När får hemlig telefonavlyssning användas och när kan den åberopas som bevis?

Kan lagstridigt agerande användas, som grund för att lagföra misstänkta?

Får uppgifter, som kommit polis och åklagare till del med hjälp av otillåten hemlig telefonavlyssning, tillståndsgiven av tingsrättsdomare, i utredning av grova jaktbrottsärenden, (där minimistraffet är sex månaders fängelse - inte två år, RB kap.27,§ 18) verkligen åberopas och användas som bevis mot misstänkta i svenska domstolar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att först redogöra för reglerna om när hemlig telefonavlyssning får användas och därefter besvara din fråga om vad som kan åberopas och användas som bevis i domstol.

Hemlig avlyssning får ske även om det kan antas att straffet överstiger två års fängelse

Reglerna om hemlig telefonavlyssning finns precis som du uppger i din fråga i 27 kapitlet 18 § Rättegångsbalken (RB). I lagtexten uttrycks det som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och avser mer än telefon. I mitt svar till dig kommer jag dock att benämna det hemlig telefonavlyssning då det är vad din fråga avser.

Hemlig telefonavlyssning får användas vid en förundersökning bland annat för brott vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än två år, men även för annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år (27 kap. 18 § andra stycket p2 och p4 RB). Mycket riktigt är straffet för grovt jaktbrott lägst sex månader och högst fyra års fängelse (44 § Jaktlagen). Då grovt jaktbrott kan ge ett så högt straff som fyra års fängelse, finns det ändå en möjlighet att få tillstånd till hemlig telefonavlyssning. I motiven till lagbestämmelsen nämns grov stöld och grovt skattebrott som exempel då det kan vara aktuellt med hemlig telefonavlyssning, även om lägsta straffet är sex månaders fängelse. Båda brotten har en straffskala om lägst sex månader och högst sex års fängelse. Samma resonemang går att föra vad gäller grovt jaktbrott. Om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att det grova jaktbrottets straffvärde överstiger två års fängelse är det tillåtet med hemlig telefonavlyssning under förundersökningen.

I domstol kan t.o.m. bevis som framkallats olovligen åberopas

I svensk rätt finns vad som benämns fri bevisföring och fri bevisvärdering. Principen kommer till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. Fri bevisföring innebär att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas som bevis. Åklagaren har därmed rätt att åberopa i princip allt. Skulle det förekommit telefonavlyssning som är lagstridig kan det ändå åberopas som bevisning (och den som förebragt den olovliga avlyssningen kan därefter straffas för det). I teorin är det till och med möjligt att åberopa bevis som man fått fram genom t.ex. hot.

Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domstolen fritt har att avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i förhandlingen. Som exempel torde ett bevis som framkommit genom att någon hotats ha ett lågt, eller sannolikt inget, bevisvärde.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det kan vara förenligt med lagen att använda hemlig telefonavlyssning för grovt jaktbrott, även om minimistraffet är sex månaders fängelse. Detta då det finns en möjlighet till hemlig telefonavlyssning om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger två års fängelse. Även om en hemlig telefonavlyssning skulle vara lagstridig kan den åberopas som bevisning enligt principen om fri bevisföring. Det är sedan upp till domstol att göra en bedömning om vilket bevisvärde den åberopade uppgiften har.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo