Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?

2021-01-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige har vi fri aborträtt fram till vecka 18. Det innebär att en person fritt kan genomgå en abort fram till utgången av artonde veckan så länge inte aborten på grund av en sjukdom kan innebära allvarlig fara för liv eller hälsa för personen som genomgår aborten (1 § AbortL). Efter utgången av artonde veckan krävs tillstånd från socialstyrelsen för att en abort ska få genomföras. Sådant tillstånd får bara lämnas om det finns synnerliga skäl för aborten, exempelvis om det finns skador på fostret (3 § AbortL). Om personen som genomgår aborten har en sjukdom eller ett kroppsfel som innebär att havandeskapet kan medföra allvarlig fara för personens liv eller hälsa får socialstyrelsen lämna tillstånd till avbrytande av havandeskap oavsett hur långt graviditeten har fortlöpt (6 § AbortL). Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22 om socialstyrelsen lämnar tillstånd till det, men det är väldigt sällsynt.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Jag har ansökt om ersättning enligt Patientskadelagen, vad finns det för övriga möjligheter om man drabbats av en vårdskada?

2021-01-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! När jag var gravid med mina tvillingar så kunde jag under den sista månaden inte gå. Var på flertalet läkarbesök under denna tiden men ingen kände på eller undersökte höfterna utan ställde diagnosen foglossning och sa att det var normalt. 6 månader efter min förlossning (juni 2020) visade magnetröntgen (som jag fick göra för att jag fortfarande inte kunde gå normalt) att jag drabbats av avaskulär nekros som innebär att höftkulornas benvävnad dör pga nedsatt blodcirkulation, som förmodligen skett under graviditeten. Jag har opererats en gång med en borrning men den misslyckades och nu väntar höftproteser någon gång detta året. Jag har nu varit sjukskriven i över ett år pga av detta och kommer att fortsätta vara det till höfterna är bytade, min sambo är hemma och har varit det under hela denna tiden. Jag har redan anmält mitt ärende till LÖF, men undrar om jag bör anmäla detta även någon annanstans? Inte bara på grund av att jag feldiagnosticerats utan även pga inkomstförlust, sveda och värk osv.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att gå igenom vad som gäller angående ersättning enligt Patientskadelagen. Därefter kommer jag gå igenom kort vad som gäller om man som privatperson vill anmäla ett ärende till IVO. Sedan kommer jag att gå igenom om det är möjligt att väcka skadeståndstalan mot en vårdinrättning eller enskild vårdanställd, och avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Ersättning enligt Patientskadelagen Om en patient har råkat ut för en personskada i samband med vård, behandling etcetera, kan patienten få ersättning enligt Patientskadelagen, se 6 § Patientskadelagen (här). De situationer som enligt 6 § Patientskadelagen kan ge en patient ersättning enligt Patientskadelagen är följande:undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,felaktig diagnostisering,överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, ellerförordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.För att patienten ska få ersättning ska det föreligga "övervägande sannolikhet" att skadan har orsakats av någon av situationerna som räknas upp i 6 § Patientskadelagen (uppräkningen ovan). Vårdgivare är skyldiga att ha patientförsäkring, vilket är en försäkring som täcker patientskadeersättning. Detta framgår av 1 § Patientskadelagen (här). Löf (länk till hemsida här) står för Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, och är en patientförsäkring för regionfinansierad vård. Patienter som har drabbats av skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Då kan man ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Har man blivit vårdad inom regionfinansierad vård kan man vända sig till Löf.Genom att vända dig till Löf har du ansökt om ersättning enligt Patientskadelagen. Mer information om ersättning för patienter finns på Patientförsäkringsföreningens hemsida (länk här). Anmälan till IVO Utöver anmälan till Löf kan du även göra en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg (länk till hemsida här). Om man är patient eller nära anhörig till en patient kan man informera IVO om missförhållanden inom vården alternativt anmäla ett klagomål. Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare eller enskild vårdanställd?Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av vållande (dvs. oaktsamhet) orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare på skadestånd (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).Det är möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt.Vad du kan göra nu Som jag har tagit upp kan du även göra en anmälan till IVO. Mer information om ersättning för patienter finns på Patientförsäkringsföreningens hemsida (länk här), och du kan ta kontakt med Patientförsäkringsföreningen för att ta reda på om det är något mer du kan göra. Om du har någon egen försäkring kan du kolla upp om du har rätt till ersättning ur denna på grund av det inträffade. Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa 08-533 300 04. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar. Vänligen,

Vad heter Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter på engelska?

2021-01-12 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vad heter Lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter på engelska?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter har ingen engelsk motsvarighet. En rak översättning hade varit "Law on coordination efforts for sick-leave patients"Med vänlig hälsning!

Förälder får plats i särskilt boende - vad gör man med hens saker?

2020-12-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Min pappa är 93, har cancer , kommer att få en plats på ett särskilt boende. Hans lägenhet måste tömmas. Vad gör jag med hans saker?Om dom ska magasineras , vem betalar?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din pappa kommer att få plats på ett särskilt boende och att hans lägenhet tömmas, varför du undrar vad du ska göra med hans saker. Det som din pappa inte väljer/behöver ta med sig till sitt särskilda boende brukar bli kvar i bostaden fram tills föräldern avlider och det blir aktuellt med att fördela arvet. Ifall han bott i en hyresrätt som ska sägas upp brukar emellertid sakerna tas hand om barnen tillsvidare. Finns inga barn i bilden eller har dessa inte möjlighet att förvara sakerna rekommenderas att ta kontakt med socialtjänsten som utreder ärendet. De gör då en utredning och fattar beslut om ekonomiskt stöd kan ges för t.ex. magasinering eller liknande.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla vården om man upplever att dem gjort något fel i den medicinska behandlingen?

2021-01-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |HejJag var gravid och födde en frisk dotter 2014.2veckor efter förlossning kom där ut ett foster som utvecklas fram till ca 4 månaden sedan dött. Ingen har märkt att där fanns två stycken. Inte vid första besöket hos barnmorska eller vid föddselen av min dotter, utan när hon var 2veckor gammal fick ja ont i magen och fick ut den i toaletten. Är detta något jag hade kunnat anmäla vården för?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga att du har fått gå igenom detta, jag förstår att det kan ha upplevts som mycket jobbigt. I Sverige så har vi LÖF som du kan anmäla patientskador till, de fungerar som en patientförsäkring för alla. Jag kan inte göra en säker bedömning på om detta kommer att räknas som en patientskada enligt LÖF, däremot rekommenderar jag dig absolut att anmäla detta dit för att få en bedömning då det låter anmärkningsvärt att ingen märkt detta under hela din graviditet och förlossning. Att anmäla till LÖF innebär att om dem anser att det är en patientskada, alltså att något fel har skett i din vård som har lett till en skada hos dig så kommer ersättningen du får att vara beräknad med hänsyn till skadeståndsrättsliga grunder och domstolspraxis. Utöver detta så kan du kontakta patientnämnden för att få hjälp att föra fram ditt klagomål kring den vårdinstans som enligt dig har brustit. Här kan du hitta kontaktuppgifter till din patientnämnd. Du kan även välja att IVO anmäla händelsen om du inte har fått ett svar som du känner dig nöjd med ifrån din vårdgivare. Här kan du läsa mer om IVO. Du bör alltså:-Anmäla detta till LÖF för att se om du kan få ersättning för det som en patientskada -Kontakta din patientnämnd om du vill få hjälp att framföra klagomål till vårdsinstansen, alternativt prata med vårdsinstansen själv -Om du inte får ett tillfredställande svar från vårdsinstansen så kan du göra en IVO anmälan Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och jag önskar dig ett stort lycka till!Med vänlig hälsning, Elin Englund

När kan man få ersättning vid en felaktig utförd operation?

2021-01-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag har genomgått en ögonlaseroperation för närsynthet. Detta har resulterat väldiga problem med torra ögon som tycks vara kroniska.Innan operationen har jag blivit underrättad om risker, men fått lugnande besked då det är ovanligt med bestående torrhet. Jag blev också undersökt av en optiker, där jag förklarade att jag har haft torra ögon vid linsanvändning. Optikern menade att det inte var något hinder. Det skrevs även under avtal om att man som patient varit medveten om riskerna.På operationsdagen skulle läkaren göra en andra undersökning på mina ögon, men detta skedde inte, utan det var raka vägen till operationsbordet.Jag vill hävda att mina ögonproblem hade kunnat förhindras om inte läkaren frångått rutinerna - denne skulle aldrig ha gjort ingreppet. Därmed anser jag mig ha rätt till ersättning. Jag har även besökt en privatläkare i efterhand som menar att operationen aldrig skulle ha gjorts på mig.Har jag rätt?
Sara Djogic |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill inledningsvis tydliggöra att jag inte kommer kunna besvara frågan om operationen är korrekt utförd eller inte. Detta kräver ingående medicinska kunskaper och är istället en fråga för medicinsk kunnig personal att besvara. Det jag däremot kommer kunna svara på är hur du ska gå tillväga för att ansöka om ersättning samt vilka förutsättningar som krävs för att få den beviljad. Vårdgivare har en skyldighet att teckna patientförsäkringFrågor om rätt till patientskadeersättning regleras i patientskadelagen (PSkL). Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring 13 § PSkL. Alla offentliga och privata vårdgivare har en skyldighet att teckna en patientförsäkring 12 § PSkL. För att ansöka om försäkring är det därmed vårdgivarens försäkringsgivare du ska vända dig till. I det fall vårdgivaren finansieras av regionen är Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) dess försäkringsgivare. LÖFs försäkring omfattar även privata vårdgivare i de fall de har ett vårdavtal med regionen. I annat fall kan andra vårdgivare ha egna patientförsäkringar. Trots skyldigheten, kan det förekomma situationer då vårdgivaren inte har tecknat en försäkring. I ett sådant fall kan du ändå ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientförsäkringsföreningen 14 § (PSkL) kan då gå in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betala eventuell ersättning. Förutsättningar för ersättning I 6 § första stycket PSkL framgår vilka skador som ger rätt till patientskadeersättning. Det ska vara tal om en personskada som ska ha kunnat undvikas genom ett annat mindre riskfyllt utförande. Vidare förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6). För att ha rätt till ersättning för en behandlingsskada enligt 6 § p. 1 PSkL, ska skadan vara orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Vidare stadgas att ersättning endast ska ges om skadan kunnat undvikas på något sätt genom ett annat utförande eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Din situationDu kan ha rätt till ersättning för ditt ögonproblem i det fall den uppkommit som en följd av din operation. Jag kan utifrån din fråga inte ge dig en tydlig bedömning då det kräver särskilda medicinska kunskaper. På så vis råder jag dig att vända dig till din vårdgivares försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Om det skulle vara så att din vårdgivare trots sin skyldighet saknar patientförsäkring kan du går in på LÖF:s hemsida och anmäla ditt ärende. Anmälan görs på www.lof.se. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan läkare utan föräldrars samtycke stänga av respiratorn till ett spädbarn?

2020-12-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Har läkare rätt att stänga av respiratorn till ett spädbarn mot föräldrarnas vilja, om sjukdomen är obotlig och barnet kanske inte kan komma ur respiratorn?
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 6 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen ska sjukvård utföras i samråd med patienten så långt det går. När patienten är ett spädbarn så är vårdnadshavarna oftast legala ställföreträdare åt barnet och tar därför beslut i barnets namn. Därför bör det tolkas som att samråd måste ske med vårdnadshavarna/legala ställföreträdarna innan man gör några drastiska ändringar eller tar nya beslut om vården för barnet. Om vi utgår från att föräldrarna i detta fall även är vårdnadshavare och ställföreträdare för spädbarnet så har dessa både rätt och skyldighet i att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § Föräldrabalken. Ytterligare står det i 5 kap. 1 § 2 Hälso- och sjukvårdslagen att all sjukvård ska ta hänsyn till patientens självbestämmande och integritet. Eftersom frågan rör spädbarn som inte har förmåga att förstå, ha en åsikt eller ta beslut angående sjukvården de mottar ligger detta ansvaret helt på föräldrarna. Därför gör jag bedömningen att läkaren inte kan stänga av respiratorn utan föräldrarnas samtycke. Dock är inte läkare skyldiga att fortsätta eller påbörja en behandling som är medicinskt verkningslös trots att föräldrarna eller patienten vill detta. Men läkare och annan sjukvårdspersonal måste vara särskilt lyhörda när det gäller palliativ vård som i detta fall och måste visa respekt för föräldrarnas vilja och vänta med att stänga av respiratorn tills föräldrarna är redo (6 kap. 1 § PSL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har smittskyddsläkare juridisk skyldighet att hålla med Folkhälsomyndigheten?

2020-12-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Lyder smittskyddsläkarna under Folkhälsomyndigheten?Under covid-19 epidemin har landets smittskyddsläkare helt och fullt ställt sig bakom Folkhälsomyndighetens åsikter och rekommendationer. Har de någon juridisk skyldighet att göra detta? Som lekman kan jag inte utläsa det ur smittskyddslagen.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Smittskyddsläkare är sådana som organiserar och planerar smittskyddet i sin region. Folkhälsomyndigheten däremot är en myndighet som leds av socialdepartementet. Som jag förstår det samarbetar dessa för att förhindra utbrott av t.ex. covid-19 där folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen kan besluta att åta extra åtgärder under en begränsad tid. Jag kunde inte, precis som du, hitta något om att de lyder under folkhälsomyndigheten. Det finns artiklar om smittskyddsläkare som har gett Folkhälsomyndigheten kritik kring deras hantering av föreskrifter. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,