Husrannsakan - olåst bil

2013-12-25 i Polis
FRÅGA |Hej. Har polisen rätt att gå in i en stillastående bil, som är olåst och med nycklar sittandes i (låg på sätet) Och de inte har den blankste aning vem som körde den innan.
Per Englund |Hej!Som huvudregel gäller att en husrannsakan krävs när polis ska ta sig in i så kallade slutna förvaringsställen, 28 kap 1 § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#A3). Till sådana förvaringsställen räknas även bilar.Frågan om en olåst bil räknas som ett slutet förvaringsställe har dock varit utsatt för omfattande diskussion. 1997 tycks Justitieombudsmannen dock ha kommit fram till att en olåst bil ska behandlas på samma sätt som en låst bil. För att ta sig in i den aktuella bilen krävdes därför, som huvudregel en husrannsakan.Polisen har dock vissa befogenheter att utan husrannsakan ta sig in i slutna förvaringsställen. Enligt polislagen (https://lagen.nu/1984:387) har polisen bland annat rätt att ta sig in i fordon för att undersöka om där finns vapen eller andra farliga föremål. Polisen har även rätt att ta sig in i slutna förvaringsställen om man misstänker att det där finns avlidnen, medvetslös eller person som annars är oförmögen att tillkalla hjälp.Det är svårt att avgöra om polisen agerat felaktigt i detta fall eftersom det saknas uppgifter om varför fordonet undersöktes. Som sagt var har polisen dock viss befogenhet.Med vänliga hälsningar

Vårdplikt gällande hittegods

2013-05-11 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur vårdplikten i lagen om hittegods definieras/vad som krävs av någon som hittat egendom - vad innefattar själva plikten?
Emily Bengtsson |Hej,Tack för din fråga!2 § i lag (1938:121) om hittegods (se: https://lagen.nu/1938:121) stadgar följande: "Hittegods skall väl vårdas. Vill upphittaren överlämna godset till polismyndighet, have rätt därtill. Polismyndighet må ock eljest, där så finnes påkallat, omhändertaga godset. Polismyndighet må låta försälja hittegods, när godset ej kan vårdas utan fara för försämring eller vården är förenad med alltför stora kostnader eller eljest särskilda skäl till försäljning finnas."Denna vårdplikt betyder att den som har tagit hand om hittegods är skyldig att vårda det på ett sätt så att det inte förstörs.Vänligen,

Polismäns rapporteringsskyldighet

2013-03-29 i Polis
FRÅGA |Hejsan! För att göra en lång historia kort, jag gick ut som minderårig med en kompis körkort och blev upptäckt under nattens lopp. Vakten tog mig till en polisbil utanför nattklubben. Poliserna i bilen var väldigt trevliga och förklarade att det var ett lagbrott som gick under urkundsförfalskning, de tog mina uppgifter och kollade upp mitt brottsregister (som är tomt). De tog även min ägaren av körkortets uppgifter och förklarade att han egentligen har hjälpt mig att begå ett brott. Jag agerade korrekt hela tiden och var trevlig samt nykter under tiden vi pratade. Jag förklarade för poliserna att det var en engångshändelse, att jag inte menade att bryta någon lag samt att det var dumt gjort och att jag förstått att jag gjort fel. De insisterade på att köra mig hem och stannade utanför mitt hus där de sa att jag skulle gå in och lägga mig och sova samt varna mina vänner om att inte göra samma misstag som mig. Jag skakade hand med båda poliserna, de gav tillbaks min kompis körkort sedan åkte dem. Nu till saken, av någon anledning är jag fruktansvärt nojjig och orolig. Men det borde jag väl inte vara, polisen måste väl delge en misstanke om att ett brott har begåtts samt förklara vad följderna kommer bli, vilket dem inte gjorde. De berättade ju bara tidigare att det var ett lagbrott och att jag gjort fel. Men inte att just jag skulle få några följder. Kan de verkligen gå vidare i ärendet med några uppgifter som dem skrivit upp i ett pappersblock? Måste polisen gå vidare i ärendet eller kan de välja att släppa av mig med en muntlig varning för att jag agerade korrekt och var så ärlig som jag var? När vi körde in på min gata hörde jag den ena polisen säga till den andra. "Nöjer du dig med en kod 115?" varpå den andra polisen höll med. Jag har googlat på kod 115 och enligt flera hemsidor betyder kod 115 - Ej spaningsresultat. Kan detta vara rimligt eller hörde jag fel? Det andra alternativet är att de sa kod 105 vilket då skulle betyda arrestantblad. Men det låter ju helt orimligt. Hjälp mig snälla komma överfund med detta. Tack på förhand Mvh anonym
Tobias Lindblom | Hej och tack för din fråga. Poliser som får kännedom om brott skall som huvudregel rapportera dessa till sin förman. Det finns undantag för småbrott som uppenbarligen endast kommer rendera i böter. I detta fall tycks det inte vara undantaget polismännen använt sig av, istället verkar det som att de tyckte samtalet med dig var tillräckligt.  Gällande dina övriga frågor så har polismans anteckningar ett ganska högt bevisvärde och dessa utgör mycket ofta underlag vid en rättegång. Vad polismännen i detta fall gjorde med anteckningarna vet jag givetvis inte, men det skulle förvåna mig om den korrekta versionen av vad som hände rapporteras till deras förman. Vänligen

Polisens register

2013-02-24 i Polis
FRÅGA |Hej! För 6 år sedan blev jag skäligen misstänkt till ett brott. Jag flyttade utomlands, men såg till att polisen hade mina kontaktuppgifter. Blev lovad att när målet skulle upp i domstolen skulle jag få hem papper om det. Fick dock aldrig några papper om det hemskickat. Det var någon från åklagarmyndigheten i landet jag flyttade till som hade sökt mig en dag jag inte var hemma, men då jag inte var hemma sa de att de skulle återkomma med delgivning i målet när jag var på plats. Jag fick aldrig därefter något besök av någon. För två år sedan fick jag ett brev från myndigheterna i Sverige där det konstaterades, att åtalet hade lagts ned, pga. att dom inte kunnat delge mig. Det stod även att de misstänkte att jag hållit mig undan delgivning med flit (vilket jag alltså inte gjort, utan endast levt ett normalt liv och väntat på att någon skulle ta kontakt med mig!). Nu undrar jag om jag möjligtvis finns ändå med i någon register hos myndigheterna med anledning av fallet ovan? OM jag finns med, kommer jag någonsin att bli av med det? Preskriptionstiden för brottet jag var misstänkt för har gått ut för några år sedan. Tack för ett svar!
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har tillgång till ett flertal register i sin brottsbekämpande verksamhet. De två främsta är misstankeregistret (lag 1998:621) och belastningsregistret (lag 1998:620). Polisen har därutöver tillgång till fingeravtrycks- eller signalementregistret, DNA-registret, utredningsregistret, spårregistret, penningtvättsregistret och det internationella registret (polisdatalag 2010:361).Att döma av dina uppgifter blev du aldrig upptagen i flertalet av dessa register. Du hamnade t.ex. aldrig i belastringsregistret eller DNA-registret.Gemensamt för de övriga registren som du skulle kunna ha blivit registrerad i är att de registrerade uppgifterna skall tas bort när åtal läggs ned och ärendet avslutats (se 13 § lag om misstankeregister och 4 kap. 7 § och 14 § polisdatalag). Om du blivit upptagen i det internationella registret kan det dock ta lite extra tid. Det internationella registret används b.la. då den svenska polisen begär internationellt polisiärt eller straffrättsligt samarbete från någon annan stat. Det kan t.ex. vara fråga om samarbete vad gäller delgivning (prop. 2009/10:85 sida 360)Uppgifterna i det internationella registret skall tas bort senast tre år efter utgången av det kalenderår då ärendet avslutats (4 kap. 22 § polisdatalag). Det generella kravet på att uppgifter ska gallras när de inte längre behövs i verksamheten gäller dock även för uppgifter i det internationella registret (prop. 2009/10:85 sida 360). Min slutsats är alltså att dina uppgifter av allt att döma kommer tas bort från eventuella register. Om du funnits med i det internationella registret kan det dock ta lite längre tid, beroende på hur länge det finns behov att spara dina uppgifter. Uppgifterna i det registret måste dock bort som senast tre år efter utgången av det kalenderår då ärendet avslutats.Vad gäller dina personuppgifter i övrigt, som inte finns i något register men som ändå finns tillgängligt internt hos de brottsbekämpande myndigheterna, gäller följande. "Om en förundersökning har lagts ned ... får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då åklagarens ... beslut meddelades" (3 kap. 11 § stycke 2 polisdatalagen). "Om en förundersökning mot en person har lagts ned ... får personen inte vara sökbar som misstänkt" internt hos de brottsbekämpande myndigheterna (3 kap. 13 § polisdatalagen).Mvh MattiasLag om misstankeregister finns https://lagen.nu/1998:621Lag om belastningsregister finns https://lagen.nu/1998:620Polisdatalag finns https://lagen.nu/2010:361

Alkoholförbud

2013-05-15 i Polis
FRÅGA |Hej! I går öppnade jag och drack en folköl på Sergels Torg i Stockholm. Nästan precis efter att jag börjat dricka den kom en polis fram till mig och sade att de rådde alkoholförbud. Hon förverkade sedan alkoholen. Alkoholförbudet på offentliga platser i Stockholms stad gäller starköl, vin och spritdrycker. Gjorde polisen fel eftersom det var folköl (3.5%) och inte starköl jag drack?
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga,Eftersom att har undersökt denna fråga närmre har jag fått följande information. Om man är över 18 år är det tillåtet att dricka öl 3.5 %, om det inte görs i berusningssyfte, vilket innebär att man sitter med en större mängd öl. Inom SL:s område är det dock inte tillåtet. Eftersom att jag inte känner till de närmre omständigheterna kan jag inte svara på om polisen gjorde rätt eller fel i detta enskilda fall.Vänliga hälsningar,

Gränsöverskridande biljakter

2013-05-10 i Polis
FRÅGA |Hej. Jag undrar om finsk polis får fortsätta exempelvis en biljakt där bilen är på väg in i Sverige? Gäller svenska lagar för de finska poliserna då eller hur fungerar det?
Per Englund |Hej! Frågan om polisiärt samarbete och rätt för utländsk polis att efterfölja en misstänkt brottsling över nationsgräns regleras i Schengenkonventionen 41 art. Genom denna bestämmelse har Sverige tillåtit utländsk polis att färdas över gränsen i vissa fall, artikeln ger dock en möjlighet för Sverige att avtala med våra grannländer om hur långt in på svenskt  territorium utländsk polis får vistas. Detta har till exempel resulterat i ett avtal mellan Sverige och Danmark som tillåter gränsöverskridande motsvarande 25 km. Gällande just Finland har jag inte hittat något sådant avtal, vilket bör innebära att Finländsk polis inte är begränsade till ett specifikt antal kilometer. Av Schengenkonventionen följer också att den polis som utövar gränsöverskridande verksamhet ska tillämpa nationell rätt i den bemärkelsen att finsk polis tillämpar svensk lag efter att man passerat gränsen. Det kan också tilläggas att polis som befinner sig på utländskt territorium antingen ska bära uniform eller köra ett tydligt polisfordon. Hoppas det var svaret du sökte efter!

Skyldighet att identifiera sig inför polis

2013-03-07 i Polis
FRÅGA |Hej, Om man blir stannad av polis som vill se ID, har man en skyldighet att visa dom det då? Är det isådanafall någon skillnad på skyldighet att identifiera sig om man är misstänkt för ett brott gentemot om man inte är det? Tack på förhand!
jacob sandelin |Hej, tack för din fråga. Jag skall försöka svara på den så kortfattat som möjligt. Det enda lagstöd som finns för polis att begära att en medborgare uppvisar legitimation återfinns 14 § Polislagen vilken du finner här; https://lagen.nu/1984:387. Paragrafen stadgar att en polisman som stöter på en okänd person, som det finns särskild anledning att misstänka är efterspanad eller efterlyst, får omhänderta denna person för identifiering om han/hon vägrar att självmant identifiera sig. I de fall rekvisiten i 14 § inte är uppfyllda finns det inte lagstöd för att kräva legitimation. Sammantaget kan följande sägas; det finns inget generellt krav att ständigt bära leg i Sverige, men för att underlätta polisens arbete rekommenderar jag att visa leg om tillfrågad. Jacob Sandelin

Polisens krav på legitimation

2013-02-15 i Polis
FRÅGA |Ett förtydligande i anknytning till visitation på grund av de visiteringar som sker i tunnelbanan; Har polisen rätt att be någon legetimera sig när de INTE har någon uttalad misstanke om brott (annat än utseende generellt)?
Evelina Lund |Hej,Enligt 19 § Polislagen får en polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig, bland annat för att hans/hennes identitet ska kunna fastställas. Det innebär att visiteringen i sig är ett led för att kunna fastställa identiteten. Om legitimering sker direkt krävs således ingen visitering.Här hittar du Polislagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.htmBästa hälsningar,Evelina Lund