Får man bli kroppsvisiterad eller ytligt kroppsbesiktigad på en avdelning för psykiatrisk tvångsvård?

FRÅGA
Jag har tvingats genomgå kroppsvisitation inom psykiatriska slutenvården utan att någon läkare fattat beslut om att denna tvångsåtgärd skulle genomföras. Det är inte en eller två gånger utan det rör sig om ett hundratal gånger. Vissa gånger har det skett under fasthållning. Jag har varit tydlig med att säga att jag inte vill, men personalen har sagt att jag inte har något val, att de vet att jag inte har några otillåtna föremål på mig, men det är en rutin de måste följa. Många gånger har det utlöst ångestattacker. Avdelningen har haft som rutin att visitera alla patienter oavsett sjukdomsbild eller riskbild. Som jag förstår det är det en grundläggande mänsklig rättighet att skyddas från kroppsvisitation (europakonventionen artikel 8), och verksamheten har vid upprepade tillfällen brutit mot denna konventionen. Hur ska jag gå vidare för att få ersättning eller på något sätt ställa verksamheten inför rätta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du ett flertal gånger fått genomgå en kroppsvisitation under din psykiatriska tvångsvård.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningar vårdpersonal får göra tvångsingrepp av denna karaktär.

Din fråga regleras i regeringsformen (RF) samt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Är det en männsklig rättighet att slippa tvångsvård?

Enligt 2 kap. 6 § RF är var och en skyddad mot kroppsligt ingrepp från det allmänna (staten). Detsamma gäller för frihetsberövande enligt 2 kap. 8 § RF. Däremot får dessa rättigheter begränsas genom lag (2 kap. 20 § RF). Sådana begränsningar i lag ska vara proportionerliga och godtagbara i ett demokratisk samhälle (2 kap. 21 § RF).

Får vårdpersonal kroppsvisitera dig?

enligt 6 § LPT får en patient efter beslut att tas in på vårdinrättning kroppsvisiteras. Det är chefsöverläkaren som beslutar om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning (23 § LPT). Syftet med kroppsvisitationen är att säkerställa att patienten inte bär med sig exempelvis narkotika, injektionsspurtor eller andra föremål som kan skada patienten själv eller sin omgivning (21 § LPT).

Det kan även finnas föreskrifter om allmän inpasseringskontroll på vårdinrättningen som ger rätt till kroppsvisitation. Det gäller för inrättningar med förhöjd säkerhetsklass (23 b § LPT).

Vad kan du göra om du anser att personalen brytit mot lagen?

Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad har du möjlighet att vända dig till IVO (inspektionen för vård- och omsorg). IVO utreder sedan om vårdinrättningen agerat enligt deras föreskrifter. Om vårdinrättningen agerat utanför lagens ramar kan du anmäla till justitekanslern med en begäran om skadestånd.

Slutsats

Att det förekommer kroppsvisitation och kroppsbesiktning på en tvångspsykiatrisk vårdinrättning är vanligt, däremot ska inte ingreppen vara orportionerliga sett till den kräkning de innebär för individen. Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad ska du vända dig till IVO. I andra hand kan du vända dig till justitekanslern med ett skadeståndsanspråk.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, fredag (09/24) klockan 10:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?