Förverkande av alkohol

2012-08-21 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag har hört att polisen inte har rätt till att förverka alkohol, om personen i fråga är myndig men under 20 år, då flaskan är oöppnad. Stämmer detta?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Det finns i svensk rätt ett antal lagstadgade möjligheter för t.ex. en polisman att förverka alkohol. Nedan ges några exempel: *Förverkande enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.* Den som påträffas så berusad att han bedöms utgöra en fara för sig själv eller för annan får omhändertagas av polisman. Alkohol som den omhändertagne har med sig får förverkas om inte särskilda skäl talar emot detta (se https://lagen.nu/1976:511#P8S1). *Förverkande enligt ordningslagen* Alkoholhaltig dryck som en person bär med sig vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i strid med de föreskrifter gällande alkoholförtäring som gäller enligt t.ex. 2 kap 16 § ordningslagen (OL), får enligt 1 § 3 st lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. (alkoholförverkandelagen) förverkas om inte särskilda skäl talar emot detta. Samma lagrum ger polisman, med hänvisning till 4 kap 4 § OL, rätt att förverka alkoholhaltig dryck som en person förtär på ett allmänt transportmedel (kollektivtrafiken). 3:8 OL ger även en kommun rätt att efter ett bemyndigande från regeringen utfärda lokala ordningsföreskrifter. Dessa kan t.ex. reglera om det ska vara tillåtet att förtära alkohol på allmän plats. Finns en lokal ordningsföreskrift som förbjuder förtäring av alkohol på allmän plats har en polisman även i det fallet rätt att förverka alkoholen (se https://lagen.nu/1958:205#P1S1). *Förverkande då ungdom påträffas med alkohol* Det är enligt 3:8 och 3:9 alkohollagen förbjudet både för näringsidkare och privatpersoner att "langa" alkohol till personer under 20 år (för folköl gäller en 18-årsgräns). Detta är enligt 11:7 alkohollagen straffbelagt med högst 4 års fängelse om brottet är grovt. Stöd för att alkohol som "langats" i strid med förbudet skall förverkas finns i 12:1 alkohollagen. *Slutord* Det finns inte stöd för ditt påstående i den lagstiftning som jag ansett relevant vid besvarandet av frågan. Den enda skillnad som finns gällande en 18- och en 20åring är att det är ett brott att köpa ut all annan alkohol än folköl till 18-åringen. Det betyder i sin tur att folköl som förtärs av en 18-åring inte kan förverkas med stöd av 12:1 alkohollagen i och med att ett brott inte kan ha begåtts. Däremot är det fortfarande fullt möjligt att för verka denna enligt något av de andra ovan nämnda sätten. Vänligen,

Huvudbonad på passfoto

2012-07-09 i Polis
FRÅGA |Då jag snart skall flyga utomlands är det i sin ordning att jag införskaffar mig ett pass vilket för mig skapar vissa problem på grund av min livsåskådning. Då mina religiösa åsikter erhåller restriktioner angående att visa skalpen på formella identitetshandlingar. I Pastafarins heliga texter beskrivs det tydligt och klart att jag av religiösa skäl skall bära ett durkslag på huvudet på en formell identitetshandling. Då jag senare i veckan tar mig ner till polishuset för att ta passfotot kommer då mina religiösa åsikter bli tvungna att ställas åt sidan eller skyddar Europakonventionen, artikel 9 i detta fall? Tack på förhand mvh. Jonas Nylander
Johan Wahlbom |Hej! Som du säkert vet har din broder inom Pastafarin, österrikaren Niko Alm, vunnit en seger i österrikisk domstol vilken tillerkänt honom rätten att bära ett durkslag som huvudbonad på sitt passfoto (http://www.dn.se/nyheter/varlden/durkslag-pa-huvudet-godkanns-av-religiosa-skal). Om du, här i Sverige, kommer ha samma framgång är en annan fråga. På polisens hemsida finns bilder som väl demonstrerar hur en person får respektive inte får se ut på ett passfoto (http://www.polis.ax/poliisi/aland/home.nsf/pages/FE0547A881822669C22576EF003A3EFB). Huvudregeln synes vara att hela ansiktet måste synas så du får skjuta bak ditt burkslag lite så det inte täcker för mycket av ditt ansikte på fotot. Att observera är att artikel 9 i den så kallade Europekonventionen inte är en absolut rättighet utan kan inskränkas vilket framgår av artikelns andra stycke. Det är möjligt att resonera att det är nödvändigt med hänsyn till den allmänna säkerheten att tvinga dig att avstå från att bära durkslaget på huvudet. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Polis möjlighet att beslagta alkohol från minderårig

2012-06-29 i Polis
FRÅGA |Jag har en fråga angående polisens rättigheter. jag vet inte riktigt om man kan ställa en sån fråga till er men det är värt ett försök! Frågan lyder : Mina kompisar ska på festival i sommar och de har tänkt ta med sig alkohol dit. De är 17 - 18 år gamla. De tänkte ta med sig 2 plattor var. Får polisen kolla i deras väskor och ta alkoholen ? Är det värkligen olagligt att bära på på alkohol? Då måste man ju begå ett brott när man handlar på systembolaget? Kommer polisen ta alkoholen ifrån dem när de står i kön till festivalen? Tack på förhand
Tobias Lindblom |Hej! Att bära på alkohol är inte olagligt. Om en minderårig bär med sig sprit eller alkoholdrycker så har ett brott i ett tidigare skede begåtts av den eller de personerna som anskaffat alkoholen till de minderåriga. Enligt alkohollagens kapitel 12:1 skall dessa drycker då förverkas. Om det finns "synnerligen anledning" att anta alkohol kommer att påträffas vid kroppsvisitering har polisen rätt att visitera dig och dina vänner enligt rättegångsbalken 28:11 st. 2. Se alkohollagen (https://lagen.nu/2010:1622) och rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740) Vänligen,

Gallring ur belastningsregister

2012-01-20 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga. Under de senaste dagarna har jag försökt ta reda på hur urgallringsprocessen i brottsregistret går till. Jag blev dömd 2009 för ringa narkotika innehav utav cannabis, ringa narkotikabrott samt rattfylleri. Jag vet att det är påföljden som bestämmer tiden i registret men det jag inte riktigt förstår är hur det ligger till i mitt fall. Jag fick betala dagsböter vilket är den mest vanliga proceduren men jag tror att jag fick villkorlig dom. Jag har inte kvar domslutet hemma. Min fråga är enligt följande: Hur länge finns jag kvar i brottsregistret? Tack på förhand! Mvh: Sebbe
Saba Razavi |p. Hej och tack för din fråga. Uppgifterna om brotten du dömts för finns polisens belastningsregister (även kallat brottsregister). Gallringen ur belastningsregistret sker, som du säger, vid olika tidpunkter beroende på vilken påföljd som dömts ut för brottet. p. I ditt fall bestäms gallringen enligt Lag om belastningsregister 17 §. Har du dömts till dagsböter gallras uppgiften ur belastningsregistret fem år efter domen. Om du har dömts till villkorlig dom gallras uppgiften tio år efter domen, eller fem år efter domen om du vid tidpunkten för brotten var under 18 år. Detta gäller under förutsättning att du inte begår nytt brott innan tiden för gallring. p. Du kan vända dig till tingsrätten där du blev dömd och begära att få ut domen på nytt. Domar är offentliga handlingar, vilket betyder att varje svensk medborgare har rätt att begära ut handlingarna från domstolar enligt offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §). p. Lag (1998:620) om belastningsregister - https://lagen.nu/1998:620 Tryckfrihetsförordning (1949:105) - https://lagen.nu/1949%3A105 Med vänliga hälsningar,

Legitimationstvång?

2012-08-17 i Polis
FRÅGA |Har polisen rätt att kräva en individ att identifiera sig, trots att individen inte är skäligen misstänkt för något brott? Är en medborgare skyldig till att ständigt ha ett ID-kort eller dylikt i samhället?
Erik Lindgren |Hej! I Sverige råder inte något lagstadgat krav på att alltid bära med sig en identifikationshandling. Polislagens 14 § (se https://lagen.nu/1984:387#P14S1) stadgar att en polisman som stöter på en okänd person, som det finns särskild anledning att misstänka är efterspanad eller efterlyst, får omhänderta denna person för identifiering om han/hon vägrar att självmant identifiera sig. Är inte rekvisiten i 14 § uppfyllda finns det inte lagstöd för en polisman att begära att en person uppvisar legitimationshandling. Vänligen,

Enstaka personuppgifter enligt polisdatalagen

2012-07-03 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag jobbar för en lokaltidning i Blekinge. När vi skulle hämta ut åtalet inför en mordrättegång fick vi inte materialet på cd, som tidigare. Med hänvisning till den nya polisdatalagen tvingades vi köpa ett material på över 1500 sidor. Ganska svåröverskådligt. Och betyder mycket merarbete för polisen, 15 olika medier ville ha åtalet. Min fråga: Tolkar polismyndigheten i Blekinge lagen för bokstavligt? De hänvisar till paragrafen om enstaka personuppgifter. Och känner ni till hur andra polismyndigheter tillämpar lagen?
Victor Aldegren |Först ska sägas att då polisdatalagen är mycket ny finns det inte så mycket skrivet om den och därmed är den fullständiga innebörden inte helt klar än. En genomgång av förarbetena kan dock leda till slutsatsen att bestämmelsen inte hindrar att utlämning på cd sker då uppgifter som hänför sig till en viss person förekommer i en eller ett fåtal handlingar. Motsatsvis skulle det betyda att om uppgifter som hänför sig till samma person återkommer på flera eller samtliga handlingar, vilket får anses troligt i samband med en mordrättegång, bestämmelsen medför hinder för utlämning på ett sådant medium. Bestämmelsen kan också tolkas så att endast ett fåtal av handlingarna som ingår i materialet får innehålla några personuppgifter alls, men inte heller den tolkningen är trolig att leda till ett beslut som godkänner utlämning på cd i detta fall. Vilken väg man än väljer är det sannolikt att polismyndigheten tolkat bestämmelsen rätt när de väljer att inte lämna ut materialet på cd. I alla händelser ger inte svensk lag någon rätt att få ut handlingarna på annat sätt än genom utskrift (https://lagen.nu/1949:105#K2). Vi har ingen uppgift om hur andra polismyndigheter hanterar dessa frågor. Sammanfattningsvis så är det sannolikt rätt av polismyndigheten att inte lämna ut handlingarna på cd, och även om det inte är tvungna att lämna ut endast i pappersform så har de den rätten.

Vapentillstånd

2012-04-14 i Polis
FRÅGA |Hej, min fru och jag grälade, jag var lätt berusad och hon ringde Polisen. Jag brukade dock inget våld mot henne. Hon hade varit med en älskare och jag var upprörd. Polisen höll mig enligt PL 13 i tre timmar. Dom beslagtog mina sex jaktvapen, tre i säkerhetsskåpet, tre stod utanför. Tyvärr var skåpet inte bultat. Avseende bultningen av skåpet har jag brutit mot förvaringsbestämmelserna. De vapen som stod utanför var uppenbarligen under uppsyn. Utöver vapenförvaringen är jag ej brottsmisstänkt. Kommer jag att kunna klara licenserna? Mvh, Per
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Det är polismyndigheten som prövar frågan om tillstånd, vapenlagen 2 kap. 2 §. Enligt 6 kap. i vapenlagen har också polismyndigheten möjlighet att återkalla tillståndet om tex förutsättningarna för att tillståndet inte följs, eller innehavaren av tillståndet anses vara olämplig. Det är en prövning som görs av vapenhandläggarna på polismyndigheten i varje enskilt fall och tyvärr väldigt svårt för mig att svara på. Mitt råd är att ringa till din polismyndighet och samtala med handläggaren för att få reda på hur situationen ser ut. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar Kerstin Eifrém

Hur man gör en polisanmälan

2010-08-01 i Polis
FRÅGA |Jag har blivit falskt anklagad för urkundsförfalskning. Hur går jag tillväga för göra en motanmälan?
Emelie Gärde |Hej! Enklaste sättet för dig att göra en anmälan på är att du antingen ringer polisen på telefonnummer 114 14 eller så gör du en internetanmälan på www.polisen.se. Du kan anmäla stöld och förlust via internet, men inte våldsbrott eller hot. Efter att polisen har tagit emot din anmälan kan du bli kallad till förhör för att få berätta mer. Om det finns skrivelser eller någon form av stödbevisning eller annat utredningsmaterial att bifoga anmälan så rekommenderar jag dig att du istället vänder dig direkt till polisstationen där du bor och överlämnar detta i samband med att du gör en anmälan på polisstationen. Anmälningar som är komplicerade bör göras personligen. Med vänliga hälsningar