Körkortsåterkallelse - Vad gäller vid bruk av icke utskriven medicin? Och går ett beslut om körkortsåterkallelse att överklaga?

Hej, Jag förlorade körkortet i ett år. Blev stoppad men fick ingen förklaring varför. Min bil stod " dåligt" till så polismannen bad mig köra hem till min gård för "blås koll. Väl där blåste jag nyktert. Han uppfattade mig käftig och det blev transport till akuten för blodprov. Där påvisade 0,02 milligram Alprazolan i blodet för vilket jag ej hade recept för i Sverige. Jag köpte substansen i Turkiet för sömn och rogivande och verkan. Några tabletter följde med hem i väskan. Jag tog en tablett ett och halvt dygne före före ingripandet. Förlorade målet och 2 år efter fick jag igen körkortet med behörigheter. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är körkortslagen (KörkL) och lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL).


Din ärendebeskrivning saknar dock en uttrycklig fråga. Det är inte heller tydligt vad du skulle vilja få till för typ av förändring, åtgärd och/eller annan dylikt varför nedan skrivelse kommer att bli ganska så generell till sin karaktär. Men följande kan i vart fall anföras.

Inledningsvis skriver du ”Jag förlorade körkortet i ett år” samtidigt som du i sista meningen uppger att du förlorade målet och att du först efter två år fick tillbaka körkortet. Men det har egentligen mindre betydelse för den fortsatta framställningen. Jag misstänker i vart fall att det mål du hänvisar till rör en fällande dom i ett brottmål och i en process avseende ringa narkotikabrott.


Körkortsåterkallelse - Vad gäller?


Enligt 5 kap. 3 § 1 st. KörkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § TBL. Och däri sägs, i bestämmelsens första stycke, att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.


I andra stycket uttalas sedan att för rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. Men såvitt jag förstår var det sistnämnda inte fallet här eftersom du inte har (hade) fått tabletterna utskrivna i Sverige.


Sammanfattningsvis i den här delen kan det därför och utifrån den begränsade information som finns tillgänglig i skrivande stund sägas att det inträffade sannolikt inte är (var) särskilt konstigt och därmed inte heller går att anmärka på och/eller angripa.


Finns det någonting du kan göra?


Enligt 8 kap. 3 § 1 st. KörkL överklagas beslut avseende körkortsåterkallelse hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas. Övriga beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.


Men ett överklagande ska dock ha kommit in till beslutsmyndigheten (i förevarande fall Transsportstyrelsen) inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten, vilket framgår av 44 § förvaltningslagen. Och eftersom det inträffade ägde rum för över två år sedan har du försuttit tiden. Domen har således vunnit laga kraft, vilket innebär att den inte längre går att överklaga med ordinära rättsmedel.


Och detsamma gäller brottmålsdomen, se 51 kap. 1 § rättegångsbalken vari sägs att en part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål ska göra detta skriftligen, skrivelsen ska ges in till tingsrätten och den ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades.


Om det från Polismyndighetens sida eller någon annan myndighet eventuellt har gjorts någonting som det finns skäl att kritisera skulle du kunna vända dig med klagomål till Justitieombudsmannen (JO) eller Justitiekanslern (JK), vilka kan utreda om det förelegat brister i den offentliga förvaltningen. Det ska dock noteras att dessa organ inte är skyldiga att ta upp och pröva en anmälan gjord av en enskild part och att de här instanserna dessutom huvudsakligen utövar tillsyn och inom ramen för denna i princip endast kan rikta kritik mot statliga och kommunala myndigheter eller enstaka tjänstemän, men aldrig avkräva dessa ett vidtagande av olika åtgärder. Tillsynen omfattar inte heller alla offentliga organ och därutöver råder vissa skillnader mellan JO:s och JK:s respektive uppdrag och tillsynsbefogenheter. Därutöver måste framhållas att förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden utreds normalt inte, se lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän samt lagen om justitiekanslerns tillsyn.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Återigen, jag kan mot bakgrund av din ärendebeskrivning inte avgöra vad du egentligen undrar över. Men sammanfattningsvis och givet tidsaspekten är min uppfattning att du dessvärre inte kan göra så mycket åt det inträffade så här långt i efterhand.


Vid fler frågorär du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning