Skadeståndsansvar vid vållande till annans död

2018-06-24 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Min far dog pga slarv inom vården. Det har varit en lång utredning av IVO med många inblandade och den visade på att alla sjuksköterskor som haft hand om min far agerat felaktigt vilket ledde till att han kom dit väsentligen frisk men avled inom knappt 24 timmar från att han kom till platsen. Vi anmälde omgående direkt efter hans död till alla instanser. Nu efter IVOs utredning var klar så beslutade försäkringsbolaget, som kommunen där det hände har, att anlita en utomstående försäkringsutredare. Detta bolag kom fram till att det definitivt var en patientskada och ärendet skickades då vidare till deras personskadeavdelning för att utreda samband och vilka ersättningar som kunde utges till dödsboet. Dessa kom väldigt snabbt fram till att det inte fanns någon som helst rätt överhuvudtaget till ersättning pga att vi inte anmält skada innan han avled. Är detta verkligen rätt? Hur ska man kunna anmäla innan han avled då skadan var att han just avled. Han var frisk när han kom dit och befann sig där mindre än 24 timmar, ska man behöva anmäla i förebyggande syfte?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Som du säger låter det orimligt att ni ska behöva anmäla skadan innan ni ens fått kännedom om skadans existens. Försäkringsbolag har som mål att betala ut så lite pengar som möjligt, vilket kan vara en av anledningarna till det snabba och negativa svaret från utredarna. Min rekommendation är att ni kontaktar en advokat som kan representera er då ni absolut bör kunna erhålla ersättning för ett så pass grovt missförhållande som lett till att en förhållandevis frisk människa avlidit på under 24 timmar. Detta säger jag med bakgrunden av den givna informationen och faktumet att sådana här fall kräver en större expertis än vad man kan ge över nätet till exempel.Jag hoppas att jag lyckats besvara dina frågor!Mvh,

Får man byta LSS-handläggare?

2018-05-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, undrar om jag kan byta min LSS handläggare.Tack
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig med din fråga till oss på Lawline!Då det av din fråga inte framkommer varför du vill byta handläggare kommer mitt svar att vara allmänt. Har det hänt något speciellt kan det finns särskilda lagregler som aktualiseras. Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i lagen som ger dig rätt att välja eller byta LSS-handläggare. Det är dock möjligt att den kommun du bor i ändå tillåter byte. Jag råder dig därför att kontakta kommunen som kan hjälpa dig vidare med svaret på frågan i just din specifika situation.Hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig!Vänliga hälsningar,

Har blivit felbehandlad inom vården

2018-05-17 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |jag fick fel operation
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att du har fått fel operation. Det framgår inte så mycket omständigheter i frågan. Jag utgår från att du på något vis har blivit felbehandlad inom vården och undrar vad du kan vidta för åtgärder för att få upprättelse, och för att inte fler ska råka ut för liknande felbehandlingar. Jag kommer att nämna kort vad som gäller enligt Patientsäkerhetslagen, och därefter ge råd om vad du kan göra nu. PatientsäkerhetslagenPatientsäkerhetslagen syftar till att ge ökad säkerhet inom hälso- och sjukvård, se Patientsäkerhetslagen 1 kap 1 § (här). Definitionen av vad som är hälso- och sjukvård framgår av Patientsäkerhetslagen 1 kap 2 § (här). Patientsäkerhetslagens definition av vårdskada innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården, se Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 § (här). Vård och behandling ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, se Patientsäkerhetslagen 6 kap 1 § (här). Vad du kan göra nuDet framgår inte av frågan om du har råkat ut för en vårdskada i Patientskadelagens mening, men jag drar slutsatsen att du har blivit felbehandlad på något sätt. Till att börja med rekommenderar jag att du gör en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg, se länk här) eller Patientskadenämnden (se länk här). Om du har fler frågor är du välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Vad säger lagen om kroppsvisitation inom LVM institutioner?

2018-04-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag undra om det finns några lagar kring "helkropps visitering" inom SiS på LVM-instutitioner. Alltså att göra en kropps-visiering där klienten får klä av sig alla kläder tillsammans med en eller flera SiS-personaler som sen går igenom kläder och synar de yttre delarna av kroppen.1. Tex om en intagen Misstänks för att inneha narkotika, får SiS-personalen då göra dessa visiteringar? Vad händer om klienten vägrar?2. Som 1. fast narkotika Har beslagtagits från klienten, vad gäller då?3. Som 1. Fast klienten Har lämnat positivt på drogtest, vad gäller då?Vilka riktlinjer finns kring detta med "helkropps-visitering" inom LVM-institutioner.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Inom LVM institutioner gäller Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Den är en av få lagar som tillåter frihetsberövande, samt kroppsvisitationer då våra medborgare ska vara skyddade mot detta enligt grundlagstiftningen, i regeringsformen. Kroppsvisitation enligt LVM § 32Inom LVM-hem har personalen särskilda befogenheter och det innebär att om det behövs får den som vårdas enligt lag kroppsvisiteras vid ankomsten till LVM-hemmet. Detta för att kontrollera att denne inte bär med något som inte får innehas där. Det får absolut inte förekomma narkotika på hemmen för samtliga intagnas skull. Finns det misstanke om att det finns droger på hemmet får personalen genomsöka rum och även då göra visitationer på de intagna. Vid en kroppsvisitation och s.k ytlig kroppsbesiktning ska om det är möjligt ett vittne närvara. Detta för att visitationen ska genomföras på ett rättssäkert sätt. (LVM § 32) En kroppsvisitation bör gå till så att patienten ombedes ta av sig kläderna. Tjänstemannen får granska kroppens synliga delar inkl. armhålor, håret och fotsulor. Denne får inte be personen inta viss ställning eller granska öppningar, ej heller munhålan. Kroppen får ej heller beröras. Den som vägrar kroppsvisitationDet finns inom varje LVM-hem rutiner för hur hanteringen av patienter som vägrar vård ska skötas. Inga behandlingar får göras utan patientens vilja men det är ändå så att patienten anses frihetsberövad i och med ett beslut om LVM. Personalen brukar försöka övertyga patienten att genomgå visitationen, behandlingen eller ta sin medicin. Det är ett svårt avgörande för personalen om patienterna vägrar medverka i sin behandling. Även tvångsvård har till syfte att få den intagne att medverka. Patienten är som nämnts frihetsberövad och när patienter motsätter sig visitation kan ibland polis behöva tillkallas. En intagen som uppträder på ett sätt som blir svårhanterligt kan placeras avskilt för en stund. Visitationen har även ett syfte att se till att inte narkotika förs in till övriga intagna och personalen bör därför vara noga med att utföra kontroller kring detta. Vid beslagtagande av narkotikaDen som bor på LVM-hem kan förvägras besök, telefonsamtal och hindras att lämna hemmet om narkotika skulle beslagtas hos denne (LVM §§ 33a-34). Tvångsåtgärden ska däremot alltid stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden (LVM § 36a). Anser personalen att det föreligger stor risk att personen missbrukar narkotika när denne lämnar hemmet kan personen hindras från att göra det. Vid påkomsten av sådant kan polis tillkallas, eller beslagtas av personal som lämnar till polis. Brott i dessa fall är ringa då det normalt gäller små mängder och "för eget bruk". Dessutom är redan personen frihetsberövad och under vård och straffet blir nog vanligast att denne inte kommer få lämna hemmet för en tid. Syftet med vård är att få den intagne att vilja bli fri från droger och det har ju helt klart misslyckats då.Allmänt om LVMLVM är en utvidgning av sjukvårdens och socialtjänstens vårdmöjligheter och kan användas när en person till följd av sitt missbruk utsätter sig själv och andra för fara (LVM § 4). Missbrukaren är vanligtvis inte särskilt positivt inställd till vård för då hade lagstiftning för öppenvård kunna räcka. Vanligt i dessa fall är att det handlar om långtgående missbruk. Problematiken är alltid när det kommer till människor att det krävs ständiga individuella bedömningar och att det kan bli svårt att svara generellt i frågor. Vård ska ges i största möjliga samförstånd med den enskilde och så långt det är möjligt utformas och tillmötesgås med den enskildes önskan. Det är inom LVM-vården en ständig avvägning mellan rätten för människan att bestämma över sig själv och samhällets svek om vi låter en missbrukare förstöra sitt liv.Vill du läsa mer om vad som gäller inom LVM-lagstiftningen så kan läsa:Tvång och förändring - Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervårdHoppas du fått svar på några av dina frågor gällande LVM.

Förstörelse av uppgifter i patientjournal

2018-05-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej. Jag har under lång tid (1år) försökt att få till ett möte med psykiatrin för att reda ut direkta felaktigheter och förtal i min journal.Jag vill även ta upp hur alla dessa diagnoser som bara har ploppat upp i min journal utan min medverkan eller utredning har gjorts. Ett 10-tals diagnoser. Den enda diagnos som jag vet om är min ADHD diagnos som tog 6 månader att utreda år 2003. Jag har har tagit hjälp av patientnämden för att få till detta mötet men både min läkare och verksamhetschefen vill inte imötekomma mig detta. Patientnämden har försökt 2 gånger men nej. Det svar jag har fått är det råder valfrihet här i landet så om jag inte accepterar det som står i mina journaler och vad läkaren har bestämt så kan jag söka vård i ett annat landsting. Allt detta stå i brev och även i min journal. Jag har därför blivit tvingat att spärra min journal. Har jag inga rättigheter någonstans?? Vad säger patientlagen, patientsäkerhetslagen, journallagen. Detta blir David mot Goliat. Vad kan jag göra??Med vänlig hälsning
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag påpeka att du som patient ska få information om ditt hälsotillstånd (Patientlagen 3 kap. 1§). Detta är ett krav som sjukvården ska uppfylla. Om en diagnos framkommer så ska du alltså alltid få information om denna.Förstörelse av uppgifter i patientjournalOm man önskar få en patientjournal helt eller delvis förstörd så kan man som patient ansöka om detta hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förutsättningen för att förstörelse ska ske är enligt Patientdatalagen 8 kap. 4§ att: > godtagbara skäl anförs för ansökan,> patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och > det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.Att det står "uppenbarligen" i lagtexten tyder på att möjligheten att få en patientjournal förstörd inte är särskilt stor. Myndigheten är restriktiv när det gäller förstörande av patientjournaler. Som godtagbara skäl accepteras uppgifter som inte har med vården av patienten att göra och som därför inte bör stå i journalen, dvs. uppgifter som är helt ovidkommande för vårdsituationen. Om journalen innehåller felaktig uppgift som avser vården av patienten, ska en sådan uppgift i första hand ändras i stället för att strykas.Möjlighet att överklaga ett negativt beslutOm man får avslag på sin ansökan till IVO så kan beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol (Patientdatalagen 10 kap. 2§). Får man ett negativt beslut av IVO så ska det framgå av beslutet hur man går tillväga för att överklaga.Anteckna en avvikande mening i patientjournalenEtt alternativ om man inte får igenom en förstörelse av uppgifter är att anteckna en avvikande mening. Som patient har man alltid rätt att få antecknat i journalen att man har en avvikande uppfattning om det som står (Patientdatalagen 3 kap. 8§). Det är fullt tillräckligt att det framgår att man som patient har en avvikande uppfattning. Om det inte själv önskas så behöver man således inte redovisa vilken uppfattning man har. Hoppas du har fått ett svar på din fråga! Vänligen,

Ersättning för vårdskada

2018-05-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hejsan!Min kille skadade sig i september förra året, bröt benet, och fick operera flera gånger då han fick komplikationer på sjukhuset. Efter detta har han inte kunnat jobba, är ännu sjukskriven, och har fått två grova fula ärr längsmed benen. Nu min fråga:Är detta något han kan kräva "ersättning" för på något sätt? Hans arbetsavtal löpte ut dagen innan olyckan, som skedde på personalfest. Han har en hemförsäkring, men förmodligen inte olycksfall. Vad kan vi göra?Tack för att ni finns! Så viktigt.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om han kan få någon ersättning på grund av komplikationerna på sjukhuset som gjort att han behövt vara sjukskriven länge och fått fula ärr. PatientskadeersättningDet finns en möjlighet att få patientskadeersättning för skador som orsakats i hälso- och sjukvården. Rätten till sådan ersättning regleras i Patientskadelagen. Generellt kan man säga att för att ha rätt till ersättning krävs att vården på något sätt gått fel och att skadan uppkommit på grund av det. Antingen genom att personalen agerat felaktigt på något sätt eller genom att det varit något fel på utrustning/läkemedel (6§ patientskadelagen). Om skadan inte kan härledas till något sådant fel kan man i regel inte få ersättning. Eftersom jag inte vet vad det är för komplikationer han fått eller vad de beror på så kan jag tyvärr inte bedöma ifall han har rätt till patientskadeersättning eller inte. Varje vårdgivare (t.ex. ett sjukhus) måste ha en patientförsäkring som betalar ut ersättning till de patienter som blivit skadade och därför har rätt till ersättning. Jag rekommenderar att ni vänder er till sjukhuset där han fick vård och tar upp frågan om att han eventuellt har rätt till ersättning; då kan de hjälpa er med hos vem (vilket försäkringsbolag) ni kan ansöka om ersättning hos. Det vanligaste är att man ansöker hos Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, men eftersom jag inte vet vad som gäller just på ert sjukhus är det bäst att ni kontaktar dem och blir hänvisade rätt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Felaktig uppgift i journal

2018-05-02 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Har fått en felaktig diagnos i min journal. Där står att jag har en elakartad tumör i halsen!!Har aldrig blivit undersökt för det.
Hanna Salajin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det föreligger en felaktig uppgift i ens journal finns tre åtgärder som kan vidtas: anteckning i patientjournalen, rättelse av felaktig uppgift i journalen eller förstörande av hela eller delar av patientjournalen.Anteckning i journalEn anteckning i journalen kan du kräva om du har en avvikande uppfattning om något som står däri. Det kan exempelvis vara en uppgift som är felaktig eller missvisande (3 kap. 8 § patientdatalagen). Rättelse av felaktig uppgift i journalOm en uppgift som står i journalen är felaktig så kan du kräva en rättelse (8 kap. 3 § patientdatalagen). Det innebär att det kommer skrivas in i din journal att uppgiften är felaktig men den felaktiga uppgiften kommer inte försvinna. Rättelsen blir alltså som ett tillägg till den nuvarande felaktiga informationen. Förstörande av uppgift i journalSlutligen finns förstörande vilket innebär att uppgiften ifråga förstörs (8 kap. 4 § patientdatalagen). För att förstörande ska kunna ske krävs dock godtagbara skäl, att uppgiften inte ska behövas för framtida vård och att det från allmän synpunkt inte finns skäl att bevara uppgiften. Det är oftast svårt att påvisa godtagbara skäl då kravet ställs högt. SammanfattningsvisDet finns flera olika alternativ för dig. De lättare alternativen är att kräva en anteckning om att du anser uppgiften är felaktig eller att kräva en rättelse. Det är svårare att få en uppgift förstörd. Jag skulle råda dig att vända dig till den vårdenhet som fört in uppgifterna om diagnosen i din journal för att samråda med dem om vad ni kan göra. Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Ersättning för patientskada

2018-04-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |hur mycket ersättning får jag om jag haft fel dignos i 10 år och dessutom ätit mediciner värda16800 per år?
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag kan tyvärr inte säga hur mycket ersättning du kan få utifrån din skada, utan jag kan endast svara på var du kan vända dig för att få en bedömningen av din patientskada och därifrån få en eventuell ersättning.Felaktig diagnos och felmedicinering är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen.Har den felaktiga diagnosen och felmedicineringen skett under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Till Löf kan du anmäla en patientskada via deras hemsida, den hittar du här.De privatpraktiserande vårdgivarna utan vårdavtal är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag och har en skyldighet att upplysa dig om vilket försäkringsbolag det är.Nästa steg för dig är alltså antingen att anmäla en skada till Löf, eller att ringa upp din privata vårdgivare och få information om vilket försäkringsbolag de har.Med vänliga hälsningar,