Kan man få ersättning för operationsärr?

2021-08-12 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Fult ärr på magen efter canceroperation
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre kan jag inte utläsa av din fråga exakt vad det är du vill ha hjälp med. Jag misstänker dock att du undrar om det finns en möjlighet till ersättning för ärr till följd av operation. Jag kommer därför att försöka besvara denna frågeställning. Bestämmelser om patientskadeersättning finns i patientskadelagen (1996:799) varför jag kommer att utgå från denna i mitt svar.När kan patientskadeersättning utbetalas?Vid skada som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan så kallad patientskadeersättning utgå (3 § patientskadelagen (1996:799)). Patientskadeersättning kan utgå för en personskada på en patient om det "föreligger övervägande sannolikhet att den är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd" (6 § första punkten patientskadelagen (1996:799)). Detta förutsätter emellertid att det hade varit möjligt att undvika skadan om vården istället hade utförts på ett annat sätt eller genom en annan tillgänglig metod, om denna "enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt" (6 § första punkten patientskadelagen (1996:799)). Detta får till följd att en skada inte är ersättningsgill i det fall den enda möjligheten att undvika den hade varit genom ett mer avancerat men samtidigt mer riskfyllt ingrepp. Detta innebär dessutom att ett ärr till följd av en operation som i efterhand bedöms vara medicinskt motiverad inte är en ersättningsgill skada utan en oundviklig följd av vården. Skulle det, däremot, bedömas ha funnits en alternativ metod vilken hade varit mindre riskfylld så ska patientskadeersättning utges av försäkringsgivaren (13 § patientskadelagen (1996:799)). Observera att anmälan, i det fall det rör en patientskada till följd av offentlig vård, görs till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Det är de som utreder skadan och som fattar beslut om eventuell ersättning. Vilka andra möjligheter till ersättning finns det?I den mån patientskadeersättning inte är ett alternativ så finns det ytterligare möjligheter till ersättning. Dels finns det en möjlighet att kräva skadestånd från vårdgivaren i en civil skadeståndsprocess (där skadeståndslagen (1972:297) åberopas) och dels finns det, allt som oftast, en möjlighet att begära ersättning för ärr och utseendemässig förändring från det egna försäkringsbolaget (i det fall du har en personförsäkring).Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Det är även möjligt för dig att boka tid med vår juristbyrå eller kontakta oss på telefon för att, på så sätt, få ytterligare hjälp i ditt ärende.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Vänligen,

Anmäla en läkare.

2021-07-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Min far avled i januari 2021. Läkaren som senast skrev ut honom från sjukhuset tio dagar innan hans död skrev i sina journaler att "patienten kommer inte att överleva särskilt länge med detta leverne". Min pappa hade ett långvarigt alkoholmissbruk. Den dagen hans sökte hjälp hade han över 2,8 promille i blodet och togs in som en intox. Dagen efter skrevs han felaktigt ut enligt mig samt enligt LÖFS utredning där vi anhöriga nu fått skadestånd pga att enligt deras utredning så skulle mina pappa ha tvångsvårdats omedelbart. Min fråga är nu om det finns möjlighet att även polisanmäla den här läkaren och har han begått en brottslig handling i sin tjänsteutövning? Detta fall är även anmält till ivo som just nu bedriver utredning kring detta.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det finns alltid en möjlighet att polisanmäla en läkare om man anser att gärningen är brottslig. Men för att anmälan ska leda vidare måste det gå att bevisa att läkaren med avsikt har velat skada. Däremot är läkaren skyldig att rapportera till sin verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig ska inom två månader efter att vårdskadan inträffat göra en Lex Maria- anmälan. En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enlig Patientsäkerhetslagen. Anmälan ska inkomma till IVO så fort som möjligt. Utgångspunkten är att det sker en IVO anmälan så snart som möjligt. Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?

2021-07-06 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har haft öppen psykiatrisk tvångsvård, och då var två villkor att jag skulle bo på ett boende, och ta mediciner. Nu har jag inte ÖPT längre, och undrar, vad gäller nu? Måste jag fortfarande ta mediciner, och bo på ett boende mot min vilja?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall blir bestämmelserna i Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) tillämpliga. Enligt 3 § LPT får tvångsvård ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd har ett oundgängligt och verkligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt, eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård, det som också kallas öppen psykiatrisk tvångsvård.enligt 27 § LPT ska tvångsvården upphöra omedelbart när det inte längre finns sådana förutsättningar. Det är chefsöverläkaren som beslutar om omedelbart upphörande. I ditt fall har tvångsvården nu upphört, vilket innebär att du inte längre lyder under lagstiftningen i fråga.Huruvida du måste inta mediciner på grund av eventuellt psykiskt tillstånd kan jag inte besvara på, däremot är det inte längre aktuellt att tvångsvårda dig, vilket innebär att några åtgärder mot din vilja inte längre kan vidtas.Med vänlig hälsning!

Kan jag anmäla psykiatrin för felaktig diagnostisering?

2021-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |kan jag anmäla psykiatrin eller den ansvarige doktorn för felaktig diagnostisering utan utredning som resulterade i extremt trauma, sveda och värk och förlust av fem år av mitt liv och inkomster.
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det att du undrar om det är möjligt att upprätta en anmälan mot psykiatrin för felaktig diagnos. För att besvara din fråga kommer jag inledningsvis gå igenom vilka instanser som du kan vända dig till, för att sedan ge dig råd om vad du kan göra.Vänd dig till vårdpersonalenDet första steget är att vända dig till den vårdpersonal som har begått misstaget då de har en skyldighet att ta emot dina synpunkter och besvara dessa. Du kan även kontakta chefen för den aktuella enheten om du upplever att kontakten med vårdpersonalen inte fungerar på önskvärt vis. Tänk på du har rätt att få en förklaring till det som har hänt och information kring vad vårdenheten ska göra för att inte begå samma misstag igen. Du har dessutom rätt att få en ursäkt för det inträffade.Kontakta patientnämndenDu kan kontakta patientnämnden i din region då de kan ge dig stöd och stöttning om du skulle välja att klaga på vården. De kan hjälpa till med att få fram dina åsikter och kräva de svar som du har rätt att få. Detta är helt kostnadsfritt. Du bör enkelt kunna googla "patientnämnden" följt av er region, för att hamna rätt. Det går även att kika i IVO:s lista över Sveriges patientnämnder.Inspektionen för vård och omsorgEn möjlighet är att anmäla det inträffade till IVO, inspektionen för vård och omsorg. För att kontakta IVO ska man först ha kontaktat patientnämnden alternativt vårdenheten där man fick vård. De ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO. Här finns mer information om hur man går tillväga för att tipsa IVO om brister i vården eller göra en anmälan (länk här).Du kan ha rätt till ersättningDu kan även ha rätt till ersättning enligt Patientskadelagen. Ersättning kan exempelvis ges om det föreligger övervägande sannolikhet för att en skada har uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling. Ett exempel på de listade skador som man kan få ersättning för är en felaktig eller försenad diagnos enligt 6 § tredje punkten Patientskadelagen. Det kan även vara bra för dig att känna till huvudregeln om att en anmälan om ersättning ska göras inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades enligt 23 § Patientskadelagen.Vad kan du göra nuTill att börja med rekommenderar jag att du tar kontakt med din vårdcentral, alternativt patientnämnden, och berättar om det inträffade och att det verkar som att du har fått en felaktig diagnos. Därefter kan du kontakta IVO. Det finns mer information på 1177 Vårdguidens hemsida om vad man kan göra om man har klagomål på vården (se länk här).Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar

Finns det någon rätt till ersättning för ärr efter operation?

2021-08-04 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hejsan2016 fick jag en cysta på min bukspottskörtel och dom opererade bort den, Och har ett ärr på magen som inte är speciellt roligt att ha där. Har jag rätt till nån typ av ersättning för detta.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen allmän rätt enligt lag att få ersättning för ärr efter en operation. Möjligheterna till ersättning för ärr, återfinns vanligen i olika personförsäkringar beroende på vad försäkringens villkor föreskriver. Om du har en personförsäkring, rekommenderar jag därför att vända dig till ditt försäkringsbolag. Det kan också finnas viss möjlighet att begära ersättning av patientförsäkringen (LÖF) om du skadats i samband med hälso- och sjukvård. LÖF ersätter dock enbart skador som hade kunnat undvikas (se 6 § Patientskadelagen). I och med att det är svårt att undvika ett ärr vid operation, är det nog sannolikt att det inte skulle omfattas av patientskadeförsäkringen. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?

2021-07-11 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag blev fastspänd med bälte då jag vårdades på LPT. Under fastspänningen drog man i mina armar så jag hade ont i 3 dygn efteråt. Enligt läkaren gjorde jag inget motstånd och det fanns ingen orsak att använda våld. Jag blev tvångsmedicinera med Lorazepam och Haldol trots att jag upplyste om att jag får paradoxalreaktioner av de preparaten, jag blir manisk av Lorazepam och psykotisk på Haldol. Vidare gav man mig injektionerna genom kläderna trots den ökade infektionsrisken, jag var då fastspänd och kunde inte skada någon. Jag mår mycket psykiskt dåligt av detta. Jag har behövt heldygnsvård 2 gånger och behöver hjälp av en psykolog för att kunna hantera traumat. När jag ifrågasätter förfarandet kring själva fastspänningen får jag till svar att man följt gällande rutiner vilka generaliserar patienter som en homogen grupp och inte ger utrymme för reflektion och bedömning av hur mycket tvång och våld som behövs för att uppnå resultatet utifrån individen. Gäller inte proportionalitetsprincipen i den situatilnen och ska den i så fall inte gälla mig som individ?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara huruvida proportionalitetsprincipen gäller för dig som individ i en tvångsvårdssituation där fastspänning är inblandat används lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Under vilka förutsättningar får fastspänning ske?Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning. Då ska hälso- och sjukvårdspersonal vara närvarande under den tid patienten hålls fastspänd. Om det finns synnerliga skäl, får det beslutas att patienten ska hållas fastspänd under en längre tid än "kortvarigt" (LPT 19§). Detta ska endast ske i vissa extrema situationer. Innan ett beslut fattas om fastspänning med bälte i mer än fyra timmar ska den beslutande läkaren själv undersöka patienten (SOSFS 2008:18). Proportionalitetsprincipen gäller vid fastspänningar och val av medicinerPsykiatrisk tvångsvård ska endast användas i situationer där ett tvångsmässigt omhändertagande är en förutsättning för att frivillig vård ska komma till stånd (LPT 2 §). Inom den slutna psykiatriska tvångsvården kan s.k. tvångsåtgärder användas. Som tex. fastspänning. Tvångsåtgärder får dock endast användas om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden i fråga. Detta är ett uttryck för proportionalitetsprincipen. Det innebär att det tvång som aktualiseras ska utövas så skonsamt som möjligt och med största hänsyn till patienten (LPT 2 a §). Det ska göras en avvägning mellan tvångsåtgärdernas positiva effekt för patienten och den integritetskränkning som behandlingen innebär. Det betyder i fallet med fastspänning att ingreppet i patientens självbestämmande och integritet ska vägas mot tex faran som patienten kan utsätta sig själv för om fastspänning ej används. Proportionalitetsprincipen är alltså tillämplig under pågående tvångsvård och ska tillämpas tex när fastspänning aktualiseras. Frihetsberövande och tvångsåtgärder är integritetskränkande och ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna (Europakonventionen artikel 5). Därför är proportionalitetsprincipen viktig när ett sådant ingrepp sker. Du beskriver även att vissa av de preparat som användes ger mycket negativa biverkningar för dig. Proportionalitetsprincipen ska tillämpas även vid val av tex mediciner. Bestämmelsen innebär bla att stor hänsyn ska tas till vilka biverkningar som patienten får av en viss medicin. SammanfattningsvisProportionalitetsprincipen ska gälla vid fastspänningar inom LPT. Du kan göra en anmälan till IVO om det du varit med om, eftersom den patient som klagomålet gäller får anmäla till IVO. IVO utreder bland annat klagomål från patienter som tvångsvårdats. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

2021-07-01 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej Jag fick ett skriftligt kostnadsförslag från Käkkirurgen Akademiska Uppsala för tre tandimplantat. Priset var på ca 20 000 kr. Det tillkom även ytterligare ett implantat och slutpriset blev 29 000 kr. På grund av placeringen och att tänder bakom och framför detta implantat var reparerade sen tidigare blev priset så pass mycket högre. Information som jag fick efteråt. Accepterade och betalade fakturan. Kunde här ha valt en billigare lösning enl min ordinarie tandläkare. Döm om min förvåning när jag dessutom efter utförd operation får veta att tandkronorna skulle komma att kosta ytterligare 13 000 kr.Jag anser att jag blivit förd bakom ljuset då totalkostnaden kommer att bli 42 000 kr istället för den lägre summan. Har nu utfört hälften av behandlingen och tvekar hur jag ska göra. Tacksam för svar hur jag kan kräva att de reducerar priset.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan (1 § tandvårdslagen). Käkkirurgi omfattas därför av tandvårdslagen.Kostnader för behandlingenErsättningen ska vara skäligVårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling. I Sverige gäller fri prissättning inom tandvården. Av den anledningen väljer mottagningen själv vilket pris som ska gälla för behandlingarna. Ersättningen ska dock enligt lag vara "skälig". För att avgöra om ersättningen är skälig ska hänsyn tas till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt (4 § första stycket tandvårdslagen). Några konkreta riktlinjer om vad åtgärden ska kosta finns inte i tandvårdslagen. Troligt är därför att en bedömning måste göras av domstol efter en sammantagen bedömning av omständigheterna. Vårdgivaren kommer då att behöva styrka att priset är skäligt.Ett råd kan vara att jämföra priset som du ska betala med en annan mottagnings tjänster av samma art. Vid en jämförelse av prisberäkningssättet för motsvarande tjänster borde det vara möjligt att på ett ungefär avgöra om priset är skäligt. Dessutom kan du begära att vårdgivaren ska ge dig ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten, vilket kan ge en indikation för priset (4 § tredje stycket tandvårdslagen).Vårdgivarens upplysningsplikt om prisetInnan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden (4 § andra stycket tandvårdslagen). Du har därför rätt att få veta vad en åtgärd kostar innan den påbörjas. Om flera behandlingar (en följd av behandlingar) ska utföras, har vårdgivaren en skyldighet att upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Du har därför en rättighet att i förväg få veta den sammanlagda kostnaden innan behandlingen börjar. Vårdgivaren kan dock upptäcka senare att fler behandlingar behöver göras. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen (4 § andra stycket tandvårdslagen). Du har därför rätt att veta att kostnaden kommer ändras och vad det kommer kosta innan behandlingen fortgår.Ditt fallOm du inte blev informerad om att ett ytterligare implantat skulle ske och att det skulle kosta 9000 kr har vårdgivaren agerat felaktigt. Förvisso kan vårdgivaren ändra priset, men då har du rätt att bli informerad om att ett ytterligare implantat skulle behövas och vad det skulle kosta innan behandlingen påbörjades. Detsamma gäller tandkronan om 13 000 kr. Du har rätt att innan behandlingen påbörjas få reda på vad det ska komma att kosta. Att kostnaden dubblats utan att du fått någon information om det innan den tillkomna behandlingen påbörjades talar starkt för att vårdgivaren agerat felaktigt.Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (3 a § tandvårdslagen). Du kan därför välja att avbryta behandlingen. Mitt slutliga råd är dock att du kontaktar mottagningen där du har behandlats om du anser att vårdgivaren brutit mot sin upplysningsplikt om priset. Förhoppningsvis kan du och mottagningen komma fram till en lösning beträffande priset. Om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Får vårdcentralen neka mig vård?

2021-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |HejHar en tex vårdcentral, sjukhus mm rätt att tvinga bära mig munskydd?Om jag inte kan eller vill använda munskydd pga olika anledningar har vårdcentralen, sjukhuset mm rätt att neka mig vård?Tacksam för svar.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en s.k. vårdgaranti. Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen innebär denna vårdgaranti att du i det landsting du är folkbordförd i inom en viss tid har rätt att få kontakt med primärvården, få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården, få besöka den specialiserade vården och få planerad vård.Att du ska ha munskydd när du besöker en vårdcentral är en rekommendation och inte ett absolut tvång. Om du väljer att besöka vårdcentralen utan munskydd måste du dock vara beredd på alternativa lösningar för att säkerställa de övriga patienternas och personalens säkerhet, t.ex. att du får vänta utomhus på din tur eller liknande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,