Vad får jag köra utan körkort?

2021-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Föd 1962 vard får jag köra utan körkort
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att du vill veta vad du kan köra utan att ha ett körkort? Utan ett körkort, förarbevis, traktorkort eller körkortsbehörigheten AM finns det få motordrivna fordon du får framföra. Vad gäller Moped klass II krävs det endast att du fyllt 15 och har ett förarbevis; om du fyllt 15 innan 1 oktober 2009 får du köra moped klass II utan förarbevis, se Transportstyrelsens hemsida om moped klass II. Om du är född 1962 innebär det att du fyllde 15 år 1977 och får därför köra moped klass II utan särskild behörighet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Kan man köra för långsamt på en motorväg?

2021-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min väninna körde på en tvåfilig motorväg i vänster körfält i 110 km/h. Hon skulle svänga av vid en avfart till höger. Det var dock helt fullt med lastbilar i hela högra körfältet. Hon saktade ner från 110 till 50. Bilarna bakom var tvungna att bromsa in. Därefter blev hon framsläppt till höger körfält och kunde ta avfarten. Gjorde hon något fel utifrån ett juridiskt perspektiv?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lägsta hastighetsgräns på motorvägar. I 3 kap. 16 § trafikförordningen anger man dock att en förare inte utan giltigt skäl får köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning. I 3 kap. 43 § trafikförordningen anger man dessutom att en förare endast får byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter. Detsamma gäller när en förare stannar eller hastigt minskar farten.Din väninna kan anses ha bromsat in för hastigt, hindrat andra förare och att detta skett med fara för andra vägtrafikanter. I en sådan situation där man inte kan byta körfält utan att skapa onödiga hinder för bilarna omkring så borde man fortsätta köra i samma körfält och vända tillbaka vid första bästa tillfälle.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur stor är risken att man får avslag på en ansökan om körkortstillstånd?

2021-06-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag fick mitt körkort indraget pga rattfylleri och spärrtiden är ett år. Jag har förstått att man kan ansöka om nytt körkort utan att behöva göra om körprov och kunskapstest om prövotiden är ett år eller mindre. Jag har nyligen gjort en ny ansökan om körkortstillstånd, hur stor är risken att man får avslag på en sådan ansökan? Jag är tidigare ostraffad, har inga sjukdomar och äter heller inga mediciner.
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 5 kap. 1 § körkortslagen (KL) sker ett körkortsingripande bland annat genom återkallelse av körkort. Vidare uttrycks en spärrtid där ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KL). Av transportstyrelsens hemsida framgår det att de kontrollerar olika register för de senaste fem åren samt gör en bedömning av om du är pålitlig i nykterhetshänseende.I bedömningen tar de bland annat hänsyn till om du omhändertagits av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), eller uppgifter från en dom om att du använt alkohol på ett sätt som styrelsen bedömer kan påverka trafiksäkerheten, eller om du gjort dig skyldig till narkotikabrott och/eller om det finns andra uppgifter om att du som ansöker använt narkotika.Vad som gäller för digDu är tidigare ostraffad, har inga sjukdomar och äter heller inga mediciner. Alla dessa faktorer talar mot en positiv riktning. Dock är det svårt för mig att ta ställning till om tillståndet skulle avslås eller beviljas i det enskilda fallet. Redogörelsen ovan syftar till att fungera som en kartläggning över vad transportstyrelsen beaktar i sin handläggning.Vänligen,

Hur lång tid kan ditt körkort dras in vid en trafikförseelse?

2021-06-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Fick fortkörningsböter på 4000kr för att jag körde 113km/tim på en 70-väg. Detta hände i april. Fick nu ett brev från transportstyrelsen om att de överväger att dra in mitt körkort. Jag har betalat böterna och trodde att det var klart. Hur lång tid kan mitt körkort bli indragen?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta hur länge ditt körkort kan bli indraget på grund av din fortkörning. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Återkallelse av körkortI samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid, bland annat, överskridande av högsta tillåtna hastighet, i det fall denna överträdelse inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Som regel kan sägas att ett överskridande av högsta tillåtna hastighet med 30 km/h inte räknas som en ringa överträdelse (prop. 1992/93:189, s.3-4). Det finns därför en risk att ditt körkort kan komma att bli återkallat.SpärrtidI samband med en körkortsåterkallelse på grund av fortkörning ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera. Då den eventuella spärrtiden i ditt fall kommer att bero på tidigare nämnda faktorer så är det svårt att ge dig ett exakt svar på din fråga. Då du har kört mer än 40 km/h för fort på en vägsträcka där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h kommer spärrtiden troligtvis att bestämmas till några månader. En inte otänkbar spärrtid skulle till exempel kunna vara två till fyra månader (se vidare information om praxis runt spärrtidens längd på Sveriges domstolars hemsida). Detta är dock bara en uppskattning och det är fullt möjligt att den verkliga spärrtiden blir en annan. Som sagt, spärrtiden bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet varför det är svårt att ge något exakt svar.Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Moped klass I utan körkort

2021-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Min fråga är vad jag får för straff om jag kör moped klass 1 utan körkort.Jag fick mitt körkort indraget för 10 månader sedan och har nu 20 kvar (det blev indraget i 30 månader totalt) det blev även rättegång och fick där 2 års villkorlig dom.
Elias Kröger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningEn moped av klass I får endast köras av den som har ett gällande körkort för fordonet enligt 2 kap 1 § körkortslag (1998:488).Vilket straff som är aktuellt för att köra moped klass I utan körkort framgår av lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Olovlig körning eller grov olovlig körning?Den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det dömes för olovlig körning till böter enligt 3 § i ovan nämnda lag. Om personen tidigare har innehaft ett körkort som blivit återkallat är trafikbrottet att ses som grovt. Straffet för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader. I rättsfallet NJA 1999 s 380 ansåg Högsta domstolen (HD) dock att enbart den omständigheten att körkortet tidigare dragits in inte kunde anses vara tillräckligt för att bedöma en olovlig körning som ett grovt brott (grov olovlig körning).Den villkorliga domenOm du begår ett nytt brott under din villkorliga dom är det troligt att det påverkar den villkorliga domen eller straffet för det nya eventuella brottet. Domstolen kan upphäva en villkorlig dom om nya brott begås under prövotiden och istället döma ett gemensamt straff för brotten. Domstolen kan även döma en ny påföljd för det nya brottet, se 34 kap 1 § brottsbalken.SammanfattningsvisOm du uppsåtligen framför en klass I-moped trots att ditt körkort blivit indraget kan det alltså sägas vara möjligt att du gör dig skyldig till grov olovlig körning. Det är dock svårt att konstatera det exakta utfallet i din situation med tanke på HD:s domslut i NJA 1999 s 380 som pekar åt att det istället kan röra sig om olovlig körning. Vad som är klart är att du i vart fall gör dig skyldig till olovlig körning, och riskerar böter, om du uppsåtligen framför en klass I-moped utan att vara berättigad till det. Bedöms den olovliga körningen som grov finns som nämnt fängelse i högst sex månader på straffskalan. Du bör därför inte köra moped klass I utan körkort, speciellt med tanke på den villkorliga domen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får Transportstyrelsen återkalla ett körkort även om det inte står i domen från domstolen?

2021-06-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om det inte står i brevet (domsbrevet) att man fått sitt körkort återkallat får transportstyrelsen återkalla det då?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över ifall Transportstyrelsen får återkalla ditt körkort även om det inte står som påföljd i den dom du fått.Får Transportstyrelsen återkalla ett körkort även om det inte står i domen från domstolen?Det korta svaret på din fråga är ja – Transportstyrelsen får återkalla ditt körkort även om det inte står i domen. Svaret grundar sig på att det är Transportstyrelsen och inte en domstol som beslutar i frågan om huruvida ett körkort ska återkallas eller inte. Vidare är även en anledning till svaret på frågan att en återkallelse av ett körkort inte räknas som bestraffning utan snarare en administrativ åtgärd motiverat av sociala skäl.Det ligger alltså två olika bakgrunder till grund för en påföljd beslutad av domstol och en återkallelse av ett körkort, och dessutom beslutas återkallelsen av Transportstyrelsen och inte domstolen. Domstolen kan alltså inte ta ett beslut om återkallelse, och det är därför någon sådan påföljd inte nämnts i domen. Däremot kan och får Transportstyrelsen göra det, oaktat vilka påföljder domen tar upp.Mitt svar ovan har stöd i s.k. praxis, dvs. tidigare rättsfall avgjorts av antingen Högsta förvaltningsdomstolen eller Högsta Domstolen. Vill du läsa rättsfallen som ligger till grund för svaret så heter dessa rättsfall HFD 2015:31 och NJA 2015 s. 587.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man ansöka om ett nytt körkortstillstånd när man fått en ADHD-diagnos?

2021-06-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, Jag har fått ADHD diagnos ca 11 månader efter jag fått körkortstillståndet. Det enda som är kvar för mig är att göra provkörningen. Hur gör jag ? Jag har redan gjort risk 1 och 2 sommaren 2020 och teori i år. Mvh Olle
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill få klarhet i hur en ADHD-diagnos påverkar giltigheten av ett körkortstillstånd.När man gör en ansökan om körkortstillstånd gör transportstyrelsen en bedömning av om man uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. En ADHD-diagnos innebär vanligtvis inga problem när det gäller att få körkortstillstånd, men man behöver lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för diagnosen. Vanligtvis meddelar transportstyrelsen att ett sådan läkarintyg behövs.I ditt fall har du fått diagnosen efter att ditt körkortstillstånd beviljats, vilket innebär att transportstyrelsen inte känner till denna diagnos. Jag skulle därför rekommendera att du kontaktar transportstyrelsen och frågar om du behöver skicka in ett läkarintyg för att körkortstillståndet ska vara fortsatt giltigt. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Läkares anmälningsskyldighet och körkortsåterkallelse av medicinska skäl

2021-06-24 i Trafik och körkort
FRÅGA |Körkortsindragning p g av stroke?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Återkallelse av körkort Tillämpliga bestämmelser avseende körkortsåterkallelse återfinns i körkortslagen.Inledningsvis gäller att ett körkort ska återkallas om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort (5 kap. 3 § 8 körkortslagen).Läkares anmälningsskyldighet vid medicinska skälEn läkare är under vissa förutsättningar skyldig att anmäla trafikfarliga sjukdomar hos innehavare av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort. Läkarens tystnadsplikt bryts således i dessa situationer.Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla detta till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmäler behöver emellertid inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon (10 kap. 5 § första stycket körkortslagen).De grundläggande förutsättningarna för läkares anmälningsskyldighet anses föreligga om kraven 1-15 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) inte uppfylls. Om läkaren finner att kraven i 1-15 kap. TSFS 2010:125 inte är uppfyllda ska denne således göra en anmälan till Transportstyrelsen avseende medicinska skäl. Därefter kommer Transportstyrelsen att göra en individualiserad prövning för att avgöra om körkortshavarens körkort ska återkallas.Körkortsåterkallelse på grund av strokeHuruvida ett körkort ska återkallas efter att man har fått en stroke beror på hälsotillståndet hos körkortshavaren i det enskilda fallet. Det innebär således inte att ett körkort alltid ska återkallas med anledning av att körkortshavaren har fått en stroke.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning