Vilka lagar kan bli aktuella inom LSS-omsorgen?

FRÅGA
vilka lagar och regler finns för Lss
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom LSS-omsorgen finns det flera kompletterande lagar, nedan ska jag försöka redogöra för några lagar som kan bli aktuella.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med utvecklingsstörning, autism eller liknande tillstånd, åt personer med betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller åt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Socialtjänstlagen (SoL)

Lagen anger att kommunen har det yttersta ansvaret för alla i kommunen och innehåller särskilda bestämmelser för de med funktionsnedsättningar som har rätt till extra stöd och hjälp.

FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen antogs av Förenta Nationerna (FN) 2006 och sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. Konventionen förklarar att personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva självständiga liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personerna kan leva som andra.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Denna lag innehåller mer grundläggande bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas.

Patientlagen (PL)

Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientsäkerhetslagen

Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.

Patientskadelagen

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring).

Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och anger i vilka sammanhang personuppgifter kan anges, hur dessa ska skyddas och vad uppgifterna får användas till.

Jag hoppas detta gav en klarare bild på vilka regler som kan bli aktuella. Listan är dock inte uttömmande och det kan finnas andra lagar som kan bli aktuella beroende på omständigheterna, om du har mer specifika frågor eller övriga funderingar är du såklart varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (309)
2021-12-31 Får HVB-hem ge utegångsförbud?
2021-12-30 Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?
2021-12-13 Har en arbetsgivare rätt att på egen hand kolla upp om en anställd är vaccinerad?
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?

Alla besvarade frågor (98541)