Har jag rätt till patientskadeersättning?

2020-05-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag blev opererad om borttagning glömda platin i armbågen ersätter de
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du fått en skada, eller en komplikation, till följd av den genomförda operationen. Om en patient drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan patienten rätt till ekonomisk ersättning. Detta regleras i patientskadelagen (PSkL). Notera dock att lagen gäller enbart för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § PSkL).Rätten till patientskadeersättning Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,2.fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering,4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller förordnande eller 6. utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar (6 § PSkL). Observera dock att patientskadeersättning lämnas inte om1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6 punkten (7 § PSkL)Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att du har rätt till patientskadeersättning. Du kan göra din anmälan här. Du kan även anmäla ett klagomål på den vård du har fått till IVO, inspektionen för vård och omsorg, här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?

2020-05-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vår dotter har fått svåra skador av en gallstensoperation. Operationen medförde så svåra smärtor att hon svimmar, ambulanstransporttill akuten i karlstad är det som erbjuds.Gallstensoperationen gjordes i maj föra året, vårdcentral och andra har misskött smärtattackerna, vissa läkare på karlstad har teorier med ingethar gjorts.Under mera än ett års tid har dottern ( 2-barnsmor med ordnat förhållande jobbhus etc) vägrats adekvat vård.Vad kan hon göra ?Jag skriver för att få råd, men fortsättnigen får hon och hennes man ta över, justnu är de för nerkörda för att ta i detta.Min tanke är att hon i första hand måste få vård. En advokat som nafsari regionens plånbok kanske får dem att agera. Skadestånd ? det tar vi senare,det är inte prioriterat.Pengar är ( en sliten fras ?) inga problem.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (LSK).Utredning Enligt 1 § LSK ska det i varje region finnas en eller flera patientnämnder vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom sjukvården. Av 2 § LSK framgår att patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnderna ska även bland annat tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnderna ska även enligt 7 § LSK göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. Jag kan tyvärr inte ge någon konkret rekommendation avseende åtgärder ni kan vidta mot vårdgivaren eftersom jag inte har tillgång till mer information om ditt fall. Enligt min uppfattning är det lämpligaste alternativet för dig och/eller din dotter att vända sig till din dotters regions patientnämnd. Patientnämnden kommer inte bedöma om något felaktigt beslut fattats eller om något annat fel gjorts, men den ska ge er närmare information om hur ni kan bevaka din dotters intressen i det specifika fallet och hjälpa er att hitta rätt myndigheter att vända er till i olika frågor. Om ni vill framföra klagomål till vårdgivaren som nekat din dotter vård ska patientnämnden även hjälpa er med detta och verka för att ni får svar på ert klagomål. Patientnämnden ska även, om ni så vill, hjälpa er att få kontakt med vårdgivaren vilket förhoppningsvis kan ge er en förklaring till vårdgivarens beslut. Om patientnämnden bedömer att något fel kan ha begåtts i ert fall ska nämnden kontakta IVO som i sin tur kan välja att inleda ett tillsynsärende för att bedöma om något fel begåtts. Din dotter kan även välja att själv anmäla ärendet till IVO om hon anser att något relevant fel begåtts men patientnämnden inte gör det.HandlingsplanMin rekommendation till er är att kontakta din dotters regions patientnämnd och beskriva ert ärende i detalj för den. Nämnden ska därefter hjälpa er på de sätt jag beskrivit ovan, vilket förhoppningsvis kommer vara tillräckligt för att om inte annat ge er klarhet i varför vårdgivaren fattat beslut om att inte erbjuda din dotter vård. Eftersom nämnden är specialiserad på denna typ av frågor och dessutom inte kommer kosta er något rekommenderar jag att ni i första hand vänder er till den och inte till en jurist. Skulle nämndens hjälp vara otillfredsställande eller om de inte kan besvara frågor ni har bör ni överväga att anlita en jurist som kan utreda ert fall närmare. Detta är en tjänst som Lawline erbjuder via länken nedan. https://lawline.se/boka Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Får vi besöka vår var när han är i livets slutskede, trots besöksförbudet på boenden?

2020-05-12 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vår far bor på ett av kommunens vård och omsorgsboenden som har åtta lägenheter för personer med demenssjukdom. Han bor i en av dessa lägenheter. Kommunen har infört besöksförbud på boendet på grund av Corona smittan. På det boendet där far bor finns idag inte Covid-19 ännu och vi anhöriga har det inte heller. Far närmar sig livets slutskede och vi undrar nu om kommunen har någon juridisk rätt att hindra oss från att vara med vår far de sista dagarna han har kvar i livet?Har kommunen/boendet i dagsläget (p.g.a Coronasmittan) rätt att undanhålla/hemlighålla information om att far är döende för oss närmast anhöriga?Detta är vår sista och enda chans att träffa honom medan han fortfarande är kvar i livet.Tacksam för svar snarast!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFörbud mot besök till vissa boendeformer för äldre regleras i förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Förbudet är tillfälligt, gäller i hela landet och är utfärdat av regeringen genom en förordning. De boendeformer som omfattas av besöksförbudet är särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och så kallade biståndsbedömt trygghetsboende. Dessa boenden kan vara kommunala boenden såväl som enskilt bedrivna verksamheter med tillstånd från IVO. Begreppet särskilda boendeformer för service och omvårdnad är ett samlingsbegrepp. Platser för korttidsvård eller korttidsboende anses vara en del i begreppet särskilda boendeformer för äldre och omfattas därmed i den skyldighet kommunerna har enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL).Av förordningen framkommer att dess syfte är att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden för äldre (1 §). Den verksamhetsansvarige för boendet får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet (4 §). Beslut enligt förordningen får inte överklagas (5 §). Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillämpningen av förordningen om besöksförbud kan omständigheter som motiverar undantag från förbudet i det enskilda fallet vara att det finns behov av besök i samband med vård i livets slutskede. Den närstående förses i sådana fall med den skyddsutrustning som situationen kräver.Som redogjorts för redan inledningsvis är besöksförbudet tillfälligt. Förordningen trädde i kraft den 1 april 2020 och gäller till den 1 juli 2020. Huruvida den kommer att förlängas därefter kommer mest troligt att vara beroende av hur situationen i landet är då. Anledningen till förbudet är att skydda de boende, inklusive din far. Allt för lättvindiga undantag från förordningen medför ökade besök och om någon annan besöker en anhörig kan det i förlängningen innebära att din far smittas och blir sjuk.Min rekommendation är att du kontaktar den verksamhetsansvarige för boendet begär ett det görs ett undantag så ni kan besöka er far. Det kommer att göras en bedömning i det enskilda fallet avseende om din far är i livets slutskede eller ej och om besök kan genomföras på ett sätt som inte äventyrar säkerheten för övriga boende. Det bör uppmärksammas att de allmänna råden avseende livets slutskede enbart är rådgivande. Det finns således ingen skyldighet att medge undantag till besöksförbudet. Ett negativt beslut kan som synes inte heller överklagas.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

är det olagligt att ge bort (och inte sälja) receptbelagd medicin till en kompis?

2020-04-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen hjälpt en vän som, precis som jag själv, har problem med att somna om nätterna. Jag har införskaffat mig sömntabletterna Melatodin 5mg som jag ska kunna sova med och gett ca 35 piller av de till min vän så att han också får hjälp med sömnproblemen. Jag är under 18 så det betyder att min pappa, som är läkare, har skrivit ut tabletterna till mig. Häromdagen blev han tagen av polisen när han hade dessa piller på sig och blev tagen för narkotikabrott eftersom det inte var han som skrev ut pillrena. Jag är nu mycket orolig om vad jag nu kan stå inför, kan jag bli åtalad för något? Isåfall, vad och varför?Tack på förhand.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du skriver att du fått utskrivet Melatodin – men jag misstänker att du menar Melatonin. Vad jag kan se så är Melatonin inte narkotikaklassat – vilket gör att det inte omfattas av narkotikalagen. Jag tycker därför att det är något konstigt att din vän skulle bli åtalad för narkotikabrott på grund av innehavet av Melatonin. Du kan inte heller göra dig skyldig till något narkotikabrott – då Melatonin som sagt inte är ett narkotikaklassat preparat. Det är dock väldigt olämpligt att ge bort receptbelagd medicin till andra personer.Det förhållandet att du ger bort din medicin – och inte säljer det – gör saken lite knepig.Då du inte säljer medicinen omfattas du förmodligen inte av lagen om handel med läkemedel (här). Enligt lagen är det otillåtet att sälja medicin – oavsett om den är narkotikaklassad eller inte – om man inte fått ett tillstånd av läkemedelsverket. Enligt 9 kap. 1 § lag om handel med läkemedel är straffet för detta böter eller fängelse i högst ett år.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Har du några andra frågor är du välkommen att skriva en kommentar!

Fått komplikation efter operation - kan jag begära ersättning?

2020-05-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag gick igenom en gastric bypass och efter en vecka fick jag otroligt mycket smärta. Åkte akut ambulans till lasarett i Alingsås där du insåg att nått hade inte kopplats rätt och läckte in i mina organ. De skickade mig till östra där jag opererades jag igen och de fixade felet. Sedan skickade de mig till sahlgrenska för intensiv vård pga att fanns ingen på östra. Min syster hade kontakt med alla sjukhus och dem berättade att den var nära för mig att få sepsis.Va kan jag göra?Jag mår dåligt med hela detta. Fått ångest och det orsakade ångest till min tonåring dotter. Hon hittade mig i smärtor och ringde till 112. Hon trodde att jag kommer att dö.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du fått en skada, eller en komplikation, till följd av den genomförda operationen. Om en patient drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan patienten rätt till ekonomisk ersättning. Detta regleras i patientskadelagen (PSkL). Notera dock att lagen gäller enbart för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § PSkL).Rätten till patientskadeersättning Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,2.fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering,4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller förordnande eller 6. utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar (6 § PSkL).Observera dock att patientskadeersättning lämnas inte om1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6 punkten (7 § PSkL)Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att du har rätt till patientskadeersättning. Du kan göra din anmälan här. Du kan även anmäla ett klagomål på den vård du har fått till IVO, inspektionen för vård och omsorg, här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Kan jag ansöka om förstörande av journal?

2020-05-13 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Om det står lögner och uppgifter som inte stämmer i ens journal kan man begära journalförstörning om det påverkar en psykiskt? Har hänt en vän till mig som fått reda på det genom psykolog och är psykiskt krossad och skadad på insidan.Med bästa hälsningar
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna fråga regleras främst av patientdatalagen.Förstörande av patientjournalPå ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg (IVO) besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att:1. Godtagbara skäl anförs för ansökan,2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen (8 kap. 4 § patientdatalagen).Detta är ett relativt högt ställt krav, varför myndigheten är restriktiv med beviljandet av denna typ av förfrågan. I det fall att du skulle få avslag på din ansökan till IVO så kan du överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol (10 kap. 2 § patientdatalagen).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan jag få ersättning från vården för att mitt barn tog livet av sig?

2020-04-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej. Min dotter tog livet av sig nyligen pga brist på hjälp från både vårdpersonal och soc. Enligt polisen som hade hand om obduktionen sa till mig att jag kan söka skadestånd med tanke på allt som hänt, men hur ska jag gå tillväga? Tacksam för svar.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadestånd från vården Om man som patient drabbats av en personskada inom vården har man rätt till ersättning. Med personskada menas fysiska och psykiska men, och också dödsfall omfattas av begreppet. Förutsättning för att ersättning ska betalas är att skadan hade kunnat undvikas om vården i behandlingen av patienten gått tillväga på ett annat sätt (6 § patientskadelagen). Som anhörig har du därmed rätt till ersättning när en närstående dött på grund av fel i sjukvården. Denna ersättning ska vidare vårdgivarens försäkringsbolag stå för (12 § och 13 § patientskadelagen). I fråga om offentliga vårdgivare är det försäkringsbolaget LÖF man ska vända sig till och göra en anmälan. Rör det sig om en privat vårdgivare kan antingen vända dig till vårdgivaren och fråga vad de har för försäkringsbolag eller gå in på Patientförsäkringsföreningen och göra en anmälan, varefter de kan leta upp det rätta försäkringsbolaget. Skadestånd från socialen Utöver detta har man som enskild en rätt att enligt skadeståndslagen få en personskada ersatt om denna orsakats av en myndighets vållande vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § skadeståndslagen). Problemet med det här alternativet är att du måste stämma kommunen i en domstol för att kunna få ut skadeståndet. Domstolsprocesser är förenade med kostnader som kan bli så höga att de kan "äta upp" det skadestånd man från början kräver, vilket därmed kan göra att hela poängen med stämningen går förlorad. Det här alternativet är därför inget att beakta i första hand. Vänligen,

Vad gör man om läkare skrivit ut narkotikaklassad medicin till någon med missbruksproblem?

2020-04-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Om en psykiatrisk överläkare struntat i att göra en LVM anmälan till Socialen trots familj försökt få denne å göra det pga beroende patient som nästan dött, fått skador för livet, inte kunnat anmäla pga beroende och förstörd hälsa samt matad med narkotika recept trots vetskapen att patienten svävat mellan liv och död. Vid ett tillfälle hotar patienten ta livet av sig om han inte får mer benzodiazepiner. Överläkaren väljer förskriva mer, inte spärra in till beroende, per definition tjänstefel/inkompetens.Än värre var patienten 19 år gammal utan kunskap som matades med narkotika tills beroende uppstår i många år, dessutom överförskrivning och patienten får därefter utskrivet opiater som fentanyl plåster pga patienten är beroende och söker vård för smärtor som inte finns, dvs utvecklar s k "drug-seeking-behavior" , dessutom nästan som första hands val till en början som ledde till skador pga andningsdepression för att sedan få Oxycontin i flera år pga smärtor som inte finns och ej kontrołleras.Som en röd tråd där man blivit lurad och sen fått sitt liv förstört och levat i ett limbo under tortyr under 10 år.Är ju många läkare inblandade med tragiskt nog. Patienten försöker dessutom ta livet av sig flertal gånger med tabletter även utskrivna, men fortsätter matas med narkotika preparat av sin överläkare.Patienten har alltså inte kunnat göra anmälan pga minnesstörningar, förstörd hälsa och söker droger för patienten är sjuk. För sedan bli frisk på egen hand.Vad kan man göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga anser du att en överläkare begått felaktigheter dels genom att inte göra en LVM-anmälan, dels genom att skriva ut narkotiska preparat till en patient med missbruksproblematik. Det som kan göras är en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Anmälan får göras av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en närstående till honom eller henne (7 kap. 10 § andra stycket patientsäkerhetslagen). Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän. När anmälan kommer in till IVO görs en bedömning av om det ska utredas inte. Patientsäkerhetslagen styr vad IVO ska utreda. För att IVO ska utreda ett klagomål bör det lämnas inom inom två år från att händelsen inträffat. IVO får avstå att utreda klagomål som ligger längre bak i tiden än så (7 kap. 11 § fjärde stycket patientsäkerhetslagen). IVO kan besluta om att en läkare missbrukat sin förskrivningsrätt ska behörigheten dras in eller begränsas (8 kap. 10 § patientsäkerhetslagen). IVO kan även i vissa fall besluta om återkallelse av läkarlegitimation, om vederbörande varit grovt oskicklig vid utövningen av yrket, om hen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott och om hen på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket (8 kap. 3 § patientsäkerhetslagen).I det fall du beskriver förstår jag som att flera händelser ligger långt bak i tiden (10 år), varför det kan vara sannolikt att IVO inte granskar sådan anmälan. Om det däremot har förekommit händelser de senaste två åren är min rekommendation att göra en anmälan om IVO. Givetvis står det dig fritt att göra en anmälan även om äldre händelser, dock har IVO ingen skyldighet att utreda sådan anmälan. För att läsa mer om hur du gör en IVO-anmälan rekommenderar jag att du läser på myndighetens hemsida.Om ni behöver mer hjälp av en av våra jurister eller om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,