Bevittnande av namnteckning i passansökan

2015-12-06 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag och min fru ska skriva på ett papper om nytt pass till våra underåriga barn. Det står en rubrik om "Ovanstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas", får vi (jag och min fru) bevittna varandras namnteckning? Tack, Paul
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Polisen förtydligar på sin hemsida hur det fungerar med bevittnande av namnteckning i passansökan för personer under 18 år. Där står följande "Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren." Alltså måste ni ha en utomstående som har bevittnat era namnteckningar, du och din fru kan alltså inte bevittna varandras namnteckningar i passansökan. Vem som helst som är myndig kan bevittna er ansökan, förutom ni två vårdnadshavare alltså. Mer finns att läsa här: https://polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/Passansokan-for-barn-och-ungdomar/ Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Återkallelse av vapenlicens vid grovt rattfylleri

2015-10-14 i Polis
FRÅGA |Hejsan, Min pappa körde onykter och väntar nu på dom för grovt rattfylleri, polisen har tagit hans vapen och jag undrar mest hur det fungerar.om han blir dömd, kommer han få tillbaka sina vapen när han avtjänat sitt straff? Han går nu hos en alkoholterapeut och använder antabus. Och älskar jakt och har aldrig varit hotfull med sina vapen på något vis.han har inte Heller något i registret sen tidigare.eller finns det något annat han måste göra för att få tillbaka?Tacksam för svar!
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Enligt 6 kap 1 a) § i Vapenlagen, (som du kan läsa här https://lagen.nu/1996:67) ska Polismyndigheten återkalla tillstånd att inneha skjutvapen, dvs licensen, om man visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Enligt 6 kap 4 § vapenlagen ska polismyndigheten besluta att ett vapen med tillhörande ammunition ska tas om hand om det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.Alltså har Polisen funnit att han är olämplig att inneha vapen i och med misstanken för rattfylleribrottet enligt 6 kap 1 § i vapenlagen, och därför med stöd av 6 kap 4 § vapenlagen omhändertagit vapnen. Vem är då olämplig att inneha skjutvapen? Både i lagkommentaren till paragrafen 6 kap 1 § och i Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:13 finns flera vägledande uttalanden som Polisen använder sig av när det bedömer frågor av det här slaget. I Rikspolisstyrelsens föreskrift finns tydligt beskrivet hur de resonerar kring vapeninnehav om man gjort sig skyldig till rattfylleri och är dömd för det. Det tjänar ingenting till att jag skriver om deras text utan jag tycker att den är beskrivande som den är och jag har därför valt att bifoga ett helt stycke direkt från texten så att du kan få läsa själv. Texten återfinns i RPSFS 2009:13 på sidan 53-54. "En dom rörande grovt rattfylleri eller flera rattfyllerier bör regelmässigt medföra att vapeninnehavet ifrågasätts. Grovt rattfylleri kan ses som ett tecken på likgiltighet för andra människors liv och säkerhet och bör föranleda återkallelse. Det är också ofta ett tecken på att vederbörande har alkoholproblem. Den omständigheten att den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri undergår t.ex. antabusbehandling, något som tyder på alkoholproblem, bör inte medföra att återkallelseförfarandet avbryts. Om det står klart att gärningen var en engångsföreteelse hos en i övrigt nykter och skötsam person och promillehalten vid rattfylleribrottet var relativt låg bör återkallelse kunna underlåtas och i stället en erinran meddelas." Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD ref 84 I-III dömt och kommit fram till att bör utgångspunkten bör vara att om en tillståndshavare har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri får denne anses ha visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen om det inte finns omständigheter som med styrka talar i en annan riktning. Personen i det första målet hade ett flertal invändningar. "Den aktuella körningen var förhållandevis kort, cirka 800 meter, och han avsåg inte heller att köra en längre sträcka. Hastigheten var låg och trafiken var mycket gles. Han är tidigare ostraffad. Efter händelsen har han helt slutat dricka alkohol, vilket hans deltagande i en försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse samt ingivna läkarintyg ger ett klart belägg för." Det ansåg Högsta förvaltningsdomstolen INTE var sådana omständigheter som med styrka talade för att licensen inte skulle återkallas. Alltså, det är alltså mer regel än undantag att licensen återkallas om man döms för grovt rattfylleri, det är inte enbart en bild som stöds av Polisen, utan också av den högsta dömande instansen. När licensen återkallas så förlorar man alltså sin vapenlicens. Det man kan göra efter att man avtjänat straffet är att söka en ny licens. Vad som då krävs är bland annat är att man uppfyller Polisens lämplighetskrav. De skriver i RPSFS 2009:13 att "En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig". Också här får det effekter att man är dömd för ett brott, det framgår direkt ur RPSFS 2009:13 att det så att "Den som gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör i normalfallet inte ges tillstånd att inneha vapen förrän minst tre år förflutit sedan gärningen begicks". Alltså, om han blir dömd för brottet kommer hans licens med största säkerhet att återkallas, och han har då efter han har avtjänat sitt straff möjlighet att söka en ny licens, men troligen kan det bli problematiskt att få en ny licens direkt då det finns krav på omdöme, pålitlighet och laglydighet, och just grovt rattfylleri är ett sådant brott där man i normalfallet vill att de har förflutit en viss tid sedan gärningen begicks innan man utfärdar en ny licens. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, även om jag inte kan lämna några goda besked. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Polisens befogenheter gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2015-09-29 i Polis
FRÅGA |Hejsan min fråga är för polisen söka igenom mina fickor och ta med mej på polis statione för att lämna urinprov för att dom tycker att jag ser ut som att jag har rökt marijuana
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med stöd i 28:11-12 rättegångsbalken (RB) har polisen rätt att söka igenom dina fickor (kroppsvisitation) och be dig att lämna urinprov (kroppsbesiktning) om du skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. För narkotikabrott är fängelse stadgat enligt narkotikastrafflagen. Innebörden av skäligen misstänkt är att det ska framgå som antagligt att en person har begått ett brott som han eller hon misstänks för. Misstanken måste kunna grunda sig på något konkret, det måste alltså föreligga objektiva omständigheter som talar för att en person brukat narkotika. Exempel på sådana objektiva omständigheter kan vara ögonrörelser eller att en person har tipsat polisen om att en viss specifik person brukar narkotika. Avslutningsvis har alltså polisen rätt att både kroppsvisitera och kroppsbesiktiga dig om du skäligen är misstänkt för att ha brukat narkotika. Misstanken måste dock ha grundats på någonting konkret, annars är det ett olovligt agerande. Om du känner att du har blivit felbehandlad av polisen kan du alltid vända till justitieombudsmannen (JO) som granskar att myndigheterna arbetar efter de lagar och regler som styr deras arbete.Vänliga Hälsningar,

Får man vägra att utföra alkoholtest m.m?

2015-08-31 i Polis
FRÅGA |Vilka rättigheter har man när en polis stoppar en för olika orsaker som tex alkotest eller fortkörning. Har man rätt att ej besvara frågorna som polisen frågar och vägrar ta blåstest? om man inte är gripen får man väl bara åka därifrån?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I Sverige har vi inga lagar eller regler som kan tvinga någon att besvara polisens frågor, vilket innebär att en som blivit stoppad av polisen har rätt att vara helt tyst.Om du däremot vägrar att utföra de alkoholtest som polisen vill att du ska göra kan de, om de misstänker dig för rattfylla, kräva att du ska följa med för blodprov. I praktiken innebär det att du visserligen kan vägra att utföra alkoholtest på plats, men att du då riskerar att bli tvingad för tester på annan plats i form av blodprov.

Utdrag ur belastningsregistret - bekräftelse

2015-10-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Om en myndighet söker på mig i belastningsregistret, får jag då en bekräftelse på att det har gjorts?
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Det finns ingen lagregel som anger att du ska få en bekräftelse på att en sökning har gjorts om dig i belastningsregistret. Polisen är den myndighet som tillhandahåller registret och är ansvariga för det, och dom skickar inte ut några bekräftelser till de personer som någon sökt på i registret.Lagreglerna som gäller belastningsregistret hittar du i lagen om belastningsregistret https://lagen.nu/1998:620 och i förordningen om belastningsregistret https://lagen.nu/1999:1134. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Ta betalt för samt polisens rätt att besöka fest

2015-09-30 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Vad gäller på fester för tonåringar ex 15-19 åringar, om man är ett gäng som hyr en lokal för att ha fest i. Kan man ta betalt tex 20 kr och då får gästerna drika, chips etc. Så första frågan är alltså, är det lagligt att ta betalt på detta sätt?Och andra frågan är, har polisen rätt att komma in i lokalen om man nekar dem tillträde?Tack på förhand!
Astrid Baltzer |Hej och ta för din fråga!Jag börjar med att reda ut frågan angående betalningen. Att ta betalt för självkostnadspris, alltså motsvarande vad festen faktiskt kostat, är inte olagligt utan kan ses som ett sätt att dela upp en större kostnad mellan flera personer.Gällande drycken bör dock påpekas att det inte får ske någon form av barverksamhet under festen, då kan man nämligen göra sig skyldig till olovlig utskänkning, se bl.a. 3 kap 1 § alkohollagen. Det bör också påpekas att det inte är tillåtet att förse ungdomar under 18 år med alkohol, oavsett om det sker på en privat fest eller ute på krogen, 3 kap 7 § alkohollagen.Vad gäller polisen har de rätt att komma till en fest och exempelvis beslagta alkohol. Detta regleras i 12 kap 1 § alkohollagen. Alkohol får beslagtas om den langats olovligen, och som langad alkohol räknas all alkohol som överlämnats till en person under 20 år. Vidare har en polis rätt att, enligt 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m., omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en fara för sig själv eller andra.Skulle ni alltså förtära alkohol på festen kan polisen alltså ha rätt att komma och beslagta denna. Eftersom ni alla är under 20 år är det alltså enbart alkohol med en procent upp till 3,5 % som inte kan beslagtas. Som jag nämnde ovan är det inte över huvud taget tillåtet att förse en person under 18 år med alkohol, och den alkohol som en minderårig innehar får alltså beslagtas oavsett alkoholhalt.Även om ni inte dricker någon olovlig alkohol kan polisen ändå komma att få besöka festen om den är mycket störande för grannar eller liknande.Hoppas att du fått svar på dina frågor och lycka till med festen!Vänligen,

Rättsligt stöd för omhändertagande av ungdom och förverkande av alkohol

2015-09-13 i Polis
FRÅGA |Hej! Som jag förstår det så är det EJ olagligt att förtära alkohol när man är under 18 år, men däremot verkar polisen mot någonting som kallas Kronobergsmodellen (om de gör det fortfarande?). Vad innebär den kortfattat i praktiken, om den fortfarande används, och vad tar polisen juridiskt stöd av när de omhändertar en ungdom som har brukat alkohol? Vilken rätt har de att hälla ut/beslagta den alkohol som personen i fråga innehar?Eftersom det, som jag förstår det, endast är olagligt för en eventuell person som har langat till denna underåriga person borde väl polisen inte ha något lagligt stöd i att beslagta/hälla ut alkoholen?Sen undrar jag också varför målsmän kontaktas i dessa fall, som sagt, om det ej är olagligt att vara onykter som t.ex sextonåring. Tack på förhand!
|Hej!Tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline.Kronobergsmodellen är, såvitt jag förstår, en arbetsmodell som polisen arbetar efter för att minska tillgången av alkohol bland ungdomar och därmed minska såväl utövandet av, som utsattheten för våldsbrott. Enligt polisens egen hemsida används modellen fortfarande och riktar sig både mot langare och mot ungdomar (länk till polisens hemsida finns här). Bestämmelser om alkohol hittar du i alkohollagen, vilken du kan ta del av här. Du har förstått det helt rätt när du säger att det inte är olagligt att förtära alkohol när man är under 18 år, men att det däremot är olagligt att sälja, ge bort/bjuda, eller på annat sätt lämna ut alkohol till den som är under 20 år (se https://lagen.nu/2010:1622#K3P7S1) (se https://lagen.nu/2010:1622#K3P9S1). När polisen omhändertar en berusad person gör dem det vanligtvis med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (även kallad LOB), den hittar du här. Enligt lagen får nämligen en polisman omhänderta någon som är så berusad av alkohol att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller på något annat sätt utgör en fara för sig själv eller för någon annan (se https://lagen.nu/1976:511#P1S1). När det gäller ungdomar har polisen även stöd av polislagen, enligt vilken de får omhänderta personer som antas vara under arton år och anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling. Eftersom det finns en överhängande risk för att ungdomar bland annat antingen utövar eller utsätts för våldsbrott under påverkan av alkohol kan polisen omhänderta dem. Polisen ska sedan skyndsamt överlämna ungdomen i fråga till hans eller hennes föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden (se https://lagen.nu/1984:387#P12S1). Enligt polislagen har alltså polisen en skyldighet att kontakta målsmän om de har omhändertagit en person som är under 18 år, även om det inte är olagligt för denne att förtära alkohol. Vad gäller att polisen beslagtar alkohol och häller ut den, så har de stöd av detta i olika lagar: Enligt alkohollagen ska alkohol som har varit föremål för brott (langningen i det fall du beskrivit) förklaras förverkade (se https://lagen.nu/2010:1622#K12P1S1). Det spelar då, som jag tolkar det, ingen roll att den som innehar alkoholen inte har gjort sig skyldig till något brott, utan det som bemyndigar polisen att förverka alkoholen är just att den har varit föremål för ett brott. Polisen har dessutom rätt att förverka alkohol av någon som har blivit omhändertagen enligt LOB (se https://lagen.nu/1976:511#P8S1).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar eller frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline genom vårt frågeformulär.Med vänliga hälsningar,

Omhändertagande av polisen

2015-08-31 i Polis
FRÅGA |Her jag har ett par frågorfår polisen stoppa mej för att jag går på en gata mitt på natten och be om legitimation utan att jag har gjort något olagligtMåste jag svara på polisens frågorOch om jag värkar nervös ger detta en anledning för polisen att tro att jag har gjort något olagligt Måste polisen ha bevis att jag har gjort något olagligt för att gripa mej eller räcker det med att dom tror att jag har gjort något olagligTack på förhand
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Varje gång polisen stoppar någon så ska det finnas ett ändamål med åtgärden. Det kan exempelvis vara så att du befinner dig i närheten av en brottsplats eller att de letar efter någon med dina signalement som kan leda till att polisen frågar efter din legitimation. Det räcker därför endast med att polisen misstänker att du kan ha begått brott. Det finner du i Rättegångsbalk 1942:740, 24 kap. 7 § : https://lagen.nu/1942:740#A4. Nekar du till att uppge din identitet eller svara på deras frågor så har polisen, om det finns tillräckliga misstankar om brott, rätt att omhänderta eller gripa dig för att utföra en kroppsvisitation. Det finner du i Polislagen 1984:387 §§ 14 och 16: https://lagen.nu/1984:387 Visar du upp legitimation frivilligt som polisen inte har anledning att tro att den är falsk så får du inte omhändertas. Om du vägrar så får kroppsvisitation ske. Kroppsvisitationen sker som en skyddsåtgärd från polisens sida och ska ha som ändamål att fastställa din identitet och får bara ske i anslutning med ett gripande enligt polislagens 19 §. En viktig riktlinje för varje tjänsteman är dock att åtgärden ska stå i proportion till vad de vill uppnå med den. Därav har inte polisen rätt att använda onödigt våld eller allvarliga kränkningar för att uppnå sina mål. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Hälsning,