Kan material som inhämtats efter huvudförhandling ligga till grund för dom i tvistemål?

2018-12-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |VårdnadstvistPappan lämnar inte tillbaka sitt barn efter umgänge, gemensam vårdnad. Huvudförhandling har hållits i Tings Rätten. Väntar på DOM om ca två veckor.Nu anlitar pappan barnpsykolog och säger att barnet mår dåligt av att komma hem till mamman igen, att han inte vill.Kan ett intyg från barnpsykolog efter förhandlingarna förändra domslutet i nuläget.?MVH mormor
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har tolkat din fråga så är förutsättningarna att föräldrarna har gemensam vårdnad och att någon av dom vill få ändring i detta enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken.Tvistemålsreglerna gäller i vårdnadstvisterI en rättegång finns det två olika ordningar som är tillämpliga. Antingen tillämpas reglerna för tvistemål eller så tillämpas reglerna för brottmål. Detta är viktigt att klargöra då olika regler kan gälla för bevisning beroende på om tvistemålsregler eller brottmålsregler gäller. Vårdnadstvister är av speciell karaktär men det har angetts i lagen att tvistemålsreglerna gäller (6 kap. 17 § andra stycket föräldrabalken).Endast det som förekommit vid huvudförhandlingen ska beaktasReglerna i tvistemål hittas främst i 10-18 kap. rättegångsbalken. I rättegångar gäller något som kallas för omedelbarhetsprincipen. Detta betyder att det bara är sådant som förekommit under huvudförhandlingen som får ligga till grund för domen. Som huvudregel kan därför inte ett yttrande från en barnpsykolog som har inhämtats efter huvudförhandlingen beaktas av domarna (17 kap. 2 § rättegångsbalken).Komplettering till huvudförhandlingenUndantag till omedelbarhetsprincipen finns dock. Om rätten anser att det är nödvändigt att komplettera utredningen som skett under huvudförhandlingen får en fortsatt eller ny huvudförhandling hållas och om kompletteringen är av enkel art får rätten efter samråd med parterna besluta att utredningen ska inhämtas på annat lämpligt sätt. Enda möjligheten att yttrandet från barnpsykologen tas i beaktande är därför om rätten finner att det behövs komplettering till utredningen. Detta hindrar inte att en part gör rätten uppmärksam på behovet av komplettering, men det är alltså rättens åsikt som gäller. Om en komplettering skulle ske så ska givetvis mamman få ta del av detta och yttra sig över det (43 kap. 14 § rättegångsbalken).Vänligen,

Beslag av mobil

2018-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!I mitt jobb som butikskontrollant händer det ofta att jag frihetsberövar folk som grips och förs till ett griprum där genomförs skyddsvisitation och vissa föremål tas i beslag, Men när det gäller den misstänktes mobiltelefon får jag ta ifrån personens mobil om jag anser att den kan avändas till att fota mig eller t,ex meddela kompisar till den misstänkte?Nu för tiden kan ju mobilen användas diskret till att lägga upp en bild via snapchat t,ex för att avslöja mig som butikskontrollant och sprida den vidare, Det har jag misstänkt att vissa gör men det går inte att bevisa.Kan jag använda PL 19 även fast mobilen uppenbart inte är stöldgods för att ta mobilen ifrån personen, Och butikschefen ser ju inte så positivt på att någon vi gripit och har tillfogat ekonomisk förlust mot butiken sitter i dennes kontor och använder mobilen och uppenbart riktar mobilen på ett sätt som görs vid kamera användning.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan ta i beslag mobiltelefoner av personer.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan dene begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av mobilen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vem har bevisbördan om att betalning skett?

2018-11-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag har en inneboende som hyr ett rum i min lägenhet. Hen slarvar med hyran, ibland betalar hen helahyran, ibland delar av den. Jag kan via kontoutdrag se hur mycket som har betalats varje månad.Nu påstår hen att hen har betalat en del av hyran kontant. Hur ska jag kunna bevisa att så inte är fallet?Vem har bevisbördan.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Den som påstår att betalning har skett har bevisbördan för detta. Det innebär att hyresgästen ska bevisa att han betalat hyran till dig. Eftersom hyresgästen dock inte har betalat hyran kommer han troligtvis inte kunna bevisa detta. Skulle han trots allt lyckas med detta faller bevisbördan över på dig. Att bevisa att betalning inte skett är i ett sådant fall svårt, speciellt med tanke på att hyresgästen påstår att han betalat kontant och du således inte kan använda kontoutdrag som bevisning. Det finns i detta fall en risk att hyresgästen anses ha betalat hyran. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan rattfylleri bevisas utan utandnings- eller blodprov?

2018-11-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som händer om jag doftar alkohol och blir stoppad av polis när jag kör bil, låt oss säga att jag vägrar att lämna utandningsprov, jag blir omhändertagen och körs till sjukhus för blodprovstagning, jag nekar hela tiden till att ha druckit alkohol, jag får en så stark ångest av att vara stickrädd att det inte blir något blodprov taget, det går helt enkelt inte. Polisen väljer att släppa mig där och då. Jag har inte gjort ngt utandningsprov och heller inte lämnat ngt blod. Det finns inget erkännande. Hur ser det ut, hur stor är sannolikheten att det slutar med en fällande dom?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur troligt det är med en fällande dom för rattfylleri i avsaknad av utandnings- eller blodprov. Jag tänker inleda med att kort beskriva polisens möjligheter att ta blodprov av bilförare, och kommenterar sedan möjligheterna att utreda rattfylleri utan prov.Polisens möjligheter att ta utandnings- eller blodprovBlodprovstagning i syfte att utreda brott betraktas i juridiken som en form av kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning är en typ av tvångsmedel, det vill säga en åtgärd som brottsutredande myndigheter har rätt att vidta med tvång mot enskilda. I normala fall får kroppsbesiktning endast utföras på personer som är skäligen misstänkta för brott med fängelse i straffskalan, men ett undantag finns i lagen om alkoholutandningsprov. Undantaget innebär att blodprov får tas från bland annat en förare av ett motordrivna fordon, om vederbörande vägrar att medverka till utandningsprov eller inte kan lämna utandningsprov på grund av att han eller hon varit inblandad i en olycka. Vid ett sådant blodprov krävs inte att föraren är misstänkt för brott.Eftersom kroppsbesiktning är ett tvångsmedel har föraren i princip ingen möjlighet att vägra att lämna blodprov. Blodprovet kan nämligen tas med tvång i strid med förarens vilja. Kroppsbesiktning får dock inte utföras på ett sätt så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada (28 kap. 12 § RB). Om förarens stickrädsla skulle vara så allvarlig att ett blodprov skulle medföra risk för framtida ohälsa eller skada, fysisk eller psykisk, får alltså inget blodprov tas.Polisen har med andra ord långtgående möjligheter att ta prov av bilförare i syfte att utreda rattfylleri, men kan ändå behöva avstå från att ta prov om en provtagning inte är möjlig utan att riskera förarens framtida hälsa.Polisens möjligheter att utreda rattfylleri utan brottRattfylleri har tre olika definitioner i lagen om straff för vissa trafikbrott: Att föra ett motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften (1), att föra ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet (2) eller att föra ett motordrivet fordon eller en spårvagn under så kraftig påverkan av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att föraren inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt (3).För att fällas för rattfylleri räcker det att det är bevisat att föraren uppfyller samtliga kriterier i en av definitionerna. Rattfylleri enligt de första två definitionerna är givetvis mycket svårt att bevisa utan någon form av provtagning, men rattfylleri enligt den tredje definitionen kan styrkas på annat vis, exempelvis genom att poliserna vittnar om att föraren var kraftigt berusad, filmar när föraren kör vingligt, beslagtar öppnade behållare med alkohol i bilen eller säkrar någon annan form av bevisning. Hur troligt det är med en fällande dom kan jag dock inte svara på, eftersom det beror på hur stark bevisning polisen har lyckats att säkra i det enskilda fallet.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Beslag av medel

2018-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag fick hem ett brev från polisen där det stod att jag hade saker att hämta från dem som de hade tagit i beslag bl.a. 59g "förmodat. preparat: amfetamin", dextrosol och zippåsar. I efterhand har jag fått reda på att det gjorts en husrannsakan på mitt gamla kontor (dit förövrigt många fler än mig haft nycklar och tillgång till). Det beslagtagna godset ska ha hittats vid min, eller i anslutning till min arbetsplats. Jag har inte haft en aning om denna husrannsakan och följaktligen knte blivit underrättad heller. Döm av min förvåning då jag nästan en månad senare får hem brev om att jag har dessa saker att hämta ut, som varken var mina eller jag hade en aning om att de ens fanns. Är detta ens ett lagligt förfarande att inte underrätta den misstänkte personen om att man beslagtar egendom man tror tillhör densamme? Borde inte jag rimligtvis kallats till förhör eftersom de trodde det var amfetamin?Tycker detta känns hemskt underligt och olustigt. Kan polisen bara ta misstänkt egendom hur som helst utan den de misstänker blir underrättad om det mer än via ett brev att beslaget finns att hämta ut? Och eftersom någon tipsat polisen och angett mitt namn, sväljer polisen den storyn hur som helst när det finns minst 5-6 andra som också har tillgång till kontoret varav 2 st arbetar på samma företag?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan få tillbaka dina saker som har tagits i beslag.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medeln. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Inspelning av samtal och fri bevisföring

2018-11-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hejsan. Jag har hamnat i en tvist med ett företag som jag anmält till ARN. I förhandlingarna spelade jag in samtalet vi hade för att jag var trött på att företaget ljög för mig och inte höll vad dom lovade. Min fråga: "Är det olagligt av mig att använda inspelningen som bevis då motparten inte dom var medvetna om att jag spelade in vad dom lovade mig."
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill använda inspelningen av förhandlingarna mellan dig och företaget i en domstol.Vad för typ av bevis är tillåtet att använda i domstol?Inom svensk rätt förekommer principen om fri bevisföring. Denna princip kommer till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken(RB). Principen innebär i korthet att parterna i en rättegång får lägga fram all bevisning som de kan få fram och vill använda. Det finns nästan inga begränsningar för vilken typ av bevisning som man får lägga fram. Även om bevisningen uppkommit i strid mot en rättsregel (dvs. en lag), kan den ändå få framföras i rättegången.Värdet av bevisningen prövas sedan av domstolen. Detta kallas den fria bevisvärderingen. Domstolen får alltså själva avgöra hur mycket din bevisning ska väga.Är inspelningar tillåtna?Som vi konstaterade ovan är din inspelning definitivt tillåten att använda i en rättegång, eftersom det inte finns några begränsningar. Beträffande inspelning av samtal finns en specifik lagbestämmelse i 4 kap. 9 a § Brottsbalken(BrB). Paragrafen innebär att det är otillåtet att med hjälp av tekniska hjälpmedel (telefon, mikrofon osv.) i hemlighet avlyssna eller spela in ett samtal mellan andra, där allmänheten inte har tillträde, och där du själv inte deltar eller har berett dig tillträde till platsen på ett obehörigt sätt. Med andra ord undantas situationen där du själv har ett samtal med en person. I dessa fall är det fullt tillåtet att spela in, även om du inte underrättar personen om att du spelar in samtalet.SammanfattningI en domstol är du fri att föra fram nästan vilken bevisning som helst, även om det strider mot en lag. Ditt samtal mellan dig och företaget strider inte mot en lag, och även om det skulle göra det, får du använda det i en domstol som kommer att bedöma hur de vill värdera det.Jag hoppas att jag svarat på din fråga väl. Om du har några fler funderingar är du fri att skriva i kommentatorsfältet eller skicka in en ny fråga. Ha det bra!

Är det vanligt att bli dömd på indicier (indirekt bevisning)?

2018-11-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Är det vanligt att bli dömd på indicier? Finns det någon statistik på det? och är det vanligare i vissa typer av brott (i så fall vilka)?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Intressant fråga! Jag har tyvärr inte möjlighet att granska ett stort antal domar för att bedöma hur vanligt eller ovanligt det är. Inte heller har jag hittat någon studie som har presenterat statistik kring mål där indicier (även så kallad indirekt bevisning) varit den huvudsakliga bevisningen. Vanligtvis är det nog så att åklagaren också har "övrig" (direkt) bevisning såsom exempelvis DNA-fynd till stöd för åtalet, och inte endast indicier. Eftersom åklagaren vill såklart inte riskera att väcka åtal om det inte är befogat, eller om denne inte på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom. Men det förekommer att personer blir dömda på indicier eftersom typen av bevisning betyder i princip ingenting för domstolen - i slutändan handlar det om domstolen anser att bevisningen som presenterats i målet når upp till beviskravet.Beviskravet som gäller i brottmål kan negativt uttryckas att det ska vara: "ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått gärningen". Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan för detta, och den tilltalade ska betraktas som oskyldig till dess hans eller hennes skuld lagligen fastställts. Det fungerar på det vis att åklagaren ska lägga fram bevisning om ett påstående i förfluten tid (som utgör gärningsbeskrivningen). Ett sätt att göra det är genom att lägga fram indicier till domstolen - som kan sammanfattas som indirekta spår av en brottslig gärning (exempelvis den tilltalades motiv till en gärning). Och indicier kan i vissa fall vara den bevisning som blir avgörande för att visa den tilltalades skuld. Om det är så att åklagaren lyckats skapa en stark indiciekedja som hänger samman så kan det fungera övertygande för domstolen. Men det säger sig självt att indicier generellt har ett lågt bevisvärde. Det bör tilläggas att domstolen i princip inte är bunden av hur ett bevis karaktäriseras. Bevis är bevis och ingenting annat. Vidare gäller fri bevisprövning i svensk rätt - dvs i princip vad som helst får användas som bevis och bevisvärdet av detta är inte reglerat i lag. Domstolen får såklart inte värdera bevis godtyckligt - endast objektiva och rationella skäl får ligga till grund för bevisvärderingen. Tanken bakom detta är att överlåta åt domstolen att bedöma utifrån omständigheterna i det enskilda fallet om det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått gärningen eller inte. Dvs. det finns i princip inget hinder mot att domstolen dömer en person endast med stöd av framlagda indicier. Jag skulle dock, utan någon närmare undersökning, säga att domstolen generellt värderar indicier ett lågt bevisvärde. Vilket borde innebära att om den huvudsakliga bevisningen är byggd av indicier så kommer troligtvis en frikännande dom att meddelas. Dvs. det bör höra till ovanligheterna att en tilltalad endast blir dömd med stöd av indicier.Hoppas du fick i alla fall fick lite klarhet i din fråga!Mvh

Tittar man på bevisen under rättegången eller har rätten redan tittat på dem?

2018-11-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Hur fungerar det med bevisning som skärmdumpar och filmer i en rättegång? Har domaren och nämndemännen tittat på materialet innan eller tittar man på det här tillsammans under rättegången? Får den tilltalade ta del av bevisning i efterhand om inget visas i rättsalen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inom svensk processrätt gäller den s.k. omedelbarhetsprincipen. I brottmål kommer principen till uttryck i 30 kap. 2 § Rättegångsbalken. Omedelbarhetsprincipen innebär att en dom ska grundas enbart på vad som förekommit vid förhandlingen. Allt material (dvs. alla skärmdumpar och filmer) ska presenteras och visas under huvudförhandlingen. När domstolen sedan ska döma får den inte ta hänsyn till sådant material som inte tagits upp. Av samma anledning får även den tilltalade ta del av bevisningen i samband med rättegången. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,