis uppdelad i påsar, när jag blev gripen så fick jag panikattack och stelnade . Därefter på samma dag fick jag husrannsakan och dem hittade ungefär 100 gram i en påse i mitt sovrum.Nu för blev jag anklagad för ringa narkotika, narkotika brott i överlåtelse och dessutom motstånd mot tjänsteman.Jag ska ha förhör och önskade ha en offentlig försvarare eftersom jag kan tydligen hamna i fängelse för detta men tingsrätten gjorde avslag på min ansökan och överklagan.Vad ska jag göra? Jag får panik attacker nu när polisen hör av sig och är rädd att göra förhöret själv för jag vill inte säga något dumt som kommer göra min straff ännu hårdare.Jag själv har inte råd med advokat och inte heller om det kommer bli böter. Framför allt jag vill inte heller hamna i fängelse. Jag har slutat med allt och kämpar med studier och jobb och önskar verkligen inte att detta straff kommer förstöra min situation.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3 a § 1 st. rättegångsbalken (RB). Där framgår det att du har rätt till en offentlig försvarare om den misstänkte begär det och är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Utöver detta kan även en offentlig försvarare förordnas om det bl.a. föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet rör (se 21 kap. 3 a § 2 st. RB).De brott du står misstänkt för regleras dels i 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 17 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Ringa narkotikabrott medför antingen böter eller fängelse i högst sex månader, och våldsamt motstånd likaså. Det vill säga, enligt 21 kap. 3 a § 1 st. RB har du inte rätt till en offentlig försvarare. Detta innebär att du i sådana fall enbart kan bli förordnad en försvarare om det anses föreligga sådana särskilda skäl enligt 21 kap. 3 a § 2 st. RB. Vid bedömning av huruvida särskilda skäl föreligger tar rätten bl.a. hänsyn till om du är kapabel till att föra ditt försvar på egen hand, samt ifall det inte står klart vilken påföljd som förväntas, exempelvis ifall du antingen kan bli dömd till böter eller fängelse. Vad kan du göra? Det du kan göra nu är att ansöka om en offentlig försvarare på nytt och då föra en argumentation kring ovanstående. Kanske särskilt den omständigheten att du inte upplever det som att du kommer klara av att försvara dig själv med hänsyn till att du drabbas av panik eller dylikt. Hoppas detta inbringade mer klarhet i situationen, och om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Vem får vara juridiskt ombud i tvistemål?

2021-01-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej.Vad krävs för att få vara ett juridiskt ombud utan någon som helst utbildning i en rättstvist?Eller är det helt uteslutet?Finns det undantag om förvaltaren till personen i fråga som behöver ett juridiskt ombud, rekomenderar/väljer det juridiska ombudet?Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det rör sig om så kallade tvistemål, vilket jag antar att du syftar på med "rättstvist", så finns det i 12 kap rättegångsbalken (RB) bestämmelser om parternas ombud. De kraven som finns är att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter är lämplig att vara ombud i målet. Personen måste dessutom vara över 18 år, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs, 12 kap 2 § RB. Detta innebär vidare att det föreslagna ombudet inte ska ha dömts för grövre brottslighet, att personen behärskar svenska språket och har en viss praktisk erfarenhet av rättegångsförfarandet. Dock finns det inget krav på att personen ska ha juristexamen. Det är rätten som avgör om en person är lämplig. Om de inte finner att det föreslagna ombudet uppfyller kriterierna kan de avvisa förslaget på ombud. Ju mer komplicerat målet är, desto högre krav ställs dessutom på ombudet.Med vänliga hälsningar,

Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?

2020-11-28 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej, i vilket skede bör man kontakta advokat. Jag har inte fått återkoppling av polisen ännu gällande ringa narkotikabrott. Urinprov och ett förhör har ägt rum men ingen har hört av sig sen dess.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffskala och rätten till offentlig försvarareDet är fråga om ringa narkotikabrott, vilket betyder att du vanligen inte har rätt till en offentlig försvarare (såvida du inte är minderårig). Påföljder för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i maximum sex månader (2 § narkotikastrafflagen). För att ha rätt till offentlig försvarare måste emellertid påföljden vara minimum sex månader (rättegångsbalken 21 kap. 3a). Det här betyder att du, om du vill ha en försvarare (advokat), är du tvungen att bekosta detta själv.Att använda sig av advokat eller inteFrågan är om du vill bekosta en advokat för ringa narkotikabrott. Det är således upp till dig om du tycker att det är värt det eller inte. Viktigt i sammanhangen är att, även om fängelse finns i straffskalan är påföljden för ringa narkotikabrott normalt böter. Om du funderar kring ett eventuellt advokatbehov rekommenderar jag dig att ta kontakt med en advokat. Ofta ges kostnadsfri konsultation under x antal minuter vilket innebär att du snabbt kan berätta vad som skett och där ni kan diskutera hur ni eventuellt vill gå till väga framöver. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan du eventuellt vilja ha en försvarare och därför kan det vara bra att ta i kontakt med en nu.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Val av advokat vid rättshjälp

2020-07-28 i Rättshjälp
FRÅGA |Kan man få rättshjälp om man väljer en egen Advokat vore tacksam om man får snabbt svar
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Innan jag besvarar din fråga kommer jag gå igenom lite mer allmänt om vad rättshjälp är och vem som kan få rättshjälp.Vad är rättshjälp?Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka en parts rättegångskostnader. En ansökan om rättshjälp skickas in och prövas av Rättshjälpsmyndigheten. Regleringen av rättshjälp finns i rättshjälpslagen (RHL), och i den tillhörande rättshjälpsförordningen (RHF). Båda är införda i lagboken och finns i 18 kap i Rättegångsbalken (RB).Grundtanken med rättshjälp är att staten ersätter partens rättegångskostnader. Om man är den part som förlorar målet blir man normalt sätt även skyldig för motpartens rättegångskostnader. Denna kostnaden täcks alltså inte av rättshjälpen. Är man däremot den vinnande parten är det alltså motparten som skall betala rättshjälpskostnaderna (30-31 § RHL).Utöver rättshjälp finns också rättsskyddsförsäkring, vilket är en annan typ av rättsligt ekonomiskt stöd. En enklare rättsskyddsförsäkring ingår när man tecknar en vanlig hemförsäkring. Omfattas man av skyddet från rättsskyddsförsäkringen är det alltså ens försäkringsbolag som står för ens utgifter i en rättstvist. Rättsskyddsförsäkringen och rättshjälpen är till viss del beroende av varandra genom att man inte får beviljas rättshjälp om man har eller borde haft en rättsskyddsförsäkring som omfattar ens ärende (9 § RHL).Det framgår inte av din fråga om du har rättsskyddsförsäkring och/eller om den omfattar ditt ärende. I mitt svar kommer jag utgå från att du inte har det, och att du därför omfattas av rättshjälpen.Vad ingår i rättshjälpen?Rättegångskostnader består generellt av flera olika kostnader och avgifter, men oftast är det kostnaden för rättshjälpsbiträde som är den största kostnaden. Ett rättshjälpsbiträde är detsamma som en advokat, biträdande jurist eller en annan lämplig rättskunnig person och kostnaden för dennes hjälp utgörs av deras arvode, dvs. lön. Generellt ersätter rättshjälpen högst 100 timmar arbete (15 § RHL). Överstiger man denna tidsgräns får man göra en anmälan till Rättshjälpsmyndigheten, som genast måste pröva om ens rättshjälp ska fortsätta eller avslutas (34 § RHL). Vem kan få rättshjälp?När man ansöker om rättshjälp skall ens behov prövas, och då tar man t.ex. hänsyn till ens "ekonomiska underlag". I det ekonomiska underlaget beräknar man t.ex. summan av inkomster, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda. Rättshjälp får bara beviljas om ens ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr (6 § första stycket RHL).Utöver detta beviljas rättshjälp endast om "det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna" (8 § RHL), vilket prövas mot vad det är för typ av angelägenhet och vad den har för betydelse, tvistens ekonomiska värde och övriga omständigheter. Det innebär att man sällan beviljar rättshjälp för angelägenheter som handlar om skatteplanering, spekulation i aktier och liknande. När man prövar angelägenhetens betydelse gör man det med utgångspunkt i betydelsen för den enskilde, objektivt sett.Kan man själv få välja advokat om man får rättshjälp?När man har en rättslig angelägenhet eller hamnar i en rättslig tvist är det vanligt att man kontaktar en advokat för att få råd och vägledning. En av advokatens första arbetsuppgifter blir vid den kontakten att ta ställning till hur hens arbete ska finansieras. Advokater arbetar efter något som kallas för "god advokatsed", vilket är vägledande regleringar för hur en advokat ska eller bör uppträda i sin yrkesroll. Enligt god advokatsed är advokaten skyldig att upplysa om möjligheten att söka rättshjälp eller att utnyttja en eventuell rättsskyddsförsäkring. Om det visar sig att det finns möjlighet att kunna få rättshjälp/rättsskydd ska advokaten hjälpa en med ansökan till Rättshjälpsmyndigheten.Om ens ansökan om rättshjälp beviljas ska Rättshjälpsmyndigheten i sin tur utse denne advokaten till ens rättshjälpsbiträde, förutsatt att denne är lämplig (26 § första stycket RHL). Att det finns ett lämplighetskrav beror på att den som söker rättshjälp ska kunna lita på att den får så bra och kvalificerad hjälp av sitt rättsbiträde som möjligt.I ditt fall innebär det alltså att du kontaktar en advokat, som hjälper dig att skicka in ansökan om rättshjälp. Om ansökan sedan beviljas och din advokat anses lämplig, så blir samma advokat den som Rättshjälpsmyndigheten utser som ditt juridiska biträde, dvs den som kommer företräda dig. På det sättet kan man säga att det alltså går att välja advokat om man får rättshjälp.Det framgår inte vad du behöver hjälp med eller om du redan har en särskild advokat i åtanke för ditt ärende. Eftersom advokater och jurister ofta är inriktade på olika områden kan ett tips vara att välja någon som arbetar med just de frågor som du behöver hjälp med. Då det ofta kan vara svårt att på förhand veta vem man ska vända sig till kan det också vara bra att kontrollera ens tilltänkta ombud närmare genom att be om referenser. Man kan t.ex. kolla upp om en advokat har fått en anmärkning av Advokatsamfundets disciplinnämnd.Hoppas svaret har varit till hjälp, och lycka till med ditt ärende! Du är såklart varmt välkommen att återkomma till Lawline om du har nya frågor.Vänliga hälsningar,

Kostnad för försvarare

2021-03-05 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej!Jag är kallad till förhör, antagligen misstänkt för stöld. Min önskan om offentlig försvarare fick avslag från tingsrätten. Advokaten jag önskade mig sa att det antagligen beror på att brottet inte är tillräckligt allvarligt.Det jag undrar, är ifall kostnad för en privat försvarare borde bli högre än eventuella böter? Värdet på det som då misstänkts ha stulits borde inte överstiga 5000 kr, gissar på ca 2000-4000 kr.Tänker att det kanske beror på ifall det tas till rättegång också?En ungefärlig kostnadsuppskattning hade varit uppskattad, om det är möjligt.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur mycket det skulle kosta mer än böterna du skulle bli skyldig att betala. Rent generellt sätt så är kostnaden för en försvarare allt mellan 1 500 kr till 3000 kr i timmen. Detta innebär att enbart efter 2 timmars jobb för din försvarare så kommer dina kostnader för försvaret mycket troligen vara dyrare än böterna. Jag kommer därför nedan att presentera sätt som du kan slippa denna kostnad.Rättskydd - Rättsskyddsförsäkring är en del av privatpersoners hemförsäkringar. Att inneha en rättsskyddsförsäkring innebär att det är försäkringsbolaget som står för ens kostnader vid en rättstvist, varav omfattningen för detta stöd regleras i försäkringsavtalet. Den försäkrades ekonomi påverkar inte försäkringsbolaget åtagande eller dess omfattning. Den största betydelsen denna försäkring får är gällande att denna betalar för ombudsarvodetRättshjälp - Skulle det vara så att du inte har rättskydd via hemförsäkringen, så finns det andra medel att tillgå. En av dessa är så kallad rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten går in och betalar vissa kostnader för partens rättegång, exempelvis rättshjälpsbiträde, bevisning och vissa utredningskostnader, 15–19 §§ Rättshjälpslagen (RHL). Just arvodet är begränsat till ersättning för cirka 100 timmars arbete, 15 § RHL. När 100 timmar är nåda ska anmälan till rätten eller rättshjälpsmyndigheten göras, varav beslut om fortsatt rättshjälp ska fortgå eller avslutas, 39 RHL. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Fråga angående rättskydd och rättshjälp.

2020-12-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Ger ni rättshjälp, (hemförsäkring finns)?Jobbar ni med grundlagsskydd för enskilda?Det gäller sol och sip som inte följts med förfärliga konsekvenser, för en funktionshindrad småbarnsfar i skov. Med vänlig hälsning.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rättsskydd och rättshjälpRättsskydd brukar finnas i hemförsäkringar. Rättsskydd brukar aktualiseras om man hamnar i en tvist, och rättsskyddet ska då täcka kostnad för ombud. Jag skulle rekommendera att du granskar villkoren i din hemförsäkring för att se vad rättsskyddet täcker. Rättshjälp regleras i Rättshjälpslag (här). Man kan inte få rättshjälp om man har möjlighet att få rättsskydd genom sin hemförsäkring. Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor, se 6 § Rättshjälpslagen (här). Ekonomiskt underlag innebär den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, se 38 § Rättshjälpslagen (här). Kan Lawline hjälpa till med detta ärende? Vi som besvarar frågor via hemsidan är juriststudenter, och därför vågar jag inte garantera att Lawlines juristbyrå kan ta sig an detta ärende. Jag skulle därför rekommendera att du ringer till Lawline och frågar om detta är möjligt. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar, och telefonnumret är 08-533 300 04. Du kan även skicka ett mail till info@lawline.se Vänligen,

Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?

2020-07-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Jag har jätte dålig ekonomi men behöver rättshjälp för att få tillgång till domstol. Finns det möjlighet till det?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar som du behöver vägledning hur du ska få juridisk hjälp när det saknas ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv. Det finns två delar att kolla på, den första är din hemförsäkring och den andra är rättshjälp. Vad erbjuder din hemförsäkring?Vissa hemförsäkringar ingår det rättsskydd och det är att du kan få ersättning för de kostnader du har fått när du har anlitat ett juridiskt ombud eller eventuella rättegångskostnader för din motpart om du skulle förlora en tvist. När kan du få rättshjälp?Rättshjälp är när man får ersättning som betalas ut av staten och inte av försäkringsbolagen. Rättshjälp är lagreglerad (Rättshjälpslagen) och det är upp till staten att bevilja stödet. Du kan bara få rättshjälp om du inte kan få rättsskydd via en hemförsäkring och har en begränsad ekonomi (Se 6-8§§ rättshjälpslagen). Sedan innan ansökan om rättshjälp görs det en timmes juridisk rådgivning för att undersöka om din situation kan lösas efter rådgivningen. Den juridiska rådgivningen får du betala själv men kan halveras eller bli gratis beroende på din ekonomiska situation eller om du är omyndig. Det är i princip människor som har väldigt dåliga ekonomiska situationer som blir beviljas rättshjälp.Min rekommendationSå min rekommendation är att du först kolla vad som ingår i din hemförsäkring och överväger hur du vill gå tillväga. Sedan vi på Lawline hjälper dig mer än gärna när du anlitar en av våra jurister.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

När har man rätt till en offentlig försvarare?

2020-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1HejJag står åtalad för bidragsbrott (5000-K287245-19)Har under 16 (el 12 ggr beroende på hur man ser det) fått utbetalt för högt belopp ifrån Kommunals a-kassa perioden nov 17- feb 18 på 47 475 kr. Är tidigare ostraffad.Har till dags datum 27 kvar att betala av på ovanstående skuld.Hur stor chans är det att få en offentlig försvarare? Känner mig totalt vilsen å vet knappt vad jag ska tro nu närjag försöker läsa in mig på ämnet.Vad kan ev påföljd bli? Tacksam för svar.// Sofi
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du står åtalad för bidragsbrott och undrar om du har rätt till en offentlig försvarare samt vilken eventuell påföljd som kan aktualiseras vid en dom. Rätt till offentlig försvarareRätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken, RB.Enligt 21:3 a § RB har man rätt till en offentlig försvarare om man sitter anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare eller om man är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse och begär en offentlig försvarare. I alla andra fall måste tingsrätten pröva om det finns behov av en offentlig försvarare. I 21:3 a § 2 st anges tre olika situationer där ett sådant behov kan finnas för den tilltalade. Det rör sig om 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet (utredningen är komplicerad). 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening (då valet av påföljd är svårt). 3. om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Bidragsbrott regleras i Bidragsbrottslag (2007:612).Av 2 § i lagen framgår det att den som gjort sig skyldig till bidragsbrott döms till fängelse i högst två år. Anses brottet vara ringa dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom du inte sitter anhållen eller häktad blir möjligheten att få en offentlig försvarare beroende på om du står åtalad för bidragsbrott av normalgraden eller om det anses vara ett ringa brott. Som ovan nämnt har bidragsbrott av normalgraden fängelse i två år i straffskalan och då kan du få en offentlig försvarare om du begär det. Åtalas du för ringa brott, med straffskala på fängelse i högst sex månader, kan du inte få det. Eftersom kriteriet i 21:3 a § RB nämner brott som ger minst sex månaders fängelse. Du har rätt att få en offentlig försvarare ifall du är misstänkt för ett brott som inte kan leda till ett mildare straff än 6 månaders fängelse. 6 månaders fängelse är alltså ett minimikrav för att du ska få en offentlig försvarare.Val av påföljdDet är svårt att med exakthet säga vilken påföljd du kan vänta dig vid en ev. fällande dom. Normalstraffet för bidragsbrott är villkorlig dom och dagsböter. Om brottet bedöms som ringa, dvs. om den felaktigt utbetalade summan är låg eller om det finns andra omständigheter som gör att brottet bedöms som mindre allvarligt, blir straffet i allmänhet enbart böter. Igen, det är dock svårt för mig att säga hur domstolen kommer bedöma i det enskilda fallet.Med vänliga hälsningar,