Vad kan jag göra när min far vägrar vård?

2020-12-24 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min 87årige far ligger nu utslagen av covid,och en olycka för 11/2 år sedan+att hans fru gickbort helt nyligen annars innan var han mycket vital, nu vill han inte äta eller dricka, han villinte ha dropp,sköterskan i hemvården säger att han själv måste bestämma det (vilket haninte är i stånd till just nu, han måste ju ha mat och dryck för att inte tyna bort eller näringsdropp.Vad göra rent juridiskt???
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån att ha läst din fråga ligger din far utslagen dels i covid, dels i sviterna av en olycka för 1,5 år sedan. Hans fru gick nyligen bort med. Han vägrar nu att äkta och dricka och han vill inte ha dropp. Sköterskan i hemvården säger att han själv måste bestämma det. Du undrar vad man kan göra rent juridiskt.Hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (5 kap. 1 § patientlagen). Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras (4 kap. 1 § patientlagen) Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om det inte framgår annat i lag. Innan samtycke hämtas från patienten ska hen få information om bland annat sitt hälsotillstånd och metoder för vård och behandling. Patienten kan lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att hen samtycker till den aktuella åtgärden. Patienten får också när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska hen få information om vilka konsekvenser detta kan medföra (4 kap. 2 § patientlagen).Undantag från kravet på samtycke finns i tvångsvårdslagstiftningen, till exempel i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Även i 4 kap. 4 § patientlagen finns det en bestämmelse om vård utan samtycke. Den innebär att om hälso- och sjukvårdspersonalen inte kan ta reda på patientens vilja på grund av till exempel medvetslöshet så ska patienten få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar livet eller hälsan. Bestämmelsen gäller även för varaktigt beslutsoförmögna personer som är i behov av akut vård. Om behovet av hälso- och sjukvård inte är av akut karaktär får däremot stöd för vården av den beslutsoförmögne i stället hämtas i den allmänna nödbestämmelsen i brottsbalken. Lagstiftaren har ännu inte nått fram till en lagreglering i fråga om icke-akut vård och omsorg till beslutsoförmögna. I din fars fall är det tyvärr så att utgångspunkten är att han själv har rätt att välja om han vill äta och om han vill ta emot dropp eller annan vård. Det ligger inom din fars beslutssfär även att vägra vård; trots att det medför risker för hans liv. De undantag som är aktuella är dels ovan nämnda i 4 kap. 4 § patientlagen (medvetslöshet och man inte vet vad patienten vill), dels psykiatrisk tvångsvård. Om någon vårdas med stör av LPT finns det större möjligheter för sjukvården att utföra vård i strid med patientens vilja. För att psykiatrisk tvångsvård ska vara aktuell krävs att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt (1) har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller (2) behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård) (3 § LPT). Utifrån den information du gett i din fråga förefaller det inte som att psykiatrisk tvångsvård är aktuell, varför din far själv har rätt att välja (och vägra) behandling. Min rekommendation är att, eftersom din far vägrar att ta emot behandling, att du pratar med honom om det. Det är din far som har rätt att välja varför det bästa du kan göra är att övertala honom till att ta emot vård.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert eller vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan den svenska staten tvinga befolkningen till vaccination?

2020-12-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt för staten att tvinga sin befolkning att ta vaccinet mot COVID-19, annars väntar hårda straff i domstolen?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap. 6 § första stycket Regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Denna rättighet får endast begränsas av riksdagen genom lag. Ett exempel på "påtvingat kroppsligt ingrepp" är just vaccination. Vi i Sverige har alltså ett skydd mot att bli tvingade till vaccination.Utöver det regleras skyddet även i Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv i Europakonventionen. Europakonventionen är inkorporerad som svensk lag, se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.Skulle en enskild medborgare anse att en grundläggande rättighet kränkts kan ett klagomål till Europadomstolen göras. Klagomålet måste då rikta sig mot Sverige som stat.Som svar på din fråga kan befolkningen i Sverige alltså inte tvingas till vaccination men däremot kan rekommendationer ges.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skyldighet att testa barn för Corona och hålla barnet hemma?

2020-11-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Vad kan jag göra då min dotters pappa säger till dottern att jag inte vill ha henne hemma hos mig?Hans ex låg inne på sjukhus för hon hade Corona och han var tvungen att ta sonen och min dotter var dör samtidigt. Nu efter 17 dagar har min dotter blivit förkyld och sa att jag ville att de skulle gå och testa sig. Men han vill lämna henne på skolan på måndag och sen ska hon komma till mig! Vet inte vart jag ska vända mig eller hur jag ska göra . Ska jag ta min dotter eller är det bäst att hon stannar hos honom ?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni ska hantera situationen då dottern kan ha Corona, om hon ska stanna kvar hos pappan eller åka hem till dig.Corona situationen är "ny" och det finns inget lagstiftning som reglerar i detalj hur människor ska agera i olika situationer som kan uppkomma. Det finns mer allmänna bestämmelser i smittoskyddslagen. För att få mer detaljerad information om exempelvis testning och hur man ska agera när en familjemedlem har symtom, behöver man vända sig till folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. I mitt svar kommer jag först att skriva om skyldigheterna enligt smittskyddslagen för att sedan gå igenom de allmänna råden. Avslutningsvis kommer jag skriva vad som gäller i ert fall.Skyldigheter enligt smittskyddslagenVarje person har en skyldighet att förebygga smittspridning. En person är skyldig att vara uppmärksam och att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). Om man vet eller tror att man är smittad av någon sjukdom måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen). Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen).Varje person har alltså dessa skyldigheter enligt lag. Alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör man bl.a. genom att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationerJag kan här inte skriva exakt vad som gäller i er situation eftersom att folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i regionen kan besluta om skärpa allmänna råd i en viss region.Följande står på folkhälsomyndighetens hemsida angående förskolebarn:"Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. (För barn i grundskolan rekommenderas i första hand testning. I de fall så inte sker, exempelvis för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller rekommendationerna nedan även för dessa barn).Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle."Det går att läsa mer om lokala råd och allmänna råd på folkhälsomyndighetens hemsida.Vad kan du göra?Varje person har en skyldighet enligt smittskyddslagen att förebygga smittspridningen. Varje person bör följa folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur man ska agera om någon är sjuk. Din dotters pappa bör alltså följa rekommendationerna som gäller i er region och ta sitt ansvar för att minska smittspridningen. Vid osäkerhet om hur man ska hantera en viss situation skulle jag rekommendera dig (eller pappan) att ringa till 1177 vårdguiden.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste tandläkare be om samtycke för att utföra tandvård?

2020-11-21 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får tandläkare slipa patienters tänder hur de vill om inte patienten samtycker till det eller ens märker det? Begår de något fel då?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Regler om samtycke till tandvård Var och en är mot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Undantag får göras om det har lagstöd och anses proportionerligt och nödvändigt. (2 kap. 20-21 § regeringsformen) Tandvård ska bedrivas så att god vård uppnås, och i det ingår också patientens självbestämmande och integritet. Tandvård ska så långt det går utformas i samråd med patienten. (3-3a § tandvårdslagen) En tandläkare är alltså skyldig att berätta vad hen tänkt göra och patienten ska ge sitt samtycke till behandlingen. Om du är missnöjd med din tandvård Det första steget är att kontakta den mottagning där du varit och framföra ditt klagomål. Mottagningen ska utreda vad som hänt. Det kan vara bra om att be om ett skriftligt svar. Om du inte kan få svar inom 4 veckor ska mottagningen meddela dig detta. Vill då gå vidare med ditt klagomål efter att du fått ett svar av mottagningen kan du kontakta patientnämnden i din region eller inspektionen för vård och omsorg.Med vänliga hälsningar,

Ersättning för ärr

2020-12-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får jag ersättning för ärr efter tarmvredsoperation?
Marija Stevanovic |Hej!Flertalet försäkringar täcker och betalar således ut ersättning för ärr som uppkommer till följd av skada vid olyckshändelser och vissa täcker även sådana som uppstår till följd av en operation. Generellt kan man se att försäkringsbolagen ställer vissa krav på storlek av ärret, att det är bestående under en längre tid såväl som att det ska anmälas inom viss tid för att man ska ha rätt till ersättning. Det är viktig att tänka på att försäkringar ser olika ut och att det därför är viktigt att du kontaktar din försäkring för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. En annan möjlighet är rätt till ersättning enligt Patientskadelag (1996:799) (PSkL). Lagen avser skador som uppkommer i samband med svensk hälso - och sjukvård (3§). Ärret kan då i lagens mening anses som en skada som uppstått till följd av operationen. För rätt till patientskadeersättning krävs det dock att det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av någon typ av undersökning, vård, behandling samt att skadan har kunnat undvikas om man utfört behandlingen, undersökningen eller dylikt på annat sätt. Ersättning kan också utgå i fall att det förelegat fel hos en medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning eller om dessa kommit att användas på fel sätt (6§). Att få ersättning på denna väg förutsätter alltså att något "gått fel till", vilket jag inte kan säga har eller inte har skett i ditt fall, men det är bra att veta att det finns ytterligare ett alternativt sätt att få ersättning på.

Kan läkare neka utskrivning av medicin på den grunden att patienten har spärrat sin journal?

2020-12-07 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |HejJag var till vårdcentralen för ett tag sedan. Ville ha utskrivet antideppressiv medicin men eftersom jag hade spärrat mina journaler samt medicinlistor så förklarade läkaren att de inte får skriva ut medicin till mig då de inte kan läsa journalerna och på det sättet få reda på min medicinska bakgrund. Dessa journaler är alltså flera år gamla och då för flera år sedan åt jag antidepressiv medicin ett tag men jag kan inte se att det har någon revelans med nuläget att göra då jag inte ätit antidepressiva på flera år och inte heller äter någon annan medicin. När jag spärrade journalen så fick jag information om att jag själv ansvarar för att meddela läkaren om min medicinska historik när journalen blivit spärrad. Så jag undrar om läkare verkligen får neka mig medicin på denna grunden? Jag har ju faktiskt informerat läkaren om min historik precis som det stod men ändå får jag ingen hjälp
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 2 § patientdatalagen kan en patient spärra uppgifter i förhållande till andra vårdgivare som annars skulle kunna göras tillgängliga genom sammanhållen journalföring. Du har alltså valt att andra vårdgivare inte ska få ta del av de uppgifter som finns i din journal. Det stämmer att när journalen är spärrad så är det du som ansvarar för att berätta sådant som vårdpersonal kan behöva veta för att de ska kunna ge dig bra vård. Läkare borde inte kunna neka dig medicin på den grunden att du har spärrat din journal. Som patient har du en rätt att spärra din journal och detta kan inte leda till att du får sämre vård. Om du har informerat om din historik så kan jag inte se att det skulle finnas några problem. Om du har fler frågor gällande detta eller annat så är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Vilka brott framgår av belastningsregistret vid ansökan om legitimation för sjuksköterska?

2020-11-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej studerar nu för tillfället till sjuksköterska. Jag har blivit dömd för några brott men endast fått påföljd böter och även villkorlig dom. Kommer detta att synas när socialstyrelsen begär belastningsregister? Tack på förhand.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som avlagt examen för sjuksköterska ska efter ansökan få legitimation för yrket (4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, PSL). Ansökan prövas av Socialstyrelsen (4 kap. 10 § PSL).När du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att kontrollera ditt belastningsregister för att se om du dömts för vissa brott, till exempel narkotikabrott (16 c § förordningen om belastningsregister). Socialstyrelsen kommer bara kunna se sådana brott som framgår av 16 c §, och bara om du dömdes till en annan påföljd än böter.Socialstyrelsen kommer alltså inte att kunna se följande:Domar för brott som inte framgår av 16 c §Brott där du dömdes till böterJag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Är ett privat evenemang en allmän sammankomst/offentlig tillställning?

2020-11-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |En väldigt nära vän till mig har planerat att fira en bröllopsfest i Göteborg nu under december månad. Som jag förstod lagen så är det begränsat antal personer som får träffas i sammankomster (8 pers). Dock är det planerat att ca 150 pers kommer att delta. Alltså min fråga lyder såhär?, Hur många personer får man samlas i en lokal, vilka regler/lagar/rekommendationer gäller.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från och med den 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktionen omfattar dock inte privata evenemang. I 2 kap. 1 § smittskyddslagen framgår emellertid att var och en har ett ansvar att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar och ska medverka till att förhindra spridning av sådana sjukdomar. För att uppfylla din skyldighet bör du därför följa de riktlinjer och råd som gäller i din region.Det finns generella riktlinjer som gäller hela landet som bl.a. innebär att du bör undvika att delta i större sociala sammanhang såsom bröllop eller fester. Det har även tillkommit skärpta råd för regionen Västra Götaland för att ytterligare bromsa smittspridningen. I de lokala restriktionerna framgår bl.a. att var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer, undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med och en avrådan från att arrangera eller delta i en fest. Alla som vistas i regionen behöver följa råden för att smittspridningen ska bromsas!Även om privata fester inte omfattas av restriktionen om åtta personer bör du följa såväl de generella som de lokala råden för att inte medverka till ökad smittspridning.Vänligen,