I vilket skede av processen för misstänkt brott och eventuell rättegång kan man anlita en offentlig eller privat försvarare (advokat)?

2018-04-19 i Rättshjälp
FRÅGA |Vart stoppad av polis tillsammans med en bekant då de hittade amfetamin i min jackficka som har placerats där av ngn annan.Vid inledande polisförhör utan försvarare nekade jag till innehav men fick min mobil beslagtagen.Kan jag i detta skede anlita en advokat?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om försvarare (advokat) hittar du i 21 kap. Rättegångsbalken (RB). När har du rätt att anlita en försvarare (advokat)?Enligt 21 kap. 3§ har du alltid rätt till en försvarare vid talans förberedande och utförande. Det är en ovillkorlig rätt som alltså gäller vid alla brott. Rent tidsmässigt brukar man med "talans förberedande" mena att du har rätt till försvarare redan under förundersökningen så snart den kan riktas mot dig som skäligen misstänkt för brottet. Bekostar du din försvarare själv (med privata medel) anses det dock inte finnas några hinder för att anlita en försvarare i samband med förhör, även utan att vara misstänkt.Offentlig eller privat försvarare?Det finns alltså två olika möjligheter när det kommer till försvarare. Antingen kan du ha rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten eller så har du möjlighet att anlita en privat försvarare som du i första hand bekostar själv. För att du ska ha rätt till en offentlig försvarare framgår av 21 kap. 3a§ vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda. Det kan vara fråga om att du är anhållen eller häktad, att minimistraffet för brottet du är misstänkt för är 6 månaders fängelse eller mer, om det finns särskilt behov med hänsyn till utredningen eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till personliga förhållanden eller vad målet rör. Utan fler omständigheter är det tyvärr svårt att bedöma ifall du kan ha rätt till en offentlig försvarare. Jag rekommenderar dig att kontakta en försvarare (advokat) så att du kan få hjälp vidare med ditt mål.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Vad gör jag när jag har reklamerat ett fel?

2018-02-06 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej,Jag äger en bostadsrätt och det framkom en fuktskada när jag rev ner en tapet. Jag har skickat iväg ett reklamationsbrev för dolt fel till säljaren, samt ett reklamationsbrev till föreningen, eftersom fuktskadan ser ut att komma från vinden (jag bor på högsta våningen). De bestrider nu båda och jag undrar hur jag går vidare med detta? Behöver jag anlita en jurist för att gå vidare med detta?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du har reklamerat felet och skulle jag rekommendera dig att kontakta en jurist för att få hjälp med nästa steg. Juristen kan hjälpa dig med att undersöka om det är värt att ta tvisten till rättegång och hur stor chans du har att vinna framgång. I ditt fall rör det sig om ett tvistemål och en ansökan om stämning måste göras om du vill gå vidare med processen (42 kap. 1 § rättegångsbalken). Vad stämningsansökan ska innehålla framgår av 42 kap. 2 § rättegångsbalken. Detta är något som du kan göra på egen hand, men min rekommendation är att ta hjälp av en jurist. Stämningsansökan ska skickas till behörig tingsrätt (se 10 kap. rättegångsbalken). Huvudregeln är att talan i tvistemål ska väckas vid den domstol där svaranden (alltså din motpart) har sin hemvist (10 kap. 1 § rättegångsbalken). Vad som menas med hemvist är reglerat i 10 kap. 1 § rättegångsbalken. Om det är säljaren du vill stämma är det på den ort där personen var folkbokförd den 1 november föregående år (om personen är folkbokförd i Sverige). Om du vill stämma din förening så är det den ort där styrelsen har sitt säte. Domstolen kommer sedan att utfärda eller avvisa stämningen (42 kap. 3-5 § rättegångsbalken). Utfärdar domstolen en stämning kommer svaranden att delges stämningen och därefter få inge ett svaromål. Sedan kommer domstolen att kalla till en förhandling och eventuellt en förberedelse i målet. Målet kan även gå till förlikning. Om du vill komma i kontakt med en jurist kan du boka en tid på Lawline's hemsida. Annars är du välkommen att ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04 om du vill ha mer rådgivning! Vänligen,

Rätten till en offentlig försvarare

2018-01-28 i Rättshjälp
FRÅGA |Domstolen förordar att jag inte skall ha en offentlig försvarare. Det gäller ett mål om trakasseri där jag star åtalad. Varför förordar man att jag inte ska begära att ha en advokat
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en offentlig försvarare?En offentlig försvarare är det som vi i vardagligt tal kallar för försvarsadvokat. Genom en offentlig försvarare vill man värna om den misstänktes grundläggande rättssäkerhet. Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.När får man en offentlig försvarare?Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap 3 a § Rättegångsbalken. Av bestämmelsen framgår att en offentlig försvarare ska förordnas om: Den misstänkte är anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare, eller Om den misstänkte begär en offentlig försvarare och om det för brottet inte är stadgat ett lindrigare straff än fängelse i sex månader. Utöver detta finns det även tre situationer där en offentlig försvarare ska utses, oavsett om det misstänkte begär eller inte begär offentlig försvarare. Dessa är: Om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet Om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller Om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Domstolen kommer att göra en bedömning i den enskilda fallet och kommer att beakta målets beskaffenhet utifrån processuella synpunkter. Hur väl den enskilde på egen hand kan klara av sitt försvar är något som exempelvis beaktas. Av din fråga tolkar jag det som att du inte är häktad eller anhållen, du har därför inte rätt till en offentlig försvarare på den grunden. Trakasserier är ett brett spektrum av händelser och kan innebära flera olika brott, så som sexuellt ofredande (6 kap. 10 § Brottsbalken), ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken), förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Alla dessa brott har böter i straffskalan och därför har brottet ett lindrigare straff än fängelse i sex månader. Skulle det vara något av dessa brott du är åtalad för har du därför inte rätt till en offentlig försvarare på den grunden heller. Av förutsättningarna du anger i frågan är det svårt att göra en bedömning av de tre särskilda situationerna där man också har en rätt till en offentlig försvarare. Som misstänkt i ett brott har man dock alltid en rätt att själv anlita en advokat, där man själv får stå för kostnaderna. Detta är inget som domstolen kan neka. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Har man rätt till offentlig försvarare om man är misstänkt för misshandel, och vad kostar en sådan?

2018-01-24 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej. Jag är misstänkt för misshandel och undrar om jag har rätt till en offentlig försvarare? Och vad kostar en sådan? Jag har ännu inte gått på förhör och väntar på besked om min ansökan om försvarare avslås eller godkänns. Tacksam för snabbt svar!
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har svårt att göra en bedömning av om du har rätt till offentlig försvarare eftersom jag inte vet någonting om målet mer än att det handlar om misshandel. Jag ska dock nedan försöka förklara hur reglerna ser ut och vad domstolen kommer lägga vikt vid i sin bedömning. Min förhoppning är att detta i varje fall kan hjälpa dig att få en klarare bild utav vad som gäller. När man har rätt till offentlig försvarare Rätten till offentlig försvarare regleras i 21:3a rättegångsbalken (RB). I denna regel finns två olika stycken som talar om när man har rätt till offentlig försvarare. Jag gör nedan en förklaring och bedömning av styckena var för sig. - Första stycket Enligt första stycket i rättegångsbalken 21:3a har en misstänkt rätt till offentlig försvarare i den mån denne är häktad eller anhållen och denne begär offentlig försvarare. Jag utgår dock från att du inte är häktad eller anhållen i det här fallet. I första stycket framgår vidare att offentlig försvarare ska förordnas på begäran av den misstänkte om denne är misstänkt för ett brott där det lindrigaste straffet är fängelse i sex månader. Detta blir dock inte heller aktuellt i ditt fall eftersom straffet för misshandel kan bli mindre än fängelse i sex månader (brottsbalken 3:5). Du har alltså inte rätt till offentlig försvarare enligt regelns första stycke. - Andra stycket I regelns andra stycke räknas det upp ytterligare tre situationer där offentlig försvarare ska utses oavsett om den misstänkte begär det eller inte. Dessa situationer är: 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Jag har svårt att bedöma din möjlighet att få offentlig försvarare enligt andra stycket och dessa tre punkter eftersom jag inte vet något om målet, mer än att det rör sig om misshandel. Det kan dock vara bra att veta att det är dessa tre punkter som domstolen kommer resonera kring när de gör bedömning av om du ska har rätt till offentlig försvarare eller inte, eftersom det första stycket inte blir aktuellt.Domstolen kommer bland annat ta hänsyn till om det är ett enklare eller svårare mål, vilka möjligheter du har att själv föra din talan och/eller om det till exempel är en komplicerad bevisfråga i målet som talar för att du kan behöva en offentlig försvarare. Du får vänta på domstolens beslut Jag förstår det på din fråga som att du redan har ansökt om offentlig försvarare. Dessvärre finns det därför inte mycket annat du kan göra nu än att vänta på domstolens bedömning. Om tingsrätten beslutar att inte utse en offentlig försvarare kan du överklaga detta. Du kan då argumentera utifrån de tre punkterna som jag nämnt ovan för att försöka få en ändring av beslutet (52:1 och 52:3 RB). Kostnad för offentlig försvarare I den mån du skulle bli tillförordnad en offentlig försvarare är utgångspunkten att staten betalar för denne. Om du frikänns från brottet behöver du sedan inte betala tillbaka något till staten (31:2 RB). Om du däremot blir fälld kan du, beroende på din inkomst, bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader för den offentliga försvararen (31:1 RB). Du blir då dock i regel inte skyldig att betala mer än vad du skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift enligt rättshjälpslagen (31:1 tredje stycket RB). Denna kostnads storlek beror på dina ekonomiska förhållanden, så jag kan dessvärre inte ge dig ett exakt svar på vad det kommer kosta.Ytterligare funderingar? Mer information om offentlig försvarare finns HÄR på Sveriges domstolars hemsida. På deras hemsida kan du kan även läsa mer om rättshjälpsavgift HÄR. Du är även välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du har några ytterligare funderingar. Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Med vänlig hälsning,

Rätt till advokat när man pratat i telefon i bilen?

2018-02-14 i Rättshjälp
FRÅGA |Har man rätt till advokat när man pratat mobil i bilen?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Som du säkert vet är det sedan den 1 februari 2018 förbjudet att prata i en handhållen telefon i bilen (4 kap 10 e § trafikförordningen). När det gäller rätten till advokat framgår av 21 kap 3 a § rättegångsbalken att offentlig försvarare ska förordnas i de fall då den misstänkte är anhållen, häktad eller misstänkt för ett brott som minst stadgar ett straff på sex månaders fängelse. Då dessa typer av trafikmål endast föreskriver böter har du inte rätt, att på statens bekostnad, förordnas en advokat. Det står däremot dig fritt att på egen bekostnad kontakta en jurist som kan hjälpa dig att företräda dig i målet. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Har jag rätt till offentlig försvarare?

2018-02-04 i Rättshjälp
FRÅGA |170317 kört rattfull i sömnen. Bakomliggande orsak är akut sjukdom i form av Giftstruma som lett till stora sömnsvårigheter bla inte sovit på 70 timmar och som triggade igång min sömnbrist. På kvällen 170317 druckit 4 st folköl, kl 23:30 tagit 1 st Zolpidem o minns inget därefter förrän jag kört av vägen. Blåste 0,4, av polisen angetts som rattfylleri/vårdslöshet. Fått avslag om offentlig försvarare. Nu har åklagaren lämnat en stämningsansökan om grovt rattfylleri som ju är ett artbrott o som ger fängelse i upptill 2 år. Kan jag nu ha rätt till offentlig försvarare? Hur går jag till väga? Kommer själv för min del begära att min behandlande läkare hörs som sakkunnig läkare samt att personer som har personlig erfarenhet av min somnambulism ska höras. Känns märkligt om jag själv i rätten ska agera som någon sorts försvarare för mig själv och ställa frågor till dem som jag åberopar till vittnesförhör.
Louise Sundström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap 3a § Rättegångsbalken. Där räknas det upp olika grunder som kan ge en person rätt till en offentlig försvarare. Till att börja med har du rätt till offentlig försvarare om du är anhållen eller häktad misstänkt för ett brott och samtidigt begär en offentlig försvarare. Vad jag förstår är du varken anhållen eller häktad i detta fall, och har därför inte rätt till offentlig försvarare på den grunden. En annan grund som kan ge rätt till offentlig försvarare är om det brott som du är misstänkt för har en straffskala där lägsta straffet är fängelse sex månader och du samtidigt begär en offentlig försvarare. Det aktuella brottet ska alltså ha ett straffminimum på fängelse sex månader. Grovt rattfylleri uppfyller inte kravet på ett sådant straffminimum (se här) och du har därför inte rätt till en offentlig försvarare på den grunden. Det finns tre andra grunder som talar för att offentlig försvarare ska utses oavsett om du begär det eller inte. Dessa grunder är: om du är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om en försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad målet rör. Det är rätten som bedömer om du har rätt till en offentlig försvarare enligt någon av dessa tre sistnämnda grunder. Vid bedömningen tar rätten bl.a. hänsyn till målets karaktär (om det är ett enklare eller svårare mål), vad själva målet handlar om (om det exempelvis finns några komplicerade bevis- eller rättsfrågor) och vad du har för möjligheter till att själv föra din talan. Om du själv vill göra en ansökan om en offentlig försvarare behöver du inte iaktta några särskilda formkrav utan det räcker att du muntligen framställer din begäran till åklagaren eller rätten. Du kan då använda dig av de ovan nämnda grunderna för att motivera varför du är i behov av en offentlig försvarare. Rätten kommer då att pröva om du har rätt till en offentlig försvarare. Du har alltid rätt att anlita en privat försvarare som kan hjälpa dig med försvaret, enligt 21 kap 3 § Rättegångsbalken. Detta är inget som rätten kan neka dig. Däremot kommer du själv få stå för kostnaderna för den privata försvararen, till skillnad från när du har en offentlig försvarare då staten står för kostnaderna. Hoppas att detta besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Försvarsadvokat vid grov olovlig körning


2018-01-26 i Rättshjälp
FRÅGA |Jag ska upp till tingsrätten angående olovlig körning (grovt brott). Jag skall själv förhöra ett vittne om orsaken till körningen. Behöver jag en försvarsadvokat?
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns två typer av försvar att välja mellan här; offentlig försvarare och privat försvarare. Jag börjar med att säga vad som gäller för offentliga försvarare; en offentlig försvarare är en jurist/advokat som får ersättning av staten för att hjälpa dig när du är åtalad för ett brott.En eventuell rätt till ett försvar regleras i 21 kap. rättegångsbalken (RB). I 21 kap. 3 a § RB anges att en offentlig försvarare på begäran ska förordnas för den som är misstänkt för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse sex månader. För det brott du kommer stå åtalad för, grov olovlig körning, riskerar du dock fängelse i sex månader som maximalt straff, och du har därför inte rätt till försvarare på denna grund (se 3 § 1 stycket Lag om straff för vissa trafikbrott). I 21 kap. 3 a § 2 stycket RB anges vidare att offentlig försvarare också ska förordnas om… 1. den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter/villkorlig dom, eller 3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Utifrån det lilla jag vet om din situation är det svårt att säga om någon av punkterna är tillämpliga. Om du vill ha en offentlig försvarare skulle jag begära det, och motivera det med någon eller flera av ovan nämnda punkter. Det står dig alltid fritt att anlita en privat försvarare, vilket givetvis kostar pengar. Observera att du även kan bli ersättningsskyldig för det arbete som en offentlig försvarare utför, om du förklaras skyldig till brottet av domstol (31 kap. 1 § RB). Det finns dock undantag från denna huvudregel, som anges i nyss nämnda paragraf. Sammanfattningsvis: Begär en offentlig försvarare och motivera varför du behöver en utifrån ovan nämnda punkter. Om du inte anses ha rätt till det så är ditt enda val att anlita en privat försvarare om du känner att du vill ha ett försvar. Det är dock ingenting du måste ha, det går bra att på egen hand intervjua ditt vittne. Lycka till! Vänligen,

Rätt till advokat som betalas av det allmänna och vem som har bevisbörda i brottmål

2017-11-16 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej,Min man har hamnat i en fruktansvärd situation. Han har två söner sedan tidigare, de har fram tills nu bott hos oss varannan vecka (gemensam vårdnad). Pojkarnas mamma har en benägenhet att anmäla min man till sociala när det är något som hon inte får igenom. Det kan vara frågor som rör det växelvisa boendet eller att min man vill att de ska dela lika på barnbidragen eftersom att pojkarna bor lika mycket hos båda. Vid dessa anmälningar så tar hon med sig pojkarna till sociala och säger åt dem att berätta att pappa slår dem. Hon hävdar att min man har slagit barnen under hela deras uppväxt. Alla utredningar har lagts ner, man har aldrig kunnat konstatera att barnen blir slagna. Jag och min man har levt tillsammans i 4 år och har en dotter. Jag vet helt säkert att han inte slår barnen. Ännu en anmälan lagts mot min man, den här gången ledde det till en polisutredning. Min man är nu misstänkt för grov fridskränkning mot båda pojkarna. Sociala tror helt på pojkarnas och mammans berättelser, de har givit mamman och pojkarna ett skyddat boende och min man har inte fått träffa barnen på 10 veckor. Barnen har även blivit förhörda av polisen. De berättar jättehemska historier om våld som ska ha förekommit i vårt hem. Historierna stämmer inte men det kan vi givet vis inte bevisa. Det finns inga vittnen till något våld och inga dokumenterade skador. Nu förbereder vi oss för rättegång. Frågan är hur vi ska göra för att kunna förmedla att min man inte har gjort sig skyldig till brott?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Innan jag går in på din fråga om bevis måste jag beröra din mans rätt att få en offentlig försvarare.För grov fridskränkning föreskrivs (https://lagen.nu/1962:700#K4P4aS1) att straff kan utdömas lägst nio månaders fängelse till högst sex års fängelse.Detta gör att din man har rätt till en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1). Vad din man måste göra är att begära att få en offentlig försvarare, detta görs med störst framgång till domstolen där målet ska tas upp. Ni kan alltså ringa dem och säga att din man är misstänkt för grov fridskränkning och att han vill ha en offentlig försvarare.En offentlig försvarare är en advokat (enligt 21 kap. 5 § rättegångsbalken) och kommer hjälpa er att tillvarata er rätt. Denna försvarare kommer att få betalt av staten enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken. Ni måste alltså inte betala för den advokaten.Om bevisningDu säger i din fråga att ni förbereder er för rättegång. Då du inte förklarat om det gäller frågan om vårdnad till barnen eller om rättegången gäller brottsmisstankar mot din man så antar jag att det är det senare, alltså brottsmisstankar mot din man.När det kommer till brottmål i Sverige så är det åklagaren, eller den som väckt enskilt åtal, som har bevisbördan i Sverige.Vad det betyder är att det är upp till åklagaren att visa att ni begått ett brott. Detta betyder att ni som misstänkt inte behöver göra någonting för att bevisa er oskuld utan det är helt upp till åklagaren att bevisa att de saker de påstår har hänt faktiskt har hänt, notera dock att om åklagaren lyckas bevisa tillräckligt mycket så att det går att döma ut straff kan ni behöva förklara åklagarens bevisning (http://svjt.se/svjt/2017/653). Gällande i ert mål så verkar det som om det finns viss sorts bevisning och det är vittnesmål från barnen. Det verkar inte finnas några dokumenterade skador eller andra utomstående personer som kan vittna om våldet. Det sätter domstolen i en märklig situation. Å ena sidan så verkar det finnas flera vittnesmål till händelsen i form av barnen, men det verkar kunna förklaras av påverkan av deras mamma. Att det inte finns annan bevisning gör att det blir svårare att finna er man skyldig för brott.Jag kan tyvärr inte säga huruvida din man kommer dömas för brott, ej heller ta reda på exakt vilken bevisning åklagaren lagt fram då jag inte vet målnummer och det ligger utanför mitt uppdrag. Men en allmän försvarare jag skrivit om ovan kan hjälpa er med allt detta.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,