Kan man använda ett indraget körkort som legitimation?

2021-06-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan man använda ett indraget körkort som legitimation?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 15 kap. brottsbalken återfinns bestämmelser avseende straff, för den som på olika sätt lämnar osanna uppgifter (här). Körkort är ett exempel på handling, som i lagen kallas för urkund, vilket förenklat kan sägas vara en beteckning för handlingar, vilka är av betydelse som bevis. I 15 kap. 12 § återfinns straffbudet för brottet missbruk av urkund.Missbruk av urkund innebär, att någon sanningslöst åberopar en för enskild person utställd urkund, såsom gällande för sig själv eller för någon annan person. Körkort är som nämnts en urkund och i och med att ditt körkort från början utställdes för ditt brukande, är det en för enskild person utställd urkund. I det fall du visar körkortet för polisen, eller personal på apotek, systembolag eller uthämtningsställe för post, med vetskap om att körkortet inte är giltigt, åberopar du det sanningslöst såsom gällande för dig. Sålunda uppfyller ett uppvisande av ditt körkort nämnda kriterier för missbruk av urkund.Straffbudet omfattar emellertid endast de fall åberopandet innebär fara i bevishänseende. Vilket innebär att ifall du visar ditt legitimation till en person som har kontrollskyldighet såsom polis så finns det risk att du vilseleder polisen till ett felaktigt tro att du har körkort och därmed göra dig skyldig till brott. Visar du dock körkortet för någon som inte har i uppgift att kontrollera det, exempelvis en vän, gör du dig inte skyldig till brott, eftersom det inte föreligger någon fara i bevishänseende. Uppvisas körkortet för någon, som har skyldighet att kontrollera det, gör du dig emellertid skyldig till missbruk av urkund.Jag skulle rekommendera att du under denna period använda av pass eller internationellt id-kort.Skriv gärna igen om du har fler frågor!Vänligen,Gabriella Zako

Vad gäller under prövotiden?

2021-06-14 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej om man är under prövotiden och tror man har kört 10 km över hastigheten förbi en fartkamera. Vad kan hända då?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller under prövotiden?För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet (3 kap. 18 § körkortslagen). Om man begår en trafiköverträdelse under denna tid kan körkortet bli återkallat av transportstyrelsen (5 kap. 1 § körkortslagen) Vid mindre trafikförseelser kan man behålla körkortet (trots att överträdelsen begicks under prövotiden). Prövotiden innebär alltså att du måste ta nytt körkortsprov om du begår en trafiköverträdelse som resulterar i återkallelse av ditt körkort (5 kap. 15 § körkortslagen). Förare som kör under prövotid bedöms alltså inte "hårdare" än andra förare, men skillnaden är att återkallelse av körkort under prövotiden alltid kommer leda till att man måste ta ett nytt körkortsprov.Körkortsingripande vid fortkörningOm körkortet återkallas eller ej vid fortkörning beror på omständigheterna i det enskilda fallet såsom allvarligheten av överträdelsen. Exempelvis tittar transportstyrelsen på trafikfaran (risken för olycka) som förelåg vid den specifika situationen och om föraren har begått andra överträdelser tidigare. Jag kan tyvärr inte ge besked om transportstyrelsen kommer bedöma i situationen som beskrivs i frågan, men som jag har uppfattat rättsläget brukar överträdelser på mer än 30 km/h över hastighetsbegränsningen i regel resultera i återkallelse av körkortet, dock beror det som nämnt ovan på trafikfaran. En hastighetsöverträdelse på 10 km/h under prövotiden innebär alltså inte automatiskt att körkortet blir återkallat, men det finns såklart en risk för att detta sker om trafikfaran var hög eller om man har begått trafiköverträdelser innan. Om överträdelsen är mindre allvarlig kan trafikstyrelsen istället utfärda en varning (5 kap. 9 § körkortslagen).Vad händer om körkortet blir återkallat under prövotiden?Om ditt körkort blir återkallat under din prövotid måste du tyvärr göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. (5 kap. 15 § körkortslagen) För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning (4 kap. 1 § körkortslagen).Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den minimala spärrtiden är en månad och den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen) Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare. Du kan ansöka om nytt körkortstillstånd tidigast 6 månader innan spärrtiden går ut och detta tillstånd kan godkännas först två månader innan spärrtidens slut.Rätten till att överklagaOm du anser att ett beslut av transportstyrelsen angående återkallelse av ditt körkort är felaktigt kan du överklaga det (8 kap. 1 § körkortslagen). Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla ,klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister: (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?

2021-06-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, kan mitt taxi körkort återkallas vid villkorlig dom.Dömdes till villkorlig dom för våld mot tjänsteman. Jag är 62 år gammal och har aldrig straffat innan.
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Taxitrafiklagen. Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation regleras i 4 kap. Taxitrafiklagen. Enligt 4 kap. 6§ p. 1 ska en taxiförarlegitimation delvis återkallas om innehavaren genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. Här skulle ditt brott, våld mot tjänsteman, kunna påverka. Däremot anges i andra stycket att en varning istället ska meddelas om missförhållande inte varit så allvarliga att taxiförarlegitimation bör återkallas. Det blir således en bedömning av fallet, där mer information om din brottsliga gärning hade behövts för att kunna ge ett mer konkret svar. Skulle det vara så att din taxiförarlegitimation återkallas får den som lägst återkallas i tre år och högst fem år. Tiden bestäms med utgångspunkt i hur olämplig du anses vara att inneha taxiförarlegitimation, 4 kap. 7§Sammanfattning: Det går att inte att med ett konkret svar säga att din taxilegitimation kommer återkallas. Däremot kan en brottslig gärning likt våld mot tjänsteman utgöra en grund för en sådan återkallelse. Bara för att man begått en brottslig gärning betyder det dock inte per automatik att taxilegitimationen återkallas utan det kan ibland vara lämpligt med att ge ut en varning om missförhållande inte varit så allvarliga. Hur allvarlig din brottsliga gärningen varit kan således få betydelse. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Blir jag av med körkortet om jag kört om en bil på höger sida?

2021-05-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!2018-06Blir jag stoppad av polisen och får böter för att jag legat för nära en bil samt omkörning på höger körfält på motorväg. Resultatet blev en varning från transportstyrelsen i 2 år och böter på plats.2019-12Fortkörning på motorväg. Böter endast. 131kmh2021-05Jag blir stannad, får böter för hastighet 130kmh samt omkörning på höger körfält igen. Min fråga är, kommer jag få behålla körkortet eller blir det ytterligare en varning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga blev du i juni 2018 tilldelad en varning för att du legat för nära framförvarande fordon och kört om på höger sida. År 2019 fick du böter för fortkörning på motorväg. Maj 2021 har du blivit stoppad för fortkörning och omkörning på höger sida igen. Du undrar nu om du får behålla körkortet eller om det blir en ytterligare varning.Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen ska ett körkort bland annat återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).Att köra om på höger sida är en regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Ett körkortsingripande ska avgöras utifrån en helhetsbedömning av körkortshavarens lämplighet som förare av körkortspliktigt fordon. I bedömningen ska bland annat överträdelsens farlighet från trafiksäkerhetssynpunkt och vad som framkommit angående körkortshavarens vanliga beteende vägas in (se RÅ 2003:95). I den samlade bedömningen kan det således vägas in att du har ett par överträdelser i bagaget. Det kommer även att göras en bedömning av hur trafikfarlig omkörningen var. Tyvärr är det inte möjligt att avgöra inom expresstjänsten om det är tillräckligt för återkallelse, däremot finns det en risk för att så är fallet.Som redogjort för enligt ovan kan Transportstyrelsen tilldela dig en varning istället för att återkalla körkortet. I bedömningen av om det är tillräckligt med en varning istället för körkortsåterkallelse sägs i förarbetena att det krävs starka skäl för att under loppet av ett par år meddela en person två på varandra följande varningar. Vid nya trafikförseelser efter tidigare varning måste omständigheterna ofta vara sådana att föraren får anses ha visat i så hög grad bristande vilja att rätta sig efter trafikbestämmelserna att återkallelse bör ske (prop. 1975/76:155 s. 106 och prop. 1979/80:178 s. 47). Om endast en mindre förseelse inträffat efter varningen bör någon åtgärd inte vara befogad. Om en ny förseelse tyder på ett medvetet risktagande eller flera nya smärre förseelser på uppsåtligt slarv blir situationen av återkallelsegrundande karaktär. Då är en ny varning inte tillräcklig utan körkortet återkallas.I ditt fall går det inte att ge besked om ditt körkort kommer att återkallas eller ej, det är en bedömning som kommer att göras i det enskilda fallet. Din historik med såväl varning som hastighetsöverträdelse därefter riskerar att medföra att det anses att en varning inte är tillräcklig.Innan det beslutas om återkallelse av körkort får du möjlighet att yttra dig till Transportstyrelsen. Om ditt körkort återkallas, och du inte tilldelas en varning, har du möjlighet att överklaga ärendet till förvaltningsrätten. Om så blir aktuellt och du behöver hjälp från en jurist kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. För ett kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan taxiförarlegitimation erhållas trots narkotikabrott som tidigare har begåtts?

2021-06-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag är dömd för grovt narkotikabrott till fängelse i 3år och 6månader. Jag blev villkorligt frigiven.Kan jag ta taxikörkort? Eller kommer jag att bli nekad vid ansökan?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om taxiförarlegitimation kan hittas i Taxitrafiklagen, som jag kommer att utgå från vid besvarandet av din fråga.Ett krav som uppställs för att man ska kunna erhålla taxiförarlegitimation, är att man i fråga om yrkesförarkompetens och laglydnad anses vara lämplig att tjänstgöra som förare i trafik (3 kap. 3 § 1 st. 4 p. Taxitrafiklagen). Här beaktas huruvida man har begått brottsliga gärningar, när man bedömer din lämplighet i förhållande till att tjänstgöra som förare i trafik. Vilken sorts brott som du har begått spelar in, och då anses exempelvis sexualbrott och våldsbrott vara särskilt allvarliga. Brott som har begåtts upp till fem år tillbaka i tiden brukar beaktas, med undantag för särskilt allvarliga brott. Särskilda bestämmelser för narkotikabrott existerar dock inte. Kammarrätten i Göteborg har dock tidigare yttrat att narkotikabrott medför att förtroendet för förarens förmåga att ansvara för sina passagerare påverkas negativt.Sammanfattningsvis är det svårt för mig att ge dig ett konkret svar på i vilken utsträckning brottet påverkar dina förutsättningar att få taxiförarlegitimation. Det kan leda till en bedömning som utmynnar i att lämplighet saknas, men det behöver ej bli ett sådant utfall.Hoppas att du har fått vägledning i något avseende trots att jag ej kan ge ett konkret svar. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Krävs körkort för cykel med 1000W motoreffekt?

2021-06-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Behöver jag korkort för att köra en el-cykeln med motor 1000w eller bara trafikförsäkring?Den går 25 km timmar.Tack så mycket.
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!En el-cykel som har en motoreffekt på 1000W eller mindre klassas som en motoriserad cykel, kategori L1e-A enligt det EU-direktiv du kan hitta här. Dessa fordon klassas som moped klass II. Detta innebär bland annat krav på körkort eller förarbevis för moped klass II. Utöver detta finns, som du själv nämner, krav på trafikförsäkring, och även krav på hjälm.Vad avser maxhastigheten för fordon som klassas som moped klass II gäller 25 km/h. I de fall cykeln skulle gå snabbare än så hade den klassats som moped klass I, med högre ställda krav.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan utländskt körkort återkallas/dras in vid fortkörning?

2021-06-06 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Det är så att jag körde 154km/h på 110km/h väg och blev stannad av polisen. Och jag har finskt körkort och dom tog det på plats. Får polisen ta körkortet eftersom jag har utländskt? Vet att jag kan få en spärrtid i sverige. Men tappar jag kortet? Kan jag kräva tillbaka det av dom? Eller måste jag vänta tills dom skickat det till finland. Och kontakta dom där?Mvh
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterGrunderna för återkallelse av körkort framgår i i 5 kap. 3 § körkortslagen. Ett körkort kan återkallas bland annat vid fortkörning. I förevarande fall framgår att du överstigit hastighetsgränsen med 44 km/h och att du blivit stannad av polisen.Vid bland annat fortkörning får körkortet omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att det kommer att återkallas (5 kap. 7 § första stycket körkortslagen). Bestämmelsen innebär att om en körkortshavare har kört så fort att körkortet på sannolika skäl kommer att återkallas, har polisen rätt att omhänderta det. Den slutliga prövningen av om det ska återkallas sker sedan av Transportstyrelsen. Bestämmelsen om återkallelse av körkort gäller även utländska körkort (6 kap. 5 § körkortslagen). Det utländska körkortet kan därmed vägras giltighet i Sverige i sådana fall där det skulle ha återkallats om det varit svenskt. Den tid ett utländskt körkort ska vara ogiltigt i Sverige bestäms i regel med ledning av bestämmelserna om spärrtid för svenska körkort.Sammanfattning och rättsverkan av att ha ett utländskt körkort.I ditt fall innebär detta att körkortet är omhändertaget och att det ska tas beslut av Transportstyrelsen om det ska vägras giltighet en viss tid med mera. Vägras det giltighet en tid får du inte köra med körkortet i Sverige under denna tiden, däremot är det fortsatt giltigt utomlands. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vem står för kostnaden vid en parkeringsskada?

2021-05-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Min bil stod parkerad under natten och när jag skulle till jobbet såg jag att någon har backat in i min bil. Det har blivit ett större hål på framsidan då jag hade backat in bilen i parkeringen. Min bil är helförsäkrad och jag undrar vad jag ska göra hädanefter? Är Det fortfarande jag som ska stå för alla kostnader?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär en helförsäkring?Att ha en helförsäkring på sin bil innebär att försäkringen inkluderar vagnskador, det vill säga skador som uppkommer på det egna fordonet exempelvis i samband med en trafikolycka. Helförsäkringen täcker även yttre skador på bilen som den du beskriver – när ett annat okänt fordon orsakat skador på din bil. Din helförsäkring gäller med en självrisk. Vid skadan får du betala självrisken medan försäkringsbolaget står för resterande kostnader. Ska jag betala när jag inte orsakat skadan?Om du har kännedom om vilket annat fordon som orsakat skadorna på din bil ska du uppge registreringsnumret på den bilen till ditt försäkringsbolag. För det fall man kan fastställa vem som orsakat skadan ska skadevållaren, det vill säga det andra fordonet, bekosta reparationen på din bil via sitt försäkringsbolag. När man inte vet vem som orsakat skadan går det inte att kräva skadevållaren på ersättning för skadan eftersom denne är okänd. I de situationerna blir det dessvärre så att man får betala sin egen självrisk på sin helförsäkring för att reparera skadan.Kan man få ersättning på annat håll?I vissa fall kan man få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) när man fått en parkeringsskada orsakat av ett annat okänt fordon. Det finns då en del krav som måste vara uppfyllda – bland annat att det ska gå att visa att ett annat motorfordon orsakat skadan, att det egna fordonet var parkerat och att ett vittne antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des och därmed kan intyga när skadan uppstått. Om kraven uppfylls kan man få en reducerad självrisk istället för sin ordinarie självrisk hos sitt parkeringsbolag. TFF går helt enkelt in och betalar en del av kostnaden. Vad ska jag göra?Det första du bör göra är att kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla skadehändelsen om du inte redan gjort det. Vid anmälan får du ett skadenummer och kan sedan åka till en verkstad som gör en kostnadsräkning för att se vad det skulle kosta att reparera skadan. Denna skickar de sedan till ditt försäkringsbolag som ska godkänna den för reparation. När du pratar med ditt försäkringsbolag kan de hjälpa dig och vägleda dig genom ärendet och möjligen även diskutera möjligheterna att få ersättning via TFF. Det kan vara svårt att få ersättning från TFF, särskilt med beaktande av deras krav på att det ska ha funnits ett vittne, men du kan lyfta frågan om försäkringsbolaget inte gör det själva. Om du känner till vilket annat fordon som orsakat skadan ska du uppge det registreringsnumret. När man vet vem skadevållaren är ska denne stå för kostanden för skadorna via sitt försäkringsbolag och du slipper betala något. Om du inte känner till vilket annat fordon som orsakat skadan kommer din egen helförsäkring att gå in och täcka för skadorna, men du måste betala din självrisk. Försäkringsbolaget står för den del av kostnaderna för reparationen som överstiger självrisken. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar